X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30333
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc marzec dla grupy dzieci 5 letnich

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA M-C MARZEC 2016 ROKU Dla grupy VI „WIEWIÓRKI”

nauczyciel: Martyna Wiśniewska

Blok tematyczny: Unia Europejska (29.02-04.03.2016)

OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar nr 5:Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Obszar nr 6:Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Obszar nr 7:Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne: zestaw 13 i 13 a wg K. Wlaźnik – Doskonalenie biegu w linii prostej z dodatkowym zadaniem(toczenie piłki laską)2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 9 - zestaw wg. Wlaźnik3. Zabawa ruchowa bieżna „Dogoń swoją parę!” wg K. Wlaźnik.4. Zabawa ruchowa bieżna „Kukułka i zięby” wg K. Wlaźnik. 1. Słuchanie baśni J. Ch. Andersena „Pięć ziarnek grochu”– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu (baśni)– poznanie nowych pojęć– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi– wdrażanie do dokonywania i uzasadniania oceny postaw bohaterów– rozwijanie twórczości słownej poprzez układanie dalszego ciągu baśni według własnychpomysłów– rozwijanie wrażliwości słuchowej2. Zabawa dydaktyczna „Wyprawa Misia Uszatka – – poznawanie nazw, flag i podstawowych wiadomości o państwach Unii Europejskiej– utrwalanie nawyków stosowania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach– kształtowanie umiejętności wskazywania na mapie Europy niektórych krajów– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej podczas wyszukiwania podobieństw i różnicmiędzy flagami i określania ich kolorów– doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami– utrwalanie poprawnych form gramatycznych3. Słuchanie wiersza „Europejska podroż z Syriuszem” W. Kosteckiej.− doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na tekście literackim− kształtowanie świadomości, że jesteśmy Polakami i Europejczykami− poznanie pojęcia „Unia Europejska” i wdrażanie do używania go w słowniku czynnym− poznawanie ciekawostek o niektórych państwach Unii Europejskiej− rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej4. Zabawa dydaktyczna „Tulipanowy ogród” − rozumienie pojęcia liczby 8− kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów 8-elementowych przez dokładanie− rozwijanie zdolności rozpoznawania miejsca na kartce− doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej poprzez określanie ilości elementów „na oko” z użyciem określeń: „mniej”, „więcej”− ćwiczenia w liczeniu 1. Malowanie farbą klejową na temat dowolny– rozwijanie inwencji twórczej– doskonalenie umiejętności planowania pracy na całej płaszczyźnie kartki– wdrażanie do estetycznego wykonania