X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30232
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

DANE OSOBOWE: Agnieszka Prudło

zam. Radomsko

NAZWA SZKOŁY: Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 7

OPIEKUN STAŻU: mgr Małgorzata Szyda

CZAS TRWANIA STAŻU: 1 września 2015 – 31 maja 2018 (2 lata i 9 miesięcy)

KWALIFIKACJE: mgr filologii polskiej, specjalność bibliotekoznawstwo i komunikacja społeczna

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

IX 2015

IX 2015

VI 2018
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.


2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Rozmowa, zawarcie kontraktu.

- Spotkania, konsultacje, rozmowy.

- Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

- Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.
IX 2015

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
Kontrakt.

Konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku.

3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
cały okres stażu
Dokumentacja procedury awansu zawodowego.

4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją.
VI 2018
Sprawozdanie ze stażu.

5. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
- Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej/prezentacje
- Wzbogacenie biblioteczki polonisty w sali nr 8.

cały okres stażu
Materiały, pomoce dydaktyczne.
Bibliografia,
Fotografie i plakaty.
Prace wykonane przez uczniów.

6. Dokumentowanie własnego działania.

- Przygotowanie scenariuszy zajęć, kart pracy.
- Stworzenie karty obserwacji rozwoju dziecka z Aspergerem
- Opracowywanie programów zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z Aspergerem.
IX 2015, 2016, 2017

cały okres stażu

Plany nauczania.

Scenariusze zajęć, karty pracy.
Tematyka w dzienniku lekcyjnym;
dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
7. Upowszechnianie czytelnictwa
w klasach 4,5,6 PSP - Upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci
- Czytanie jako pasja – jak twórczo zachęcać uczniów do czytania
- Trener czytelnictwa. Czytanie jako umiejętność – jak twórczo doskonalić technikę i zrozumienie
- Wsparcie uczniów w nauce czytania i pisania Metodą ORTOGRAFFITI
- Jak uczyć czytania ze zrozumieniem – metoda czytania OLPI
- Uczyć czytania przez zabawę – co zrobić, aby uczniowie lubili czytać
- Badanie techniki czytania w klasach 4 – 6 PSP techniką Karola Lausza cały okres stażu Materiały, pomoce dydaktyczne, fotografie i plakaty

8. Ewaluacja metod pracy.
- Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
- Analiza kart obserwacji dziecka z Aspergerem
cały okres stażu
Korekty w planach nauczania.

9. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. - Udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli z Zespołem Aspergera
- Podjęcie specjalistycznych kursów o specjalności Asperger/Autyzm lub studiów podyplomowych cały okres stażu Protokoły i zaświadczenia

§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, telefoniczne, meilowe)
- Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.

cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku.

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

- Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z j.polskiego
- Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej.

cały okres stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Potwierdzenia udziału.
Fotografie.
Karty wycieczek.
Zaświadczenia.

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (Gazetka szkolna ,,Szkolniak7’’), zajęcia ekokreatywności, kółko fotograficzne, wspólne wyjazdy i wyjścia).
- Kiermasz świąteczny
cały okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, karta wycieczki.
4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych. - Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
- Propagowanie zachowań proekologicznych
cały okres stażu Zapisy tematów w dzienniku.
Sprawozdanie z działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki.
Zaświadczenia.

§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
- Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, scenariuszów zajęć, programów nauczania, testów itd.
- Przygotowanie pomocy na zajęcia – karty pracy dla dzieci
- Korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli
cały okres stażu
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
Wykaz adresów portali edukacyjnych.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

3. Publikacje
w Internecie

4. Wykorzystywanie nowoczesnych technik kształcenia w pracy nauczyciela.
- Ukończenie kursu.

- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.

- Ukończenie kursu komputerowego.
Wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy dydaktycznej i w trakcie dokumentowania zadań w okresie stażu.

cały okres stażu

II 2016

cały okres stażu
Zaświadczenie.

www.edux.pl
www.awans.szkola.pl
www.profesor.pl

e-dziennik
e-nauczanie
prezi.com
kiddoland.pl
learningapps.org
pisupisu.pl
superkid.pl


§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
- Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

Zapisy tematów w dzienniku.

2. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym.

3. Kierowanie zespołem rodzicielskim.
- Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn – ryzyko dysleksji.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
- Rozmowy wychowawcze z uczniami.
- Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
- Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych.
- Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież).
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

cały okres stażu

Zapisy w dzienniku.

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.
Ankiety.

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.

Zaświadczenia.

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Przeanalizowane aktów prawnych dotyczących systemu oświaty.

2. Zapoznanie się
z aktami prawnymi dotyczącymi działania szkoły.

3. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.

- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN.

- Analiza dokumentów szkolnych (Statutu Szkoły, WSO, obowiązujących regulaminów) – śledzenie i wdrażanie zmian.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.

- Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.

- Tworzenie programów i planów wynikowych skorelowanych
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Praca w zespołach do spraw opracowania i ewaluacji dokumentów szkolnych

IX 2015

na bieżąco

Cały okres stażu

Wypisy z obowiązujących aktów prawnych

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie

Listy obecności

Programy i plany wynikowe

Zatwierdzam do realizacji:

....................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.