X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29124
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Gdańsk, 2014 r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko stażysty: Małgorzata Drawc
Miejsce pracy:
Dyrektor szkoły:
Opiekun stażu:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy - nadano dnia 29.06.2010 r.
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje: 1. Studia magisterskie z Pedagogiki.
2. Studia licencjackie z Wczesnej Edukacji i logopedii.
3. Muzyk Instrumentalista ze specjalizacją w zakresie gry na
klarnecie.

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2014 r.
Przewidywany termin
zakończenia stażu: 31. 05. 2017 r.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie
z wymaganiami kwalifikacyjnymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu
zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.
1112, z późn. zm.)

Cel szczegółowy: Realizacja zadań zaplanowanych na okres stażu, które zostały zawarte
w planie rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

L.p.
Działania
i zadania nauczyciela
Formy i metody
realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poznanie
i realizacja procedur osiągania awansu zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego.
Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły oraz przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Śledzenie informacji
w literaturze
pedagogicznej, na
stronach www na temat
awansu zawodowego.
Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie dokumentacji
z przebiegu procesu awansu
zawodowego na nauczyciela
mianowanego.
- Wrzesień 2014 r.
- W okresie stażu.

Notatki.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie.

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zasad współpracy oraz
Zawarcie kontraktu.
- Wrzesień 2014 r.
Umowa
o wzajemnej
współpracy
między
nauczycielem
stażystą
a opiekunem.
3.
Nabywanie nowych umiejętności – samokształcenie.

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
kwalifikacje (warsztaty
metodyczne, kursy
doskonalące, czytanie
literatury pedagogicznej,
śledzenie stron
internetowych, studia
podyplomowe).
- Cały
okres
stażu.
Zaświadczenia poświadcza-
jące udział.
Notatki.
Lista obecności.

4.
Uczestniczenie
w pracach
organów
szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
i innych wynikających
ze statutu oraz
potrzeb szkoły.
Udział w pracach Rady
Pedagogicznej.
Współpraca z gronem pedagogicznym.
Udział w pracach zespołu samokształceniowego.

- Okres
stażu.

Potwierdzenie
obecności
na szkoleniach
Rady
Pedagogicznej.
5.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Gromadzenie wszelkich
niezbędnych materiałów oraz
pomocy dydaktycznych.
- Okres
stażu.
Scenariusze zajęć, przedstawień.
Materiały, pomoce.
Literatura.
6.
Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go Dyrekcji szkoły oraz złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z potrzebną dokumentacją.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg i stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentów
i autorefleksja.
- Maj
2017 r.

Sprawozdanie.
Wniosek.

§ 7 ust.2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

L.p.
Działania
i zadania nauczyciela
Formy
i metody realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Przygotowywanie i organizowanie uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych.

Opracowywanie scenariuszy, materiałów, dekoracji.
Przygotowanie dzieci.
Współpraca z rodzicami
i współpracownikami.
- Okres
stażu.
- Zgodnie
z harmo-
nogramem.

Scenariusze.
Sprawozdania.
Adnotacje
w dzienniku
zajęć.
2.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz obserwacja
i analiza możliwości uczniów.
Obserwacja dzieci.
Zbieranie informacji na temat podopiecznych.
Rozmowy z dziećmi i ich opiekunami.
Organizacja spotkań indywidualnych
z rodzicami.
Kontakty korespondencyjne (wpisy do dzienniczków, prowadzenie e – dziennika).
Aktywna współpraca
z innymi nauczycielami.
Szczególna opieka nad uczniem z trudnościami
w nauce oraz nad uczniem
zdolnym.

- W okresie
stażu./
- Na
bieżąco.

Adnotacje
w dzienniku
zajęć.
Kwestionar-iusz wywiadu z rodzicami.
Karty obserwacji dziecka.
Notatki
z własnych
obserwacji.
Pisemne podsumowania półroczne.
Protokoły spotkań.
Listy obecności.
3.
Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi szkołę.
Nawiązanie współpracy
z Biblioteką, Strażą Pożarną,
Policją itp.
Korzystanie z wiedzy
i doświadczenia pedagoga,
psychologa oraz logopedy do
rozwiązywania bieżących
problemów.
- W okresie
stażu.

