X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29349
Przesłano:

Plam rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela konraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Karolina Kozyra
Wychowawca świetlicy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2015 r. do 31.V.2016 r.)

Opracowany na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
• nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, a także prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• podnoszenie kwalifikacji poprzez podjęcie studiów podyplomowych, udział w szkoleniach i kursach oraz poprzez samokształcenie,
• podjęcie studiów podyplomowych,
• organizowanie okolicznościowych uroczystości,
• wspieranie aktywności twórczej dzieci,
• pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych,
• pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza Karty Nauczyciela,
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego,
Poznanie oraz analiza prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych i prasy poświęconej oświacie,
Napisanie planu rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Opracowanie
i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

IX 2015

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu, omówienie koncepcji Planu Rozwoju Zawodowego, sporządzenie kontraktu.

Opiekun stażu

Kontrakt

IX 2015

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego.
Opiekun stażu
Scenariusze zajęć, zaświadczenia, zdjęcia itp.
Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania

Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu
Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju
V 2016

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych,
Rozmowy
z opiekunem stażu, obserwacje.
Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych,
Potwierdzenie opiekuna stażu
Cały okres stażu

Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w szkole

Samodzielne wypełnianie dzienników zajęć opiekuńczo – wychowawczych zgodnie
z obowiązującymi wymogami.
Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele

Wpisy w dziennikach
Cały okres stażu

Poznanie
dokumentów obowiązujących
w szkole
i dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi

Analiza dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach: statutu szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktycznego, regulaminów, dzienników zajęć opiekuńczo -wychowawczych itp.

Opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

Opiekun stażu
Dyrektor
Pedagog szkolny

Potwierdzenie opiekuna stażu

IX/X 2015

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

Udział w szkoleniu
wewnętrznym BHP
i zapoznanie się
z obowiązującymi aktami prawnymi
w tym zakresie.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Oświadczenie
o znajomości przepisów
i świadectwo ukończenia kursu
IX/X 2015

Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej

Bezpośrednia rozmowa
z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem.
Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy,
pedagog szkolny
Wnioski do dalszej pracy nauczyciela stażysty
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi oraz analiza jej wyników.

Opiekun stażu

Wnioski z obserwacji i hospitacji
Dwa razy w miesiącu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Raz w miesiącu

Doskonalenie warsztatu pracy
Podjęcie studiów podyplomowych w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego,
Udział w kursach
i szkoleniach, studiowanie wybranych pozycji literatury fachowej oraz czytanie czasopism pedagogicznych, udział
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Zaświadczenia,
świadectwa
Cały okres stażu

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Współudział w organizacji kiermaszów
( bożonarodzeniowy, wielkanocny)
w świetlicy szkolnej,
Organizowanie gier, zabaw edukacyjnych
oraz współudział
w organizacji konkursów wewnątrz świetlicowych wynikających z planu pracy świetlicy:

1. Konkurs plastyczny „Polska złota jesień” – praca
z darów jesieni.
2. Konkurs na najpiękniejszą recytację wybranego wiersza.
3. Konkurs rysunkowy – najciekawszy ptak.
4. Konkurs - Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa.
5. Konkurs – Projekt stroju karnawałowego.

Opiekun stażu
Wychowawcy świetlicy
Konspekty, dyplomy
z konkursów, zdjęcia

Cały okres stażu

Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków szkolnych

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne, praca z dziećmi słabszymi w celu wyrównania braków
w nauce, a także rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych.
Opiekun stażu
Nauczyciele klas I - II

Potwierdzenie opiekuna stażu
Cały okres stażu

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja
w internecie planu rozwoju

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Wymiana poglądów
i informacji.

Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Płyta z zapisem elektronicznym, opracowane dokumenty
Cały okres stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Poznanie środowiska uczniów i ich problemów
Obserwacja uczniów, indywidualne rozmowy z dziećmi oraz
z rodzicami, a także wychowawcami,
Zapoznanie się
z kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Opiekun stażu,
pedagog szkolny,
inni nauczyciele

Charakterystyka grupy uczniów przebywających na świetlicy
Na bieżąco

Współpraca z wychowami klas

Bezpośrednie rozmowy z wychowawcami, wymiana doświadczeń.

Opiekun stażu,
wychowawcy klas I- II
Refleksje
w sprawozdaniu, potwierdzenie opiekuna stażu
Na bieżąco

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Obserwacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
oraz wniosków.

Opiekun stażu,
inni nauczyciele

Wnioski z obserwacji i hospitacji

W trakcie stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron

Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Autorefleksja,
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
V 2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.