X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29450
Dział: Gimnazjum

Program o dofinansowanie z GKRPA programu profilaktycznego

Wniosek do GKRPA
o dofinansowanie programu profilaktycznego
pod hasłem:

„AKTYWNI DLA ZDROWIA,
BEZPIECZNI OD ZAGROŻEŃ”

1. TYTUŁ PROGRAMU: „Aktywni dla zdrowia, bezpieczni od zagrożeń”.

2. MIEJSCE REALIZACJI: Gimnazjum .....................
Dane:
............................
tel: ...........................
kontakt: pedagog szkolny

3. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby wynikające z diagnozy środowiska szkoły. Na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej podane kierunki działań:
• ruch w życiu człowieka , zdrowy styl życia (podejmowanie aktywności ruchowej
na lekcjach i w czasie wolnym)
• życie bez nałogów
• prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia
• bezpieczeństwo w codziennym życiu
• zdrowie psychiczne uczniów
Rok szkolny 2013/2014 jest „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Dlatego głównym celem programu jest stworzenie Szkolnego Klubu Nordic Walking przy Gimnazjum w Kunowie oraz promowanie życia bez używek.
Nordic Walking czyli marsz ze specjalnymi kijkami to forma rekreacji ruchowej, która staje się coraz bardziej popularna, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wyposażenie bazy szkoły w kijki i wykorzystanie ich przez młodzież na zajęciach wychowania fizycznego, a także na spotkaniach pozalekcyjnych wpłynie na zainteresowanie młodzieży aktywnością ruchową, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom, unikanie zagrożeń oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności fizycznej ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły.
Być może w przyszłości, jeżeli ta forma aktywności będzie cieszyć się zainteresowaniem, zostanie stworzona grupa seniorów Nordic Walking.

4. CELE PROGRAMU:
Celem programu jest stworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom oraz promowanie życia bez używek.
5. TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2013r. - maj 2014r.
Program ma charakter długofalowych oddziaływań profilaktycznych możliwych do realizacji w codziennym kontakcie z uczniami – co powinno przynieść pożądane efekty. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów.
6. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
1. Stworzenie Szkolnego Klubu Nordic Walking przy Gimnazjum w Kunowie. Wykorzystanie kijków przez młodzież na zajęciach wychowania fizycznego, spotkania pozalekcyjne, udział uczniów w wykładach na temat historii Nordic Walking i walorów zdrowotnych; poznanie technik chodzenia z kijkami, marsze profilaktyczne młodzieży.

7. ADRESACI I REALIZATORZY PROGRAMU:
Adresatami są:
• młodzież gimnazjalna
• rodzice
• nauczyciele i pracownicy szkoły
• środowisko lokalne
Realizatorami są:
• dyrekcja szkoły
• nauczyciele i wychowawcy
• pedagog szkolny
• zespół ds. profilaktyki
• instytucje współpracujące ze szkołą
• zaproszeni specjaliści
8. Osoby i instytucje wspierające działalność profilaktyczną:
• Samorząd Uczniowski
• Powiatowa Stacja SANEPID-u
• Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
• Służba Zdrowia
• Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Ostrowcu Św.

9. SPOSOBY REALIZACJI:
• zajęcia profilaktyczne
• konkursy profilaktyczne
• festyn środowiskowy
• spotkania integracyjne
• zajęcia z psychologiem poradni
• spotkania profilaktyczno – edukacyjne ze specjalistami z instytucji
• kampanie profilaktyczne
10. BUDŻET:
Wielkość środków potrzebna na realizację programu wynosi: 1500 zł.

11. AKCJA REKLAMOWA:
- informacja o programie skierowana do wychowawców klas,
- ogłoszenia, ulotki informacyjne,
- przekazanie informacji o działaniach w lokalnej prasie i na stronie gminy,
- przekazanie informacji uczniom przez wychowawców na godzinach wychowawczych,
- poinformowanie rodziców.
12. Oczekiwane rezultaty:
Udział w programie ,,Aktywni dla zdrowia, bezpieczni od zagrożeń” ma zainteresować społeczność szkolną nowoczesnymi formami aktywności ruchowej, spowodować zmiany zachowań w zakresie zdrowia fizycznego. Młodzi ludzie powinni dostrzec walory zdrowego stylu życia, życia wolnego od używek. Proponowane młodzieży działania profilaktyczne oraz prozdrowotne są doskonałą formą zagospodarowania czasu wolnego, co w konsekwencji powinno wpłynąć na zbudowanie bezpiecznego środowiska szkolnego.
Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie będą dbać o zdrowie, poznają zasady zdrowego stylu życia, włączą się w walkę z nałogami i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym środowisku. Zrozumieją też w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie. Udział w zajęciach profilaktycznych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych dostarczy młodzieży fachowej wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego i jego wpływu na powstawanie chorób nowotworowych.

Przewidywane efekty to:
• Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.
• Poprawa relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.
• Wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną.
• Poprawa bazy, wyposażenia szkoły.
• Wzbogacenie zajęć wychowania fizycznego.
• Pozytywna ocena programu przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
• Promocja szkoły.

13. Monitorowanie i ewaluacja projektu.
Program podlega ocenie skuteczności, czyli ewaluacji. Chodzi o sprawdzanie realizacji założonych celów i działań profilaktycznych.
Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji pozyskiwane będą przez:
• rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły
• obserwację uczniów w różnych sytuacjach
• wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu wychowawczego, zespołu profilaktycznego
• ankiety
• zaangażowanie uczniów w działania promujące zdrowy styl życia i działania profilaktyczne.

Ewaluacja posłuży do opracowania pisemnego raportu z realizacji działań prozdrowotnych i profilaktycznych. Raport zostanie przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Opracowała:
Jolanta Salwa - pedagog szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.