X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 30008
Przesłano:
Dział: Języki obce

Our World - Angielski z National Geographic. Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
W NAUCZANIU PRZEDMIOTU JĘZYK ANGIELSKI
NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM.

„MY WORLD - ANGIELSKI Z NATIONAL GEOGRAPHIC”

Autor: mgr Małgorzata Śliwka, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 6 w Tychach
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Czas realizacji: wrzesień 2015 r. – maj 2016 r.
Miejsce realizacji innowacji: Gimnazjum nr 6 w Tychach
Rodzaj innowacji: metodyczna
SPIS TREŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA
II. WSTĘP
III. CELE OGÓLNE INNOWACJI
IV. CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI
V. CELE WYCHOWAWCZE
VI. OCZEKIWANE EFEKTY DYDAKTYCZNE
VII. OCZEKIWANE EFEKTY WYCHOWAWCZE
VIII. METODY I FORMY PRACY
IX. TEMATYKA
X. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI INNOWACJI
XI. EWALUACJA INNOWACJI

I. PODSTAWA PRAWNA INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna „ANGIELSKI Z NATIONAL GEOGRAPHIC” powstała
w oparciu o : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (D.U. z 2002, nr 56, poz. 506)

II. WSTĘP

Znajomość języków obcych, a języka angielskiego w szczególności, jest we współczesnym świecie koniecznością. To okno na świat umożliwiające podróżowanie i poznawanie obcych kultur oraz nawiązywanie kontaktów z ludźmi nieomalże w każdym zakątku świata. Aby czuć się w tym świecie bezpiecznie i swojsko należy walczyć ze stereotypami będącymi często przyczyną nieporozumień i zachowań ksenofobicznych. „National Geographic” to instytucja naukowo – edukacyjna oraz wydawnictwo, której celem jest propagowanie wiedzy o świecie w różnych jego aspektach. Przedstawia świat takim, jakim jest w rzeczywistości – jego piękno i tragizm, różnorodność kulturowo-etniczną oraz bogactwo świata przyrody. Udowadnia, że wystarczy dobrze rozejrzeć się wokół siebie, aby to dostrzec. Dlatego, aby rozbudzić w uczniach tę wrażliwość
oraz w sposób atrakcyjny i niekonwencjonalny rozwinąć potrzebę odkrywania świata oraz poszerzyć znajomość języka angielskiego, została opracowana niniejsza innowacja. Daje ona podstawę do porozumienia się w języku angielskim z naciskiem na rozwijanie wszystkich elementów kompetencji językowych w kontekście geograficzno-kulturowym.

Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym 2015/2016. Skierowana jest do uczniów gimnazjum nr 6 w Tychach szczególnie zainteresowanych nauką języka angielskiego
oraz wykazujących chęć poszerzenia wiedzy ogólnej o świecie. Udział w innowacji jest powszechny i dobrowolny. Pozwoli na wszechstronny rozwój uczniów poprzez wykorzystanie ich potencjału twórczego oraz wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych, pracę z materiałami autentycznymi, poszerzanie wiedzy i zastosowanie jej praktyce. Uwzględnia założenia obowiązującej podstawy programowej dla języków obcych oraz poszerza je o nowe elementy. Przygotuje uczniów do uzyskania lepszych wyników egzaminu gimnazjalnego w klasie III w zakresie języka angielskiego i nauk przyrodniczych. Wprowadza propozycje rozwiązań metodycznych, których celem jest pobudzanie zainteresowań ogólnych otaczającym światem oraz wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka angielskiego. Innowacja realizowana będzie podczas zajęć prowadzonych w ramach artykułu 42 KN w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

III. CELE OGÓLNE INNOWACJI

a) Rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językiem angielskim poprzez poznanie obcych kultur, świata przyrody i świata nauki.
b) Rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe.
c) Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach.
d) Zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.
e) Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
f) Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego.
g) Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

IV. SZCZEGÓŁOWE CELE DYDAKTYCZNE INNOWACJI

a) Uczeń odkrywa indywidualne zdolności i predyspozycje poprzez różne formy działań artystycznych – tworzenie projektów, prezentacji, filmów itp.;
b) ćwiczy umiejętność pracy w zespole;
c) rozwija ogólne zainteresowania światem i regionem;
d) nawiązuje swobodny dialog w komunikacji interpersonalnej;
e) reaguje na wypowiedzi innych i przetwarza je;
f)dostrzega różnice między ludźmi i uznaje je za naturalne;
g) rozumie wypowiedzi w języku angielskim, dzięki filmom i prezentacjom w języku angielskim;
h) posiada bogatsze słownictwo;
i) posiada bogatą znajomość środków i funkcji językowych
j)tworzy wypowiedzi pisemne,
k) z łatwością rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

V. CELE WYCHOWAWCZE

a) Rozwijanie ciekawości świata w różnych jego aspektach.
b) Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata i wzmacnianie świadomości proekologicznej.
c) Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, wyznań religijnych, światopoglądów.
d) Rozwijanie świadomości kulturowej.
e) Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
f) Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji.
g) Rozwijanie umiejętności stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów.
h) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, zespole zadaniowym.
i) Kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się.
j) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
k) Doskonalenie umiejętności świadomego podejmowania decyzji.
l) Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języka angielskiego.
ł) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
m) Korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy.

