X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29072
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko: Katarzyna Krysiak
2. Nazwa placówki: Gimnazjum w Daszynie
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia angielska specjalność nauczycielska (2013-nadal)
- studia licencjackie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, filologia angielska specjalność nauczycielka (2010-2013)

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2015
3. Opiekun stażu: Aleksandra Jackiewicz
4. Dyrektor szkoły: Anna Dymna

II. CELE STAŻU

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w danym miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w danym miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie)
• Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.

III. PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) –art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm)

V. PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły § 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE
EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania
awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli. Wrzesień 2014 Postępowanie zgodne z aktualnie
obowiązującymi
przepisami prawa w trakcie realizacji awansu
zawodowego Poprawnie opracowany
plan rozwoju zawodowego
Nawiązanie współpracy z
opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z
opiekunem, ustalenie
harmonogramu obserwacji zajęć Wrzesień 2014 Podpisany kontrakt
Harmonogram lekcji obserwowanych przez opiekuna stażu
Harmonogram lekcji otwartych dla nauczyciela stażysty

Opracowanie zasad
współpracy.
Opracowanie drogi rozwoju zawodowego

Poznanie organizacji oraz
zasad funkcjonowania szkoły wraz z obowiązującą dokumentacją. Opracowanie projektu planu awansu zawodowego i opublikowanie

Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dzienników zajęć dodatkowych, (dydaktyczno -wyrównawczych oraz spotkań z uczniami zdolnymi)
Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
Statut Szkoły,
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Przedmiotowe zasady oceniania,
Prawa i obowiązki ucznia,
Regulamin dyżurów oraz wycieczek
Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów i zastępstw
Planu pracy dydaktyczno -wychowawczej,
Podstawy programowe,
Procedury przywożenia i odwożenia uczniów,
Poznanie aktualnych przepisów
dotyczących systemu oświaty,
Regulaminu Rady Pedagogicznej
Wrzesień 2014

Wrzesień 2014
oraz na bieżąco Zaakceptowanie projektu przez dyrektora szkoły i opublikowanie go w Internecie

Poprawne prowadzenie dzienników.
Przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole oraz podczas wycieczek.
Poznanie specyfiki pracy
w gimnazjum,
Stosowanie zdobytej
wiedzy w codziennej
pracy własnej
podporządkowanej
zasadom
funkcjonowania i
organizacji gimnazjum.
Właściwe ocenianie pracy ucznia Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony internetowej

Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, notatki własne.
Zapoznanie się z
podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy
w Gimnazjum, a także z zasadami bezpieczeństwa i
higienicznych warunków nauki. Udział w szkoleniu BHP,

Analiza obowiązujących aktów
prawnych. Wrzesień 2014 Stosowanie zdobytej
wiedzy w pracy własnej, zachowanie
bezpieczeństwa i higieny
pracy i nauki w
Gimnazjum. Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
BHP.
Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji,
zaświadczeń, scenariuszy. Cały okres stażu Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze itp.)

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6 ust.2 pkt. 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy. Zapoznanie się z podstawą
programową.
Opracowanie ramowego rozkładu materiałów na podstawie podstawy programowej obowiązującej w gimnazjum Wrzesień Prawidłowo opracowany rozkład materiałów zgodny z obowiązującą podstawą programowa Plany pracy zaakceptowane do realizacji.
Zapoznanie się z zasadami
pisania scenariuszy zajęć. Pisanie scenariuszy zajęć i
konsultowanie ich z opiekunem
stażu. cały okres stażu Prawidłowo
przygotowane
scenariusze zajęć. Scenariusze zajęć
Doskonalenie własnego
warsztatu pracy oraz metod
pracy dydaktyczno- wychowawczej. Analiza przewodników
metodycznych, rocznego planu
pracy, programów nauczania oraz
podstawy programowej,
Udział w radach pedagogicznych
w pracach zespołów przedmiotowych.
Tworzenie dodatkowych zadań pomagających uczniom Cały okres stażu Wzbogacenie warsztatu
pracy,
Poszerzenie wiedzy z
zakresu konstruowania
prawidłowych
scenariuszy zajęć,
Umiejętność właściwego
wykorzystania form,
metod i środków pracy
pedagogicznej. Zaświadczenia,
Potwierdzenie przez
opiekuna stażu,
Notatki własne.
Zdjęcia, pomoce
dydaktyczne
Prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu lub dyrektora
gimnazjum, w wymiarze co
najmniej 1 zajęcia w miesiącu oraz omówienia ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone. Opracowywanie scenariuszy
zajęć,
Bezpośrednie prowadzenie zajęć,
Omówienie przeprowadzonych
zajęć z nauczycielem
obserwatorem. cały okres stażu Prawidłowo
przygotowane
scenariusze zajęć z
właściwym
wykorzystaniem
odpowiednich form i
metod nauczania,
Analiza uwag
nauczyciela
obserwującego zajęcia i
wyciągnięcie z nich
wniosków. Scenariusze zajęć,
potwierdzenie przez
opiekuna stażu.
Obserwacje zajęć
przeprowadzonych przez
opiekuna stażu lub innego
nauczyciela Omówienie obserwowanych
zajęć z nauczycielem
prowadzącym obserwowane
zajęcia. Cały okres stażu Wzbogacenie wiedzy w
zakresie metodyki zajęć
dydaktycznych Notatki własne
Udział w formach doskonalenia
zawodowego. Udział w kursach doskonalących WODN, szkoleniach, warsztatach - szkolenie w ramach projektu unijnego Youngster Październik 2014 oraz
Cały okres stażu Poszerzenie wiedzy i
wzbogacenie warsztatu pracy Zaświadczenia, certyfikaty,
notatki własne,
Wykorzystanie technologii
informacyjnej oraz
multimedialnej techniki pracy Wykorzystanie programów
komputerowych do
przygotowania
planów pracy, pisania scenariuszy
oraz do przygotowywania zajęć
dydaktycznych,
Korzystanie z Internetu w celu
studiowania lektury przedmiotu,
a także w celu komunikowania
się z dyrektorem szkoły oraz
z innymi nauczycielami,
Udział w kursach e-learningowych.
Publikacja w Internecie Planu
Rozwoju Zawodowego,
Korzystanie z portali
dydaktycznych, Wrzesień 2014 oraz cały okres stażu Łatwiejsze i
sprawniejsze
opracowanie planów
pracy i scenariuszy zajęć,
Łatwy i szybki dostęp do
wiedzy.
Scenariusze zajęć.
Wykaz przeczytanych
publikacji zamieszczonych
na stronach Internetu
(strony Internetowe) Scenariusze zajęć.

