X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28796

Ocena opisowa dla klasy I

XXXXXXX
Uczennica odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Jest zawsze przygotowana do zajęć. Pracuje systematycznie, samodzielnie, w dobrym tempie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Przestrzega norm społecznych. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Utrzymuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Jest lubiana i akceptowana. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczennica wypowiada się na dany temat pełnymi zdaniami, spontanicznie. Czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem. Pisze kształtnie i estetycznie. Zna wszystkie litery alfabet, rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Układa pytania i odpowiedzi do każdego tekstu. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Wymienia nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. Zna jednostki miary i prawidłowo się nimi posługuje. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta i wie, co jest potrzebne im do życia. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Prace plastyczne wykonuje estetycznie. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

YYYYYYYY
Uczennica miła i koleżeńska. Dobrze odnajduje się w grupie rówieśniczej. Chętnie udziela pomocy innym. Stara się przestrzegać zasad kulturalnego słuchania i prowadzenia dialogu. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Potrafi skupić uwagę na wykonywanym ćwiczeniu. Pracuje w dobrym tempie. Stara się wywiązywać ze swoich obowiązków i być przygotowana do zajęć. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczennica wypowiada się na dany temat w formie jednozdaniowej. Posiada zasób słownictwa na poziomie wieku. Pisze czytelnie, ale nie zawsze kształtnie
i bezbłędnie. Czyta poprawnie, trudniejsze wyrazy głoskując, a krótkie całościowo. Nie zawsze rozumie przeczytany tekst. Potrafi ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, czasami popełniając błędy obliczeniowe. Na ogół samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia kolejno nazwy dni tygodnia i miesięcy. Poprawnie dokonuje pomiarów. Potrafi odczytać pełne godziny na zegarze. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

XXXXXXXX
Uczeń miły i koleżeński. Nawiązuje poprawne relacje z rówieśnikami. Pracuje samodzielnie w dobrym tempie. Nie zawsze przestrzega zasad kulturalnego słuchania i prowadzenia dialogu. Na zajęciach jest aktywny i chętnie podejmuje zadania dodatkowe. Stara się wywiązywać ze swoich obowiązków i być przygotowanym do zajęć. Przejawia niewielkie trudności w koncentracji uwagi. Zawsze chętny do pomocy innym kolegom i koleżankom.
Uczeń chętnie wypowiada się na dany temat w formie zdań prostych. Celnie wyciąga wnioski przyczynowo-skutkowe. Zazwyczaj poprawnie dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Pisze czytelnie, ale nie zawsze starannie
i bezbłędnie. Czyta poprawnie, trudniejsze wyrazy głoskując, krótkie całościowo. Nie zawsze rozumie przeczytany tekst. Zdarza mu się mylić spółgłoski
z samogłoskami. Dodaje i odejmuje w zrealizowanym zakresie liczbowym, czasami popełniając błędy obliczeniowe. Na ogół samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Poprawnie wymienia kolejne nazwy dni tygodnia. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Dokonuje pomiarów. Dobrze opanował wiadomości z zakresu treści przyrodniczych. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanował wiadomości z języka angielskiego.

YYYYYYYY
Uczennica odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Jest zawsze przygotowana do zajęć. Pracuje systematycznie, samodzielnie, w wolnym tempie. Jest punktualna i zdyscyplinowana. Aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły. Przestrzega norm społecznych. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Reaguje emocjonalnie stosownie do sytuacji. Potrafi dokonać samooceny. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczennica wypowiada się na dany temat pełnymi zdaniami. Czyta coraz płynniej, wyraziście i ze zrozumieniem. Stara się pisać kształtnie, estetycznie i bezbłędnie. Z łatwością układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Zna wszystkie litery alfabetu. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Wymienia nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. Zna jednostki miary i prawidłowo się nimi posługuje. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Prace plastyczne wykonuje estetycznie i z zaangażowaniem.. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

XXXXXXXXX
Uczennica zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych. Zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć i zabaw. Potrafi skupić uwagę na wykonywanym ćwiczeniu. Jest wytrwała w czasie wykonywanych zadań. Przestrzega umów. Wywiązuje się ze swoich obowiązków i jest zawsze przygotowana do zajęć. Chętnie współpracuje w zespole. Jest bardzo koleżeńska i lubiana przez rówieśników. Zachowanie nie budzi zastrzeżeń.
Uczennica czyta bardzo dobrze i coraz płynniej. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst. Wypowiada się pełnym zdaniem. Recytuje z pamięci wiersze. Układa odpowiedzi na pytania do tekstu. Pisze starannie, czasami popełniając drobne błędy. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Zna wszystkie litery alfabetu. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia kolejne nazwy dni tygodnia i miesięcy. Zna jednostki miary i posługuje się nimi. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Prace plastyczne wykonuje estetycznie. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

