X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30018
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych dla klasy I

Opracowała: Sylwia Morkowska

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów klasy
Szkoły Podstawowej.

Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy pierwszej z trudnościami edukacyjnymi w zakresie aktywności polonistycznej i matematycznej, jest zgodny z treściami podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

Cel główny:
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w nabywaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Cele szczegółowe:
• Stymulowanie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach, intelektualnej, psychicznej i moralnej.
• Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
• Dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
• Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesu.
• Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności.
• Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
• Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
• Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
• Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
• Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.

Treści programowe:

Edukacja polonistyczna:
• Ćwiczenia grafomotoryczne, nauka pisania liter, połączeń literowych i wyrazów.
• Analiza i synteza słuchowa głoskowa oraz wyrazowa.
• Ćwiczenie uważnego słuchanie czytanego tekstu.
• Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe.
• Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi.
• Przepisywanie wyrazów i krótkich zdań.
• Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania.
• Wzbogacanie zasobu słów i pojęć ucznia.
• Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego.
• Czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem wyrazów i krótkich zdań.
• Ćwiczenia usprawniające kształtne pisanie.
• Układanie wyrazów z rozsypanek.
• Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
• Pisanie ze słuchu i z pamięci wyrazów i zdań.

Edukacja matematyczna
• Określanie i przedstawianie wzajemnego położenia przedmiotów
na płaszczyźnie i w przestrzeni.
• Porównywanie i porządkowanie przedmiotów.
• Rozpoznawanie figur geometrycznych.
• Klasyfikacja przedmiotów według podanej cechy.
• Przeliczanie elementów zbiorów, porównywanie ich liczebności.
• Liczenie przedmiotów w zakresie 0-10.
• Zapisywanie liczb od 0-10 cyframi i odczytywanie ich.
• Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
• Określanie kierunków.
• Liczenie do 0- 20 także wspak.
• Ćwiczenie umiejętności pomiaru :
- długości (mierzenie linijką, porównywanie długości obiektów
- ciężaru (ważenie przedmiotów, porównywanie ciężaru przedmiotów)
- objętości płynów ( odmierzanie płynów miarką litrową i innymi naczyniami)
- czasu ( posługiwanie się nazwami dni tygodnia, miesięcy, posługiwanie się kalendarzem, zegarem, określanie pór dnia)
- liczenia pieniędzy (zł, gr.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.