Rozmowy indywidualne.
Notatki.
Wpisy
w dzienniku.
Sprawozdania.
4.
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Przygotowywanie regulaminów konkursów,
dyplomów, podziękowań,
scenariuszy organizowanych apeli.
Zachęcanie oraz aktywny udział w organizowanych akcjach charytatywnych (Góra grosza, Bajnutek, Sprzątanie Świata, itp.).
Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych.
Współorganizacja
i organizacja wycieczek
i wyjść klasowych (kino,
teatr, zoo, krajoznawcze...).
- Według
harmono-gramu.

Regulaminy konkursów
i apeli.
Dyplomy.
Podziękowa-nia.
Protokoły.
Scenariusze.
Karty wycieczek.
Sprawozdania.

5.
Promowanie placówki przez udział dzieci
w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne szkoły
i różne instytucje.
Przygotowywanie dzieci do udziału w różnych formach prezentacji.
Prowadzenie koła ludowego.
- W okresie
stażu.

Notatki
Zdjęcia
Kronika koła ludowego.
Zaświadczenia
Podzięko-
wania.
Potwierdzenia.

§ 7 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p.
Działania
i zadania nauczyciela
Formy
i metody realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Pozyskiwanie
z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.
Wyszukiwanie
i wydrukowywanie
potrzebnych informacji.
- W okresie
stażu.
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.
2.
Wykorzystywanie komputera
i Internetu w pracy.
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego.
Opracowywanie materiałów
i pomocy dydaktycznych przy
pomocy komputera.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, imprez, apeli prezentacji multimedialnych.
Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Korzystanie podczas zajęć
z różnorodnych źródeł
informacji, środków
audiowizualnych.
- X 2014 r.
- Według
potrzeb.

Wydruk danej strony internetowej.
Pomoce dydaktyczne.
Scenariusze zajęć.
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

L.p.
Działania
i zadania nauczyciela
Formy
i metody realizacji

Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Aktualizacja wiedzy
z zakresu psychologii,
pedagogiki, dydaktyki.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Okres stażu.
Zaświadczenia
Notatki, recenzje -samokształcenie.
2.
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy
w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy
z rodzicami
i nauczycielami.
Identyfikacja problemów dotyczących dzieci
i podejmowanie działań
prowadzących do ich
rozwiązania w oparciu
o studiowaną fachową
literaturę oraz na podstawie
własnych doświadczeń.
- Okres
stażu.
Analiza i opis zdobytej wiedzy
i zastosowanie
jej w praktyce.
3.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Rozwiązywanie konfliktów.
Integrowanie grupy.
Zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Pogadanki.

- Okres
stażu.

Notatki.
Wpisy
w dzienniku.

4.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów (rozmowy, obserwacje).
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
- Według
potrzeb.
Zapis
w dokumentacji.
Teczka wychowawcy.

§ 7 ust. 2 pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


L.p.
Działania
i zadania nauczyciela
Formy
i metody realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.
Poszerzenie
i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i jej wykorzystanie
w bieżącej działalności.
Samodzielna literatura
i analiza przepisów prawa
oświatowego oraz
aktualizowanie wiedzy na jego
temat poprzez śledzenie stron
internetowych MEN.

- Okres
stażu.
Zbiór aktów prawnych.
Notatki.
Wykaz dokumentów- wydruki
z Internetu.
2.
Zapoznanie się
z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi
w szkole.
Analiza dokumentacji szkoły: (Statut Szkoły, obowiązujących regulaminów, i innych dokumentów).
Udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołów nauczycieli – opracowywanie
i modyfikowanie
dokumentów
wewnątrzszkolnych (według
potrzeb.
- Okres
stażu.
Notatki
z analizowanych
dokumentów.
Zaświadczenia
Lista obecności.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

............................
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Data i podpis dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.