X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28534
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Przygotowany przeze mnie plan ma formę tabelaryczną (na potrzeby niniejszej publikacji zawartość tabel została zapisana w formie tekstowej)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowany na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 r. Nr 393)

nauczyciel odbywający staż: dr Agnieszka Byczyńska
zajmowane stanowisko: nauczyciel-wychowawca świetlicy
nazwa szkoły: Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
organ prowadzący szkołę: Burmistrz Gminy Kórnik
organ nadzorujący: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
imię i nazwisko Opiekuna stażu: ...
czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy (od 01.09.2013 do 31.05.2015)

Opracowany przeze mnie Plan rozwoju zawodowego ma za zadanie pomóc mi w trakcie trwania stażu osiągnąć następujące cele:

1.Lepiej poznać i uwzględniać w codziennej pracy potrzeby uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
2.Aktywnie i twórczo uczestniczyć w życiu szkoły.
3.Pogłębić wiedzę i ulepszyć warsztat pracy, aby efektywniej wykorzystywać czas zajęć.
4.Dokonywać ewaluacji własnych działań, a także oceniać ich skuteczność i na tej podstawie wprowadzić zmiany w tych działaniach.
5.Poszerzyć wiedzę o poszczególnych obszarach pracy szkoły.
6.Rozszerzyć wiedzę z zakresu prawa oświatowego.
7.Polepszyć wykorzystywanie w codziennej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wymienione powyżej cele ogólne sformułowałam w oparciu o obowiązujące akty prawne, a zadania zaplanowane dla ich osiągnięcia odniosłam do obowiązków wynikających z pracy na stanowisku nauczyciela–wychowawcy świetlicy oraz powierzonej mi funkcji wicedyrektora szkoły. Zadania te szczegółowo opisałam w dalszej części niniejszego dokumentu, z uwzględnieniem form i terminu oraz sposobu dokumentowania ich realizacji. Pozwoli mi to podnieść efektywność podejmowanych przeze mnie działań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych, a w rezultacie osiągnąć stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

ZADANIA DO WYKONANIA
I FORMY ICH REALIZACJI

(TERMIN REALIZACJI
- WYPRACOWANE DOKUMENTY)- podane w nawiasach

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Współpraca z Opiekunem stażu i innymi nauczycielami:
- rozmowa z Opiekunem stażu i ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu
- obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna
- prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora szkoły lub Opiekuna stażu
- omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań
- konsultacje z Opiekunem stażu nt. podejmowanych działań
- uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, pedagoga, psychologa – obserwacja
IX 2013

(okres stażu
- kontrakt
- arkusze obserwacyjne
- konspekty
- notatki)

2.Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły. Współredagowanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2013/2014, 2013/2014, śledzenie zmian.

(VIII / IX 2013 i VIII / IX 2014 oraz na bieżąco
- protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych
- plan pracy szkoły)

3.Konstruowanie planów:
- planu lekcji dla klas i uczniów indywidualnych, planów zajęć pozalekcyjnych, planów dyżurów nauczycieli oraz zastępstw doraźnych
- rocznego planu i sprawozdania z pracy świetlicy
- rocznego planu i sprawozdania z pracy zespołu ds. Statutu IX 2013 - IX 2014

(na bieżąco – wg potrzeb
- plany i sprawozdania z pracy)

4.Współtworzenie kalendarza imprez szkolnych
(IX 2013 - IX 2014 - protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych)

5.Prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej:
- nauczyciela-wychowawcy świetlicy
- dotyczącej zadań szkoły
- protokoły kontroli
- zapisy w dzienniku świetlicy i zajęć lekcyjnych
- karty wycieczek

(okres stażu
- protokolarz RP)

6.Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

(okres stażu
- protokoły ze szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej
- zaświadczenia o odbytych formach doskonalenia)

7.Praca w zespole nauczycieli-wychowawców świetlicy.

