X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28617

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły - udział w dostępnych
formach kształcenia
i doskonalenia
zawodowego: szkoleniach, kursach i warsztatach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych

- samodzielne studiowanie fachowej literatury

- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły cały okres
stażu Zaświadczenia
o ukończeniu kursów.
Poświadczenie
Dyrektora o udziale w
szkoleniach
Organizowanie i prowadzenie konkursów bibliotecznych o zasięgu szkolnym.
• -przeprowadzenie szkolnego
konkursu czytelniczego ze znajomości wybranych lektur.
• -zorganizowanie okolicznościowych konkursów bibliotecznych dla uczniów.
w okresie
stażu Potwierdzenie dyrektora
Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

• - umożliwienie uczniom samodzielnego wyszukiwania i opracowywania informacji z wykorzystaniem księgozbioru podręcznego.
• - udostępnianie czytelnikom encyklopedia, słownik, filmy DVD.
• cały okres
stażu Karty czytelnicze
Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podniesienia jakości pracy biblioteki. • - wymiana opinii z nauczycielami różnych przedmiotów na temat zasobów biblioteki.
• - przygotowanie ankiety dla uczniów nt. zainteresowań czytelniczych

W okresie
stażu Rozmowy, notatki, ankieta
Udział w programie „Edukompas” -udział w programie „Edukompas” zaproponowanym
przez WSiP(wstępna diagnoza dla klasy 4, testy na początek nauki dla klas 5 i 6).

-zgłoszenie uczniów i przeprowadzenie diagnozy w wyznaczonym terminie.

- przesłanie wyników na serwer internetowy przez aplikację ANT

- podsumowanie
i zastosowanie działań opracowanych na podstawie wniosków z diagnozy

Okres stażu Poświadczenie
Dyrektora
-Testy sprawdzające
- Ewaluacje testów
Diagnozowanie osiągnięć
uczniów - monitorowanie osiągnięć uczniów i dokonywanie korekty oraz modyfikacji pracy z uczniem pod kątem uzyskiwanych wyników i opinii PPP

- modyfikacja planów wynikowych

-przeprowadzenie próbnego egzamin szóstoklasisty dla klasy piątej Okres stażu
Przygotowanie uczniów do egzaminu szóstoklasisty - prowadzenie zajęć kółka matematycznego

- przeprowadzenie próbnych egzaminów Okres stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Opieka nad Samorządem Uczniowskim - przygotowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

- przygotowanie uroczystości szkolnych Okres stażu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego, scenariusze uroczystości
Opieka nad klasą matematyczna - tworzenie gazetki matematycznej

- wykonywane plansz i pomocy dydaktycznych Okres stażu Plansze, gazetki
Dokumentowanie własnego działania w zakresie prowadzonej pracy
-przygotowanie planów pracy biblioteki, świetlicy i kół matematycznych

- przygotowanie planów wynikowych z matematyki dla poszczególnych klas

- przygotowanie scenariuszy lekcji, kart pracy sprawdzianów, testów Okres stażu Plany pracy, konspekty lekcji
Praca z uczniem słabym .
Praca z uczniem zdolnym. - prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce

- prowadzenie kółka matematycznego w celu przygotowania uczniów do konkursów

- współpraca z PPP w celu dostosowania wymagań edukacyjnych

- stosowanie metod aktywizujących
Okres stażu Plan pracy koła, zapisy w dziennikach
Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów. - opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy biblioteki i zainteresowań czytelniczych uczniów (ewaluacja podejmowanych działań biblioteki)

- analizowanie stanu wypożyczeń wśród uczniów : sprawozdanie półroczne i roczne Okres stażu Sprawozdania ze stanu czytelnictwa
Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej. - przygotowanie „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej”

- organizowanie wystaw tematycznych, gazetek i ekspozycji książek i czasopism
( w tym prac uczniów);

- organizacja konkursów czytelniczych.

- opieka nad aktywem bibliotecznym Okres stażu Scenariusze konkursów, wystawy
Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi uczniów oraz z ich osiągnięciami - rozmowy indywidualne z rodzicami

- udział w zebraniach Według potrzeb
Stosowanie innowacyjnych metod w nauczaniu - filmy na zajęciach WDŻ
- prezentacje
- spotkania z pielęgniarką W okresie stażu Scenariusze prezentacji,
Pełnienie dodatkowych funkcji - pełnienie funkcji członka na egzaminie szóstoklasisty

-pełnienie roli przewodniczącej Komisji Stypendialnej W okresie stażu Poświadczenie dyrektora
Promocja szkoły, zdolności i umiejętności uczniów środowisku lokalnym - udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych

- współpraca z lokalną prasą

- przygotowanie uczniów do konkursów W okresie stażu Scenariusze uroczystości, artykuły

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną - udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej Okres stażu zaświadczenia
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach matematyki - przygotowanie kart pracy, testów sprawdzianów i materiałów dydaktycznych dla uczniów, dyplomów, sprawozdań
- przygotowanie scenariuszy zajęć.
- prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu i programów edukacyjnych.
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnorodnych materiałów.
- udział w projekcie „Edukompas” organizowanym przez wydawnictwo WSiP
Okres stażu Opracowane materiały.
Materiały zamieszczone na stronach internetowych

