X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28918
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Lilia Kowalczyk
Opiekun: mgr Aleksandra Syrewicz
Data rozpoczęcia stażu: 02 września 2013r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016r.
Przedszkole: Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Dyrektor Przedszkola: mgr Beata Śnieżek

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentacji
§ 7. ust1. pkt1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktyczno, wychowawczo, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (przedszkola) i środowiska lokalnego.
.
1.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogiczny Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej wg potrzeb lista obecności

Przygotowanie i prowadzenie rady szkoleniowej 1 raz w okresie stażu Scenariusz, lista obecności
Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Dzień Nauczyciela
- Święto Niepodległości
- Dzień Pluszowego Misia
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolak
- Mikołaj
- Jasełka
- Bal karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Powitanie Wiosny
- Dzień Mamy i Taty
- Pożegnanie starszaków wg harmonogramu pracy przedszkola

scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia udziału, podziękowania

Organizowanie konkursów plastycznych :
- Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny, o tematyce zdrowotnej, przyrodniczej wg harmonogramu pracy przedszkola zdjęcia, regulaminy
Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym cały okres stażu Potwierdzenia. notatki

2.
Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych Zorganizowanie wystawy prac o tematyce zdrowotnej cały okres stażu zdjęcia

Pogłębianie wiedzy przyrodniczej, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska cały okres stażu zdjęcia
Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez, konkursów i wyjść poza teren przedszkola cały okres stażu potwierdzenie dyrektora
zdjęcia,
Pełnienie funkcji koordynatora m.in. udział w akcji Akademia Zdrowego Przedszkolaka cały okres stażu Zdjęcia sprawozdania certyfikaty
Dbanie o wygląd sali i holu przedszkola, przygotowywanie dekoracji cały okres stażu potwierdzenie dyrektora
zdjęcia,

3.
Współpraca z rodzicami Organizowanie zebrań grupowych wg terminarza
lista obecności rodziców
Promowanie akcji: "Cała Polska czyta dzieciom" cały okres stażu lista obecności rodziców, zdjęcia
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 1 raz w semestrze przykładowe konspekty, zdjęcia
Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców cały okres stażu potwierdzenia
Włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy przedszkola cały okres stażu potwierdzenia
§7 ust. 1 pkt2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Uczestnictwo w :
- radach szkoleniowych
-kursach
-warsztatach
- wewnątrz przedszkolnych pracach zespołowych cały okres stażu zaświadczenia, potwierdzenie

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy Ukończenie studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna” XII 2013 kserokopia dyplomu
Gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji cały okres stażu Zbiór pomocy dydaktycznych
Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych cały okres stażu Notatki
Odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej i terapeutycznej
cały okres stażu
Gromadzenie wydrukowanego materiału, notatki
Tworzenie referatów na potrzeby przedszkola oraz artykułów do prasy lokalnej związanych z pracą przedszkola cały okres stażu Gromadzenie wydrukowanego materiału, notatki
3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania Przygotowanie innowacji pedagogicznej „Przedszkolaków podróże małe i duże” 2013-2016 Projekt innowacji, zatwierdzenie
Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np:
- metoda ruchu wg. Weroniki Sherborn
- pedagogika zabawy
- Metoda dobrego Startu – M. Bogdanowicz
- zabawy wg Klanzy cały okres stażu Konspekty, zdjęcia

§ 7. ust. 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

1.
Poznanie przepisów prawa oświatowego Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty cały okres stażu
zbiór dokumentacji, notatki

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego cały okres stażu zbiór dokumentacji, notatki
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, konsultacjach podejmujących w/w temat. wg terminarza

zaświadczenia, lista obecności
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. cały okres stażu notatki
§ 7. ust .2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami, Karta Nauczyciela-
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały, śledzenie stron internetowych cały okres stażu Plan Rozwoju Zawodowego, notatki

2.
Współpraca z opiekunem stażu Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. wrzesień 2013
wniosek

Zawarcie ustnego kontraktu i omówienie planu współpracy wrzesień 2013 Potwierdzenie opiekuna stażu
Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego. wrzesień 2013 Plan Rozwoju Zawodowego
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. wrzesień 2013 terminarz spotkań
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu wg potrzeb
Karta obserwacji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie scenariuszy zajęć ich analiza. wg potrzeb

przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. co miesiąc notatki
3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć) systematycznie dziennik zajęć
Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji 1 raz w semestrze arkusz obserwacji
Przygotowywanie miesięcznych planów pracy raz w miesiącu plan pracy
4. Publikacja własnych prac Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli) 2013-2016
adres strony internetowej


§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwoju ucznia, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie sytuacji wychowanków -obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców cały okres stażu notatki, karty obserwacji, podsumowanie półrocza, lista obecności z zebrań

2.
Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: - park - las cały okres stażu karta wycieczki, zdjęcia
Współorganizowanie wycieczek autokarowych
wg harmonogramu pracy przedszkola karta wycieczki,
zdjęcia

3.
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami i instytucjami Korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy wg potrzeb przez cały okres stażu notatki
Współpraca z Biblioteką, organizacja spotkań czytelniczych wg potrzeb przez cały okres stażu notatki, zdjęcia
Współpraca z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Gabinetem stomatologicznym, Gabinetem weterynaryjnym wg potrzeb przez cały okres stażu notatki, potwierdzenia, zdjęcia
Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 i 3 w Krośnie Odrzańskim wg potrzeb przez cały okres stażu notatki, potwierdzenia
4. Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, muzycznych, występów podczas różnego rodzaju przedsięwzięć organizowanych na terenie Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie cały okres stażu dyplomy, podziękowania
§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń, dyplomów, podziękowań, gazetek ściennych cały okres stażu pomoce dydaktyczne, plany, scenariusze, zaproszenia, dyplomy, podziękowania
2. Opracowanie dokumentacji Planu Rozwoju Zawodowego
Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego wrzesień 2013 Plan Rozwoju Zawodowego
3. Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami Prowadzenie strony internetowej przedszkola cały okres stażu strona przedszkola
4.
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (Telewizor, radio, DVD, prezentacje multimedialne) cały okres stażu scenariusze, zdjęcia
§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki Udział w :
- konferencjach
- warsztatach
- szkoleniach cały okres stażu zaświadczenia

2. Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie cały okres stażu notatki
3. Pedagogizacja rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem cały okres stażu
potwierdzenia

4. Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu wg potrzeb notatki, potwierdzenia

5. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. cały okres stażu przykładowe scenariusze zajęć
Uczestnictwo w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej cały okres stażu notatki, protokoły spotkań
§ 7. ust 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły (przedszkola), w której nauczyciel odbywał staż.
1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych cały okres stażu notatki, wykaz dokumentów
2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu Analiza dokumentacji przedszkolnej:
-statutu przedszkola
-obowiązujących regulaminów
-przepisów BHP
i innych dokumentów cały okres stażu notatki

Plan Rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393).

Plan sporządziła: mgr Lilia Kowalczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.