X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29542
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Opracował: mgr Maciej Burdziński
Nauczyciel mianowany języka niemieckiego
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 wrzesień 2013r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2016r.

Zastrzega się możliwość modyfikacji niniejszego Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.
Plan Rozwoju Zawodowego opracowany został zgodnie z §8 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r., poz. 393).

Wymagania niezbędne wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia
1 marca 2013r.

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Organizacja oraz rozwój własnego warsztatu pracy – wyszukiwanie nowych pomocy dydaktycznych (w tym multimedialnych), studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism. Opieka nad pracownią języka niemieckiego, a w szczególności doposażenie jej w monitor telewizyjny sprzężony z komputerem.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrz- i zewnątrzszkolnym – odbycie szkolenia w OKE i planowane uzyskanie tytułu egzaminatora maturalnego z języka niemieckiego, uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej (RP) oraz udział w konferencjach, kursach i warsztatach dla nauczycieli języków obcych.
3. Współpraca z innymi nauczycielami lub z Samorządem Uczniowskim przy organizacji uroczystości, imprez oraz konkursów szkolnych (w ramach języka niemieckiego i ewentualnie angielskiego konkurs dla młodych tłumaczy).

4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych, sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – dla przyszłych maturzystów oraz dla uczniów mających trudności w nauce.


§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera, w zależności od powodzenia kwestii doposażenia pracowni wprowadzenie nowych prezentacji multimedialnych.
2. Wykorzystywanie w swojej pracy Internetu (portale edukacyjne, fora, blogi, słowniki online, lekcje z wykorzystaniem Internetu).
3. Opracowywanie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera, w tym prowadzenie dziennika elektronicznego Librus (kontakt z rodzicami innym niż zazwyczaj kanałem komunikacyjnym).
4. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów.
5. Zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną (e-learning) oraz do korespondencji mailowej z uczniami z innych krajów.
6. Przygotowywanie dokumentów związanych z awansem zawodowym przy pomocy techniki komputerowej. W okresie stażu


§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Współpraca z innymi nauczycielami języka niemieckiego i ewentualnie angielskiego - udostępnianie i wymiana materiałów dydaktycznych.
2. Praca w ramach komisji zajmującej się językami obcymi, praca w zespole języka niemieckiego oraz w ramach komisji i zespołów nadzorujących egzaminy.
3. W miarę możliwości prowadzenie zajęć otwartych z języka niemieckiego lub języka obcego zawodowego, lub prowadzenie lekcji w obecności studentów.
4. Publikacje w Internecie – np. Planu Rozwoju Zawodowego.

§8 ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji
kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, [...].
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – ocenianie części wewnętrznej i/lub zewnętrznej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizacja konkursów dotyczących języka niemieckiego – konkurs dla młodych tłumaczy (języka niemieckiego i ewentualnie również angielskiego we współpracy z jednym z anglistów).
2. Współorganizacja dnia języków obcych: „Językowej Wieży Babel”
3. W miarę możliwości prowadzenie zajęć z języka niemieckiego biznesowego dla chętnych uczniów
4. Poszerzenie zakresu działań wychowawczych szkoły - w miarę możliwości organizacja spotkań z ludźmi mogącymi być autorytetami dla współczesnej młodzieży Od listopada 2013

§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z psychologiem szkolnym - konsultacje m.in. w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz w sprawach bieżących.
2. Współpraca jako wychowawca z pielęgniarką szkolną, nauczycielami WF, psychologiem i biologiem w kwestii realizacji programów profilaktycznych oraz propagowanie aktywności ruchowej jako sposobu na przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych.

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Współpraca z rodzicami - spotkania i pedagogizacja rodziców według planu spotkań z rodzicami.
2. Współpraca z psychologiem szkolnym w kwestii problemów wychowawczych.
3. Monitorowanie potrzeb uczniów w procesie edukacyjnym – diagnoza problemu edukacyjnego, określenie przyczyn i zastosowanie środków zaradczych.
4. Monitorowanie potrzeb uczniów w procesie wychowawczym – diagnoza problemu wychowawczego, określenie przyczyn i zastosowanie środków zaradczych (punkt ten zostanie podjęty w przypadku przydzielenia kolejnego wychowawstwa).
5. W razie potrzeby współpraca z MOPS, Policją, Strażą Miejską, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.