X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30060
Przesłano:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - sprawozdanie

W roku szkolnym 2014/2015 r. pełniłem funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku

W naszej placówce socjoterapeutycznej, realizacja celów pracy z młodzieżą, a w szczególności:
• kształtowanie postaw - wynikających z podstawy programowej
• kształtowanie akceptowanych społecznie zachowań,
• wzmacnianie pożądanych społecznie postaw i zachowań,
• umożliwienie wychowankom osiągnięcie sukcesu w różnych formach aktywności (nauka, sport, aktywność społeczna, kulturalno-artystyczna, wykazanie się mocnymi stronami, np. umiejętności organizatorskie, cechy przywódcze),
• prowadzenie profilaktyki uzależnień,
prowadzona jest, między innymi, poprzez samorządność uczniów – wychowanków, których reprezentantem jest Rada Samorządu Uczniów i Prezydium stanowione przez przewodniczących klas, grup wychowawczych.
Moją rolą było wspieranie wychowanków w przygotowaniach i przeprowadzeniu wyborów SU, a wcześniej kampanii wyborczej zgodnie z obowiązującym w placówce zasadami przeprowadzania wyborów SU.
Jako opiekun SU, wspomagałem wychowanków w planowaniu oraz realizowaniu ich zadań, wynikających z pełnionej funkcji w Radzie SU, Prezydium SU oraz w godzeniu tych ról z innymi: uczeń, wychowanek, kolega, koleżanka.
Byłem konsultantem i doradcą w planowaniu i realizowaniu zadań Samorządu, w tym w zakresie respektowania prawa wewnętrznego (Statut, Regulamin???...), praw osób - społeczności placówki (np. do szacunku, godności osobistej, równych dla wszystkich wychowanków, a w razie potrzeby przypominałem o prawach i obowiązkach wynikających z różnych ról: ucznia i nauczyciela).
Czuwałem nad jakością współpracy, np. w czasie zebrań Rady SU z Prezydium SU, a także w czasie realizacji przedsięwzięć.
W razie potrzeby wspierałem naszych aktywistów w drodze do celów, wzmacniałem ich
kreatywność, zaangażowanie, współpracę i efekty pracy.
Bywałem mediatorem i arbitrem w sytuacjach konfliktowych lub konfliktogennych.
Wspierałem SU w sytuacjach wymagających współpracy z osobami spoza placówki.
W czasie pełnienia przeze mnie roli opiekuna SU (do końca marca 2015 r. – do urlopu wypoczynkowego):
1. Zostały przeprowadzone demokratyczne wybory Rady SU, które były uwieńczeniem aktywnej kampanii wyborczej.
Coroczne wybory SU stanowią okazję do ćwiczenia umiejętności zastanawiania się nad wspólnymi sprawami, definiowania oczekiwań wobec przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności placówki.
Zrozumienie wagi wyborów, umiejętności oddawania głosu i oceniania programów kandydatów jest pożądanym efektem działań edukacyjno-wychowawczych – niezbędnym
w demokracji.
Aktywne uczestniczenie w kampanii wyborczej i w wyborach jest elementem wychowania obywatelskiego - kształtowania postaw obywatelskich.
2. Po ogłoszeniu wyników wyborów, SU w konsultacji ze mną – opiekunem organizacji uczniowskiej, podjął pracę nad planem pracy SU na bieżący rok szkolny.
Uczniowie uznali przy tym zasadność uwzględnienia w nim zadań zaproponowanych przez społeczność uczniowską. W tym celu SU przeprowadził wśród uczniów/wychowanków mini-ankietę, za pośrednictwem której zebrał od kolegów i koleżanek propozycje zadań do realizacji. Pomysły wspólnie uznane za słuszne i możliwe do realizacji zostały uwzględnione w opracowanym Planie Pracy SU na rok szkolny 2014/2015. W planie tym znalazły się tez zadania, które wynikały z różnych tradycji, naszych zwyczajów.
