X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29115
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania wynikające z rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p Formy realizacji zadania Termin realizacji
1. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
-szkoleniowe Rady Pedagogiczne
-warsztaty
-konferencje metodyczne
-kursy
-studia podyplomowe Okres stażu
2. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć:
-prowadzenie zajęć metodami aktywnymi
-wzbogacanie warsztatu pracy oraz klasopracowni w nowe środki dydaktyczne Na bieżąco
3. Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych Według planu pracy wychowawcy klasowego i planu imprez szkolnych
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ( praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem słabym) Okres stażu
6. Przygotowywanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach Według harmonogramu konkursów
7. Organizowanie wycieczek. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L.p. Formy realizacji zadania Termin realizacji
1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności obsługi komputera i Internetu. Udział w różnych dostępnych formach doskonalenia informatycznego. Na bieżąco. W miarę dostępności form doskonalenia.
2. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy Na bieżąco.
3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych Okres stażu
4. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych Na bieżąco
5. Śledzenie aktualności na portalach internetowych, serwisach edukacyjnych i wykorzystanie w pracy
Na bieżąco
6. Publikacje w Internecie
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p. Formy realizacji zadania Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli Okres stażu
2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole np. scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz innych materiałów. Na bieżąco
3. Publikacje na stronach portali edukacyjnych, np. planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć Okres stażu
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (działania interdyscyplinarne), np. wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów interdyscyplinarnych. Na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p. Formy realizacji zadania Termin
1. Program: kółka fizycznego Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
L.p. Formy realizacji zadania Termin realizacji
1. Uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE.
Okres stażu
2. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Formy realizacji zadania Termin realizacji
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenia zakresu działań szkoły: ukończenie studiów podyplomowych, kursów Okres stażu
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów (np. zajęć wyrównawczych, kółka fizycznego, LOP) Okres stażu
3. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych:
Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia, Dzień Kobiet, Mikołajki. Według planu pracy wychowawcy klasowego
4. Organizowanie wycieczek szkolnych Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
L.p. Formy realizacji zadania Termin realizacji
1. Uzyskanie znaczących miejsc w konkursach przez uczniów, nad którymi sprawowałam opiekę. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Formy realizacji zadania Termin realizacji
1. Opracowanie dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Opis i analiza Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.