X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29076
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych dla klasy 6

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program ten jest skierowany do uczniów klasy VI mających problemy z opanowaniem
materiału nauczania z matematyki. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Opracowany program jest zgodny z podstawą programową i dostosowany do możliwości uczniów.


CELE OGÓLNE
• utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki,


CELE SZCZEGÓŁOWE

• wyrobienie poczucia własnej wartości,
• rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków,
• wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie błędów
• umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem
• uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych,
• przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej
• ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych
• przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
• rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne);
• przypomnienie i utrwalenie algorytmu dodawania, odejmowania, mnożenie i dzielenia pisemnego;
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z wykonywaniem działań na liczbach naturalnych;
• przypomnienie i utrwalenie reguł kolejności wykonywania działań;
• kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych;
• odczytywanie i zapisywanie ułamków dziesiętnych;
• kształcenie umiejętności wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych;
• doskonalenie umiejętności zastosowania poznanych wzorów do rozwiązywania zadań z życia codziennego;
• kształcenie umiejętności kreślenia siatek graniastosłupów;
• kształcenie umiejętności obliczania pola powierzchni całkowitej graniastosłupa i objętości prostopadłościanu;
• kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań związanych z upływem czasu – kalendarz i czas;
• doskonalenie umiejętności zamiany różnych jednostek;
• obliczanie prędkości, drogi i czasu;
• kształcenie umiejętności posługiwania się skalą
• zapoznanie z podstawowymi bryłami obrotowymi
TREŚCI NAUCZANIA

• Liczby naturalne
- Przypomnienie wiadomości o liczbach naturalnych i ich własnościach
- Działania pisemne na liczbach naturalnych
- Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem działań na liczbach naturalnych
- Kolejność wykonywania działań

• Liczby całkowite
- Działania na liczbach całkowitych

• Ułamki zwykłe
- Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie
- Skracanie i rozszerzanie ułamków do danego mianownik lub licznika
- Porównywanie ułamków
- Działania na ułamkach zwykłych
- Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych

• Procenty
- Zamiana ułamka na procent i odwrotnie
- Obliczanie procentu danej liczby

• Ułamki dziesiętne
- Zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych
- Działania na ułamkach dziesiętnych
- Wyrażenia dwumianowane

• Figury płaskie.
- Proste konstrukcje geometryczne
- Własności czworokątów
- Własności trójkątów
- Obliczanie obwodów różnych wielokątów.
- Obliczanie pól czworokątów
- Obliczanie pól trójkątów
- Poznanie jednostek pola powierzchni
• Figury przestrzenne
- Wzajemne położenie ścian i krawędzi graniastosłupach
- Kreślenie siatek graniastosłupów
- Obliczanie pola powierzchni całkowitej graniastosłupów i objętości prostopadłościanu
- Ostrosłupy
- Figury obrotowe

• Matematyka w życiu codziennym:
- Kalendarz i czas: obliczenia dotyczące upływu czasu.
- przeliczanie jednostek (min, godz., sek.).
- Jednostki długości, masy, monetarne
- zamiana jednostek
- Droga, prędkość, czas
- Skala - mapa i plan. Rysowanie przedmiotów w danej skali

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- karty pracy;
- plansze, krzyżówki;
- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć;
- pomoce dydaktyczne (bryły, siatki brył, pokaz multimedialny powstawania brył obrotowych,
- szkielety brył, plansze, kostki matematyczne, przybory geometryczne, ułamki).
- narzędzia IT

METODY PRACY:
- burza mózgów
- gry dydaktyczne
- metoda pokazu
- metoda obserwacji
- pogadanka
- dyskusja
- konkursy
- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe);
- metody praktyczne, ćwiczeniowe dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności;

FORMY PRACY
- indywidualna, nauka przez zabawę;
- grupowa.
Przewidywane osiągnięcia uczniów klasy VI:
- wykonuje działania pisemne na liczbach naturalnych stosując kolejność wykonywania działań;
- wykonuje działania na ułamkach zwykłych;
- wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych;
- posługuje sie pojęciem procentu
- wyraża procent wielkości jako ułamek tej wielkości
- oblicza procent liczby naturalnej
- wykonuje działania na liczbach całkowitych;
- rysuje czworokąty;
- rysuje trójkąty
- rozpoznaje czworokąty
- rozpoznaje trójkąty
- wykonuje konstrukcje trójkąta, gdy dane są trzy odcinki
- zna zależności pomiędzy różnymi jednostkami
- potrafi przeliczać jednostki;
- oblicza pola wielokątów
- oblicza obwody wielokątów;
- czyta plany i mapy korzystając z podziałki liniowej, skali mianowanej i skali liczbowej
- kreśli siatki graniastosłupów
- kreśli siatki ostrosłupów;
- oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa
- oblicza objętość prostopadłościanu
- stosuje wiadomości i umiejętności w zadaniach z życia codziennego;
- oblicza w sytuacji praktycznej: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości;
- stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s.

OCENIANIE:
Uczniowie będą oceniani na każdej lekcji. Informacje o postępach będą przekazywane na bieżąco poprzez:
- pochwały słowne
- ocenę punktową kart pracy
- próbne testy
- obserwację poszczególnych uczniów ich aktywności i zaangażowania

EWALUACJA PROGRAMU:
Celem ewaluacji będzie sprawdzenie w jakim stopniu metody i formy pracy są zgodne z potrzebami uczniów i przyczyniają się do opanowania umiejętności matematycznych. Badanie ewaluacyjne prowadzone będzie za pomocą następujących metod:
-obserwacji
-analizy dokumentów
-rozmowy z uczniami.
Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane do doskonalenia metod i form pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.