YYYYYYYY
Uczennica bardzo miła, kulturalna i koleżeńska. Jest bardzo wrażliwa i nie zawsze potrafi panować nad swoimi emocjami. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych. Wzorowo zachowuje się podczas zajęć. Pracuje samodzielnie w wolnym tempie, ale zadania realizuje do końca. Dba o porządek w swoim otoczeniu. Chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć. Stara się zgodnie i aktywnie współpracować w grupie. Dziewczynka nie stwarza problemów wychowawczych.
Uczennica czyta poprawnie, trudniejsze wyrazy głoskując, krótkie całościowo. Zazwyczaj rozumie samodzielnie przeczytany tekst. Wypowiada się na dany temat w formie jednozdaniowej. Posiada zasób słownictwa na poziomie wieku. Pisze czytelnie, kształtnie, zazwyczaj bezbłędnie. Czasami nie potrafi ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, czasami popełniając błędy obliczeniowe. Na ogół samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia kolejno nazwy dni tygodnia i miesięcy. Poprawnie dokonuje pomiarów. Potrafi odczytać pełne godziny na zegarze. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

XXXXXXXX
Uczeń miły, pogodny i koleżeński. Stara się przestrzegać zasad kulturalnego słuchania i prowadzenia dialogu. Często bywa rozkojarzony. Ma trudności z utrzymaniem porządku w swoim otoczeniu. Pracuje w bardzo wolnym tempie i wymaga ciągłego zainteresowania ze strony nauczyciela. Nie zawsze wierzy we własne możliwości, a trudne zadania skutkują wycofaniem się. Reakcje emocjonalne nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Chłopiec nawiązuje poprawne relacje z rówieśnikami. Jest zawsze chętny do pomocy. Zawsze chętnie współpracuje w grupie.
Uczeń wypowiada się chętnie, w formie prostych zdań. Czytanie jest na etapie głoskowania. Ma trudności z analizą i syntezą wzrokowo-słuchową wyrazów. Wymaga pomocy przy układaniu rozsypanek sylabowych i wyrazowych. Chłopiec pisze niestarannie, litery są łączone niepoprawnie i nie mieszczą się w liniaturze. Przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci uczeń popełnia liczne błędy. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, popełniając liczne błędy obliczeniowe. Proste zadania tekstowe rozwiązuje z pomocą nauczyciela. Często błędnie odczytuje i zapisuje pełne godziny zegarowe. Rozpoznaje figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Wymienia kolejno nazwy dni tygodnia. Potrafi zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie. Nazywa zwierzęta z najbliższego otoczenia. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Bardzo dobrze opanował wiadomości z języka angielskiego.

YYYYYYYYY
Uczennica miła i koleżeńska. Dobrze odnajduje się w grupie rówieśniczej. Chętnie udziela pomocy innym. Stara się przestrzegać zasad kulturalnego słuchania i prowadzenia dialogu. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Potrafi skupić uwagę na wykonywanym ćwiczeniu. Pracuje w dobrym tempie. Stara się wywiązywać ze swoich obowiązków i być przygotowana do zajęć. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczennica czyta poprawnie, trudniejsze wyrazy głoskując, krótkie całościowo. Zazwyczaj rozumie samodzielnie przeczytany tekst. Wypowiada się na dany temat w formie jednozdaniowej. Posiada zasób słownictwa na poziomie wieku. Pisze czytelnie, kształtnie, zazwyczaj bezbłędnie. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, czasami popełniając błędy obliczeniowe. Na ogół samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia kolejno nazwy dni tygodnia i miesięcy. Poprawnie dokonuje pomiarów. Potrafi odczytać pełne godziny na zegarze. Śpiewa piosenki z repertuaru dziecęcego. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Bardzo dobrze opanowała wiadomości z języka angielskiego.

XXXXXXXXX
Uczennica samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Pracuje samodzielnie w dobrym tempie. Często zgłasza się do odpowiedzi i swoją postawą uaktywnia pozostałych uczniów. Dostrzega potrzeby innych i stara się pomagać. Chętnie włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez kolegów i nauczyciela. Zna zwroty grzecznościowe i stara się przestrzegać zasad kulturalnego zachowania. Jest lubiana i akceptowana przez rówieśników.
Uczennica czyta bardzo dobrze, płynnie i ze zrozumieniem. Wypowiada się spontanicznie, w formie wielozdaniowej. Recytuje z pamięci wiersze. Pisze starannie i zazwyczaj bezbłędnie. Z łatwością układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Układa odpowiedzi na pytania. Dostrzega związki logiczne w historyjce obrazkowej. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Zna kształty i nazywa figury geometryczne. Porównuje i porządkuje przedmioty według określonej cechy. Wymienia kolejne nazwy dni tygodnia i miesięcy. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. W odpowiedni sposób wykonuje ćwiczenia ruchowe . Wypowiada się plastycznie w różnych technikach. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