pracy– stwarzanie okazji do odczuwania radości z efektów własnej pracy– utrwalanie nawyków sprzątania po zajęciach plastycznych2. Wycinanie na temat „Tulipan w wazoniku − doskonalenie sprawności manualnych− kształtowanie umiejętności korzystania z nożyczek z zachowaniem ostrożności− rozwijanie wyobraźni przestrzennej− wdrażanie do utrzymywania porządku w sali 1. Słuchanie hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”– poznanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej– utrwalenie znajomości melodii hymnu Unii Europejskiej oraz jego pochodzenia– rozwijanie poczucia rytmu– kształtowanie umiejętności gry na bębenku– rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Dokąd idę?”- rozwijanie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała- kształcenie umiejętności poruszania się w określonym rytmie (marsz)- kształcenie słuchu muzycznego
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –– pozna zwroty powitalne i pożegnalne z wybranych krajów Unii Europejskiej– utrwali znajomość melodii hymnu Unii Europejskiej oraz jego pochodzenia– rozwija poczucie rytmu– kształci umiejętności gry na bębenku– rozwija pamięć muzyczną i ruchową- rozwija orientację przestrzenną i w schemacie własnego ciała- kształci umiejętności poruszania się w określonym rytmie (marsz)- kształci słuch muzyczny– utrwala nawyki sprzątania po zajęciach plastycznych − doskonali sprawności manualnych− kształci umiejętności korzystania z nożyczek z zachowaniem ostrożności− rozwija wyobraźnię przestrzenną– doskonali umiejętność uważnego słuchania utworu (baśni)– pozna nowe pojęcia– rozwija umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi– jest wdrażane do dokonywania i uzasadniania oceny postaw bohaterów– rozwija twórczość słowną poprzez układanie dalszego ciągu baśni według własnych pomysłów– rozwijanie wrażliwości słuchowej– pozna nazwy flag i podstawowych wiadomości o państwach Unii Europejskiej– utrwali nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach– kształci umiejętności wskazywania na mapie Europy niektórych krajów– rozwija spostrzegawczość wzrokową podczas wyszukiwania podobieństw i różnic między flagami i określania ich kolorów– doskonali umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami− doskonali umiejętność skupiania uwagi na tekście literackim− kształci świadomość, że jesteśmy Polakami i Europejczykami− pozna pojęcia „Unia Europejska” i wdrażanie do używania go w słowniku czynnym− pozna ciekawostki o niektórych państwach Unii Europejskiej− rozumie pojęcie liczby 8− kształci umiejętności tworzenia zbiorów 8-elementowych przez dokładanie− rozwija zdolności rozpoznawania miejsca na kartce− doskonali spostrzegawczość wzrokową poprzez określanie ilości elementów „na oko” z użyciem określeń: „mniej”, „więcej”

