X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30283

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - bibliotekarz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko: Joanna Puławska
2. Nazwa i adres szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące
3. Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
5. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
6. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 2013 poz. 393 z 2013 r.) ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

CELE ODBYWANIA STAŻU:
1. Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.
2. Kontynuowanie i rozszerzanie zakresu działań na rzecz rozwoju szkoły i systemu edukacji.
3. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela dyplomowanego.

8. ust. 2. pkt. 1 - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Organizacja i stałe wzbogacanie własnego warsztatu metodycznego
• Gromadzenie i stała aktualizacja warsztatu nauczyciela bibliotekarza (książki, czasopisma, scenariusze imprez, konspekty zajęć).
• Opracowanie scenariuszy zajęć, materiałów pomocniczych.
• Gromadzenie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza.
• Opracowanie wykazu stron www przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza.
• Systematyczne zapoznawanie się z aktualnymi ofertami wydawniczymi (w wersji tradycyjnej i on-line).

Współpraca przy organizacji imprez oraz uroczystości szkolnych i bibliotecznych.
• Organizowanie samodzielnie i we współpracy z innymi nauczycielami imprez oraz uroczystości szkolnych i bibliotecznych, spotkań z twórcami kultury.
• Opracowywanie materiałów do przygotowania imprez.
• Wystawy i gazetki tematyczne.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach metodycznych.
• Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Samodoskonalenie (prasa fachowa, książki z zakresu bibliotekoznawstwa, portale internetowe).

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, podziękowań.

§ 8. ust. 2. pkt. 2 - wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie programów komputerowych
• Wykorzystywanie programu do obsługi bibliotek szkolnych MOL – wypożyczenia, statystyki czytelnictwa, raporty zaległości, komputeryzacja nowych zbiorów, opisy bibliograficzne.
• Tworzenie dokumentów bibliotecznych – plany pracy, dowody wpływów i ubytków, zestawienia, sprawozdania.
• Tworzenie materiałów niezbędnych w codziennej pracy - scenariusze zajęć i imprez bibliotecznych, prezentacje multimedialne, ogłoszenia, napisy informacyjne, plakaty reklamujące akcje i konkursy biblioteczne, gazetki, regulaminy konkursów.

Wykorzystanie poczty elektronicznej
• Wprowadzenie nowego sposobu komunikowania się z czytelnikiem (poczta elektroniczna).
• Współpraca i wymiana informacji z innymi bibliotekami, placówkami oświatowymi i organizacjami.

Wykorzystanie Internetu
• Przeszukiwanie internetowych baz danych w celu pozyskania informacji i materiałów potrzebnych czytelnikowi oraz w pracy bibliotecznej (informacje i materiały do konkursów, imprez i gazetek czytelniczych).
• Systematyczne korzystanie ze stron internetowych związanych z awansem zawodowym oraz z zakresu prawa oświatowego, serwisów bibliotecznych i edukacyjnych.
• Współtworzenie strony internetowej biblioteki szkolnej.

§ 8. ust. 2. pkt. 3 - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Wspomaganie pracy nauczycieli
• Biblioteka jako centrum informacji i potrzebnych materiałów – opracowanie, gromadzenie i udostępnienie w bibliotece konspektów zajęć, scenariuszy imprez, materiałów do wystaw i gazetek.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Organizacja imprez otwartych w bibliotece.
• Pomoc nauczycielom podczas korzystania z komputerów i sprzętów multimedialnych znajdujących się w bibliotece.
• Spotkania metodyczne i współpraca z nauczycielami bibliotekarzami powiatu białostockiego.

Publikowanie własnych materiałów edukacyjnych
• Zamieszczanie materiałów i informacji na stronie internetowej.
• Opublikowanie materiałów na portalach oświatowych.

§ 8. ust. 2. pkt. 4a - opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjno wychowawczych
• Opracowanie, realizacja i ewaluacja programu rozwijania kultury czytelniczej

§ 8. ust. 2. pkt. 4c - poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizacja i przeprowadzanie konkursów i akcji czytelniczych

• Konkurs na Czytelnika Semestru oraz Czytelnika Roku.
• Rankingi czytelnictwa klas.
• Szkolny konkurs na recenzję książki.
• Inne konkursy.
• Akcja biblioteczna skierowana do uczniów klas pierwszych „Podaruj książkę bibliotece”.

Promocja artystycznej twórczości oraz zainteresowań członków społeczności szkolnej
• Organizowanie w bibliotece wystaw prac oraz zainteresowań pod szyldem „Galeria z Pasją”.
• Umieszczenie informacji i materiałów o wystawach na stronie internetowej.
Praca z łącznikami bibliotecznymi
• Powoływanie łączników klas pierwszych.
• Praca z łącznikami (statystyki czytelnictwa, aktualizacja list czytelników, rozliczanie dłużników biblioteki, akcje biblioteczne).

Udział w projektach regionalnych i międzynarodowych
• Uczestnictwo w projekcie „Podlaskie spotkania z pisarzami” –przygotowanie uczniów do konkursów czytelniczego i plastycznego (etap szkolny i wojewódzki) spotkania autorskie.
• Udział w międzynarodowym projekcie Bookcrossing (uwalnianie książek) – prowadzenie punktu bookcrossingowego, działania informacyjne i monitoring „uwalnianych książek”.

Inne działania wychowawcze
• Przygotowywanie gazetek i wystaw okolicznościowych i tematycznych.
• Prowadzenie kącika „Warto przeczytać”.
• Opracowywanie osiągnięć uczniów (olimpiady i konkursy) oraz zamieszczanie informacji o sukcesach na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej.
Współorganizowanie wycieczek szkolnych
• Opieka nad młodzieżą podczas wyjść do kina, muzeum, itp.

§ 8. ust. 2. pkt. 4e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty
• Współpraca z Biblioteką Publiczną i biblioteką Zespołu Szkół Sportowych w celu realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych (wzbogacenie oferty bibliotek).
• Współpraca z ...– naprawa introligatorska zniszczonych książek.

Wykonywanie zadań na rzecz pomocy społecznej
• Współpraca z Pedagogiem szkolnym .
Działania profilaktyczne
• Wystawy i gazetki o charakterze profilaktycznym.
• Gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących współczesnych zagrożeń.

§ 8. ust. 2. pkt. 5 - umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Zdiagnozowanie dwóch problemów.
• Praca nad rozwiązaniem problemu.
• Podsumowanie i wnioski.

Opracowała Joanna Puławska

........................................
podpis Dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.