X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28762
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

1.Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Małgorzata Mlak
2.Miejsce pracy i odbywania stażu: Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach
3.Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki
4.Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5.Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012 r.
6.Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

CELE ODBYWANIA STAŻU:

1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.
2. Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności.
3. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
4. Uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 2593)
wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania / działania nauczyciela
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym dotyczących awansu zawodowego.
(poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
wszczęcie postępowania; plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły; wydruki z Internetu (MEN, ISAP);
Sprawozdanie.)
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- analiza własnej pracy;
- doskonalenie warsztatu pracy;
- gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
- praca nad spełnieniem wymagań w celu uzyskania awansu zawodowego; uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
( gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, scenariuszy lekcji i imprez;
ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.)
4.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
5.Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
- systematyczne analizowanie dokumentacji szkolnej: statutu, planu pracy szkoły, regulaminów, programu profilaktycznego itp.
- wdrażanie i doskonalenie PSO z matematyki i informatyki,
- uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
(plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły
potwierdzenie dyrektora szkoły)

2.Doskonalenie kompetencji zawodowych:
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(kursy, warsztaty, seminaria), adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole”.
(zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego)

3.Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej:
- przygotowanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursach przedmiotowych:
Małopolski Konkurs Matematyczny,
- organizowanie kół zainteresowań : koło matematyczno-informatyczne
- opracowanie i przeprowadzenie konkursu szkolnego,
- stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej - praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- udział w projekcje edukacyjnym „Lepsza Szkoła” Gdańskiej Fundacji Rozwoju.
- opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego w-gimnazjum.
(zaświadczenie, zestawienie wyników, dokumentacja projektu)

4.Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych
- praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego
- praca w komisji egzaminacyjnej sprawdzianu po szkole podstawowej
- praca w szkolnych i rejonowych komisjach konkursów przedmiotowych

5.Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej:
- konstruowanie i przeprowadzenie testów matematycznych dla klas VI i III gimnazjum
-konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- opracowanie wyników
(druki testów, druki ankiet, sprawozdanie z przeprowadzonych testów, analiza ankiet, ewaluacja)

6.Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego:
- analiza wyników sprawdzianu po szkolne podstawowej
- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
- wykorzystanie kalkulatora EWD
Sformułowanie wniosków i zaleceń na przyszłość

7.Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielski:
- pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
- spotkania i współpraca z rodzicami.
8. Indywidualizacja nauczania:
- praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursów
- praca z uczniem mającym problemy edukacyjne w ramach zajęć wyrównawczych.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego:
- przygotowanie wniosku, planu pracy, sprawozdań, odpowiedniej dokumentacji działań na komputerze
- publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

2.Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych:
- korzystanie z materiałów dostępnych poprzez Internet: encyklopedii, poradników, portali internetowych, scenariuszy lekcji...
- wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji , wykorzystanie tablicy interaktywnej
- przygotowanie sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp.
- opracowywanie analiz wyników egzaminów próbnych, sprawdzianu po szkole podstawowej i wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki
- przygotowanie i opracowanie ankiet ewaluacyjnych

3.Współuczestniczenie w opracowywaniu strony szkoły:
-zamieszczenie na stronie szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą .
W szczególności:
- informacji o konkursach i osiągnięciach matematycznych dla uczniów;
- zdjęć (z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, konkursów itp.)
- i innych.
Utworzenie własnej podstrony: matematycznego portalu internetowego

4. Wykorzystanie poczty internetowej do komunikacji:
-elektroniczny kontakt z nauczycielami, konsultantami wydawnictw, rodzicami i uczniami poprzez pocztę internetową lub dziennik internetowy

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom:
- przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki lub informatyki
-lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli
-współpraca z nauczycielami innych przedmiotów ścisłych np. fizyki lub nauczycielami z innych szkół

2.Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy:
- opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.
- opracowanie i opublikowanie własnych materiałów(np. scenariuszy lekcji) związanych z wykonywaną pracą na portalach edukacyjnych.
-przygotowanie i wygłoszenie referatu na Radzie Pedagogicznej

3. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego:
-wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych i gimnazjalnych oraz pisania planów naprawczych.

4. Szkolenia dla rodziców:
-rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów; profilaktyka uzależnień.
-angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej – udział w imprezach klasowych i szkolnych.
-wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem szkolnym.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła matematyczno-informatycznego:
-opracowanie programu zajęć koła matematyczno-informatycznego dla uczniów gimnazjum,
- dokumentowanie efektów
-ewaluacja działań.

2.Przygotowanie konkursu szkolnego:
- opracowanie regulaminu; opracowanie pytań
- zorganizowanie miejsca na konkurs.
- zorganizowanie nagród.
- przeprowadzenie konkursu
- ewaluacja

3. Opracowanie programu pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej:
- opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
-opracowanie zakresu dostosowań dla poszczególnych uczniów z trudnościami w uczeniu się, ale nie tylko z opinią lub orzeczeniem,

4.Przygotowanie scenariuszy spotkań dla rodziców w ramach pedagogizacji:
- spotkanie, prelekcja, prezentacja multimedialna na temat w zależności od potrzeby, np. „Niebezpieczeństwa w sieci” itp.

§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych:
- przygotowanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursach przedmiotowych: Małopolski Konkurs Matematyczny, Kangur
-przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej
(potwierdzenie Dyrektora, regulamin konkursuzestawy zadań, klucze odpowiedzi)

2.Prowadzenie koła matematyczno –informatycznego:
zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć koła matematyczno - informatycznego.
(program koła, sprawozdanie)

3.Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami regionu:
-organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do muzeów w Krakowie,
- organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych
4. Podejmowanie działań wychowawczych we współpracy z innymi podmiotami:
-współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji konkursu matematycznego
-Współpraca ze Szkolną Radą Uczniowską przy organizowaniu imprez szkolnych(apeli, zakończeniu roku)
- współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
( kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję, wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem, korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

1.Współpraca z rodzicami:
-podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.
-pomoc przy organizacji festynów rodzinnych
- organizowanie pomocy socjalnej uczniom

2.Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie Leńcz:
- współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich lub Radą Sołecką
3.Udział w akcjach społecznych:
-współuczestniczenie w akcji „Sprzątanie ziemi”
- współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas
-współpraca z WOŚP lub inną organizacją
(zaświadczenie )

4.Współpraca z wydawnictwem Nowa Era, GWO, Pazdro
stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa Nowa Era, GWO, Pazdro
-pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
- udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych:
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych
- obserwacja sytuacji wychowawczej, wyodrębnienie problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.( opis, analiza przypadków)

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.