X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29103
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan pracy nauczyciela mianowanego ubiegającego o awans na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

zadania Forma realizacji Dowody realizacji termin
Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego:
-
) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )
potwierdzenie dyrektora szkoły,

IX 2013
Doskonalenie kompetencji zawodowych
i warsztatu pracy Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych
do potrzeb i zainteresowań nauczyciela.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły. zaświadczenia wg harmonogramu
proponowanego
przez ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz wydawnictwa
Ocen skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych Diagnoza potrzeb młodzieży, oczekiwania
wobec nauczyciela j.polskiego; opracowanie krótkiej anonimowej ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji uczniów z nauki j.polskiego Wypełnione ankiety, sformułowanie wniosków do dalszej pracy Na początku roku szkolnego 2013/2014 dla klas pierwszych
Na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas 2013/2014
2014/2015
Organizowanie konkursów szkolnych Przeprowadzenie konkursów szkolnych z j.polskiego:
,,Mistrz mowy polskiej’’
Mistrz Ortografii
Konkurs Literacki
,, Nie bądź obojętny na zło’’w ramach akcji ,,Bezpieczna szkoła’’ Sprawozdania z przebiegu konkursów Według szkolnego harmonogramu
Praca z uczniem zdolnym Przygotowanie uczniów
do olimpiad i konkursów
przedmiotowych na różnych szczeblach.
Opracowanie planu koła polonistycznego
Zaświadczenia o udziale w konkursach, ksero osiągnięć uczniów Według harmonogramu konkursów i olimpiad
Działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły Wnikliwa analiza wyników egzaminów gimnazjalnych oraz diagnoz klas drugich, formułowanie wniosków w zespole przedmiotowych i ich wdrażanie, współtworzenie programu naprawczego z j.polskiego Program naprawczy z j.polskiego ,
potwierdzenie dyrektora szkoły
Promocja szkoły w środowisku Pomoc w organizowaniu dni otwartych szkoły dla uczniów klas szóstych i ich rodziców.
Umieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły oraz na stronie promocji miasta Ziębic. W trakcie trwania stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

Przygotowanie oraz współuczestnictwo organizacji uroczystości i imprez szkolnych Zorganizowanie apelu lub uroczystej akademii W trakcie trwania stażu,
według szkolnego kalendarza imprez i uroczystości Sprawozdania z apelu,fotografie
potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

zadania Forma realizacji Dowody realizacji termin
Wykorzystanie techniki komputerowej
w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej Przygotowywanie materiałów
i pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami np.lekturowe karty pracy, krzyżówki, materiały pomocnicze,testy,sprawdziany, opracowywanie dokumentacji pracy,analizy

W trakcie trwania stażu Scenariusz lekcji
Przykładowe opracowania,
ankiety

Wykorzystywanie zasobów internetu Opublikowanie swojego planu na stronach portalu dla nauczycieli, korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli Certyfikat publikacji
lub adres strony www.

Praca domowa uczniów z wykorzystaniem poczty elektronicznej Sprawdzanie i ocenianie prac uczniów przesłanych za pomocą poczty e-mail.
Wydruk z poczty elektronicznej
W trakcie stażu
Język polski w pracowni komputerowej Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera w pracowni informatycznej.

Potwierdzenie nauczyciela informatyki, scenariusz W każdym roku szkolnym trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
zadania Forma realizacji Dowody realizacji termin
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Przeprowadzenie zajeć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

Scenariusz lekcji

Potwierdzenie nauczycieli W trakcie trwania stażu

Różne formy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Wykład, prezentacja mulimedialna podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Potwierdzenie dyrektora szkoły W trakcie stażu, według potrzeb szkoły
Udostępnianie ciekawych scenariuszy lekcji, lekturowych kart pracy, scenariuszy imprez.
Przekazywanie scenariuszy i innych materiałów koleżankom i kolegom, założenie w bibliotece ogólnodostępnej teczki z przydatnymi materiałami z zakresu j.polskiego lub spraw wychowawczych.

Wykaz scenariuszy lub innych materiałów,potwierdzenie nauczyciela biblioteki W trakcie trwania stażu


Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego Opracowanie planu pracy wspólnie z zespołem, organizowanie spotkań, prezentacja analiz diagnoz i wyników egzaminów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

zadania Forma realizacji Dowody realizacji termin
Opracowanie programu koła polonistycznego Napisanie i wdrożenie programu koła polonistycznego, zajęcia z uczniami Program koła polonistycznego, potwierdzenie dyrektora szkoły Opracowanie planu we wrześniu 2013,realizacja w latach 2013-2016

Program pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie dla konkretnych uczniów indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych Potwierdzenie pedagoga szkolnego lub dołączony IPET Według potrzeb
Diagnozowanie i
rozwiązywanie problemów wychowawczych
w związku
z wychowawstwem Opracowanie planu wychowawcy, integracja zespołu klasowego, cykliczne spotkania z rodzicami Zatwierdzony plan
pracy wychowawcy
klasy,
karty wycieczek,
fotografie z uroczystości
klasowych, kserokopie
stron dziennika
lekcyjnego W trakcie pełnienia funkcji wychowawcy w latach 2013-2016

Modyfikacja programu naprawczego z j.polskiego Wdrażanie programu naprawczego w klasach trzecich,prowadzenie dla uczniów zagrożonych niepowodzeniem tzw.indywidualnych kart informujących rodziców o postępach z j.polskiego Ksero programu naprawczego, wzór karty informującej,
ewentualnie dołączenie wypełnionych kart W trakcie stażu

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
zadania Forma realizacji Dowody realizacji termin
Systematyczna współpraca
z różnymi instytucjami
Godzina wychowawcza w ziębickim muzeum , zwiedzanie wystaw okolicznościowych w Centrum Kultury, udział w spektaklach Teatru Narodowego z Wrocławia Sprawozdania, zdjęcia, potwierdzenia stosownych organów W trakcie stażu
Organizacja czasu wolnego uczniów Wycieczki podczas ferii, wakacji szkolnych lub w dni wolne od nauki Sprawozdania, karty wycieczek W trakcie trwania stażu
Prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców Systematycznie raz w tygodniu prowadzenie konsultacji z j.polskiego, raz w miesiącu godzina do dyspozycji dla rodziców Ksero dziennika godzin kartowych, potwierdzenie dyrektora szkoły W trakcie trwania stażu
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z klas trzecich Wyrównywanie braków edukacyjnych w grupie uczniów z klas trzecich, dodatkowe rozwiązywanie testów egzaminacyjnych W czasie trwania stażu

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. E
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

zadania Forma realizacji Dowody realizacji termin
Współudział w akcji charytatywnej Wspieranie działań samorządu szkolnego w zbiórce darów dla wychowanków z Domu Dziecka w Bardzie, inne według potrzeb Potwierdzenie opiekuna samorządu szkolnego
Współpraca z nadleśnictwem Udział klasy w akcji sadzenia lasu Zdjęcia ,sprawozdanie, podziękowanie W trakcie stażu
Współpraca z komendą Policji, pielegniarką.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

zadania Forma realizacji Dowody realizacji termin
Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w trakcie pracy w gimnazjum Opis i analiza przeprowadzonych działań w związku z problemami zaistniałymi
w zakresie edukacji
lub wychowania.
Dwa potwierdzone
opracowania studium
przypadku wykonane
według schematu.
W trakcie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.