X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29315
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Iwona Strączek
nauczyciel języka polskiego
Szkoła Podstawowa w Dęborzynie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

na okres od 3.09.2012 r. do 31.05.2015 r.

§7 ust.1 pkt.1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Ustalenie zasad współpracy podczas trwania stażu
• Zawarcie kontraktu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego IX 2012

V 2015
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
Uczestniczenie w pracach organów szkoły • Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
• Współpraca z gronem pedagogicznym
• Praca w komisji wnioskowej
• Współpraca z rodzicami Wg harmonogramu posiedzeń
Rady Pedagogicznej Potwierdzenie obecności
Przygotowanie i dostosowanie programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów • Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
• Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych. Początek roku szkolnego 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Programy nauczania
Plany wynikowe
Prowadzenie lekcji koleżeńskich • Opracowanie konspektu lekcji
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych
• Przeprowadzenie i omówienie zajęć XI 2012
V 2013
X 2013
IV 2014
X 2014
II 2015 Konspekty
Arkusze pohospitacyjne
Pełnienie funkcji lidera WDN • Opracowanie planu WDN
• Realizacja planu WDN
• Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy WDN IX 2012

VI 2013 Plan pracy WDN

Sprawozdanie z realizacji planu pracy WDN
Opieka nad Samorządem Uczniowskim • Czuwanie nad wyborem i pracą samorządu
• Opracowanie planu pracy samorządu
• Współorganizowanie dyskotek, ognisk
• Opieka nad uczniami podczas tych imprez
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy samorządu uczniowskiego Rok szkolny 2012/2013
Według programu pracy samorządu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego,

Sprawozdanie
Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole • Opracowanie planu zespołu humanistycznego
• Praca w przedmiotowym zespole humanistycznym
• Udział w komisji egzaminacyjnej powoływanej w szkole Wg planu pracy komisji
egzaminacyjnych oraz planu pracy
zespołu przedmiotowego Plan zespołu humanistycznego
Protokoły po konkursach, sprawdzianach
Uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb i zainteresowań uczniów • Dostosowanie tematyki godzin wychowawczych do potrzeb wychowanków Cały okres stażu Scenariusze zajęć,
Plan pracy wychowawczej
Rozpoznawanie potrzeb
rozwojowych i sytuacji
rodzinnej uczniów • Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym
• Uczestniczenie w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem w celu uzyskania lepszych efektów pracy z dziećmi
• Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych, przerw, imprez szkolnych
• Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami
• Tworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla wybranych uczniów
IX 2012
Cały okres stażu Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Notatki

KIPU i IPET
Współpraca ze środowiskiem uczniów • Organizowanie imprez i uroczystości środowiskowych (piknik rodzinny, Choinka, akademia z okazji Dnia Matki, pożegnanie klasy VI) Cały okres stażu Scenariusze imprez, uroczystości
Zaproszenia
Przygotowanie uroczystości szkolnych • Opracowanie scenariusza uroczystości szkolnej
• Przygotowanie uczniów do akademii z okazji:
- Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
- rocznicy śmierci papieża,
- Dnia Książki. Cały okres stażu według harmonogramu uroczystości szkolnych Scenariusze uroczystości
Zdjęcia
Udział w akcjach charytatywnych (organizowanie zbiórek pieniędzy) • Udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny 2013/2012”
• Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza” IX-X 2012
Cały okres stażu Sprawozdania
Współorganizowanie wycieczek • Współorganizowanie wycieczki do Inwałdu
• Organizowanie wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, teatr).
• Zapewnienie dzieciom opieki podczas wycieczek VI 2013
Okres stażu Karta wycieczki
Zdjęcia
Adnotacje w dzienniku
Organizowanie kiermaszów książek • Zawiadomienie uczniów o kiermaszach
• Zorganizowanie sprzedaży książek Okres stażu Ogłoszenie
Faktura sprzedaży książek
Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej • Opracowanie programu koła
• Opracowanie planu pracy
• Założenie i prowadzenie dokumentacji
• Systematyczne prowadzenie zajęć IX 2012r. – V 2013r.
Okres stażu Dziennik zajęć
Konspekty zajęć
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i czytelniczych • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych
• Rozwiązywanie zadań konkursowych
• Opracowywanie wymaganych lektur Według harmonogramu konkursów Protokoły po konkursach
Lista uczestników konkursu
Dyplomy
Opracowanie pomocy dydaktycznych • Opracowanie gazetek, testów, prezentacji multimedialnych, krzyżówek, gier dydaktycznych Cały okres stażu Przygotowane pomoce dydaktyczne, zebrane materiały
Praca z uczniem mającym trudności w nauce • Opracowanie planu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Cały okres stażu Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Doskonalenie warsztatu metod pracy pedagogicznej • Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych
• Korzystanie na bieżąco z informacji zamieszczanych na stronach internetowych Cały okres stażu Scenariusze zajęć
Diagnozowanie • Diagnoza wstępna i końcowa w klasie IV Cały okres stażu Testy
Raport
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej • Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji
• Wykorzystanie technologii informatycznej do kontaktu z placówką przy pomocy poczty internetowej, przesyłanie prac i dokumentów tą drogą
• Stosowanie technik komputerowych i wykorzystanie Internetu w przygotowaniu scenariuszy zajęć, materiałów i pomocy dydaktycznych
• Korzystanie na zajęciach ze sprzętu komputerowego
• Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników multimedialnych, edytora tekstu, Internetu na zajęciach lekcyjnych Cały okres stażu Dokumenty

