X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28690
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Anna Worwa
Nauczany przedmiot: matematyka
Nazwa szkoły: Zespół Szkół
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Kierunki rozwoju:

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust. 1 pkt 1)
Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)

Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły: analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej (Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły) (IX 2008; potwierdzenie opiekuna stażu)
Udział w pracach Rady Pedagogicznej (w okresie stażu; potwierdzenie w protokołach z Posiedzenia Rady Pedagogicznej)
Współpraca z gronem pedagogicznym i opiekunem stażu (w okresie stażu; potwierdzenie opiekuna stażu)

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 7 ust.1 pkt 2)

Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia (w okresie stażu; zaświadczenia, dyplomy)
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (w okresie stażu; potwierdzenie opiekuna stażu)
Prowadzenie lekcji obserwowanych przez opiekuna stażu lub dyrektora (w okresie stażu; potwierdzenie opiekuna stażu, arkusze hospitacyjne)
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych: nanoszenie korekt i uzupełnień do planów dydaktycznych (IX 2008,IX 2009,IX 2010; plany dydaktyczne)

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż (§ 7 ust. 1 pkt 3)

Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)

Analiza przepisów prawa oświatowego: analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych, przepisów dot. pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich (IX 2008; sporządzenie aneksu do planu rozwoju zawodowego)
Analiza Karty Praw Dziecka i Praw Ucznia (IX 2008; sporządzenie aneksu do planu rozwoju zawodowego)

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków (§ 7 ust. 2 pkt 1)

Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego (IX 2008; wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego)
Współpraca z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu (IX 2008; kontrakt)
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego: gromadzenie zaświadczeń, rozkładów materiału, konspektów lekcji (w okresie stażu; zaświadczenia, potwierdzenia, konspekty lekcji)
Prowadzenie dokumentacji szkolnej (w okresie stażu; dzienniki lekcyjne)
Podnoszenie jakości zajęć poprzez wprowadzanie stosownych pomocy naukowych (w okresie stażu; scenariusze lekcji)
Analiza postępów w pracy, dokonywanie korekt w realizowanych planach i scenariuszach zajęć (w okresie stażu; własne notatki)
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (V 2011; sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego)

5. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2)

Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mających problemy ze zrozumieniem materiału (w okresie stażu; dziennik zajęć pozalekcyjnych)
Nauczanie indywidualne (rok szkolny 2008/2009; dziennik)
Przygotowanie uczniów do matury z matematyki (w okresie stażu; plan dydaktyczny, dzienniki lekcyjne)
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, zapoznanie się z problemami uczniów i pomoc w rozwiązaniu tych problemów (w okresie stażu; notatki własne)

6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt 3)

Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)
Opracowanie dokumentów związanych z rozwojem zawodowym, rozkładów materiału (IX 2008; teczka z wymienionymi dokumentami)
Korzystanie z materiałów dydaktycznych zamieszczonych w Internecie (w okresie stażu; scenariusze zajęć)
Prezentacja komputerowa wybranych zagadnień matematycznych (w okresie stażu; scenariusze zajęć, prezentacja)

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4)

Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)
Rozmowy z rodzicami na temat postępów w nauce ich dzieci, na temat zachowania, problemów wychowawczych i problemów w nauce-podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych (w okresie stażu; wpisy w dzienniku potwierdzone podpisem rodziców)
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów na podstawie rozmowy z uczniami, rodzicami i innymi wychowawcami (w okresie stażu; własne notatki, potwierdzenia)
Współpraca z pedagogiem szkolnym (w okresie stażu; potwierdzenie pedagoga)
Rozwiązywanie konfliktów w szkole, rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych i opiekuńczych (w okresie stażu; notatki własne, wpisy w dzienniku)
Poszerzenie wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez odpowiednią literaturę (w okresie stażu; wykaz literatury)

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust. 2 pkt 5)

Zadania (Termin realizacji; Sposób dokumentowania)
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu (IX 2008; wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego)
Udział w Radach Pedagogicznych i spotkaniach Zespołu Przedmiotów Ścisłych w okresie stażu zapisy w protokołach
Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej (w okresie stażu; zaświadczenie)
Udział w pracach Komisji Socjalnej (w okresie stażu; zapisy w protokołach)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.