X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30092
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO – mgr Kamila Adamiak
NAZWA SZKOŁY – ........................................
OPIEKUN STAŻU – mgr .................................
DYREKTOR SZKOŁY – mgr ..............................
OKRES TRWANIA STAŻU – 1 września 2014r. – 31 maja 2017r.
ZAJMOWANE STANOWISKO – nauczyciel matematyki
KWALIFIKACJE ZAWODOWE – magister matematyki


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2014 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
* Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki).
* Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

2.
Współpraca z opiekunem stażu.

* Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.
* Spotkania, konsultacje, rozmowy.
* Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
* Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu
* Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

3.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

* Udział w kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach.
* Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez szkołę w ramach WDN .
* Udział w lekcjach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
* Stosowanie aktywnych metod pracy z uczniami na lekcjach.
* Stosowanie różnorodnych środków diagnozy (testów na wejście, testów na wyjście, egzaminów próbnych).

4.
Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy. Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań.

* Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
* Opracowanie planów wynikowych z matematyki.
* Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
* Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
* Udział w diagnozach zewnętrznych „Lepsza Szkoła”.
* Gromadzenie materiałów dydaktycznych i systematyczne ich wykorzystywanie.

5.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

* Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych.
* Dokumentowanie dorobku kulturalnego szkoły.
* Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.

6.
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych i przeprowadzanych na terenie szkoły

* zachęcanie uczniów do poszerzania horyzontów poprzez udział w konkursach.
* informowanie uczniów o tematyce konkursów;
* przygotowanie uczniów do udziału w poszczególnych etapach konkursów.
* przygotowanie uczniów do konkursów klasowych i szkolnych przygotowanych przeze mnie (lub we współpracy z innymi nauczycielami naszej szkoły).


7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2014 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

* Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
* Rozmowy z rodzicami (kontakty indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
* Konsultacje z innymi nauczycielami.
* Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem.
* Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

2.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

* Zbieranie informacji na temat uczniów.

3.
Opieka nad uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce.

* Zajęcia koła matematycznego dla uczniów zdolnych.
* Przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych.
* Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zorganizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zależności od potrzeb uczniów.
4.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).

* Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
* Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
* Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez środowiskowych.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2014 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

* Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, prac klasowych itd.
* Wykorzystanie w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej programów komputerowych, Internetu, tablicy interaktywnej.
* Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy) .
* Przygotowywanie wystroju pracowni klasowej.
* Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu.
* Konsultacje z nauczycielami informatyki za pomocą poczty elektronicznej.
* Udział w kursach, szkoleniach w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej.

2.
Publikacje w Internecie.

* Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej .

3.
Zachęcanie uczniów do korzystania z Internetu, encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych jako źródeł informacji.
* Informowanie uczniów o konkretnych, multimedialnych źródłach informacji.
* Pokazanie uczniom zalet i wad tego typu źródeł informacji.
* Wykorzystywanie podczas lekcji materiałów zdobytych przez uczniów.
* Zrealizowanie kilku lekcji matematyki z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2014 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1.
Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin.

* Udział w kursach i szkoleniach.
* Studiowanie fachowej literatury służącej poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
* Aktywny udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne oraz przez MSCDN w Siedlcach.
cały okres stażu

2.
Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, znajomości prawa oświatowego.
* Diagnozowanie konieczności kierowania uczniów o obniżonym poziomie intelektualnym i z trudnościami w nauce do PPP.
* Praca z tymi uczniami, poznanie sytuacji rodzinnej.
* Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców. Opracowanie ankiety dla rodziców.
* Pogadanki i prelekcje dla rodziców.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2014 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1.
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
* Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów.
* Analiza podstawowych aktów prawnych, dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i z rodzin patologicznych, udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP.
* Opracowanie dokumentacji koniecznej do zrealizowania stażu.
* Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2.
Wykorzystywanie w/w przepisów i dokumentów w praktyce.

* Poprawne zaplanowanie i realizacja awansu zawodowego.
* Opracowywanie planów i programów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Udzielanie nagrody i kary zgodnie ze statutem.
* Ocenianie ucznia zgodnie z WSO. Planowanie i organizacja wycieczek, dyskotek, imprez szkolnych i środowiskowych.

3.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.

* Uczestnictwo w pracach zespołu wychowawców.
* Uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej, w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
* Udział w zebraniach z rodzicami.
* Organizacja konkursów szkolnych.
* Opieka nad salą przedmiotową, pełnienie dyżurów.
* Udział w pracach różnorodnych komisji powoływanych przez szkołę– egzaminacyjnej, Zespołów Nadzorujących, konkursów przedmiotowych, itp.

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.