Blok tematyczny: Zoo (07-11.03.2016)

OBSZAR 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania - dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia zestaw 13 b i 13 c wg K. Wlaźnik – Wyrabianie zręczności i zwinności.2. Ćwiczenia poranne nr 10 – zestaw wg. Wlaźnik3. Zabawy ruchowe:· „Po wąskiej dróżce”- z el. Równowagi· „Rzuć i złap”- zabawa ruchowa z elementem rzutu i chwytu( woreczki)4. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:· Spacer alejkami ogrodowymi – wdrażanie do chodzenia parami.· Zabawa ruchowa bieżna : „ Berek” 1. Słuchanie opowiadania „Tygrys o złotym sercu” C. Janczarskiego.– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego (opowiadania)– nabywanie umiejętności budowania opowieści słownych na podstawie opowiadania– poznawanie zwierząt egzotycznych– określanie cech charakterystycznych zwierząt z użyciem czasu teraźniejszego2. Rozmowa na podstawie obrazu graficznego „Wycieczka do zoo”– utrwalanie znajomości cech charakterystycznych poszczególnych zwierząt– kształtowanie umiejętności budowania słownego opisu na podstawie obrazka– doskonalenie zdolności dokonywania analizy i syntezy słuchowej– poszerzenie wiadomości dotyczących wybranych zwierząt egzotycznych– rozwijanie umiejętności wyrażenia muzyki ruchem– ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej3. Słuchanie wiersza „W ZOO” J. Minkiewicza.– rozwijanie zdolności skupiania uwagi na recytowanym wierszu– ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów utworu– utrwalenie wiadomości o zwierzętach egzotycznych– kształtowanie myślenia logicznego poprzez ustalanie cech charakterystycznych zwierząt– wzbogacanie słownictwa o frazeologizmy– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i poczucia rytmu4. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe papugi”– utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 8 i określania liczebności zbiorów– kształtowanie myślenia logicznego– doskonalenie umiejętności wykonywania działań na klockach z „Liczb w kolorach”:dodawanie przez dokładanie elementów– pogłębianie faz wdechu i wydechu (ćwiczenia oddechowe)− usprawnianie narządów artykulacyjnych− ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej− doskonalenie sprawności manualnych 1. Wycinanie na temat „Dwaj przyjaciele” / dz. młodsze rysowanie kredkami pastelowymi na temat dowolny– rozwijanie pomysłowości dzieci– samodzielne wybieranie materiału do wykonania pracy– doskonalenie umiejętności korzystania z nożyczek z zachowaniem ostrożności– wdrażanie do estetycznego wykonania pracy2. Lepienie płaskorzeźby z masy solnej na temat „Zwierzęta w zoo” – odkrywanie efektów wykonania pracy nową techniką– wdrażanie do dokładności podczas wykonywania zadań– kształtowanie umiejętności prawidłowego korzystania z nożyczek– doskonalenie sprawności manualnych 1. Zabawa muzyczno-ruchowa „Zwinne małpki”- kształcenie poczucia rytmu- wdrażanie do uważnego słuchania poleceń- wdrażanie do uważnego słuchania piosenki i reagowania na zmiany rytmu2. Nauka piosenki „Dziki rytm”(muz.: E. Jakubowska, sł.: M. Szyszko-Kondej)– utrwalenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych– uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych– rozwijanie wyobraźni dźwiękowej– nauka układu ruchowego do piosenki– ćwiczenie pamięci słownej, muzycznej i ruchowej– rozwijanie poczucia rytmu– doskonalenie sprawności fizycznej i refleksu
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –- będzie wdrażane do uważnego słuchania tekstu literackiego (opowiadania)– nabywa umiejętności budowania opowieści słownych na podstawie opowiadania– pozna zwierzęta egzotyczne– potrafi określać cechy charakterystyczne zwierząt z użyciem czasu teraźniejszego– utrwali znajomość cech charakterystycznych poszczególnych zwierząt– kształci umiejętności budowania słownego opisu na podstawie obrazka– doskonali zdolności dokonywania analizy i syntezy słuchowej– poszerza wiadomości dotyczące wybranych zwierząt egzotycznych– rozwija umiejętności wyrażenia muzyki ruchem– ćwiczy spostrzegawczość wzrokową– rozwijanie zdolności skupiania uwagi na recytowanym wierszu– ćwiczy pamięć poprzez odtwarzanie fragmentów utworu– utrwala wiadomości o zwierzętach egzotycznych– kształci myślenie logiczne poprzez ustalanie cech charakterystycznych zwierząt– wzbogaca słownictwo o frazeologizmy– rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i poczucie rytmu– utrwala umiejętności liczenia w zakresie 8 i określania liczebności zbiorów– kształci umiejętność myślenia logicznego– uwrażliwia się na brzmienie instrumentów perkusyjnych– rozwija wyobraźnię dźwiękową

