X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28952
Przesłano:

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI

Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.
Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów, którzy mają trudnościami w uczeniu się matematyki, bądź chcieliby poprawić swoje wyniki nauczania.
Celem zajęć było przypomnienie, powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z matematyki, zgodnie z obowiązującym programem nauczania. W ich trakcie starano się pomóc uczniom opanować umiejętności, które sprawiały im największą trudność i stosowanie ich w rozwiązywaniu typowych zadań.
Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania o niewielkim stopniu trudności, rebusy, krzyżówki i łamigłówki matematyczne, wykorzystywali również programy edukacyjne i korzystali ze stron internetowych poświęconych matematyce. Podczas trwania zajęć uczniowie mieli także możliwość poprawy ocen niedostatecznych ze sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek z matematyki.
Uczniowie na zajęciach pracowali z nauczycielem według indywidualnego planu ustalonego na początku roku szkolnego.
D - uczeń po informacji o zagrażającej ocenie niedostatecznej z matematyki na koniec semestru i po kolejnej rozmowie z matką, zaczął aktywnie brać udział w zajęciach, rozwiązywał dodatkowe zestawy zadań, partiami zaliczał materiał klasy V, poprawił oceny niedostateczne, uczeń opanował wiadomości i umiejętności wymagane w stopniu minimalnym nie zna tabliatczki mnożenia i dzielenia, nie potrafi dzielić i mnożyć liczb naturalnych i ułamków dziesiętnik ych sposobem pisemnym, nie zna kolejności działań, nie zaokrągla ułamków dziesiętnych do jedności, części dziesiętnych.
M– uczeń mimo wielu upomnień opuścił większość zajęć wyrównawczych, na lekcjach na których był obecny nie pracował, przeszkadzał.
W– uczennica bardzo słaba przy pomocy nauczyciela wykonuje dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych, dodaje i odejmuje tylko na konkretach, nie opanowała tabliczki mnożenia i dzielenia, nie opanowała algorytmów działań pisemnych tych działań, nie zna kolejności działań, nie zaokrągla liczb. Uczennica na zajęciach jest mało aktywna.
K - uczennica bardzo chętnie brała udział w zajęciach, wykonuje działania pisemne – dodawanie, odejmowanie i mnożenie, trudność sprawia jej jeszcze dzielenie - wykonuje przy dużej pomocy nauczyciela, zna i stosuje w nieskomplikowanych wyrażeniach kolejność wykonywania działań.
K - - uczennica bardzo chętnie brała udział w zajęciach, wykonuje działania pisemne – dodawanie, odejmowanie i mnożenie, trudność sprawia jej jeszcze dzielenie - wykonuje przy dużej pomocy nauczyciela, zna i stosuje w nieskomplikowanych wyrażeniach kolejność wykonywania działań.

J - uczennica posiada orzeczenie PPP o upośledzeniu w stopniu lekkim, opanowała wiadomości z matematyki w stopniu minimalnym, przy pomocy nauczyciela dodaje i odejmuje korzystając z konkretów. Nie potrafi dzielić i mnożyć liczb naturalnych w pamięci i sposobem pisemnym, nie opanowała tabliczki mnożenia, przy dużej pomocy nauczyciela wykonuje działania na ułamkach zwykłych, zna jednostki pola, oblicza pole prostokąta, wstawiając długości boków do podanego wzoru, porównuje liczby całkowite, potrafi odczytać liczby ujemne z termometru, osi liczbowej.
S– uczeń bardzo aktynie brał udział w zajęciach, opanowała algorytm działań pisemnych na ułamkach dziesiętnych -dodawania i odejmowania, mnożenia, ma trudności z dzieleniem pisemnym, wykonuje przy pomocy nauczyciela proste działania na ułamkach zwykłych i liczbach całkowitych, działania łączne sprawiają jej dużą trudność, rozwiązuje proste zadania związane z polami figur i objętością prostopadłościanu.
Ł - uczeń bardzo aktynie brał udział w zajęciach, opanował algorytm działań pisemnym na liczbach dziesiętnych - dodawania i odejmowania, dodaje i odejmuje liczby całkowite, ma trudności z mnożeniem dzieleniem pisemnym, gdyż nie opanował biegle tabliczki mnożenia, wykonuje przy pomocy nauczyciela proste działania na ułamkach zwykłych, oblicza pole prostokąta, ma trudności z obliczaniem objętości.
D– uczeń dodaje odejmuje w pamięci i pisemnie, liczby naturalne, dziesiętne i całkowite, trudność nadal sprawiają mu działania mnożenia i dzielenia, gdyż nie opanował biegle tabliczki mnożenia, przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania związane z polem prostokąta i objętością prostopadłościanu.
I - uczennica posiada orzeczenie PPP o upośledzeniu w stopniu lekkim, opanowała wiadomości z matematyki w stopniu minimalnym, uczennica bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach, dodaje i odejmuje liczby naturalne, ułamki dziesiętne. nie potrafi dzielić i mnożyć liczb naturalnych w pamięci i sposobem pisemnym, nie opanowała tabliczki mnożenia, przy dużej pomocy nauczyciela wykonuje działania na ułamkach zwykłych, dodaje i odejmuje ułamki zwykle o tych samych mianownikach, zna kolejność wykonywania działań lecz nie potrafi jej zastosować w praktyce, zna jednostki pola, oblicza pole prostokąta, wstawiając długości boków do podanego wzoru, porównuje liczby całkowite, potrafi odczytać liczby ujemne z termometru, osi liczbowej.
D– uczeń opanował treści realizowane podczas zajęć.
B -uczennica posiada orzeczenie PPP o upośledzeniu w stopniu lekkim, uczennica bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach, mimo wysokiej motywacji uczennica słabo sobie radzi z nauką matematyki, pracuje tylko z pomocą nauczyciela, dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10, nie rozumie pojęcia mnożenia, rozpoznaje wśród figur prostokąt i kwadrat, odczytuje i zapisuje liczby trzycyfrowe, zapisuje liczby w systemie rzymskim tylko do 10.
Juczennica ma bardzo duże trudności w nauce matematyki, dodaje pisemnie, odejmuje bez przekroczenia progu dziesiątkowego, mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe przy pomocy nauczyciela, potrafi odczytać i zapisać liczby do 1000000, zna regułę kolejności wykonywania działań, nie potrafi jednak wykorzystać jej w praktyce, potrafi narysować i rozpoznać kwadrat i prostokąt.
M– uczennica aktywnie brała udział w zajęciach, dodaje i odejmuje pisemnie, mnoży przez liczby jednocyfrowe, potrafi odczytać i zapisać liczby naturalne, zna regułę kolejności wykonywania działań, nie potrafi jednak wykorzystać jej w praktyce, potrafi narysować i rozpoznać kwadrat i prostokąt, zna własności tych figur, nie potrafi dzielić pisemnie – działanie wykonuje przy pomocy nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.