Poczta internetowa na portalu wp.

Scenariusze, materiały dydaktyczne,
Publikacje w internecie • Opracowanie materiałów i przygotowanie ich do publikacji
• Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego IX-X 2012 Zaświadczenie

§7 ust.1 pkt.2

Zadania polegające na pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
Samodoskonalenie • Studiowanie literatury z zakresu metodyki nauczania przedmiotu i rozwiązywania problemów wychowawczych
• Podjęcie studiów podyplomowych z informatyki cały okres stażu Notatki
Wykaz przeczytanych pozycji
Dyplom ukończenia studiów
Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego • Udział w konferencjach, warsztatach, kursach przedmiotowo-metodycznych
• Udział w szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne
• Udział w warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka polskiego
• Udział w warsztatach dla wychowawców cały okres stażu zaświadczenia
Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych • Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy
• Aktywny udział w warsztatach
• Prowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego
• Udział w pracach zespołu wychowawczego cały okres stażu Zaświadczenia, prezentacja multimedialna, protokoły
notatki
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. • Korzystanie z informacji zamieszczanych na stronach internetowych
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu Cały okres stażu
XI 2012
X 2013
XII 2014
Notatki

Arkusze obserwacji lekcji
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. • Pozyskiwanie informacji potrzebnych w pracy nauczyciela
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych. Okres stażu Strony www

§7 ust.1 pkt.3
Zadania związane z poznawaniem przepisów dotyczących systemu oświaty

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z
późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
• Omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu
• Odwiedzanie portali internetowych, stron: www.ko.rzeszow.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.literka.pl IX 2012
Notatki
Zapoznanie z ustawami dotyczącymi systemu oświaty • Samodzielne studiowanie ustawy o systemie oświaty
• Samodzielne studiowanie karty nauczyciela
• Studiowanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty IX 2012
Cały okres stażu Notatki
Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka • Analiza Konwencji Praw Dziecka IX 2012
Cały okres stażu Notatki
Aktualizacja wiedzy
dotyczącej organizacji pracy szkoły • Analiza dokumentów szkoły:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Profilaktyczny,
- Plan Nadzoru Pedagogicznego. IX 2012
Cały okres stażu Notatki
Opracowanie dokumentów szkoły i nauczyciela • Opracowanie programu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
• Współudział w modyfikacji innych dokumentów szkoły
• Opracowanie planu pracy wychowawczej IX 2012
Cały okres stażu Program WDN
Dokumenty szkoły
Opracowanie PSO • Zapoznanie z rozporządzeniami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
• Zapoznanie z WSO
• Zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych
• Zapoznanie z podstawą programową kształcenia ogólnego
• Opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne
• Opracowanie ogólnych zasad oceniania i klasyfikowania z danego przedmiotu IX 2012 Przedmiotowy System Oceniania
Udział w szkoleniach dotyczących przepisów prawa oświatowego • Udział w szkoleniu :Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego
• Udział w szkoleniach na temat zmian w prawie oświatowym IX 2012
IX 2014
Cały okres stażu Zaświadczenia
Notatki

Dęborzyn, 17.09.2012r.
........................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.