Blok tematyczny: Dbamy o zdrowie (14-18.03.2016)

OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar nr 5:Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Obszar nr 6:Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Obszar nr 7:Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw 14 i 14 a wg. K. Wlaźnik- wzmacnianie mięśni grzbietu2. ćwiczenia poranne nr 11 wg. Wlaźnik3.Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:· Badawcza: „ Piasek suchy i mokry”· Rysowanie patykiem po piasku.4. Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Podawanie piłki gorą” wg K. WlaźnikZabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki w gniazdkach” wg K. Wlaźnik. 1. Słuchanie majki muzycznej „O Tadku Niejadku, babci i dziadku” W. Chotomskiej.– zapoznanie dzieci z historią Tadka Niejadka– poznanie skutków niewłaściwego odżywiania się– rozumienie związków przyczynowo-skutkowych– poznanie wartości odżywczych owoców, warzyw oraz nabiału– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych2. Zabawa dydaktyczna „Kolorowy jadłospis”– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez układanie jadłospisu– ocenianie zachowań wpływających na zdrowie– uświadamianie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zachowania zdrowia– rozumienie potrzeby ograniczenia spożywania niektórych produktów (np. słodyczy, chipsów)– doskonalenie sprawności rąk– rozumienie związków przyczynowo-skutkowych3. Nauka wiersza „Znam pewnego kawalera” L. J. Kerna.− utrwalanie umiejętności skupiania uwagi na tekście literackim− ćwiczenie pamięci poprzez naukę wiersza− kształtowanie postawy prozdrowotnej− wyrabianie nawyków dbałości o zdrowie i higienę− nazywanie i określanie przeznaczenia przyborów toaletowych− nabywanie umiejętności wyliczania dni tygodnia− kształtowanie świadomości następstwa czasu4. Zabawa dydaktyczna „Układy figur”– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych– ćwiczenie koncentracji uwagi poprzez rytmiczne odtwarzanie układu figur– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 1. Wydzieranka z kolorowego papieru na temat „Balon Tadka”– rozwijanie inwencji twórczej– doskonalenie umiejętności planowania pracy na całej płaszczyźnie– wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy- kształcenie motoryki małej oraz umiejętności darcia papieru2. Malowanie farba plakatowa wymieszaną z mąką przy pomocy grzebienia „Obrazek z grzebienia”− rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej− zachęcanie do dokładności podczas wykonywania zadania− wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 1. Zabawa muzyczna przy piosence „Tydzień” (muz. i sł.: Michał Witecki vel Kazanecki)– utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia– kształtowanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał słowny i muzyczny– uwrażliwianie na charakter muzyki– rozwijanie pamięci słownej, ruchowej i muzycznej– kształtowanie zdolności prawidłowego śpiewu– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie2. Mydło i woda zdrowia nam doda, zabawy przy piosence „Szczotka, pasta...” – rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej– wyrabianie odwagi poprzez prezentowanie siebie przed innymi dziećmi– kształtowanie umiejętności odgrywania roli– próba dokonywania obiektywnej oceny własnej osoby
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –− respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach zespołowych, stosuje się do reguł gry, akceptuje porażkę bez przerywania gry, wykonując czynności do końca− próbuje interpretować sytuacje z różnego punktu widzenia− rozumie zasady korzystania z osobistych przyborów toaletowych− myje zęby systematycznie− rozumie konieczność mycia rąk przed każdym posiłkiem− korzysta samodzielnie i prawidłowo z urządzeń sanitarnych− myje ręce za każdym razem po skorzystaniu z toalety− zwraca uwagę na estetykę swojego wyglądu− stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków− opowiada o przebiegu wydarzenia w sposób logiczny− słucha uważnie, np. poleceń, wypowiedzi innych− wypowiada się na określony temat− stosuje poprawnie formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy− potrafi w wypowiedzi właściwie zastosować spójniki, przysłówki, liczebniki− buduje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi− dba świadomie o zdrowie, stosując się do określonych zasad wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch na świeżym powietrzu− stara się przestrzegać zasad zdrowego żywienia zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania się rozumie, dlaczego trzeba ograniczać jedzenie takich produktów, jak słodycze, chipsy, napoje gazowane, wie, które produkty są zdrowe i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a które można spożywać tylko czasami- potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację- wie, dlaczego należy jeść dużo owoców i warzyw, pić soki i wodę- umie określić budowę wysłuchanej piosenki (zwrotki, refren, powtórzenie) i elementy piosenki (słowa, melodia, akompaniament)- śpiewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie, dokładnie i wyraźnie odtwarzając tekst

Blok tematyczny: Wielkanoc (21-25.03.2016)

Obszar nr 3: Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
OBSZAR 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
Cele:
Kształtowanie poprawności wymowy
wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują
rozumie role, jakie pełnią poszczególni członkowie rodziny w domu

