X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28916

Moje zdrowie - mój wybór. Program Edukacji Prozdrowotnej

Program Edukacji Prozdrowotnej dla Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu dla pierwszego etapu kształcenia

Moje zdrowie - mój wybór.

Opracowała:
Fryderyka Mazur

Zdrowe odżywianie
Treści Procedury osiągania celów Efekty mierzalne

1. Zapoznanie uczniów z rolą składników odżywczych Filmy edukacyjne
Lekcje
Układania prawidłowych jadłospisów
Czytanie etykiet z produktów spożywczych
Prelekcja pielęgniarki szkolnej o zasadach zdrowego odżywiania
Uczeń:
- zna 10 zasad zdrowego żywienia
- potrafi utworzyć prawidłowy jadłospis

2. Zapoznanie uczniów z zaburzeniami stanu zdrowia – skutki niewłaściwego odżywiania - prelekcje
- filmy edukacyjne
- pogadanki
- spotkania z specjalistą
Uczeń:
- wie, jakie choroby wynikają z zaburzeń odżywiania

3. Uświadomienie uczniom korzyści wynikających z troski o własne ciało – higiena osobista - spotkanie z pielęgniarką

- udział we fluoryzacji zębów
- rozmowy, na temat higieny osobistej
Uczeń:
- zna czynniki powodujące próchnice zębów
- wie jak prawidłowo dbać o swoje ciało

4. Promocja zdrowego odżywiania - zdrowe odżywianie”
- „Zawsze jem pierwsze śniadanie”
- prelekcje dla rodziców
-na temat zdrowia dzieci
Uczeń:
- zna zasady zdrowego odżywiania
- wie jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie człowieka

Program edukacji prozdrowotnej dla szkoły podstawowej
dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej

Moje zdrowie - mój wybór

Wstęp
Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przygotowanie ucznia do życia tak, aby w przyszłości potrafił dokonywać właściwych wyborów w sprawach zdrowia.
Program edukacji prozdrowotnej „Moje zdrowie – mój wybór” jest zgodny z podstawą programową dla I etapu kształcenia szkoły podstawowej, treściami zawartymi w programie nauczania w klasie I .
i
Dzieci spędzają w szkole wiele godzin, a zdrowie fizyczne i psychiczne ma ogromny wpływ na ich naukę i dalszy rozwój. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z uczniami i rodzicami, ankiet, obserwacji i badań przeprowadzonych przez specjalistów, stwierdziłyśmy, że należy podjąć w szkole działania propagujące zdrowy styl życia. Celem tego programu jest rozszerzenie i wzbogacenie edukacji prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej o nowe treści, wiadomości i umiejętności, dostosowanie przekazywanych treści do możliwości uczniów i wzbudzanie zainteresowania tematem przez stosowanie różnych metod aktywizujących. Opracowany program zachęca uczniów do dbania o własne zdrowie szczególnie w zakresie higieny osobistej i otoczenia, prawidłowego odżywiania się, prawidłowej postawy ciała, aktywności fizycznej, postrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz kontaktach z innymi osobami.
Bardzo ważne w edukacji zdrowotnej jest jednolite oddziaływanie pedagogiczne na dziecko w domu i w szkole. Skuteczność i realizacja opracowanego programu zależna jest od współpracy z rodzicami, dlatego też celem tego programu jest rozszerzenie oddziaływań prozdrowotnych poza szkołę, na dom i rodzinę, zachęcanie do rodzinnych dyskusji i działań na rzecz szkoły w zakresie promocji zdrowia i tworzeniu zdrowego środowiska szkolnego.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania uświadomią dzieciom, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, a dokonując właściwych wyborów, wybierają zdrowie.
Cele ogólne programu:
1. Rozwijanie u uczniów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów w sprawach zdrowia.
2. Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
3. Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie.
4. Stworzenie warunków do kształtowania bezpiecznych wyborów w różnych sytuacjach.
5. Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej.
6. Uświadomienie faktu między sposobem żywienia a zdrowiem.
7. Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia w różnych sytuacjach.
8. Kształtowanie właściwych zachowań wynikających z kontaktów z innymi.