YYYYYYYYY
Uczeń pracuje w dobrym tempie, często potrzebuje pomocy nauczyciela. Ma trudności z utrzymaniem porządku w swoim otoczeniu. Przestrzega zasad kulturalnego słuchania i prowadzenia dialogu. Jest koleżeński i bardzo lubiany wśród rówieśników. Nie zbyt aktywnie pracuje w grupie. Często nie wierzy we własne możliwości. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Potrafi śledzić tok lekcji, ale nie zawsze jest zainteresowany.
Uczeń wypowiada się niechętnie, najczęściej w formie pojedynczych wyrazów. Litery drukowane i pisane przyswoił w niepełnym zakresie. Ma trudności z analizą wzrokowo-słuchową wyrazów. Czytanie jest na etapie głoskowania. Chłopiec pisze niestarannie, litery są łączone niepoprawnie i nie mieszczą się w liniaturze. Przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci popełnia błędy. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, czasami popełniając błędy obliczeniowe. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. Zna jednostki miary i posługuje się nimi. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Potrafi nazwać zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Dobrze opanował wiadomości z języka angielskiego.

XXXXXXXX
Uczennica miła, koleżeńska, wyciszona. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych. Zawsze kończy rozpoczęte zadania. Pracuje w dobrym tempie, zwracając uwagę na staranność. Potrafi przyjąć powierzone jej przez grupę zadania. Zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych. Zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw i zajęć. Jest zdyscyplinowana i punktualna. Potrafi zachowywać się stosownie w różnych sytuacjach.
Uczennica czyta bardzo dobrze i coraz płynniej. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst. Wypowiada się pełnym zdaniem. Recytuje z pamięci wiersze. Układa odpowiedzi na pytania do tekstu. Pisze starannie, czasami popełniając drobne błędy. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia kolejne nazwy dni tygodnia i miesięcy. Zna jednostki miary i posługuje się nimi. Zna telefony alarmowe. Porównuje i porządkuje przedmioty według podanej cechy. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Prace plastyczne wykonuje estetycznie. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

ZZZZZZZZZZ
Uczennica często zgłasza się do odpowiedzi i swoją postawą uaktywnia innych. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie. We właściwy sposób wyraża swoje emocje. Jest koleżeńska i bardzo lubiana. Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywać konflikty zaistniałe w grupie. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Posiada zdolności przywódcze. Nie sprawia problemów wychowawczych.
Uczennica czyta bardzo dobrze i coraz płynniej. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst. Wypowiada się chętnie, w sposób uporządkowany i pełnym zdaniem. Układa odpowiedzi na pytania do tekstu. Pisze nie zawsze starannie, czasami popełniając drobne błędy. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Z łatwością rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia kolejne nazwy dni tygodnia i miesięcy. Zna jednostki miary i posługuje się nimi. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Porównuje i porządkuje przedmioty według określonej cechy. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Prace plastyczne wykonuje estetycznie, twórczo . Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

AAAAAAAAAA
Uczeń z pomocą nauczyciela stara się wyciągać wnioski ze swoich zachowań. Czasami reaguje emocjonalnie nieadekwatnie do sytuacji. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi odpowiednie rzeczy. Pracuje w umiarkowanym tempie, nie zawsze zwraca uwagę na staranność. Zazwyczaj chętnie włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez kolegów lub nauczyciela.
Uczeń wypowiada się na dany temat w formie pojedynczych wyrazów lub prostych zdań. Zazwyczaj poprawnie dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Pisze czytelnie, ale niestarannie i popełnia błędy. Czyta poprawnie, trudniejsze wyrazy głoskując, krótkie całościowo. Nie zawsze rozumie przeczytany tekst. Rozróżnia spółgłoski i samogłoskami. Dodaje i odejmuje w zrealizowanym zakresie liczbowym, czasami popełniając błędy obliczeniowe. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Poprawnie wymienia kolejne nazwy dni tygodnia. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Dokonuje pomiarów. Dobrze opanował wiadomości z zakresu treści przyrodniczych. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Uruchamia komputer i poznane programy. Celująco opanował wiadomości z języka angielskiego.

