X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29082
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Ewelina

Nauczyciel: chemii, nauczanie indywidualne

Gimnazjum w

Okres trwania stażu : 01.09.2012 r. – 31.05.2015 r.

CELE STAŻU:

• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych .
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
• Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania do realizacji

Forma realizacji zadań
Termin
Dowody
poświadczające realizację

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
- sierpień/ wrzesień 2012 r.,
- cały okres stażu (na bieżąco),

- znajomość procedury awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i przedłożenie dyrekcji planu rozwoju zawodowego,

2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
1. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, programu wychowawczego i profilaktycznego ...
2. Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentów szkoły w oparciu o wymagania reformy oświaty.
3. Prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela (wychowawcy klasy i przedmiotu).

-wrzesień 2012 r.,
-cały okres stażu,

- plan rozwoju,

- dokumentacja szkolna,

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy .

2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.

-wrzesień 2012r.,
-cały okres stażu,

-cały okres stażu,
-gromadzone dokumenty, (zaświadczenia, dyplomy, ...),

-zaświadczenia,
-dokumenty,
- scenariusze,
-inne,

4. Opracowanie tzw. sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-czerwiec 2015r.,

-sprawozdanie,

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

( POWINNOŚCI I WYMAGANIA )

Zadania do
realizacji

Formy realizacji zadań

Termin

Dowody
realizacji

§ 8 ust. 1 pkt. 1

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie
warsztatu i metod pracy.

1. Studiowanie fachowej literatury, poradników metodycznych, korzystanie z multimedialnych źródeł informacji.
2. Opracowanie scenariuszy jednostek lekcyjnych, materiałów pomocniczych, pomocy dydaktycznych .
3. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
- cały okres stażu,
- opracowane materiały, scenariusze zajęć i pomoce , programy, kontrakty,
- potwierdzenie dyrektora szkoły,
- zdjęcia i inne,
- kserokopie współtworzonych dokumentów,

§ 8 ust. 1 pkt. 2

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
1. Organizacja (współorganizacja)
konkursów dydaktycznych w szkole:
- konkurs chemiczny,
- konkurs: „Życie i twórczość M. Skłodowskiej-Curie”
- inne,
2. Przeprowadzenie „Dni chemii i fizyki” w gimnazjum.
3. Udział w „drzwiach otwartych” w szkole.
4. Współpraca z nauczycielami innych szkół.
5. Opieka nad tablicą informacyjną związaną z promocją gimnazjum.
7. Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i klasowych.
8. Współpraca z rodzicami (pedagogizacja).
9. Praca w zespołach do spraw:
- promocji gimnazjum,
- przygotowania WDN,
10. Praca przy gazetkach tematycznych.

-cały okres stażu,
- potwierdzenie dyrektora,
- ksero dokumentów,
-zaświadczenia,
-notatki,

§ 8 ust.1 pkt. 3

Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

1. Studiowanie fachowej literatury.
2. Śledzenie na bieżąco ofert wydawniczych oraz zaopatrzenie się w nowe pozycje, a także przeglądanie stron internetowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnych do potrzeb szkoły ( warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne).

-cały okres stażu,

- autorefleksje,
-wykaz fachowej literatury,
-wykaz stron internetowych,

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Udział w szkoleniach WDN.
2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
3. Organizacja wycieczek rowerowych po najbliższej okolicy, wycieczek turystycznych ( poznawczych ), oraz do kina.
4. Stworzenie projektu we współpracy z nauczycielami przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w postaci egzaminacyjnego testu:
- o tematyce regionalnej,
-sprawdzającego kompetencje uczniów stanowiącego przygotowanie do egzaminu.
5. Działania w kierunku doposażenia klasopracowni.
6.Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników.

-cały okres stażu,
-zaświadczenia,
-notatki,
-potwierdzenia odbytych wycieczek,
-sprawozdania z uroczystości szkolnych,
-przykłady przygotowanych testów gimnazjalnych,
-zdjęcia i inne,
-zaświadczenie ukończenia kursu,
-przykład ankiety wraz z opracowaniem wyników,

§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera w kl. II i III ( np. z wykorzystaniem encyklopedii multimedialnej ).
2. Opracowywanie dokumentów, materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów techniką komputerową.
3. Opracowanie analizy testu z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
4. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach,
5.Publikowanie na stronach www. ... .
6. Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
-cały okres stażu,
- scenariusze zajęć,
-wykaz pomocy dydaktycznych,
- opracowanie – analiza wyników egzaminu gimnazjalnego,
-wykaz publikacji,

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych....
1.Aktywna praca w zespole przedmiotowym, w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
2. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych.
4. Prowadzenie tzw. lekcji otwartych dla kolegów nauczycieli.
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

-cały okres stażu,
-harmonogram spotkań zespołu,
-opracowane materiały, scenariusze,
-potwierdzenie przewodniczących zespołów o współpracy,
-notatki z rad,
-konspekty lekcji,

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem sprawach nieletnich.
1. Praca z uczniami mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej ( zajęcia wyrównawcze ).
2. Opracowanie programu zajęć kółka chemicznego.
3.Pełnienie funkcji opiekuna koła chemicznego.
4. Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – praca z uczniem zdolnym.
5.Opracowywanie i wdrażanie programów cyklicznych imprez szkolnych.
-cały okres stażu,
-potwierdzenie dyrektora szkoły,
-potwierdzenie współpracy z nauczycielami,
-zdjęcia,
-zaświadczenia,
-program kółka,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Kierowanie zespołem przedmiotowym ( gromadzenie materiałów ).
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli ( w tym z placówek ościennych ).
4. Przeprowadzenie ankiety na spotkaniu z rodzicami i jej analiza.
5.Doposażenie klasopracowni.

-cały okres stażu,
-zaświadczenia,
-potwierdzenia,
-wzór ankiety,
-plany zajęć,

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( np. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów).
2.Współpraca z policją.
3. Współpraca z kuratorem sądowym.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
5. Współpraca ze służbą zdrowia.

-cały okres stażu,
-notatki,
-potwierdzenia,
-opinie do sądu
( kserokopie ),

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych, w tym studiowanie fachowej literatury
2. Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy i jego ewaluacja.

-cały okres stażu,
-plan pracy wychowawczej i jego ewaluacja,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.