X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29920

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROWOJU ZAWODOWEGO
Aniela Mickanis-Balcewicz
nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach
ubiegający się o stopień zawodowy - nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015 r.
Czas trwania stażu – 9 miesięcy
Opiekun stażu – Joanna Łach
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, pracy i odpoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki,
- samokształcenia.
7. Pogłębianie współpracy z rodzicami.
I. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbył staż §6.2. pkt.1)
Lp Zadania Forma realizacji Termin realizacji Efekty Dowody
realizacji
1 Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Znowelizowana Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 3a dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. IX 2015 r. - znajomość procedur awansu zawodowego - potwierdzenie opiekuna stażu,
-napisanie projektu Panu Rozwoju Zawodowego,
- rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w przedszkolu
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Omówienie i ustalenie przebiegu stażu;
- omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego;
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych i prowadzonych,
- opracowanie pisemnego kontraktu o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą, a nauczycielem opiekunem. IX 2015 r.
i na bieżąco przez cały
okres stażu
- znajomość poszczególnych etapów awansu zawodowego - kontrakt
- harmonogram zajęć
3 Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
- Statut Przedszkola Publicznego nr 9,
- Uchwała Rady Miasta dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania przedszkoli samorządowych,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Regulamin Rady Rodziców,
- Koncepcja pracy przedszkola,
- Plan wychowawczy Przedszkola Publicznego nr 9,
- Plan profilaktyki zdrowotnej „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”,
- Plan patriotyczny „Moja mała ojczyzna”,
- Wewnątrzprzedszkolne zasady organizacji nadzoru pedagogicznego,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

- - udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. IX –X.2015r.oraz cały okres stażu

- poznanie specyfiki pracy w przedszkolu, stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej podporządkowanej zasadom funkcjonowania i organizacji przedszkola - notatki własne

- podpis na liście obecności
4 Zapoznanie z przepisami prawa dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznych warunków pracy -udział we wstępnym oraz okresowym szkoleniu BHP,
- poznanie procedury postępowania na wypadek pożaru w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach IX 2015 r. -stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej, zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w przedszkolu. - zaświadczenie o odbyciu szkolenia,

5 Zapoznanie z programem wychowawczo – dydaktycznym realizowanym w przedszkolu Analiza i realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
-szczegółowe przeanalizowanie i realizacja programu „Klucz do uczenia się” wg Galiny Dolya i Nikolai Veraksa w codziennej pracy,
- wspomaganie nauki czytania poprzez realizowanie „Sojuszu metod” E. Arciszewskiej,
- wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie edukacji matematycznej poprzez realizowanie „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. codzienne

codzienne - prawidłowe realizowanie zajęć - notatki własne,
- dzienniki zajęć,
- narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej
6 Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu Rejestrowanie dziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej w dzienniku zajęć
- planowanie pracy opiekuńczo wychowawczo-dydaktycznej

- opracowywanie scenariuszy zajęć w grupie

- prowadzenie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci

codziennie

raz w miesiącu

według potrzeb

X.2015 r.
III- IV.2016 r.

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej - wpisy w dzienniku zajęć,
- scenariusze zajęć,
- miesięczne plany pracy,
- arkusze do monitorowania,
- arkusze diagnostyczne,
- arkusz obserwacji dziecka 3-letniego

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§6 ust. 2 pkt 2).
Lp Zadania Forma realizacji Termin realizacji Efekty Dowody
realizacji
1 Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dzieckiem Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela:
- obserwacja zajęć;
- omówienie i zapisywanie jej wyników

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki:
- opracowanie scenariuszy zajęć;
- konsultacja z opiekunem stażu lub z dyrektorem;
- ocena i analiza pozytywnych i negatywnych stron przeprowadzonych zajęć;
- wyciągnięcie wniosków i zastosowanie ich w dalszej pracy

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora placówki
(obserwacja problemowa)
- opracowanie scenariusza zajęć na temat: Dziecięcy świat wartości zbudowany na wzorcach bohaterów literatury dziecięcej
- ocena i analiza pozytywnych i negatywnych stron przeprowadzonych zajęć
- wyciągnięcie wniosków i zastosowanie ich w dalszej pracy raz w miesiącu

V 2016 -prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć z właściwym wykorzystaniem odpowiednich form i metod nauczania

-analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia i wyciągnięcie z nich wniosków
- analiza uwag dyrektora placówki, wyciągnięcie wniosków. - notatki i wnioski z rozmów,
- scenariusze zajęć,
- arkusze obserwacji zajęć,
notatki własne

- arkusze obserwacji zajęć,
- notatki własne,
- scenariusze zajęć
- scenariusz zajęć,
- arkusz obserwacji;
2 Udział w formach doskonalenia zawodowego Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- uczestniczenie w kursach i szkoleniach
- współudział w tworzeniu „Koncepcji pracy przedszkola”
- udział w wewnętrznych zajęciach otwartych dla nauczycieli i rodziców
- wzbogacanie wiedzy i umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno-pedagogicznych;
- wyszukiwanie interesujących informacji w Internecie według potrzeb

X- XI 2015

- zgodnie z harmonogramem

na bieżąco - poszerzenie wiedzy i wzbogacenie warsztatu pracy

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy placówki

- zdobycie wiedzy w zakresie efektywnego nauczania i zastosowania prawidłowych metod edukacyjno-wychowawczych
-łatwy i szybki dostęp do wiedzy - zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;
- „Koncepcja pracy przedszkola na lata 2016-2021”