Warunki realizacji programu:
Program przeznaczony jest do realizacji w klasach I – III szkoły podstawowej w okresie trzech lat. W naszej szkole są tylko trzy odziały kształcenia zintegrowanego, dlatego niektóre działania i dni aktywności edukacyjnej przeprowadzamy wspólnie na wszystkich trzech poziomach kształcenia. Efektem tego programu powinno być nabycie przez uczniów właściwych postaw pozwalających na zachowanie zdrowia oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Działy do realizacji:
Problematyka uwzględniona w programie obejmuje następujące tematy:
- żywność i żywienie;
- higiena osobista i zdrowie własnego ciała;
- ruch to zdrowie;
- moje bezpieczeństwo;
- w przyjaźni z innymi;
- umiem odmawiać i wybierać.

I. ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- pogłębienie wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania;
- uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców;
- rozumienie potrzeby zachowania higieny podczas przygotowywania posiłków i kulturalnego spożywania ich;
- rozumienie konieczności zdrowego odżywiania się;
- zachęcanie do spożywania zdrowych posiłków.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Warzywa i owoce na naszym stole.
Witaminy i składniki mineralne to zdrowie.
Planujemy dzienny jadłospis.
Jak higienicznie i kulturalnie przygotować posiłek i spożyć go?
Woda dla każdego.
Skarby ziemi.
Od ziarenka do bochenka.
Kraina mlekiem płynąca.
Wartości odżywcze pokarmów.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Pamięta o urozmaiceniu i regularności posiłków.
Wie, co powinien jeść aby być zdrowym.
Umie wymienić wartości odżywcze warzyw, owoców, produktów zbożowych, mięsa i nabiału.
Potrafi przygotować prosty, zdrowy posiłek.
Myje owoce i warzywa przed jedzeniem.
Kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek.
Wie, jakie są sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.
HIGIENA OSOBISTA I ZDROWIE WŁASNEGO CIAŁA
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- kształtowanie nawyków higienicznych;
- pogłębianie wiedzy na temat higieny własnej, otoczenia oraz środków czystości;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za czystość i estetykę;
- dostarczanie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania własnego organizmu;
- uświadomienie niekorzystnego wpływu hałasu na zdrowie;
- uświadomienie znaczenia właściwej długości snu dla organizmu;
- rozumienie zachowania odpowiedniej postawy ciała podczas pracy i wypoczynku;
- rozumienie potrzeby porządkowania miejsca pracy i zabawy;
- rozumienie potrzeby dostosowania ubioru do pogody.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
- Dbamy o zęby.
- Zasady higieny osobistej.
- Ubranie a pogoda.
- Budowa ciała i jego podstawowe funkcje.
- Jak Cię widzą tak Cię piszą.
- Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem narządów zmysłów. Jak dbać o zmysły?
- Co robić, aby nie chorować?
- Codzienne czynności związane z higieną.
- Jak siedzieć w ławce i przy odrabianiu lekcji?
- Jak korzystać z telewizji i komputera?

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
- umie dbać o czystość swojego ciała, otoczenia i środowiska;
- nosi czyste i schludne ubrania;
- potrafi dostosować ubiór do pogody;
- zna różne środki czystości i potrafi się nimi posługiwać;
- wie, że hałas szkodzi zdrowiu;
- zachowuje odpowiednią postawę podczas pracy i odpoczynku;
- rozumie potrzebę właściwej długości snu;
- umie ocenić swój tryb życia i jego wpływ na własne zdrowie.