(okres stażu
- plany pracy i sprawozdania zespołu)

8.Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

(okres stażu
- biblioteczka)

9.Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej
- podnoszenie atrakcyjności oferty świetlicy poprzez uzupełnianie wyposażenia (gier stolikowych, logicznych, zręcznościowych, prasy popularno-naukowej, pomocy audio-wizualnych itp.)
– przeglądy stanu i starania o zakup nowych pozycji, pozyskiwanie sponsorów
- opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć,
- organizowanie wycieczek, warsztatów
- analiza i ewaluacja własnych działań w celu efektywnego wykorzystania czasu zajęć

(okres stażu
- biblioteczka
- konspekty zajęć
- dokumentacja fotograficzna
- wzmianki w mediach)

10.Okresowe podsumowywanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, dokonywanie korekt pracy z uczniami, porównywanie wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.

(okres stażu
- sprawozdania półroczne i końcoworoczne z działalności świetlicy
- plany pracy uwzględniające wnioski i zalecenia do dalszej pracy)

11.Opracowanie cząstkowego sprawozdania z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu zawodowego.

(II, VI 2013 i II, VI 2014
- sprawozdania)

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
- zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego
- obserwacja i analiza możliwości uczniów
- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami i ich rodzicami
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz nauczycielami przedmiotów przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami
- obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery, imprezy klasowe itp.)
- uwzględnianie w pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb

(okres stażu
- opinia Opiekuna stażu
- własne notatki, notatki służbowe
- wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem/psychologiem
- konspekty zajęć opiekuńczo-wychowawczych
- zapisy w dokumentach szkolnych)

2.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły - prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia, ekologii i przeciwdziałania patologiom społecznym w odpowiedzi na akcje organizowane przez organizacje i instytucje

(okres stażu
- scenariusze zajęć oraz imprez środowiskowych
- wzmianki w prasie lokalnej i na stronach internetowych o przeprowadzonych akcjach
- dokumentacja fotograficzna)

3.Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych:
- organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp.)
- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu
- organizacja różnorodnych konkursów o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej

(okres stażu, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
- jak wyżej)

4.Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
- prowadzenie zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
- pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości uczniom słabszym
- przygotowanie uczniów zdolnych do konkursów zewn.
- wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności i zainteresowań
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej „uczeń-uczeń”
- organizacja konkursów wewnątrzszkolnych
- wdrażanie uczniów do zarządzania czasem wolnym
- pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych stylów uczenia się, prezentacja mnemotechnik

(okres stażu
- zapisy w dzienniku świetlicy
- notatki własne,
- zapis w planach i sprawozdaniach pracy świetlicy
- dokumentacja fotograficzna
- wzmianki w mediach i na stronach internetowych
- scenariusze zajęć)

5.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- sformułowanie i zapoznanie uczniów z zasadami uczestniczenia w zajęciach świetlicy szkolnej oraz z zasadami oczekiwania na autobus szkolny
- opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz wycieczek
- współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych
- pełnienie dyżurów podczas przerw i podczas oczekiwania na autobus szkolny
- organizowanie zajęć związanych z tradycjami i świętami
- uwzględnienie w tematyce zajęć zagadnień dotyczących kultury osobistej, tolerancji, szacunku dla innych

(okres stażu
- regulaminy
- komunikaty dla uczniów (bezpośrednie i poprzez wychowawców klas)
- karty wycieczek
- zapisy w dziennikach lekcyjnych i dzienniku świetlicy)

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej stażu:
- przygotowanie i opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu
- opublikowanie wybranych konspektów / scenariuszy zajęć
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych

(okres stażu
- zapis w formie elektronicznej
– płyta CD dołączona do teczki stażu
- adresy portali i stron internetowych)

2.Wykorzystanie Internetu w pracy na rzecz wychowanków:
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów
- redagowanie informacji o wydarzeniach szkolnych w celu zamieszczenia ich na stronie Internetowej szkoły oraz stronach lokalnych społeczności
- stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych

(okres stażu
- materiały dydaktyczne
- strona internetowa szkoły i strony lokalne
- adres stron www
- zbiór linków)