Zaświadczenie o publikacji,.
Samodzielne studiowanie
literatury i prasy w zakresie
metod nauczania oraz w celu
poszukiwania nowych
rozwiązań w pracy
pedagogicznej. Studiowanie czasopism
pedagogicznych oraz książek o
tematyce dydaktycznej oraz o innowacyjnych metodach nauczania języka Cały okres stażu Poszerzenie wiedzy i
umiejętności z zakresu
efektywnego nauczania i
zastosowania
prawidłowych metod
edukacyjnych Lista lektur nauczyciela stażysty.
Bibliografia oraz źródła
Dzielenie się wiedzą z innymi
nauczycielami Udostępnianie scenariuszy zajęć,
ciekawej literatury oraz
interesujących publikacji. Cały okres stażu Wzbogacenie warsztatu
pracy,
Nawiązanie współpracy
z innymi nauczycielami. Potwierdzenie opiekuna
stażu i innych nauczycieli.
Uczestnictwo w
wewnątrzszkolnych formach
doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz projektach edukacyjnych Udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej,
Współpraca z innymi
nauczycielami.
Cały okres stażu Wzbogacanie wiedzy z
zakresu edukacji i
wychowania. Zaświadczenia,
notatki własne
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach. Studiowanie literatury metodycznej.
Obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Wrzesień 2014 oraz cały okres stażu Wprowadzenie ciekawych metod do własnych lekcji Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych Cały okres stażu Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
Efekty w postaci lepszych ocen z przedmiotu.
Portfolio z grami i zabawami językowymi
Wyniki ze współpracy z uczniami w postaci lepszych ocen z przedmiotu
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Cały okres stażu, na bieżaco. Wzbogacenie wiedzy z zakresu działalności opiekuńczo-
wychowawczej nauczyciela Literatura przedmiotu.
Wyniki ze współpracy z uczniami.
Przestrzeganie i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. Cały okres stażu Lepsza świadomość kulturowa uczniów oraz tolerancja. Konspekty oraz świadomość kulturowa uczniów.
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w opanowaniu języka angielskiego. Prowadzenie zajęć dodatkowych w celu przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Cały okres stażu. Ułatwienie uczniom opanowania materiału z języka angielskiego.
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Praca z uczniem zdolnym. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów zdolnych, zgłaszanie ich i przygotowywanie do konkursów przedmiotowych: Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego,
Konkurs “Teatrzyki Językowe”. Cały okres stażu

Listopad 2014
Osiąganie zadowalających wyników w poszczególnych konkurasach.
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz zachęcenie do wykazania swojej wiedzy i umiejętności jęzkowych poprzez udział w konkursach. Zaświadczenia z udziału w konkursie.
Zdobyte nagrody.
Współpraca z rodzicami uczniów. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Cały okres stażu Pomoc rodzicom. Udział w wywiadówkach. Indywidualne spotkania z rodzicami.
Udział w życiu kulturalnym szkoły.

Współorganizowanie oraz własny udział w turnieju tenisa stołowego dla nauczycieli. Uczestniczenie w wycieczkach szkolnych.

Organizowanie wyjazdu do kina dla uczniów.

Przygotowywanie się do turnieju w tenisa stołowego oraz jego organizacji. cały okres stażu

Grudzień 2014 oraz cały okres stażu

Styczeń 2015 Pomoc przy opiece nad uczestnikami wycieczek.
Zachęcanie uczniów do ukulturowywania się poprzez wyjazdy do kina.

Współpraca z nauczycielem wychowania fizycznego, pomoc przy organizacji turnieju, wykazanie swoich umiejętności w grze w tenisa stołowego. Wykaz sprawowania opieki podczas wycieczek szkolnych.
Wykaz organizowanych wyjazdów do kina.

Potwierdzenie nauczyciela wychowania fizycznego oraz zaświadczenie o uczestnictwie w turnieju.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.

Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Nauka opracowywania scenariuszy lekcji

Według sporządzonego harmonogramu Opanowaniue sporządzania scenariuszy lekcji.
Uzyskanie rad dotyczących efektywanego prowadzenia lekcji. Scenariusze lekcji.
Notatki własne.
Analiza i samoocena swoich działań. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Cały okres stażu Wyciąganie wniosków po przeprowadzonych lekcjach Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.