XXXXXXXXX
Uczeń samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania. Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych. Ma trudności z utrzymaniem porządku w swoim otoczeniu. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie w dobrym tempie. Jest zawsze przygotowany do zajęć i chętnie dzieli się wiedzą z innymi. Zna zasady obowiązujące w grupie i je respektuje. Jest mało aktywny w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczeń wypowiada się na dany temat pełnym zdaniem. Czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem. Pisze czytelnie, ale mało estetycznie i nie zawsze bezbłędnie. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Z łatwością układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy w odpowiedniej kolejności. Zna jednostki miary i prawidłowo się nimi posługuje. Porównuje i klasyfikuje przedmioty według określonej cechy. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Przyswoił treści z zakresu edukacji przyrodniczej. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. W pracach plastycznych wykorzystuje różnorodne barwy. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanował wiadomości z języka angielskiego.

ZZZZZZZZZZ
Uczennica zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych. Zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw i zajęć. Często zgłasza się do odpowiedzi i swoją postawą uaktywnia innych. Pracuje samodzielnie, w odpowiednim tempie, nie zawsze niestarannie. Szanuje poglądy innych, a jednocześnie umie zaprezentować swoje. Zawsze chętnie współdziała w grupie, a czasami nią kieruje. Jest lubiana i akceptowana. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczennica wypowiada się na dany temat w formie zdań złożonych. Czyta wyraziście, coraz płynniej i ze zrozumieniem. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Samodzielnie układa i zapisuje zdania. Przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci popełnia nieliczne błędy. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, a dziesiątkami do 100. Wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy w odpowiedniej kolejności. Zna jednostki miary i prawidłowo się nimi posługuje. Porównuje i klasyfikuje przedmioty według określonej cechy. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Angażuje się w wykonywanie prac plastycznych. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

VVVVVVVVV
Uczennica odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Jest zawsze przygotowana do zajęć. Pracuje systematycznie, samodzielnie, w dobrym tempie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Przestrzega norm społecznych. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Utrzymuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Jest lubiana i akceptowana. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczennica czyta bardzo dobrze i coraz płynniej. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst. Wypowiada się pełnym zdaniem. Recytuje z pamięci wiersze. Układa odpowiedzi na pytania do tekstu. Pisze starannie, czasami popełniając drobne błędy. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wymienia kolejne nazwy dni tygodnia i miesięcy. Zna jednostki miary i posługuje się nimi. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Porównuje i porządkuje przedmioty według podanej cechy. Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Prace plastyczne wykonuje estetycznie. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego.

AAAAAAAAAA
Uczeń miły i koleżeński. Nawiązuje poprawne relacje z rówieśnikami. Pracuje samodzielnie w umiarkowanym tempie, nie zawsze starannie. Unika i nie stwarza sytuacji trudnych. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Potrafi wyciągać właściwe wnioski z zachowań własnych i innych. Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w zajęciach. Chętnie pracuje w grupie. Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych.
Uczeń słucha uważnie i rozumie polecenia. Wypowiada się prostymi zdaniami, zasób słownictwa jest na poziomie wieku. Czyta poprawnie i ze zrozumieniem. Tekst drukowany lub pisany przepisuje popełniając drobne błędy. Powinien popracować nad kaligrafią. Z łatwością układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Na ogół prawidłowo oblicza sumę i różnicę w zakresie 20 i dziesiątkami do 100. Wymienia nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Potrafi odczytać pełne godziny na zegarze. Poprawnie dokonuje pomiarów. Rozpoznaje zwierzęta i przyporządkowuje je do odpowiednich środowisk. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Prace plastyczne wykonuje twórczo i estetycznie. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanował wiadomości z języka angielskiego.

XXXXXXXXXX
Uczennica odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Jest zawsze przygotowana do zajęć, ale mało aktywna. Pracuje systematycznie, samodzielnie, w dobrym tempie. Przestrzega norm społecznych. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji. Utrzymuje pozytywne kontakty z rówieśnikami. Jest lubiana i akceptowana. Uczestniczy w różnych konkursach. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
Uczennica czyta bardzo dobrze i coraz płynniej. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst. Wypowiada się pełnym zdaniem. Recytuje z pamięci wiersze. Układa odpowiedzi na pytania do tekstu. Przepisuje, pisze płynnie, czytelnie i ładnie. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej. Dodaje i odejmuje w zakresie 20. Samodzielnie rozwiązuje poszczególne etapy zadania tekstowego. Wymienia kolejne nazwy dni tygodnia i miesięcy. Zna jednostki miary i posługuje się nimi. Odczytuje pełne godziny zegarowe. Porównuje i porządkuje przedmioty według podanej cechy. Wie, jakie warunki potrzebne są do rozwoju roślin i zwierząt. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Prace plastyczne wykonuje estetycznie i twórczo. Korzysta z poznanych programów komputerowych i gier edukacyjnych. Celująco opanowała wiadomości z języka angielskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.