Tak powstały Plan pracy SU był potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie stanowią samorząd uczniowski, a Rada SU i Prezydium są ich reprezentantami. Jest to ważne z punktu widzenia wychowania społecznego - może mieć wpływ na aktywność i zaangażowanie się w realizację zadań uczniów spoza Zarządu i Prezydium SU.
Aktywność społeczna młodzieży może stanowić podbudowę pod ich zaangażowanie się społeczne w życiu dorosłym (rady osiedlowe, wspólnotowe, grupy zawodowe, władze lokalne, itd.).
Wdrażanie wychowanków do planowania zadań i realizacji tychże w oparciu o plan pracy sprzyja uczeniu się potrzeby planowania, przewidywania i dobrego organizowania, np.: sposób realizacji, przydział zadań (odpowiedzialni), termin realizacji.
Plan pracy, po zatwierdzeniu przez Panią Dyrektora został wdrożony do realizacji.
3. Jednym z pierwszych pomysłów wdrożonych do realizacji, był konkurs „Super klasa, super grupa wychowawcza”, do którego SU, pod opieką opiekuna opracował regulamin.
Jako opiekun SU propozycję naszego regulaminu konkursu skonsultowałem z nauczycielami i wychowawcami, a efekty tych konsultacji zaprezentowałem na spotkaniu z SU. Ostateczny regulamin konkursu został zamieszczony na tablicy informacyjnej.
Konkurs został podzielony na dwie edycje trwające odpowiednio do końca I i II półrocza. Ocenie podlegały różne formy aktywności wychowanków: zachowanie, kultura osobista, frekwencja, nauka, dbałość o estetykę otoczenia, dekoracje okolicznościowe (pory roku, święta okolicznościowe, narodowe), aktywność klasy/grupy w różnych akcjach.
Konkurs – rywalizacja klas/grup motywowała uczniów/wychowanków do pożądanej aktywności, wzajemnego wspierania się w działaniu. Uświadamiała znaczenie pracy jednostki na rzecz wyników grupy, klasy.
Własna aktywność ucznia/wychowanka sprzyjała wdrażaniu się do wywiązywania się z obowiązków wynikających z roli ucznia, wychowanka, kolegi, człowieka (np. wrażliwego na potrzeby innych). Doświadczanie poczucia sukcesu, uznania dla siebie i od innych, sprzyjało budowaniu i wzmacnianiu samooceny. Różne inicjatywy sprzyjały uczeniu się współdziałania w grupie, współpracy między sobą, uwrażliwiały na potrzeby słabszych, potrzebujących, uspołeczniały uczniów/wychowanków.
4. W związku z Obchodami Dnia Edukacji Narodowej SU, w imieniu wychowanków placówki, zamieścił na tablicy informacyjnej podziękowania i życzenia okolicznościowe dla grona pedagogicznego i pozostałych pracowników placówki.
Cała społeczność uczniowska była zaangażowana do współpracy z SU w przygotowaniu uroczystej akademii i laurek dla wszystkich pracowników. Efektem zaangażowania i pracy wychowanków był podniosły Dzień EN w naszej placówce.
W planowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań uczniowie/wychowankowie mogli wykazać się swoimi mocnymi stronami ( umiejętności organizatorskie, kreatywność, twórcze podejście do zadań, uzdolnienia plastyczne, artystyczne, wokalne, aktorskie).
Miłe chwile zorganizowane pracownikom placówki były dla wychowanków okazją do samozadowolenia, uznania od innych, wzmocnienia swojej samooceny, odkrycia swoich umiejętności, poznania możliwości, co może zachęcić do dalszej pozytywnej społecznie aktywności.
5. Placówka wzięła udział w konkursie „Oddaj zużyty telefon komórkowy, odbierz nowy aparat fotograficzny”.
Do 14 listopada Samorząd Uczniowski przeprowadził wśród uczniów zbiórkę zużytych telefonów komórkowych z wynikiem 0,65 kg.
Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego, ma znaczenie w ochronie środowiska. Pożyteczna akcja, przełożyła się na konkretna korzyść dla wychowanków. Świadomość takich akcji i możliwości w nich uczestniczenia może pozytywnie wpłynąć na indywidualne zachowania w przyszłości, w których z jednej strony będzie ochrona środowiska (oddawanie zużytych baterii, żarówek, sprzętu elektronicznego), az drugiej może być osobista korzyść materialna.
6. Z okazji Dnia Wszystkich Świętych, wsparłem inicjatywę Samorządu Uczniowskiego w zorganizowaniu na Cmentarzu Komunalnym w Kłodzku. honorowej warty przy pomniku Żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej.
7. Przekazałem do Krosnowic pięć stroików na groby osób związanych z placówką, wykonane przez wychowanków na apel SU.
Pamięć o tych, którzy odeszli na zawsze, jest wpisana w naszą kulturę i tradycje – to temat mojej rozmowy z SU, poprzedzającej realizację zadań.
Zaangażowanie się uczniów w kontynuowanie tradycji obchodów Dnia Wszystkich Świętych, poprzez okazywanie pamięci i wdzięczności tym, którzy zginęli w czasie wojny, ale też tym, którzy tworzyli naszą historię placówki, a także dzielenie się osobistymi refleksjami (odejścia w rodzinie, innych osób znaczących), sprzyjało uwrażliwianiu młodzieży i przekazywaniu tradycji - ważnych symboli dotyczących okazywania wdzięczności, pamięci tym, którzy choć odeszli, to pamięć o nich jest żywa.
8. Za sprawą SU nasi wychowankowie odpowiedzieli na apel Stowarzyszenia Św. Brata Alberta i w Dniu Wszystkich Świętych włączyli się wraz z opiekunami do zbiórki datków na rzecz osób potrzebujących pomocy, w której uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, osoby zaangażowane w działalność Stowarzyszenia.
Kwestowanie na Cmentarzu, ze świadomością wspólnego celu z innymi kwestującymi podniosło rangę zaangażowania naszych wychowanków w przedsięwzięcie. Udział wychowanków w takiej akcji sprzyjał wdrażaniu młodych ludzi do uczestniczenia w oddolnie organizowanych akcjach pomocy potrzebującym. Gotowość do wzięcia udziału w akcji i zaangażowanie wychowanków, to dobry przejaw ich wrażliwości i aktywności społecznej, za którą otrzymali podziękowania i słowa uznania od organizatorów, jak też punkty w naszym wspomnianym konkursie.
9. W ramach profilaktyki uzależnień od nikotyny, SU zorganizował udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem: „Rzuć palenie razem z nami”, a udział grup był uwzględniony w naszym konkursie: „Super klasa, super grupa wychowawcza”.
Wyeksponowane plakaty, gazetka tematyczna (rymowanki, hasła negujące palenie papierosów, także elektronicznych), stanowiły w tej akcji ważny element wychowania rówieśniczego. Była też gazetka informacyjno-profilaktyczna, na której znalazły się porady –dotyczące rzucenia palenia, do wykonania której udostępniłem wychowankom zebrane przez siebie materiały.
10. SU zorganizował zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz potrzebującego dziecka.
W pierwszym semestrze wychowankowie MOS w Kłodzku zebrali 8,40 kg, a w drugim, do kwietnia jeszcze 7,20 kg.
Pozytywna rywalizacja zachęcała wychowanków do zbierania nakrętek, ale mieli świadomość celu prowadzonej akcji, który uznawali za ważny, słuszny. Toteż o ich aktywności w tym zakresie decydowała wrażliwość, empatia, chęć, gotowość do bezinteresownej pomocy – pozytywne postawy i zachowania. Warto nadmienić, że o tej cennej inicjatywie pamiętali także w czasie pobytu w domach rodzinnych, skąd przywozili „skarby” zbierane także przez członków rodzin.
