X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30069
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Anna Sobczyk
nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
w Miejskim Przedszkolu Nr20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu


Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 9e ust. 1 – 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, a w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
2. Samodoskonalenie
3. Udział dzieci w konkursach lokalnych i ogólnopolskich
4. Rozwijanie kompetencji dzieci w zakresie sztuk plastycznych
5. Diagnozowanie i badanie osiągnięć dzieci, prowadzenie dokumentacji
6. Realizacja statutowych zadań przedszkola
7.Stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych
8.Wdrażanie programów i przedsięwzięć
9. Organizacja wycieczek, wyjazdów i spacerów - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi potrzebami, zainteresowaniami oraz priorytetami przedszkola.
- udział w studiach podyplomowych: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci.
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, i artykułami pedagogicznymi i psychologicznymi
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dziećmi przedszkolnymi
- przygotowanie dzieci do konkursów
Organizowanie zajęć koła plastycznego z wykorzystaniem następujących form:
- spotkania z artystami
- zwiedzanie wystaw
- oglądanie i tworzenie albumów

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości
dziecka
- diagnoza i jej dokumentowanie
- opracowanie i wdrażanie programów wspomagająco – korygujących

- współorganizowanie uroczystości według kalendarza imprez

- prowadzenie zajęć z dziećmi metodą: storyline, MDS, projektu

- wdrażanie programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
- wdrażanie programu wychowawczego ,,ABC dobrego wychowania”
- gromadzenie literatury i przygotowanie pomocy do realizowanych programów
- ewaluacja wdrażanych programów

- organizowanie i współorganizowanie wycieczek o charakterze:
♦ przyrodniczym/edukacyjnym
♦ turystycznym
♦ wyjazdy do instytucji kulturalnych i zakładów pracy Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Zgodnie z harmonogramem

Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Nowe pozycje literatury
Dyplomy, podziękowania
Prace plastyczne dzieci, zdjęcia, albumy
- karty obserwacyjne
- karty pracy
- dokumentacja obserwacji
- programy wspomagająco - korygujące
- zdjęcia , scenariusze
- scenariusze, zdjęcia
- pomoce dydaktyczne, literatura, raporty z ewaluacji
- zdjęcia, scenariusze, prace plastyczne dzieci na temat wycieczki, wiersze na temat poznawanych miejsc


§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Organizowanie warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej
2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy.
3. Opracowywanie własnych materiałów, prezentacji multimedialnych i zamieszczanie na portalach edukacyjnych
- tworzenie pomocy graficznych, dydaktycznych
- dokumentacji awansu
- scenariuszy, konspektów
- kart pracy
- prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach z dziećmi
- gromadzenie informacji dotyczących nowych, atrakcyjnych metod pracy z dzieckiem przedszkolnym
- śledzenie portali edukacyjnych
- śledzenie informacji na temat prowadzonych
zewnętrznych badań edukacyjnych
- opracowanie i zamieszczenie na portalach edukacyjnych własnych konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy, pomocy dydaktycznych,
wykonanych dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.
- prezentowanie zdjęć z różnych imprez oraz wycieczek na stronie internetowej przedszkola oraz informacji z wydarzeń odbywających się w przedszkolu Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
- przykładowe pomoce, dokumenty, karty pracy,prezentacje
Artykuły, wyniki badań
scenariusze imprez, zaproszenia
- płytki CD
- teksty publikacji – adresy stron internetowych


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami,
2. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
3. Efektywna współpraca z rodzicami
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy

- przekazywanie wiadomości i materiałów z odbytych szkoleń zewnętrznych
- prowadzenie szkoleń w ramach WDN
- opracowanie i przedstawianie sprawozdań
- przedstawianie referatów

- przygotowanie i wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami - pedagogizacja
- prowadzenie zajęć otwartych z udziałem rodziców i dzieci
- organizowanie spotkań integracyjnych
- prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami
- angażowanie rodziców na rzecz grupy
- włączenie rodziców w organizowane akcje charytatywne
- włączenie w życie grupy: wspólne świętowanie Okres stażu
Zgodnie z harmonogramem
Okres stażu - konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
- potwierdzenie przez dyrektora
- przykładowe referaty, scenariusze zajęć


§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Współopracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka plastycznego "Kolorowy świat dziecka"
- analiza rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole , programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania .....
- opracowanie programu
- wdrożenie i ewaluacja programu IX 2016 - program "Kolorowy świat dziecka"


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Zorganizowanie i prowadzenie w przedszkolu "Kącika porad dla rodziców"
2. Udział dzieci w spotkaniach, imprezach i uroczystościach organizowanych w środowisku lokalnym
3. Prezentowanie twórczej aktywności dzieci w środowisku lokalnym
4. Systematyczna współpraca ze Szkołą Podstawową Nr21,
5. Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im F. Chopina
5. Współpraca z Osiedlową Biblioteką
Zamieszczanie publikacji dotyczących różnorodnych porad dla rodziców na:
- gazetce dla rodziców
- stronie internetowej przedszkola
- uczestniczenie dzieci we wspólnych uroczystościach, spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Niepubliczne Przedszkole ,,Faustynka” w Mystkowie
- uczestniczenie w spartakiadach i imprezach organizowanych w środowisku lokalnym
Organizacja konkursów plastycznych, fotograficznych dla dzieci i ich rodziców z miejskich przedszkoli:
- zewnętrzny konkurs fotograficzny: ,,Wiosna w obiektywie”
- zaproszenie do jury eksperta
- wręczenie dyplomów i upominków
- wystawa nagrodzonych prac na terenie przedszkola w MCDN ODN w Nowym Sączu oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21
- Udział dzieci w przeglądzie kolęd i pastorałek
- wspólne kolędowanie z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola ,,Faustynka” w Mystkowie
- zwiedzanie szkoły
- uczestniczenie w lekcjach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę
- zaproszenie na zajęcia i uroczystości przedszkolne
- zwiedzanie szkoły
uczestniczenie w koncertach muzycznych, rytmice, zajęciach muzycznych
- uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych,
- poznanie pracy bibliotekarza,
- systematyczne wypożyczanie książek
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
- publikacje, artykuły
- scenariusze uroczystości, zdjęcia
- płytka CD
- regulamin konkursu
- nagrody, zdjęcia, prace dzieci
Zdjęcia, scenariusze, podziękowania
- Zdjęcia, scenariusze
Zdjęcia, podziękowania


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Organizacja akcji charytatywnych
2. Systematyczna współpraca z instytucjami bezpieczeństwa publicznego
Zbiórka dla dzieci znajdujących się w Zawodowej Rodzinie Zastępczej:
- przyborów szkolnych, papierniczych
- książek, zabawek
- poznanie pracy instytucji bezpieczeństwa publicznego tj: Straż Pożarna, Komenda Policji, Służba Zdrowia, Straż Graniczna
- prelekcje dla dzieci z udziałem przedstawicieli w/w instytucji
- wspólne organizowanie imprez Okres stażu
Okres stażu
- podziękowania
- zdjęcia, scenariusze imprez


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Opracowanie szczegółowej analiza przypadku dziecka z problemami edukacyjnymi
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycje rozwiązania
- wdrożenie oddziaływań
- efekty oddziaływań Okres stażu Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.