X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30117
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian tych działań.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2. Napisanie planu rozwoju zawodowego
3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu oraz ich analiza
4. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
5. Udział w lekcji otwartej i pokazowej dotyczącej uzasadniania bieżącej oceny szkolnej , oceniania wspierającego i sposobów indywidualizacji nauczania w toku lekcji
6. Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców na przyrodzie.
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
8. Współuczestniczenie w pracy Zespołu Nauczycieli Bloku Matematyczno – Przyrodniczego W SP (przygotowanie sprawdzianów próbnych; analiza wyników próbnych sprawdzianów)
9. Ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i
szkoleń zewnętrznych związanych z:
- procedurą awansu zawodowego
- związanych z pracą metodyczną
- związanych z pracą wychowawczą
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu: - „Tak to robią skuteczni nauczyciele...a Ty jak? – siedem prostych sposobów na skuteczne prowadzenie zajęć
- Funkcja oceny szkolnej.Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów
Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i i przedszkolnej.

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Przygotowanie uroczystości szkolnych, w tym: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
2. Poznanie środowiska uczniowskiego:obserwacja własna, rozmowy z uczniami, spotkania indywidualne.
3. Kontakty z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas
4. Prowadzenie konkursów przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych: - konkursy w ramach obchodów Dnia Ziemi,
- Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich
- Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Multitest
-Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI – Panda
5.Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych i słabych:
- prowadzenie koła przyrodniczego dla uczniów szkoły podstawowej.
- pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
6. Zorganizowanie Talent Show
7.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi:
- Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
- Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków - Nadleśnictwem Srokowo.
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
8. Aktywna praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej w obszarze:
Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.

1. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego
2. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
- Praca z kalkulatorem EWD i ocena efektywności pracy szkoły
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu zajęć
4. Wykorzystanie komputera przez uczniów na zajęciach lekcyjnych do pracy własnej

§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

1. Współpraca z biblioteką szkolną
2.Studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki , dydaktyki
3.Umiejętne stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów: - omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych,
- modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
szkoły
2.Analiza przepisów prawa oświatowego: - Ustawą o systemie oświaty, - Kartą Nauczyciela.
Zapoznanie się z rozporządzeniami: - w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego, - o podstawie programowej, - w sprawie oceny nauczyciela, -w sprawie innowacji i programów autorskich, - o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów
Śledzenie na bieżąco zmian w powyższych dokumentach
3.Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.