X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29142
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez zespół przedmiotowy nauczycieli humanistów Gimnazjum w Książkach w roku szkolnym 2014/2015

Wymaganie 9.: Rodzice są partnerami szkoły.

Charakterystyka działania

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły.
Badanie było realizowane przez cały rok szkolny 2014/2015.
Badaniem objęto rodziców uczniów, wychowawców i nauczycieli uczących oraz przeprowadzono wywiad z dyrektorem szkoły.
Zastosowano następujące narzędzia badawcze: ankieta, analiza dokumentacji szkolnej, kwestionariusz wywiadu.

Cel ewaluacji

Celem ewaluacji było zebranie informacji, czy rodzice są partnerami szkoły, czy szkoła posiada informacje od rodziców na temat swojej pracy i czy wspomaga rodziców w wychowaniu.

Sformułowane zostały pytania kluczowe, na które chcieliśmy uzyskać odpowiedź:

• Czy szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy?
• Czy nauczyciele biorą pod uwagę opinie rodziców w swojej pracy z uczniami?
• Czy szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci?
• Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę?
• Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły?
• Czy rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju dzieci w szkole?
• Czy rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju szkoły?


Podsumowanie ankiety dla nauczycieli

Ankieta została przeprowadzona w dniach od 25.05.2015 r. do 29.05.2015 r. Ankieta obejmowała 7 pytań.

Na pytanie: Czy szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy?
75% nauczycieli odpowiedziało: tak; 12,5%: raczej tak; 12,5%: raczej nie.

Na pytanie: Czy nauczyciele biorą pod uwagę opinie rodziców w swojej pracy z uczniami?
50% nauczycieli odpowiedziało: tak; 37,5% odpowiedziało: raczej tak, natomiast 12,5% odpowiedziało: raczej nie.

Na pytanie: Czy szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci?
37,5% odpowiedziało: tak, tyle samo procent: raczej tak; natomiast 12,5% odpowiedziało: trudno powiedzieć i 12,5%: raczej nie.

Na pytanie: Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę?
50% odpowiedziało: tak; 12,5%: raczej tak; 37,5% odpowiedziało: raczej nie.

Na pytanie: Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły?
37,5% udzieliło odpowiedzi: tak; 37,5%: raczej tak; 25% ankietowanych odpowiedziało: raczej nie.

Na pytanie: Czy rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju dzieci w szkole?
62,5% odpowiedziało: raczej tak; 37,5% odpowiedziało: raczej nie.

Na pytanie: Czy rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju szkoły?
25% nauczycieli odpowiedziało: raczej tak; 25% odpowiedziało: trudno powiedzieć, natomiast 50% odpowiedziało: raczej nie.

Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele (87,5%) są zdania, że rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Zadowolenie nauczycieli ze współpracy z rodzicami kształtuje się na dość wysokim poziomie. Rodzice interesują się zachowaniem i postępami dzieci.

Słabe strony:
Ankietowani nauczyciele (50%) zwrócili uwagę, że rodzice niechętnie podejmują działania na rzecz rozwoju szkoły.


Podsumowanie ankiety dla rodziców

Ankieta została przeprowadzona w dniach od 25.05.2015 r. do 29.05.2015 r.
Ankieta obejmowała 7 pytań.

Na pytanie: Czy szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy?
50% ankietowanych rodziców odpowiedziało: tak; 25%: raczej tak; 25%: trudno powiedzieć.

Na pytanie: Czy nauczyciele biorą pod uwagę opinie rodziców w swojej pracy z uczniami?
37,5% ankietowanych rodziców odpowiedziało: tak; 50% odpowiedziało: raczej tak;
12,5% odpowiedziało: raczej nie.

Na pytanie: Czy szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci?
75% odpowiedziało: tak; 25%: raczej tak.

Na pytanie: Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę?
25% ankietowanych odpowiedziało: tak; 50%: raczej tak; 25% rodziców odpowiedziało: trudno powiedzieć.

Na pytanie: Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły?
25% odpowiedziało: tak; 62,5%: raczej tak; 12,5%: raczej nie.

Na pytanie: Czy rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju dzieci w szkole?
25% odpowiedziało: tak; 50%: raczej tak; 25% odpowiedziało: trudno powiedzieć.


Na pytanie: Czy rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju szkoły?
25% odpowiedziało: tak; 37,5%: raczej tak; 25%: trudno powiedzieć; 12,5 odpowiedziało: raczej nie.


Badani rodzice stwierdzili, że rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły ( 75% badanych odpowiedziało, że tak, raczej tak).
Rodzice chętnie uczestniczą w uroczystościach klasowych, w pracach na rzecz klasy lub szkoły.
Rada Rodziców, która posiada stosowne uprawnienia, reprezentuje prawa wszystkich rodziców do pozyskiwania informacji na temat działań szkoły i regulaminów.

Mocne strony:
Rodzice stwierdzili, że szkoła zdecydowanie stwarza możliwości dzielenia się opiniami i oczekiwaniami na temat jej pracy, 75% badanych współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.


Podsumowanie kwestionariusza dla dyrektora szkoły

Szkoła stwarza możliwości rodzicom do dzielenia się opiniami na temat funkcjonowania szkoły oraz wykorzystuje je w swojej pracy. Wspólne cele wychowawcze domu i szkoły sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia.
Pan dyrektor jest zadowolony ze współpracy z rodzicami. Opinie i sugestie rodziców dotyczące życia szkoły, procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego są dyskutowane w gronie pedagogicznym i brane pod uwagę przy planowaniu i w pracy szkoły. Mają wpływ na tworzone plany wychowawcze, zakupy mające na celu poprawę bazy szkoły, ustalenie dni wolnych od zajęć oraz terminów wycieczek i imprez szkolnych. Opinie rodziców tworzą klimat wzajemnego zrozumienia, wpływają na lepsze wyniki dydaktyczno-wychowawcze szkoły. Następuje promocja szkoły w środowisku lokalnym, poprawa bazy szkoły oraz wizja wspólnego celu.


WNIOSKI

Dla rodziców:

- Rodzice mogliby w większym stopniu wpływać na jakość i skuteczność pracy szkoły
poprzez jeszcze większe zaangażowanie Rady Rodziców jako wszystkich rodziców.
- Ważne jest promowanie i docenianie każdego zaangażowania rodziców w życie szkoły.
- Rodzice Jeszcze bardziej powinni mobilizować się wzajemnie do spotkań z różnymi specjalistami, mogącymi służyć im pomocą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wychowawczych.

Dla nauczycieli:

- Należy przypominać rodzicom o dokumentach regulujących funkcjonowanie szkoły dla podniesienia wiedzy rodziców o sprawach organizacyjnych placówki.
- Nadal wspierać rodziców w wychowaniu dzieci poprzez współpracę ze specjalistami i praktykami w ramach spotkań / szkoleń dotyczących problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci.
- Kłaść większy nacisk na zapoznanie rodziców z ich obowiązkami wobec szkoły oraz z ich prawami dotyczącymi możliwości wpływu na życie szkoły.
- Podkreślać rolę wychowawcy jako osoby pierwszego kontaktu między rodzicami a szkołą.

Dla dyrektora:

- Zmodyfikować formy współpracy rodziców ze szkołą w celu ich większego zaangażowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.