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji - wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczanym przedmiotem
- odwiedzanie bibliotecznych stron WWW Okres stażu
Zamieszczanie na szkolnej
stronie internetowej informacji
i materiałów dotyczących
konkursów matematycznych - przygotowanie
i zamieszczanie na stronie
informacji o organizowanych konkursach

- zamieszczanie na stronie zadań przygotowawczych
do udziału w konkursach,

- zamieszczanie na stronie opracowanych wyników
z konkursów W okresie
stażu Poświadczenie
Dyrektora
Opracowanie prezentacji
komputerowych - wykorzystanie samodzielnie przygotowanych
prezentacji w Power Point na lekcjach Okres stażu Prezentacje,

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. -przygotowanie i przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej.
-przeprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
W okresie stażu Zapisy w protokole
Scenariusze zajęć.

Aktywna praca w zespołach do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej - uczestnictwo w pracach zespołów: udział w spotkaniach, wymiana spostrzeżeń
W okresie stażu Zapisy w KIPU
Współpraca z
nauczycielami innych
przedmiotów - opracowanie i przeprowadzanie
wspólnych projektów, imprez szkolnych, konkursów

- wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań dydaktycznych i wychowawczych Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości
szkolnych, projekty. Sprawozdanie i
analiza wspólnych działań
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących - wymiana doświadczeń z nauczycielami pokrewnych przedmiotów

- przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom Okres stażu -Poświadczenie Dyrektora
- poświadczenie nauczycieli współpracujących
Współpraca z wychowawcami Przekazywanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów
W okresie stażu sprawozdania
Kontakty z nauczycielami matematyki z innych placówek -Wymiana poglądów na temat metod i form pracy

- dzielenie się doświadczeniem i pomysłami metodycznymi
Wg potrzeb
Publikacje Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
W okresie stażu Publikacja na stronie internetowej

§8 ust.2 pkt 4a)
Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań - Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących do egzaminu szóstoklasisty

- Opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej i świetlicy

- Opracowani programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla dzieci mających problemy w nauce W okresie stażu Opracowany plany pracy

Podejmowanie działań na rzecz podtrzymywania i tworzenia tradycji szkolnych -współorganizacja imprez szkolnych, współpraca z nauczycielami przy organizacji uroczystości o charakterze środowiskowym

- promowanie szkoły w środowisku lokalnym

- tworzenie kroniki szkolnej W okresie stażu Zapisy w kronice
Zaangażowanie uczniów do pracy na rzecz biblioteki szkolnej Zachęcanie uczniów do pracy w aktywie bibliotecznym W okresie stażu Zapisy w dzienniku
Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z nauczycielami -organizowanie wycieczek szkolnych, wyjść do kina

- udział w lekcjach muzealnych lub bibliotecznych

-uświadomienie uczniom wartości płynących z pobytu na wycieczce

W okresie stażu Karty wycieczki
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie dodatkowych zadań - opieka nad SU

- udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych

- pełnienie funkcji przewodniczącej komisji stypendialnej
W okresie stażu
Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów
przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych - Opracowanie zasad udziału w konkursie.
- Przeprowadzenie potyczek matematycznych między klasami

- zgłoszenie i przygotowanie uczniów do konkursów poprzez przygotowanie zestawu zadań

- przeprowadzenie w szkole Międzynarodowego Konkursu Matematyczny „Kangur”
- przeprowadzenie na etapie szkolnym konkursu matematyczno- przyrodniczego„Sowa”

- przeprowadzenie w szkole konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty W okresie stażu Dyplomy, regulaminy konkursów, poświadczenia dyrektora
Pozastatutowe działania na rzecz szkoły Poszerzenie oferty szkoły poprzez włączenie się do organizacji ferii zimowych

W okresie stażu Plan zajęć podczas ferii

§8 ust.2 pkt 4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczna Obserwacja uczniów i realizacja zaleceń poradni W okresie stażu
Współpraca z wydawnictwem - stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
- udział szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo. W okresie stażu Zaświadczenia ze szkoleń
Współpraca z Biblioteką Miejska - wizyty na lekcjach bibliotecznych
- zapoznanie się z księgozbiorem W okresie stażu Poświadczenie Dyrektora
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie lekcji prowadzonych przez członków ośrodka
W okresie stażu Poświadczenie Dyrektora, notatki
Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy ............ - pozyskiwanie środków na pomoc w organizowaniu imprez środowiskowych (festyn gminny) W okresie stażu Poświadczenie Dyrektora, notatki
Współpraca z Ośrodkiem zdrowia - organizowanie lekcji WDŻ prowadzonych przez pielęgniarkę
W okresie stażu Poświadczenie Dyrektora, notatki
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, stała troska o bezpieczeństwo dzieci
W okresie stażu Poświadczenie Dyrektora, notatki

8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Opis i analiza dwóch przypadków. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Identyfikacja problemu, podjęcie adekwatnych działań
Okres stażu
Opracowane materiały

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.