11. SU odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu andrzejkowych atrakcji.
Andrzejkowe tradycje były dla wychowanków kolejną okazją do współdziałania, wykazania się pomysłowością, umiejętnościami, uzdolnieniami (elementy dekoracji, gazetki okolicznościowe, zorganizowanie zabaw z wróżbami).
To był wesoły, inny niż zwykle dzień, z ładnymi akcentami (estetycznymi, pomysłowymi), po którym zostały miłe wspomnienia. Takie doświadczenia i pozytywne emocje zostają na dłużej i mogą pobudzić do refleksji, np. warto się postarać, żeby było co wspominać. Imprezy integrują wychowanków, sprzyjają tez resetowaniu napięć, trudnych emocji.
12. W grudniu, w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z AIDS, odbyła się akcja „Walczymy z przesądami”.
Z inicjatywy SU wykonano w grupach czerwone wstążki dla wychowanków i pracowników w placówce. Wykonano także gazetkę profilaktyczno-informacyjną na temat AIDS, do której pomogłem uzyskać plakat z ZOZ w Kłodzku oraz komiks, którego treść posłużyła do wykonania gazetki. Materiały przygotowane na gazetkę były ze mną konsultowane.
Propagowanie wiedzy, rzetelnych informacji, nie tylko pomaga chronić się przed zagrożeniami zakażenia, zarażenia HIV, ale także akceptować w otoczeniu osoby będące nosicielami HIV i chore na AIDS.
13. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, SU wykonał gazetkę z życzeniami świątecznymi dla kolegów, koleżanek i pracowników placówki.
Okolicznościowe ozdoby, dekoracje wykonanie w grupach i w klasach wprowadzały w placówce przedświąteczny nastrój i „cieszyły oczy”. Podlegały także ocenie w trwającym konkursie: „Super klasa, super grupa wychowawcza”, toteż wychowankowie dołożyli starań, aby to ich dekoracja, ozdoby zyskały wysokie uznanie komisji (punkty).
14. Z inicjatywy SU wychowankowie wykonali stroiki świąteczne.
Była to okazja do współpracy, twórczego podejścia do zadania i uzyskania poczucia satysfakcji z osiągnięcia celu – odpowiedź na apel Fundacji Aktywnego Rozwoju FAR o wsparcie w realizacji jej zadań na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w szczególności wzmacniania potencjału i rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych.
Grupa wychowanków z opiekunami wzięła udział w zorganizowanej w markecie sprzedaży naszych stroików świątecznych. Zebrane pieniądze zostały przekazane na rzecz Fundacji FAR, która wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi przekazała podziękowanie naszej placówce za podjęte działania. Życzenia i podziękowanie zostały przekazane wychowankom, wraz z wyrazami uznania dla ich gotowości pomagania i uczestniczenia w akcjach charytatywnych.
15. W styczniu poprzez tablicę informacyjną SU przypomniał kolegom i koleżankom o zbliżającym się Dniu Babci i Dniu Dziadka.
Zaprosił też rówieśników do wypisania indywidualnych życzeń, podziękowań swoim dziadkom na przygotowanych w tym celu sercach z kolorowego papieru. Tablica zapełniła się kolorowymi sercami z życzeniami, kwiatkami, miłymi słowami.
Pamięć o bliskich, okazywanie ciepłych uczuć, sprzyja budowaniu, podtrzymywaniu więzi rodzinnych i zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych zarówno wychowanków, jak też członków rodziny, w tym dziadków. Rozwija emocjonalną i społeczną sferę osobowości naszych wychowanków.
16. W oczekiwaniu na „Walentynki”, wychowankowie przygotowali się do obchodu „Dnia zakochanych”, o czym przypominała wszystkim gazetka okolicznościowa wykonana przez grupę wychowanków w uzgodnieniu z SU.
