X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29964
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego:
mgr Ewa Wasiak

Imię i nazwisko opiekuna stażu mgr Beata Adamska

Imię i nazwisko dyrektora szkoły
mgr Renata Kaczmarek

Nazwa szkoły Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu

Data rozpoczęcia stażu
1 września 2015 r.

Przewidywana data zakończenia stażu 31 maja 2018 r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
zawarcie kontraktu;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
- coroczna aktualizacja planu nauczania z języka polskiego;
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
- stosowanie zróżnicowanych form pracy z uczniem, odpowiednich do jego indywidualnych możliwości;
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania prac;
- stosowanie środków diagnozy, takich jak: testy początkowe, próbne egzaminy;
- opracowanie pomocy dydaktycznych, takich jak: karty pracy, testy, prezentacje multimedialne, gazetki itp.;
- współuczestniczenie w pracy zespołu przedmiotowego humanistów (przygotowywanie egzaminów próbnych z j. polskiego, analiza wyników próbnych egzaminów maturalnych);
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego
- udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach zewnętrznych, związanych z pracą metodyczną i wychowawczą
- udział w kursach internetowych;
- udział w szkoleniu na egzaminatora OKE na egzaminie maturalnym;
- studia podyplomowe nauczania języka polskiego jako obcego.

3. Publikacje własnych prac:
- publikacja planu rozwoju zawodowego;
- publikacja scenariuszy lekcji.

4. Prowadzenie lekcji otwartych z języka polskiego.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, raportowanie działań podejmowanych w ramach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej oraz w ramach indywidualnych inicjatyw.

II. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Promowanie szkoły poprzez:
- przygotowanie uczniów do udziału w projekcie społecznym Zwolnieni z Teorii;
- współpracę z osobami związanymi z tematyką realizowanych projektów edukacyjnych.

2. Prowadzenie spotkań z rodzicami.

3. Współpraca z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i opiekunów uczniów wykazujących specyficzne problemy w nauce, zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym.

4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz fakultetu dla maturzystów.

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć i projektów nastawionych na rozwój zainteresowań ucznia, z obudową polonistyczną:
- realizacja projektu „Poznaj Poznań”;
- współorganizowanie gry terenowej w Skorzęcinie;
- prowadzenie Klubu Dyskusyjnego;
- inne.

6. Współpraca z psychologiem szkolnym.

7. Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez:
- organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych.

8. Sprawowanie opieki nad uczniami w ramach następujących wydarzeń:
- warsztaty językowe w krajach Unii Europejskiej;
- coroczne wyjazdy integracyjne do Skorzęcina;
- wyjścia na teren Poznania;
- dyskoteki i imprezy szkolne;
- dyżury opiekuńczo-wychowawcze przed i między lekcjami.

9. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
- coroczna ewaluacja planu wychowawczego.

III. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie Internetu na lekcjach języka polskiego.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych i metodycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych: prezentacji multimedialnych, filmów (głównie ekranizacji lektur), programów edukacyjnych i ścieżek dźwiękowych.

5. Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania użytkowników portali edukacyjnych.

IV. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- różnego rodzaju formy doskonalenia;
- samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z ww. dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Powiatową Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami, uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym, sporządzenie dostosowań przedmiotowych, monitorowanie postępów ucznia, regularne rewidowanie dostosowań.

3. Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

4. Udział w regularnych zebraniach nauczycieli klas stacjonarnych, poświęconych zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących uczniów stacjonarnych.

5. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
- Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
- Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: pogadanki, prace na rzecz klasy i szkoły, wspólne analizowanie sytuacji problemowych, wycieczki, imprezy klasowe itp.

6. Współpraca rodzicami, opiekunami i instytucjami sprawującymi opiekę nad uczniami. Przygotowywanie na spotkania z rodzicami pogadanek na tematy dotyczące problemów młodzieży.

7. Stosowanie na lekcjach języka polskiego zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

V. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
- zespół nauczycieli humanistów;
- komisje ds. ewaluacji wewnętrznej powoływane w szkole;
- komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
- inne.

3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty;
- Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.