X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29380
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

2. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
- udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach
- pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury
- gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
- opieka nad salą przedszkolną

3. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
- angażowanie rodziców w sprawy przedszkola
- organizowanie spotkań z rodzicami w formie prelekcji, warsztatów, zajęć otwartych
- angażowanie rodziców do włączenia się w akcje charytatywne prowadzone w przedszkolu
- przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy dotyczących informacji o dzieciach, pracy przedszkola
- prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców- bieżące informacje, ciekawe artykuły, „Czego uczę się w przedszkolu”
- prowadzenie wystawy prac dzieci
- organizowanie spotkań indywidualnych wynikających z potrzeb rodziców
- organizowanie imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków
- organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody
- włączenie rodziców do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
- prowadzenie kroniki, strony przedszkolnej oraz strony na facebooku

4. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
- hospitacja zajęć przez dyrektora
- ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
5. Udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
- dokonywanie wpisów do dziennika
- opracowywanie i realizowanie planu działania ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym
- prowadzenie arkuszy obserwacji
- pisanie protokołów
- pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
6. Wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy
- stosowanie na zajęciach różnorodnych metod i form pracy m.in.: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda gimnastyki twórczej Labana, metoda Orffa, zabawy z chustą animacyjną, pedagogika zabawy, teatrzyk pacynkowy, bajkoterapia, doświadczenia, eksperymenty, zabawy relaksacyjne

wrzesień 2015

okres stażu

według harmonogramu

początek i koniec roku szkolnego

okres stażu

okres stażu

według harmonogramu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego

zaświadczenia

wykaz literatury

zdjęcia

plan współpracy

ankiety, kwestionariusze

wykaz artykułów

zdjęcia

potwierdzenie

scenariusze, kronika, strona internetowa przedszkola

kronika, strona internetowa przedszkola

kronika, adres strony internetowej

harmonogram spotkań, scenariusze

dzienniki zajęć

plany współpracy

arkusze obserwacji

protokoły

plany pracy

scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu komputera
- przygotowywanie pomocy do zajęć
- opracowywanie scenariuszy, dokumentów, referatów, zaproszeń, dyplomów, ankiet, planów pracy itp.
- tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci i rodziców
2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz strony na Facebooku
- zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących pracy przedszkola oraz relacji wraz ze zdjęciami z wydarzeń, w których uczestniczyły dzieci

3. Wykorzystywanie podczas zajęć projektora, laptopa, tablicy interaktywnej, programów edukacyjnych, filmów
4. Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
5. Uczestniczenie w kursach internetowych,
e-konferencjach
6. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć w portalu internetowym
7. Wykorzystanie w pracy Internetu
- korzystanie z portali edukacyjnych
- dokonywanie zakupów w sklepach internetowych (książki, dyplomy, materiały plastyczne, zabawki, pomoce do zajęć itp.)
- korzystanie z materiałów dydaktycznych- wyszukiwanie wierszy, opowiadań, piosenek, ilustracji, scenariuszy itp.)
- kontakt z nauczycielami- wymiana doświadczeń

okres stażu

na bieżąco

okres stażu

okres stażu

okres stażu

po zatwierdzeniu planu
okres stażu

okres stażu

okres stażu

przygotowane materiały

wykaz prezentacji

adres strony

wykaz programów, filmów

zdjęcia

certyfikaty, potwierdzenia

wykaz portali

wykaz portali edukacyjnych
adresy www sklepów internetowych

wykaz portali

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych, spotkaniach zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego
- przygotowanie i przedstawienie referatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
- udostępnienie nauczycielom pomocy dydaktycznych, scenariuszy
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
2. Opracowanie publikacji i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
- opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć

3. Współorganizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych
- Pasowanie na przedszkolaka
- Wigilia
- Bal karnawałowy
- Dzień babi i dziadka
- Dzień Rodziny

okres stażu

według harmonogramu

okres stażu

według harmonogramu

po zatwierdzeniu planu
okres stażu

według harmonogramu

potwierdzenie obecności przez Dyrektora

sprawozdania

referaty

scenariusze, potwierdzenie

adres strony internetowej, potwierdzenie

scenariusze uroczystości, zdjęcia, zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego w przedszkolu „Jestem sobie przedszkolaczek”
- opracowanie i wdrożenie programu „Matematyka na wesoło”, „Od bazgrania do pisania”

wrzesień 2016
wrzesień 2017

rok szkolny 2015/16
2016/17
2017/18

program działań, ewaluacja

program działań, ewaluacja


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych .

Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych

2. Organizowanie wycieczek
- pieszych- nad rzekę, do sadu, na łąkę, do sklepu, do Ośrodka Zdrowia, biblioteki
- autokarowych- leśniczówka, Muzeum Wsi Radomskiej, Poczta, Komenda Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, kino, teatr, „Magiczne Ogrody”, Hula Park, schronisko dla zwierząt

3. Organizowanie ciekawych dni w przedszkolu
- Dzień Pluszowego Misia
- Dzień postaci z bajek
- Dzień poczty
- Urodziny
- Pierwszy dzień jesieni, wiosny
- Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka
- Walentynki
- Dzień Polskiej Niezapominajki
- Dzień Marchewki
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
- listonosz
- policjant
- krawcowa
- kucharka
- pielęgniarka
5. Udział w programach edukacyjnych, akcjach
- Cała Polska czyta dzieciom
- Kubusiowi Przyjaciele Natury
- Sprzątanie świata
- Akademia Zdrowego Przedszkolaka
- Akademia Aquafresh
- Akademia Misia Haribo
- Mamo, Tato wolę wodę

6. Udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach
- Góra Grosza
- WOŚP
- zbiórka zabawek, książeczek dla domu dziecka
- zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska
- Marzycielska Poczta
- zbiórka plastikowych nakrętek
- zbiórka zużytych baterii
-
7. Organizowanie uroczystości przedszkolnych
- Pasowanie na przedszkolaka
- Wigilia
- Bal karnawałowy
- Dzień babci i dziadka
- Dzień rodziny
8. Organizowanie warsztatów ze zwierzętami

okres stażu

według harmonogramu

według harmonogramu

według harmonogramu

według harmonogramu

według harmonogramu

według harmonogramu

według harmonogramu

okres stażu dyplomy, kronika, strona internetowa przedszkola

karty wycieczek, kronika, strona internetowa przedszkola
scenariusze zajęć, kronika, strona internetowa przedszkola

scenariusze zajęć, kronika , strona internetowa przedszkola

kronika, strona internetowa przedszkola, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia

kronika, strona internetowa przedszkola, podziękowania, dyplomy

scenariusze uroczystości, kronika, strona internetowa przedszkola

kronika, strona przedszkolna

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białobrzegach- kierowanie dzieci na konsultacje, realizacja wytycznych
- Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach- pogadanki na temat bezpieczeństwa, wycieczka
- Komenda Miejska Straży Pożarnej w Radomiu- pogadanka
- Szkoła Podstawowa- zwiedzanie szkoły, udział w szkolnych konkursach plastycznych
- Biblioteka szkolna- zwiedzanie, pogadanka
- Biblioteka Publiczna w Przybyszewie- zwiedzanie, pogadanka
- Leśniczówka w Orzechowie- spotkanie z leśniczym

okres stażu

potwierdzenie współpracy, kronika, strona internetowa przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycja rozwiązania problemu
- wdrożenie
- uzyskanie efektu oddziaływań

okres stażu

opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.