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw 14c i 14d wg K. Wlaźnik- wyrabianie orientacji i spostrzegawczości2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 12 - zestaw własny3. . Zabawy ruchowe z elementami kucania „Spadające krople” oraz „Liście na drzewie”,4. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:· Spacer alejkami ogrodowymi – wdrażanie do chodzenia parami.· Zabawa ruchowa z el. biegu „Berek w parach” 1. Słuchanie opowiadania „Wielkanocne jajo” S. Grabowskiego i M. Nejmana.– wprowadzenie w świąteczny nastrój i budzenie przywiązania do tradycji– poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi– zapoznanie z rożnymi tradycyjnymi technikami zdobienia jajek– wzbogacanie słownika o nowe pojęcia: „śmigus-dyngus”, „pisanki”– wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań– rozwijanie wypowiedzi słownych poprzez przewidywanie zakończenia historyjki– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnych2. Zapoznanie dzieci z historią Świąt Wielkiej Nocy wg. Ks. J. Twardowskiego- wdrażanie dzieci do słuchania opowiadań- kształcenie umiejętności logicznego odpowiadania na zadawane przez N pytania3. Rozmowa kierowana przy obrazie graficznym „Mieszkańcy wiejskiego podwórka”– poznanie zwierząt mieszkających na wiejskim podwórku– nabywanie umiejętności odwoływania się do posiadanych wiadomości i wypowiadaniana określony temat– zwrócenie uwagi na korzyści płynące z hodowli zwierząt– wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego (nazw zwierząt)– usprawnianie narządów mowy– doskonalenie słuchu fonematycznego4. Zabawa dydaktyczna „W kurniku”– poszerzanie wiadomości na temat ptaków hodowlanych w gospodarstwach– doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotóww przestrzeni– utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 8 i porównywania liczebności zbiorów z użyciemokreśleń: „więcej o”, „mniej o” 1. Wykonanie pisanek wg. własnego pomysłu z wykorzystaniem farb, pisaków, kolorowego papieru- zachęcanie dzieci do podejmowania trudu wykonania pisanki wielkanocnej- wdrażanie do starannego wykonania pracy- nawiązywanie do tradycji2. Własnoręczne wykonanie karty wielkanocnej- kształcenie umiejętności ozdabiania przygotowanych kart- samodzielne układanie życzeń 1. Nauka układu tanecznego do piosenki ludowej „Miała baba koguta”- kształcenie poczucia rytmu- zapoznanie z piosenką ludową- nauka prostego układu tanecznego do piosenki ludowej- kształcenie pamięci ruchowej i muzycznej2. Swobodne tańce i pląsy przy piosence „Pisanki”- zachęcanie dzieci do wyrażania się w swobodnym tańcu- kształcenie umiejętności odróżniania dźwieków wysokich od niskich- kształcenie poczucia rytmu
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –- pozna znaczenie słów: dyngus”, „pisanki”– rozwija umiejętność wypowiedzi słownych poprzez przewidywanie zakończenia historyjki– doskonali spostrzegawczość wzrokową i sprawność manualną– pozna zwierzęta mieszkające na wiejskim podwórku– nabędzie umiejętności odwoływania się do posiadanych wiadomości i wypowiadania na określony temat– zwróci uwagę na korzyści płynące z hodowli zwierząt- usprawnia narządy mowy– doskonali słuch fonematyczny– poszerzy wiadomości na temat ptaków hodowlanych w gospodarstwach– doskonali umiejętności poprawnego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni– utrwali umiejętności liczenia w zakresie 8 i porównywania liczebności zbiorów z użyciem określeń: „więcej o”, „mniej o”- potrafi samodzielnie wykonać pisankę wielkanocną- potrafi samodzielnie zredagować życzenia wielkanocne- pozna piosenkę ludową „Miała baba koguta”- nauczy się prostego układu tanecznego- rozwija pamięć muzyczna i ruchową

V. Blok tematyczny: Straż pożarna (28.03-01.04.2016)

OBSZAR nr 4:Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia - stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Obszar nr 6 : Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych – wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
Obszar nr 7: Dziecko widzem i aktorem – odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługuje się mową, mimiką, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami ( np. maską).
OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar nr 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania – słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami.

