X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29109
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Beata Wierzbicka
wychowawca w świetlicy szkolnej i nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 1 w Lubinie

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego
w szkole procesu dydaktyczno - wychowawczego.

1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych, posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych ( termin: okres stażu, dokumentacja: listy obecności ).
- Lektura czasopism pedagogicznych ( termin: okres stażu )
- Opracowanie regulaminu świetlicy ( termin: IX 2013, dokumentacja: opracowany regulamin świetlicy).
- Korzystanie ze stron internetowych poświęconych bibliotece
i świetlicy szkolnej ( termin: okres stażu).

2.Zorganizowanie konkursów

- Konkurs plastyczny ,,Ex-libris dla biblioteki szkolnej Gimnazjum nr1” (współpraca z Uniwersytetem Senioralnym) - wystawa prac w świetlicy szkolnej ( termin: X 2014, dokumentacja: prace pokonkursowe).
- Włączenie się do szkolnego,, Projektu o aniołach’’(wykonanie postaci anioła różnymi technikami: przygotowanie przedstawienia o aniołach ,,Przyjaciel z nieba’’( termin: XII 2013, dokumentacja: scenariusz przedstawienia ).
- ,,Kocham cię mamo” - konkurs na najpiękniejszy list (przy współpracy z nauczycielami j. polskiego),wystawa prac - oprawa plastyczna konkursu ( termin: V 2013, dokumentacja: prace pokonkursowe )
- Audycja przedświąteczna o tradycjach bożonarodzeniowych
( termin: XII 2013, dokumentacja: scenariusz audycji).
- Konkurs plastyczny ,,Świat malowany kolorami wiosny’’
( termin: III 2015, dokumentacja: prace pokonkursowe ).

§8, ust. 2, pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie w pracy Internetu
-Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
-Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami ( termin: okres stażu, dokumentacja: notatki oraz zgromadzone materiały ).
-Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela bibliotekarza
i wychowawcy świetlicy

2.Wykorzystanie technologii komputerowej do unowocześnienia warsztatu pracy biblioteki i świetlicy szkolnej

- Opracowanie wszelkich dokumentów związanych z pracą, scenariuszy zajęć, elementów dekoracyjnych na gazetki, napisów, dyplomów, zaproszeń, identyfikatorów przy użyciu technologii komputerowej ( termin: okres stażu, dokumentacja: zgromadzone materiały ).
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników i informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych
( termin: okres stażu, dokumentacja: zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych ).
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

§ 8 ust.2, pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- Lekcja otwarta ,,Bawimy się kolorami'' z udziałem przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Raszówce oddziału zamiejscowego w Lubinie
( termin: V 2013, dokumentacja: konspekty , potwierdzenie dyrektora szkoły ).
- Lekcje biblioteczne dla uczniów klas pierwszych(zajęcia otwarte dla nauczycieli), ( termin: IX 2013,2014,2015, dokumentacja: scenariusze, karty pracy ).
- Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
- Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych z zachowaniem praw autorskich(termin: okres stażu.
- Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych
i świątecznych, konkursów).

2.Pomoc nauczycielom stażystom, kontraktowym i nowo zatrudnionym w pracy wychowawczej; zapoznanie ze zbiorami biblioteki

- Wyszukiwanie i udostępnianie tematów na godzinę wychowawczą, lekcje otwarte i konkursy ( termin: IX 2013, dokumentacja: scenariusze zajęć, regulaminy konkursów, zgromadzone scenariusze lekcji).
- Udostępnianie teczek tematycznych (termin: IX 2013-V 2016).

3.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy.

- Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego ( termin: okres stażu, dokumentacja: potwierdzenie publikacji ).
- Opublikowanie scenariuszy zajęć.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

1.Opracowanie programów

- Wdrażanie programu zajęć pozalekcyjnych- plastycznych
( termin: rok szkolny 2014 / 2015, dokumentacja: opracowany program ).

- Wdrażanie programu,, Klubu Przyjaciół Biblioteki Szkolnej'' (termin: X 2013 - V 2016, dokumentacja: opracowany program).

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1.Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.

- Pomoc w organizacji III Festiwalu Nauki(spotkanie z uczniami klas szóstych szkół podstawowych), termin: II 2014, dokumentacja: potwierdzenie dyrektora szkoły).
- Szkolny Festiwal Talentów ( termin: IV 2014, dokumentacja: regulamin ).
- Konkurs na wiersz własny ,,Co mi w duszy gra’’( termin: II 2014, dokumentacja: regulamin konkursu ).
- Konkurs plastyczny ,,Języki otwierają drzwi do Europy”
( termin: V 2015, dokumentacja: regulamin konkursu)

2.Rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji twórczej uczniów
- Redagowanie gazetki szkolnych aktualności ( termin: 2013/2014, dokumentacja: zgromadzone materiały).

- Wykonywanie elementów dekoracyjnych służących do wystroju świetlicy, biblioteki i korytarzy szkolnych ( termin: okres stażu, dokumentacja: prace wyeksponowane w bibliotece, świetlicy i na korytarzach szkolnych )

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Akcje charytatywne
- Akcja-podaruj książkę swojej bibliotece ( termin: IX - X 2013, dokumentacja: książki wpisane do księgozbioru )

- Zbiórka książek dla przedszkolaków ,,Bajka dla malucha’’
( termin: IV 2014)
- Zbiórka karmy i suchego prowiantu dla zwierząt z lubińskiego oddziału fundacji ,,Podaj łapę’’( termin: XI 2013, dokumentacja: podsumowanie akcji, informacja na stronie szkoły, zdjęcia ).

- Udział wraz z uczniami w happeningu w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Zerwijmy łańcuchy'', rozpropagowanie akcji w Gimnazjum nr 1 w Lubinie, Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie i Gminnym Przedszkolu w Raszówce oddz. Lubin (termin: 15 IX 2013, dokumentacja: informacje na stronie internetowej szkoły).

2.Współpraca z fundacją ,,Podaj łapę”

- Aktywne uczestnictwo w akcji ,,Grosik dla zwierzaka”
( termin: XI 2015, dokumentacja: zaświadczenie o współpracy).

3.Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Lubinie

- Uczestnictwo w spotkaniach edukacyjnych ( termin: 2013- 2016, dokumentacja: zaświadczenie o współpracy

§ 8 ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych ( termin: okres stażu, dokumentacja: opis przypadków)
- Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
- Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

Sporządziła:
Beata Wierzbicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.