3.Wykorzystanie komputera i Internetu w celu poprawy organizacji pracy szkoły:
- zapewnienie płynnej komunikacji na płaszczyznach szkoła-rodzice i szkoła-uczniowie
- pomoc techniczna rodzicom, uczniom i nauczycielom w korzystaniu z iDziennika
- zapewnienie członkom Rady Pedagogicznej stałego dostępu do aktualnych informacji i komunikatów w formie elektronicznej
- współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim przy redagowaniu i zamieszczaniu na stronie internetowej aktualnych informacji o działalności tych organów szkoły
- administrowanie zasobami strony internetowej szkoły
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej szkoły
- wykorzystanie narzędzi elektronicznych do analizy ilościowej i jakościowej efektów kształcenia

(okres stażu
- aktualne zapisy na stronie internetowej szkoły
- aktualne zapisy w iDzienniku
- opracowanie elektronicznej księgi zastępstw
- opinia Opiekuna stażu)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- ukończenie studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”
- udział w kursach i warsztatach oraz szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- aktywne samokształcenie - studiowanie literatury fachowej oraz korzystanie z zasobów Internetu

(okres stażu
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych
- potwierdzenia udziału w formach doskonalenia
- spis literatury
- notatki własne
- spis stron www
- opinia Opiekuna stażu)

2.Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych, współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

(okres stażu
- notatki własne, notatki służbowe
- opinia Opiekuna stażu)

3.We współpracy z innymi nauczycielami – wypracowywanie procedur postępowania w stosunku do uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

(okres stażu
- protokoły posiedzeń zespołów, Rady Pedagogicznej)

4.Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
- nawiązywanie dobrego kontaktu z uczniami, życzliwość, otwartość w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole

(okres stażu i na bieżąco
- opinia Opiekuna stażu)

5.Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych integrujących społeczność szkolną i lokalną.

(wg kalendarza imprez szkolnych
- dokumentacja fotograficzna
- wzmianki w mediach i Internecie)

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Posługiwanie się przepisami dotyczącymi procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących awans zawodowy i szczegółowe kwalifikacje nauczycieli
- uaktualnianie własnej wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa)
- napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz projektu planu rozwoju zawodowego
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz kursach zewnętrznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji

(od VIII 2013 oraz w okresie stażu
- biblioteczka
- wniosek, plan rozwoju
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- zaświadczenia o odbytym doskonaleniu)

2.Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.

(okres stażu
- aktualne zaświadczenie o odbytym kursie BHP
- podpisy w Księdze Zarządzeń)

3.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:
- śledzenie nowelizacji aktów prawnych
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach, w szczególności w odniesieniu do: Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela, Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz rozporządzeń w sprawie ramowych statutów, nadzoru pedagogicznego, udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, sposobu prowadzenia dokumentacji, podstawy programowej, ramowych planów nauczania, Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie oraz dokumentów wewnątrzszkolnych i innych nie wymienionych powyżej, a których znajomość jest konieczna do realizowania powierzonych obowiązków
- współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej itp.
- uwzględnianie w działaniu własnym zaleceń PPP w stosunku do uczniów
- współpraca z wychowawcami klas w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
- podejmowanie odpowiednich działań w stosunku do uczniów potrzebujących pomocy, w tym kierowanie uczniów i rodziców do właściwych instytucji

(okres stażu
- biblioteczka
- notatki, notatki służbowe
- protokoły kontroli
- opinia Opiekuna stażu)

4.Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów i komisji oraz w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- udział w pracach zespołu ds. Statutu
- udział w pracach zespołu ds. dodatku motywacyjnego nauczycieli
- udział w pracach zespołu wychowawczego
- udział w pracach komisji egzaminacyjnych i konkursowych

(okres stażu
- zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
- dokumentacja z przebiegu prac komisji i zespołów)

5.Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim (wspieranie organizacji imprez oraz akcji podejmowanych przez RR i SU na terenie szkoły i dla lokalnej społeczności)

(okres stażu
- notatki i wzmianki o przedsięwzięciach w lokalnej prasie, na stronach internetowych)

Niniejszy plan może ulec korektom podczas trwania stażu.


Robakowo, 30.08.2013

.................................
podpis n-la


Zatwierdzam do realizacji

..............................
miejscowość, data

.................................
podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.