VI. OCZEKIWANE EFEKTY DYDAKTYCZNE

Po zrealizowaniu innowacji uczeń:

a) wykorzystuje informacje o świecie (z zakresu geografii, biologii, nauki i techniki, itp.);
b) wykazuje się wiedzą o swoim mieście, regionie;
c) wskazuje różnice pomiędzy kulturą i stylem życia Polaków a innych narodów i grup etnicznych;
d) potrafi zredagować prosty artykuł prasowy;
e) posługuje się w mowie codziennej wzbogaconym słownictwem angielskim;
f) posługuje się w mowie codziennej rozwiniętymi strukturami gramatycznymi;
g) wykorzystuje w wypowiedzi pisemnej wzbogacone struktury leksykalno-gramatyczne;
h) rozumie wypowiedzi ustne w różnych odmianach języka angielskiego.

VII. OCZEKIWANE EFEKTY WYCHOWAWCZE

Po zrealizowaniu innowacji uczeń:
a) posiada świadomość międzykulturową;
b) jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur i religii;
c) w swych działaniach kieruje się empatią w stosunku do osób słabszych i gorzej sytuowanych;
d) wykazuje działania proekologiczne;
e) posiada umiejętność nawiązania swobodnego kontaktu interpersonalnego;
f) współdziała w grupie, zespole zadaniowym;
g) ma świadomość odpowiedzialności za powierzone zadania;
h) potrafi wyszukiwać i korzystać z różnych źródeł informacji;
i) posiada umiejętność samodzielnego uczenia się i dokonywania samooceny;
j) planuje proces samodzielnego uczenia się.

VIII. METODY I FORMY REALIZACJI

Metody realizacji zajęć dostosowane będą do różnych typów modalnych uczniów poprzez stosowanie różnorodnych form, techniki i środków nauczania, takich jak: praca w grupie, wykorzystanie filmów i artykułów prasowych z serii „National Geographic”, Internetu, mediów. Zajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu metod aktywizujących i motywujących ucznia do podejmowania działań w kierunku pogłębiania i poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz rozwoju własnej osobowości. Podczas zajęć zostaną wykorzystane takie środki dydaktyczne, które będą stymulować pamięć wzrokową i słuchową uczniów, będą angażować umysł i wszystkie zmysły
w sposób aktywny i twórczy.

Innowacyjność działań opierać się będzie o:
a) prowadzenie warsztatów kreatywności w języku angielskim - stworzenie własnego pisma anglojęzycznego „My World” (na wzór magazynu „National Geographic”);
b) prowadzenie anglojęzycznej strony internetowej „My World” promującej piękno i tradycje naszego miasta i regionu;
c) prowadzenie warsztatów „Angielski z National Geographic” (projekcja filmów oraz czytanie artykułów z serii „National Geographic”);
d) korzystanie z różnych źródeł informacji: Internet, książki, płyty, filmy, materiały autentyczne (w tym: wycinki z prasy, programy telewizyjne i radiowe);
e) zajęcia w terenie – tworzenie dokumentacji do artykułów (zdjęcia, filmy);
f) symulacje językowe w typowych sytuacjach dnia codziennego;
g) pracę metodą projektu;
h) wykorzystanie inicjatywy własnej uczniów wynikającej z ich zainteresowań.

IX. TEMATYKA

Tematyka innowacji obejmować będzie następujące obszary:
geografia regionu i świata;
przyroda;
ciekawi ludzie;
religie świata;
nauka i technika;
kultura: literatura, architektura, teatr, muzyka, film, itp.;
sport i rozrywka;
podróżowanie i turystyka: ciekawe miejsca warte zobaczenia w kraju i zagranicą (opis ogólny, szczegółowy), główne atrakcje turystyczne;
styl życia: tradycje, jedzenie, formy spędzania wolnego czasu, tradycyjne stroje;
propozycje własne uczniów wynikające z ich zainteresowań.

X. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI INNOWACJI

Realizacja innowacji wymaga wykorzystania określonych materiałów i środków dydaktycznych:
filmy i artykuły prasowe z serii „National Geographic”;
mapy, atlasy;
magnetofon, odtwarzacz DVD, płyty CD, aparat fotograficzny, kamera, itp.;
komputery z dostępem do Internetu,
słowniki angielsko-polskie, polsko-angielskie

XI. EWALUACJA INNOWACJI

W trakcie realizowania innowacji prowadzona będzie diagnoza uczniów. Będzie ona miała na celu kontrolę procesów dydaktycznych i wychowawczych. Kompletowana będzie dokumentacja. Na jej podstawie sformułowane zostaną wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Badania opierać się będą o bieżącą obserwację uczniów, tj. ich zaangażowanie, pomysłowość, umiejętność pracy w grupie. Pod koniec każdego półrocza uczniowie otrzymają ankietę, która posłuży do ewaluacji stopnia realizacji założonych celów dydaktycznych i wychowawczych. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie raportu podczas konferencji podsumowującej rok szkolny 2015/2016.W raporcie przedstawione zostaną słabe i mocne strony zrealizowanej innowacji. Dokumentacja ewaluacji znajdować się będzie w dokumentacji szkoły.

Ewaluacji podlegać będą:
a) zgodność realizacji innowacyjnego z jej celami dydaktycznymi i wychowawczymi;
b) atrakcyjność programu dla uczniów;
c) jego praktyczność i użyteczność;
d) zaangażowanie uczniów;
e) skuteczność stosowanych metod;
f) formy i metody pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.