X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30208
Przesłano:

Wiadomości z Koryntu. Lekcja otwarta w ramach projektu mitologicznego "Małe i duże mitologiczne podróże"

Lekcja otwarta w ramach projektu mitologicznego „Małe i duże mitologiczne podróże”. Zajęcia obserwowała Dyrektor Szkoły, nauczyciel stażysta z matematyki oraz nauczyciel kontraktowy z języka polskiego
KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI
W KLASIE V A

Hasło z podstawy programowej: Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami kultury; poznaje
specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej.
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na ułamkach. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.

Temat zajęć: Wiadomości z Koryntu.
Cel ogólny:
< uświadomienie uczniom harmonijnego związku pomiędzy dwoma tak różnymi przedmiotami, jakimi jest język polski i matematyka;
< świadome i refleksyjne odbieranie tekstów kultury;
< rozwijanie zainteresowania różnymi dziedzinami kultury;
< interpretowanie i przetwarzanie informacji tekstowych i liczbowych;
< wdrażanie wniosków ze sprawdzianów zewnętrznych.

Cele operacyjne:
Po zakończonych zajęciach, uczeń:
- doskonali umiejętności czytania ze zrozumieniem- głównie wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście
- wymienia najważniejsze wydarzenia w życiu głównego bohatera
- nazywa cechy charakteru bohatera
- wymienia czyny Syzyfa i ocenia je
- wyjaśnia znaczenie wyrażenia „syzyfowa praca”
- potrafi wyłączać całości z ułamków niewłaściwych
- skraca i rozszerza ułamki zwykłe
- sprowadza ułamki do wspólnego mianownika
- porównuje ułamki zwykłe
- kształci umiejętność aktywnego słuchania
- doskonali umiejętność prezentacji wyników własnej pracy;
- wdraża się do samooceny i samokontroli
- wypowiada się na temat różnych wyborów, decyzji w życiu człowieka;
- uświadamia sobie, że skutki decyzji powinny być zgodne z wartościami ogólnie akceptowanymi, nie powinny nikogo krzywdzić
- potrafi współpracować w zespole.

Cele lekcji w języku ucznia/ dla ucznia:
- Doskonalę umiejętności czytania ze zrozumieniem- głównie wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście
- Wymieniam najważniejsze wydarzenia w życiu głównego bohatera
- Nazywam cechy charakteru bohatera
- Wymieniam czyny Syzyfa i oceniam je
- Wyjaśniam znaczenie wyrażenia „syzyfowa praca”
- Wyłączam całości z ułamków niewłaściwych
- Skracam i rozszerzam ułamki
- Sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika
- Porównuję ułamki zwykłe
- Kształcę umiejętność aktywnego słuchania
- Doskonalę umiejętność prezentacji wyników własnej pracy
- Wdrażam się do samooceny i samokontroli
- Wypowiadam się na temat różnych wyborów, decyzji w życiu człowieka;
- Uświadamiam sobie, że skutki decyzji powinny być zgodne z wartościami ogólnie akceptowanymi, nie powinny nikogo krzywdzić;
- Potrafię współpracować w zespole.

Kryteria sukcesu dla ucznia:
- Doskonalę umiejętności czytania ze zrozumieniem- głównie wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście
- Nazywam cechy charakteru bohatera
- Wymieniam czyny Syzyfa i oceniam je
- Wyjaśniam znaczenie wyrażenia „syzyfowa praca”
- Skracam i rozszerzam ułamki zwykłe
- Porównuję ułamki zwykłe
- Sprowadzam ułamki do wspólnego mianownika
- Doskonalę umiejętność prezentacji wyników własnej pracy
- Wdrażam się do samooceny i samokontroli
- Współpracuję w zespole.

Metody pracy:
• podające- pogadanka wstępna, heureza, praca z tekstem literackim;
• problemowa- elementy gry dydaktycznej;
• zajęć praktycznych- metoda ćwiczeniowa.

Formy pracy:
• zbiorowa;
• indywidualna;
• grupowa.

Media edukacyjne:
- tekst z podręcznika do języka polskiego- Jan Parandowski „Syzyf”; „Między nami”- podręcznik dla kl. V. szkoły podstawowej, wyd. GWO.
- plansze, napisy przygotowane przez nauczycieli.
- Zdjęcia góry Olimp, Koryntu i Wzgórza Akrokoryntu.
- Plansza z krzyżówką.
- Karty pracy.
- Kolorowe kółka.
- laptop, projektor.
- Karty pracy z zadaniami dla grup.

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej, krótkie przypomnienie wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji, podanie celów zajęć; podział klasy na grupy.
3. Kogo dzisiaj poznamy na lekcji? Dowiecie się po rozwiązaniu krzyżówki.
4. Czytanie tekstu i wyodrębnianie najważniejszych wydarzeń- obejrzenie zdjęć.
5. Przeprowadzenie krótkiego quizu sprawdzającego zrozumienie przeczytanego mitu.
6. Zapisanie tematu lekcji.
7. Praca w grupach. Rozwiązywanie zadań i prezentowanie wyników pracy poszczególnych grup ( załącznik nr 1 ).
8. Zapisanie czynów Syzyfa wokół podobizny bohatera mitu.
9. Określenie czynów bohater- za pomocą kół: czarne- złe czyny, zielone- dobre czyny.
10. Wyjaśnienie znaczenie powiedzenia „syzyfowa praca”.
11. Powtórzenie wiadomości i umiejętności zdobytych na dzisiejszych zajęciach.
12. Ocenienie pracy uczniów podczas zajęć.
13. Zadanie i omówienie pracy domowej:
a. Zredaguję tekst do programu telewizyjnego przedstawiający króla Koryntu jako przyjaciela bogów.
b. Jaką część wszystkich mitów J. Parandowskiego znajdujących się w Waszym podręczniku stanowi omawiany mit o Syzyfie?
c. Ile lat minęło od pierwszego wydania „Mitologii ‘’ Jana Parandowskiego ?
14. Ewaluacja zajęć- czy wiadomości i umiejętności zdobyte na dzisiejszych zajęciach są dla mnie zrozumiała i wykorzystam je w praktyce, czy też nie- „Buźki”.

Opracowały: Iwona Kocik i Edyta Staszewska


Załącznik nr 1
Zadanie 1.
Aby wejść do zamku Dzeusa trzeba znaleźć szyfr do bramy. W tym celu należy nacisnąć wszystkie ułamki równe liczbie 5.

Ile jest takich ułamków?


Zadanie 2.
Wchodząc do zamku na posadzce znajduje się gwiazda o pięciu ramionach skierowanych w stronę pięciorga drzwi. Tylko jedne drzwi można przejść bezpiecznie. Drzwi właściwe są oznaczone ułamkiem różniącym się od pozostałych. Aby go odnaleźć, należy zapisać każdy ułamek w postaci ułamka nieskracalnego.


Zadanie 3.
Jesteście coraz bliżej Dzeusa . Znajdujecie się w sali, w której jest troje drzwi. Tylko jedne drzwi prowadzą do Dzeusa. Są to drzwi na których znajduje się najmniejsza liczba. Jaką literą oznaczone są te drzwi?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.