- wykaz przeczytanej literatury;
- rejestr stron www
3 Tworzenie własnego warsztatu pracy - opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą technik komputerowych;
- gromadzenie specjalistycznej literatury-

- - na bieżąco

- łatwiejsze i sprawniejsze opracowanie dokumentów niezbędnych do pracy - przykładowe pomoce dydaktyczne,
- przykładowe konspekty zajęć

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3).
Lp Zadania Forma realizacji Termin realizacji Efekty Dowody
Realizacji
1 Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dzieci Zapoznanie z formami współpracy z rodzicami:
- zebrania z rodzicami;

- konsultacje z rodzicami,

- ankietowanie,

- analiza Kart przyjęcia dziecka do przedszkola,

- analiza opinii z PPP

- według potrzeb
- raz w tygodniu

IX 2015 r.
- według potrzeb

-uzyskanie wiedzy o środowisku dziecka w stopniu umożliwiającym pracę z dzieckiem -protokoły z zebrań
-notatki własne;
- karty przyjęcia dziecka do przedszkola,
- listy obecności,
- sprawozdania,
- zdjęcia
2 Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach dziecka rodzicom Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie dzieci 3-letnich:

- prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka 3-letniego w grupie

- prowadzenie arkuszy do monitorowania osiągnięć dzieci w grupie

- X. 2015 r.
III- IV. 2016 r.
-
- dwa razy w roku

- według wskazówek autora programu „Klucz do uczenia się”
-informacja o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci - arkusze do monitorowania zajęć
- arkusze do monitorowania podstawy programowej,
- arkusz diagnostyczny dziecka
-notatki własne
3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych - czytanie literatury pedagogiczno- psychologicznej i terapeutycznej;
- udział w szkoleniach
- współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenie na bieżąco

według potrzeb -umiejętność zaspokajania potrzeb podopiecznych - spis literatury;
- zaświadczenia
4 Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków -prezentowanie umiejętności dzieci w codziennej pracy oraz podczas uroczystości przedszkolnych,
- stosowanie metod aktywizujących i twórczych w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej -według planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

na bieżąco - umiejętność rozwijania kompetencji podopiecznych - prezentacja wytworów dzieci na tablicach w holu i w sali grupy,
-zdjęcia z uroczystości

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).
Lp Zadania Forma realizacji Termin realizacji Efekty Dowody
Realizacji
1 Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obserwacja zajęć,
- rozmowa pohospitacyjna cały okres stażu - nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć - scenariusze zajęć obserwowanych
- arkusz obserwacji zajęć

2 Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
- rozmowa pohospitacyjna

cały okres stażu

-nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć - scenariusze zajęć;
- arkusze obserwacji zajęć;
- wnioski z rozmów

V. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki.
Lp Zadania Forma realizacji Termin realizacji Efekty Dowody
Realizacji
1 Określenie drogi rozwoju - dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,

- przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu,

- złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
na bieżąco


VI. 2016 r.

VI. 2016 r. -znajomość poszczególnych etapów awansu zawodowego - Plan rozwoju zawodowego,

- teczka stażysty,
- płyta z zapisem elektronicznym

- sprawozdanie z realizacji stażu

- dokumentacja z realizacji stażu
-wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

3 Uczestniczenie w życiu przedszkola zgodne z kalendarzem wydarzeń i uroczystości przedszkolnych -współorganizowanie imprez grupowych w grupie dzieci 3- letnich m.in. Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka

- współorganizowanie i prowadzenie następujących wydarzeń:

- „Tydzień Przedszkolaka”

„Powitanie Wiosny”

„Kolorowy Tydzień”

- współudział w pozostałych uroczystościach przedszkola -zgodnie z harmonogramem

IX 2015 r.
.
III 2016 r.

V2016 r.

zgodnie z harmonogramem Planu promocji -prawidłowa współpraca z innymi pracownikami w przedszkolu - notatki
- scenariusze zajęć;
- wpisy do dziennika,
- zaproszenia,
- zdjęcia zamieszczone w „Kronice przedszkolnej”
- artykuły na stronie internetowej przedszkola
-telewizja lokalna BART-SAT

4 Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno- wychowawczych - uczestniczenie w kursach doskonalenia zawodowego;
- śledzenie literatury pedagogicznej w celu poszukiwania nowych rozwiązań i wzbogacania własnej wiedzy pedagogicznej na bieżąco -poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego nauczania i zastosowania prawidłowych metod edukacyjno-wychowawczych - zaświadczenia
- spis literatury
Promocja przedszkola (przykład dobrej praktyki) - publikacja projektu warsztatów edukacji twórczej z elementami arteterapii na stronie Kuratorium Oświaty raz w roku - upowszechnienie działań i efektów arteterapii w pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzone zachowania społeczne - publikacja projektu na stronie Kuratorium Oświaty
5 Zaplanowanie pracy terapeutycznej (warsztaty edukacji twórczej z elementami arteterapii) z wybranymi dziećmi -prowadzenie zajęć arteterapeutycznych z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia

- opracowanie własnego planu zajęć

- opracowanie scenariuszy zajęć;

- udzielanie wskazówek rodzicom
X. 2015 r.-
V. 2016 r.

X.2015 r.

według potrzeb

na bieżąco - pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii przez sztukę

- informacja o efektach pracy wspierających dziecko -dziennik zajęć terapeutycznych;
- program zajęć;
- scenariusze zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.