termin realizacji: 29.10-02.11-2012
Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej
1. Ćw. gimnastyczne zestaw nr 15 i 15a wg. Wlaźnik- ćwiczenie równowagi i oraz mięśni brzucha2. Ćwiczenia poranne nr 12 - ćwiczenia wg. Wlaźnik3. Zabawy ruchowe:· „Po wąskiej dróżce”- z el. Równowagi· „Rzuć i złap”- zabawa ruchowa z elementem rzutu i chwytu( woreczki)4. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:· Spacer alejkami ogrodowymi – wdrażanie do chodzenia parami.· Zabawa ruchowa bieżna : „ Berek” 1. Słuchanie opowiadania „Filonek gasi pożar i dostaje medal” G. Knutssona.– utrwalanie umiejętności uważnego wysłuchania opowiadania– rozumienie zaistniałej sytuacji i wskazywanie sposobów rozwiązania jej– poznanie numeru alarmowego straży pożarnej i sposobu informowania o zagrożeniu– doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi2. Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim– poznanie pracy strażaka podczas spotkania z zaproszonym gościem– kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru pracy strażaka– rozumienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa– doskonalenie umiejętności słownego wyrażania własnych spostrzeżeń3. Słuchanie wiersza „Strażacki konkurs” M. Berowskiej.– doskonalenie umiejętności słuchania w skupieniu wygłaszanego wiersza– nabywanie umiejętności tworzenia logicznych opowieści słownych– wdrażanie do przestrzegania zasad współzawodnictwa: nauka zachowania właściwej postawyw przypadku wygranej i przegranej– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej– stwarzanie okazji do wyzwalania wielostronnej aktywności4. Zabawa dydaktyczna „Strażacka drużyna”– stwarzanie okazji do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci– rozwijanie zdolności współdziałania w zespole: nauka panowania nad emocjami wynikającymiz rywalizacji– ćwiczenie pamięci: zapamiętywanie informacji oznaczonych kodem– wdrażanie do przestrzegania uzgodnionych reguł obowiązujących w grze– doskonalenie umiejętności liczenia– utrwalanie znajomości figur geometrycznych– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 1. Wyklejanie kulkami z bibuły na temat „Kotek”– doskonalenie zdolności planowania– nabywanie umiejętności zachowania proporcji postaci podczas wykonywania pracy plastycznej– wdrażanie do estetycznego wykonania pracy– utrwalenie nawyków utrzymywania porządku w otoczenia2. Wykonanie obrazka nową techniką plastyczną - chromatografia– odkrywanie efektów wykonywania pracy nową techniką plastyczną– rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności obserwowania– rozumienie zjawiska powstawania barw pochodnych– wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 1. Zabawa muzyczna „Strażak”– utrwalenie znajomości piosenki Historia poranna (muz.: A. Widlarz, sł.: M. Nawrocka)– powtórzenie wiadomości o wartościach nut: ćwierćnucie i ósemce– doskonalenie umiejętności rozróżniania wartości rytmicznych pomiędzy ćwierćnutamii ósemkami– uwrażliwienie na brzmienie bębenka i talerzy– rozwijanie zdolności współdziałania w grupie– kształtowanie prawidłowej emisji głosu2. „Spostrzegawczy strażak” – zaj. Umykalniające- wdrażanie do uważnego słuchania śpiewu nauczyciela- kształcenie umiejętności wychwytywania niewłaściwych słów piosenki- kształcenie słuchu muzycznego dzieci- utrwalenie poznanych piosenek
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:
Efekty edukacyjne: Dziecko –– utrwali umiejętność uważnego wysłuchania opowiadania– rozumie zaistniałe sytuacje i wskazuje sposoby rozwiązania jej– zna numer alarmowy straży pożarnej i sposobu informowania o zagrożeniu– doskonali umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi– poznana pracę strażaka podczas spotkania– kształci świadomość znaczenia i charakteru pracy strażaka– rozumie zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa– doskonali umiejętności słownego wyrażania własnych spostrzeżeń– doskonali umiejętności słuchania w skupieniu wygłaszanego wiersza– nabywa umiejętności tworzenia logicznych opowieści słownych– rozwija zdolności współdziałania w zespole: nauka panowania nad emocjami wynikającymi z rywalizacji– ćwiczy pamięć: zapamiętywanie informacji oznaczonych kodem– doskonali umiejętności liczenia– doskonali zdolności planowania– nabywa umiejętności zachowania proporcji postaci podczas wykonywania pracy plastycznej– utrwala znajomość figur geometrycznych– rozwija spostrzegawczość wzrokową- doskonali umiejętności rozróżniania wartości rytmicznych pomiędzy ćwierćnutami i ósemkami– zna brzmienie bębenka i talerzy– rozwija zdolności współdziałania w grupie– kształci prawidłową emisję głosu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.