RUCH TO ZDROWIE
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- rozwijanie aktywności fizycznej;
- kształtowanie nawyków wykonywania ćwiczeń ruchowych;
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu;
- ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń i zabaw;
- zachowanie dyscypliny podczas zajęć ruchowych.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Jak dbać o swoją kondycję.
Ruch na świeżym powietrzu.
Wypoczynek czynny i bierny.
Wpływ ćwiczeń ruchowych na postawę ciała.
Organizuje zabawy i rywalizację dla moich rówieśników.
Respektuję reguły gier sportowych.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
- Rozumie potrzebę ruchu dla zdrowia własnego i innych;
- Systematycznie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
- Korzysta z różnych form aktywności ruchowej;
- Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych;
- Zna i respektuje reguły gier i zabaw ruchowych.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Pogłębianie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, w szkole, podczas gier i zabaw ruchowych.
- Przekazanie wiadomości na temat bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego.
- Zapoznanie ze sposobami zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
- Uświadomienie, że szybka informacja ratuje życie.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Zasady ruchu drogowego.
Bawię się bezpiecznie.
Moja bezpieczna droga do szkoły.
Wypoczywam zdrowo i bezpiecznie.
Moje zachowanie jako pieszego i rowerzysty.
Jak zachować się w środkach komunikacji?
Sprzęty gospodarstwa domowego.
Mały ratownik.
Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
- Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
- Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, podczas gier i zabaw.
- Umie rozpoznać i przekazać informacje o zagrożeniu, zna numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia.
- Potrafi bezpiecznie posługiwać się urządzeniami gospodarstwa domowego.
- Wie jak zachować się podczas burzy, wichury oraz innych zjawisk atmosferycznych.

W PRZYJAŹNI Z INNYMI
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uświadomienie uczniom własnych uczuć i umiejętności ich wyrażania;
- rozwijanie umiejętności budowania udanych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
- kształtowanie umiejętności przepraszania i wybaczania;
- kształtowanie umiejętności współpracy, tolerancji i akceptacji potrzeb innych.

Tematyka zajęć:
Nie jesteście sami.
Moje relacje z rówieśnikami.
Poznajmy się lepiej.
Uwierz w siebie.
Cieszą nas dowody przyjaźni.
Potrafimy dzielić się z innymi.
Rozwiązujemy problemy.
Razem weselej.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
- zna własne uczucia i stany emocjonalne;
- umie prawidłowo zachowywać się w klasie i w szkole;
- wyraża swoje emocje w sposób akceptowany;
- przestrzega ustalonych zasad;
- zna swoje obowiązki w rodzinie;
- rozumie na czym polegają relacje i komunikacja w domu, w grupie rówieśniczej, klasie;
- jest tolerancyjny wobec innych;
- nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami, dorosłymi;
- potrafi współdziałać w grupie;
- potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy.

UMIEM ODMAWIAĆ I WYBIERAĆ
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Dostarczanie wiedzy o środkach uzależniających;
- Uświadomienie konsekwencji kryjących się przy sięganiu po środki uzależniające;
- Nabywanie umiejętności odmawiania;
- Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i rozwiązywania problemów;
- Dostarczanie wiedzy o prawach dzieci.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
Ważne sprawy.
Uwaga niebezpieczeństwo!
W trosce o dzieci.
Umiem mówić „NIE”.
Rozwiązujemy problemy.
Podejmujemy decyzje.
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
- rozpoznaje używki, środki uzależniające i zna ich wpływ na zdrowie człowieka;
- zna sytuacje, w których trzeba zdecydowanie odmówić;
- potrafi podjąć właściwą decyzję;
- umie wyrazić własną opinię w sposób łagodny, ale stanowczy;
- zna swoje prawa i telefony „niebieskiej linii”.
Metody i formy pracy:
- spotkania z ludźmi zajmującymi się zdrowiem i bezpieczeństwem.
- udział w akcjach aktywności prozdrowotnej
- tworzenie kącików tematycznych związanych z profilaktyką prozdrowotną
- organizowanie konkursów z zakresu zachowań prozdrowotnych
- organizowanie wycieczek oraz imprez rekreacyjno-sportowych
- przygotowanie przedstawień profilaktycznych
- organizowanie gier i zabaw ruchowych
Metody aktywizujące:
- burza mózgów, śnieżna kula, mapa pamięci, promyczkowe uszeregowanie, zabawy i techniki integracyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.