Zorganizowana „walentynkowa poczta” dostarczyła adresatom okolicznościowe kartki samodzielnie wykonane przez uczniów. Miłe akcenty dnia, dla niektórych wręcz podniosłe, były dla jednych oczekiwanymi, dla innych niespodziewanymi przejawami sympatii, przyjaźni.
17. W marcu z utęsknieniem wszyscy wyglądaliśmy Wiosny. SU podjął przygotowania do jej oficjalnego powitania w „Dniu Wiosny”.
Przewodniczący klas, grup wychowawczych otrzymali zadanie zgłoszenia na kolejnym spotkaniu SU propozycji atrakcji na dzień samorządności uczniów.
Zgłoszone propozycje uczniów omówione zostały na spotkaniu SU i po ustaleniu uzgodnionej wersji skonsultowane z Panią Dyrektor. Do organizacji Dnia Wiosny włączyli się wychowankowie, jak też wychowawcy i nauczyciele.
W efekcie w ramach kontynuowanego konkursu, grupy wykonały dekoracje w wylosowanym kolorze. W Dniu Wiosny były rozgrywki i zawody sportowe, konkursy na wesoło (skecze, wokalne popisy, układy taneczne – według uznania grup wychowanków), a na finał wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Dzień Wiosny znany też jako dzień wagarowicza, musi mieć w ofercie dla wychowanków ciekawsze atrakcje, niż pójście na wagary, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia. Ustanowienie tego dnia, jako dnia samorządności uczniów, spędzonego w dużym stopniu według ich pomysłów, z atrakcjami do których trzeba było się przygotować i w nich uczestniczyć, aby nie zawieść grupy, spełniło swoją rolę.
Było miło, wesoło i bezpiecznie, a ocenione punktami zaangażowanie wychowanków i efekty ich starań, pomysłów były okazją do osobistych satysfakcji, także z osiągnięć grupy.

Efekty

DLA WYCHOWANKÓW:
1. Liderowanie w grupie, współdziałanie z innymi, rozwija umiejętności społeczno-komunikacyjne i organizatorskie, wzmacnia poczucie własnej wartości i samoocenę.
2. Odniesione sukcesy, poczucie uznania od innych wzmacnia samoocenę, może rozbudzić aspiracje i motywację do dalszego rozwoju w społecznie i prawnie pożądanych formach aktywności.
3. Doświadczanie możliwości i efektów samorządności uczniów miało wpływ na kształtowanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość, poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do pomagania innym, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
4. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym np. poprzez udział uczniów w kampanii wyborczej,w wyborach SU, w planowaniu zadań i organizowaniu prac we współpracy ze sobą i innymi osobami, służyło kształtowaniu postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.
5. Wiele atrakcyjnych przeżyć i miłych doświadczeń sprzyjało resetowaniu napięć i trudnych emocji, a zapisane w pamięci pozwolą do nich wracać i mogą inspirować do dalszej, pożądanej społecznie aktywności.

DLA PLACÓWKI:
1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw i zachowań uczniów/wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2. Opiekuńczo-wychowawczo skoordynowana samorządność uczniów i pożądana aktywności społeczności uczniowskiej.
3. Budowanie dobrego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

DLA MNIE – OPIEKUNA SU/WYCHOWAWCY
1. Duża satysfakcja z obserwacji i doświadczania zadowolenia uczniów ze swojej aktywności, osiągnięć i efektów.
2. Satysfakcjonujące poczucie osobistego udziału w kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań uczniów – naszych wychowanków.
3. Współuczestnictwo z innymi podmiotami w pracy opiekuńczo-profilaktyczno-wychowawczej z wychowankami.
4. Doskonalenie własnych kompetencji i umiejętności wychowawczych, poprzez autorefleksje i sięganie do źródeł wiedzy, informacji (Internet, rozmowy i współpraca z innymi podmiotami w placówce).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.