X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28522

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Kasprzak
Miejsce rozpoczęcia stażu: Przedszkole nr 20 w Bydgoszczy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017.

Plan napisano na podstawie:

- Karty Nauczyciela- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cel główny podejmowanego stażu:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Założone cele opracowanego planu: - poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola, - pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe, - podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań, - aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola, - rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

I. Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza dokumentacji:
- Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. wraz z póź. zm.
- Karta Nauczyciela z 1982 r. wraz z późn. zm.
- Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

2. Skonstruowanie Planu rozwoju Zawodowego

3. Udział w kursach oraz warsztatach, nt. „Awans zawodowy nauczyciela”; konsultacje z doradcą metodycznym, nt. awansu zawodowego nauczycieli

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

II. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
1. Analiza dokumentacji dotyczącej wewnętrznego prawa przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Koncepcja pracy przedszkola
- Roczne plany pracy przedszkola
- Regulaminy
- procedury

III. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

4. Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli na terenie placówki

5. Tworzenie warsztatu pracy poprzez zdobywanie wiedzy, poszerzanie własnej bazy dydaktycznej

IV. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.


2. Samokształcenie- zapoznanie z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki.

3. Prowadzenie pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawczo- dydaktyczne- opracowanie planów pracy wyrównawczo- kompensacyjnej

4. Prowadzenie pracy z dziećmi zdolnymi- opracowanie planów pracy z dziećmi zdolnymi.

5. Realizowanie programu adaptacyjnego:
- przeprowadzenie wywiadu z rodzicami
- pedagogizacja rodziców
- organizacja spotkań adaptacyjnych

6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami- zamieszczenie
artykułów, porad z zakresu wychowania i edukacji w gazetce przedszkolnej

V. Uczestnictwo w pracach organów przedszkola
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Organizowanie i przeprowadzenie zebrań grupowych.

VI. Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci
1. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków - dokonywanie ewaluacji osiągnięć w świetle realizacji rocznego planu pracy przedszkola

2. Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5- letnich
VII. Współpraca z rodzicami

1. Opracowanie Planu współpracy z rodzicami

2. Prowadzenie zebrań grupowych dla rodziców oraz indywidualnych konsultacji z rodzicami

3. Zaangażowanie rodziców w ogólnopolską akcję: „Cała Polska czyta dzieciom” („Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”)

4. Prezentowanie ciekawych artykułów związanych z edukacją i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym, zachęcanie rodziców do interesowania się literaturą wychowawczo- pedagogiczną.

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców

6. Zorganizowanie przedstawień dla rodziców z okazji świąt o charakterze rodzinnym.

7. Angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola:
- zagospodarowywanie kącików tematycznych w sali (przyrodniczy, lekarski), zainteresowań (zabawki, książki, plastyczny, muzyczny), dostarczanie artykułów papierniczych, okazów do kącika przyrody, pomocy dydaktycznych
- przygotowanie dekoracji, strojów, rekwizytów do różnych inscenizacji, konkursów, zabaw
- uświetnianie uroczystości przygotowaniem poczęstunku
- czynny udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych
- pozyskiwanie sponsorów na nagrody do konkursów, turnieju
- czynny udział w przygotowaniu z dziećmi prac plastycznych i konstrukcyjnych na wystawy
- ubieranie dzieci w kolorowe elementy stroju podczas „kolorowych dni”

8. Opracowywanie i redagowanie gazetki przedszkolnej

VIII. Współpraca w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny
1. Pasowanie na Przedszkolaka
2. Sprzątanie Świata
3. Dzień Edukacji Narodowej
4. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
5. Mikołajki- dzień czerwony
6. Dzień Babci i Dziadka
7. Bal Karnawałowy
8. Powitanie wiosny- dzień zielony
9. Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy, pn. „Przedszkolna Rodzina Wspólne Zabawy Rozpoczyna”
11. Dzień Ziemi
12. Dzień Rodziny
13. Dzień Dziecka

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego

1. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

2. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla komisji egzaminacyjnej.
3. Systematycznie uzupełnianie informacji, które związane są ze zmianami przepisów dotyczących systemu oświaty

II. Publikacje na stronach internetowych
1. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie
2. Opracowanie i opublikowanie scenariuszy zajęć oraz artykułów w Internecie

III. Wykorzystanie technologii komputerową do opracowania dokumentów

1. Opracowanie pomocy, dokumentów, scenariuszy, planów miesięcznych

2. Gromadzenie ciekawych materiałów, artykułów, scenariuszy zajęć

3. Wykonanie prezentacji multimedialnej z realizacji zadań, które wykonałam podczas ubiegania się o awans na nauczyciela dyplomowanego

IV. Korzystanie z zasobów sieci internetowej
1. Odwiedzanie portali edukacyjnych i oświatowych

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

I. Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki

1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola.

2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla innych nauczycieli.

3. Obserwacja zajęć koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli z przedszkola
4. Udostępnienie opracowanych scenariuszy oraz innych materiałów związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą
5. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach.

II. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerszym gronem nauczycieli
1. Publikowanie własnych scenariuszy zajęć i artykułów w Internecie

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

I. Realizacja programu zajęć ruchowych: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

II. Realizacja programu: „Bezpieczny przedszkolak”

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego: „Bezpieczny przedszkolak”

III. Opracowanie programów pracy korekcyjno- kompensacyjnej oraz planów pracy z dzieckiem zdolnym

1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy dla dziecka z wadą słuchu

2. Opracowanie i wdrożenie planów pracy dla dzieci mających trudności edukacyjno- wychowawcze.

3. Opracowanie i wdrożenie planów pracy dla dzieci zdolnych

§8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

I. Występy dzieci z okazji różnych uroczystości obchodzonych w przedszkolu i poza nim

1. Wykonywanie zaproszeń, strojów do inscenizacji, przygotowywanie programu artystycznego, przygotowanie dzieci do występu.

II. Organizacja wycieczek przedszkolnych

1. Opracowanie planu i przebiegu wycieczki, zorganizowanie wyjazdu

III. Współpraca z policjantami

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z policjantami zajęć w przedszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego: „Z policjantem jest bezpieczniej”

2. Zorganizowanie pogadanki dla dzieci młodszych z udziałem policjantów, nt. bezpiecznego spędzania czasu wolnego, np. podczas wakacji, odpowiedniego zachowania się w domu oraz w kontaktach z osobami obcymi

3. Zorganizowanie zajęć z udziałem policyjnych psów: „Pies moim przyjacielem- bezpieczne postawy wobec zwierząt”

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie międzyprzedszkolnego konkursu na temat bezpieczeństwa dzieci: „Od domu do przedszkola”

IV. Współpraca ze studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Organizacja w przedszkolu akcji: „Szpital Pluszowego Misia”

V. Organizacja koncertów: „Cykliczne audycje muzyczne- poznajemy instrumenty”

1. Zaproszenie muzyków do przedszkola, zorganizowanie koncertów, przeprowadzenie zajęć związanych z danym instrumentem.

VI. Organizacja ogólnopolskich akcji charytatywnych w naszym przedszkolu
1. Zbiórka pieniędzy na akcję „Góra Grosza”

2. Zbiórka pieniędzy na akcję „Pola Nadziei”

VII. Udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych

1. Udział w akcji: „Sprzątanie Świata” (zabawy integracyjne, sprzątanie terenu wokół przedszkola)

2. Udział w akcji: „Dzień Ziemi” (zabawy integracyjne, sprzątanie terenu wokół przedszkola)

3. Koordynator akcji zbierania nakrętek

VIII. Udział w ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych

Wdrażanie programów:
1. Akademia Zdrowego Przedszkolaka
2. Akademia Aquafresh
3. Czyste powietrze wokół nas
4. Kubusiowi Przyjaciele Natury
5. Mamo tato wolę wodę

IX. Współpraca z filią Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

1. Uczęszczanie na zajęcia edukacyjne organizowane przez pracowników biblioteki

2. Udział w konkursach organizowanych przez filię biblioteki

X. Współpraca z Drukarnią

1. Przygotowanie do druku plakatu, zaproszeń, ulotek informacyjnych o międzyprzedszkolnym turnieju: „Przedszkolna Rodzina Zabawy Sportowe Rozpoczyna”

2. Sponsorowanie międzyprzedszkolnym turnieju: „Przedszkolna Rodzina Zabawy Sportowe Rozpoczyna”

3. Przygotowanie do druku egzemplarzy gazetki przedszkolnej

XI. Przedstawianie inscenizacji dla dzieci z przedszkola
1. Organizacja i przedstawienie inscenizacji z okazji Świąt Wielkiej Nocy

2. Organizacja i przedstawienie inscenizacji z okazji Dnia Dziecka: „Jaś i Małgosia” (teatrzyk kukiełkowy)

XII. Udział w konkursach organizowanych przez nasze przedszkole i inne placówki
1. Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, tanecznych, muzycznych.

XII. Organizacja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego, pn. „Mojemu Miastu Laurka Na Urodziny”
1. Przygotowanie zaproszeń, podziękowań dla nauczycieli, dyplomów dla uczestniczących w konkursie dzieci, wybór nagrodzonych uczestników.

XIII. Organizacja wystawy plastycznej „Barwy Jesieni”
1. Przygotowanie wystawy, wykonanie dyplomów, nagrodzenie uczestników.

XIV. Prowadzenie zajęć dodatkowych na terenie przedszkola

1. Przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z przedszkola w oparciu o program własny: „W zdrowym ciele- zdrowy duch”

XV. Redagowanie gazetki

1. Opracowywanie i redagowanie gazetki przedszkolnej

§8 ust.2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

I. Współpraca z Poradnią psychologiczno- pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy
1. Współpraca z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy

2. Współpraca z logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy

II. Współpraca ze szkołą podstawową nr 56 w Bydgoszczy
1. Udział w lekcjach pokazowych w szkole podstawowej
2. Oglądanie przedstawień w wykonaniu uczniów szkole podstawowej
3. Wizyty uczniów klasy I w przedszkolu

III. Współpraca z Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy
1. Sadzenie żonkili w przedszkolnym ogrodzie oraz w ogrodzie hospicjum jako inauguracja akcji Pola Nadziei
2. Zbiórka pieniędzy na potrzeby hospicjum w akcji Pola Nadziei

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

I. Współpraca z policjantami
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie międzyprzedszkolnego konkursu na temat bezpieczeństwa dzieci: „Od domu do przedszkola”

2. Zorganizowanie zabaw na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego

II. Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez przedszkole i środowisko lokalne
1. Udział w konkursach recytatorskich, plastycznych,
2. Udział w zawodach sportowych (prowadzenie drużyny na międzyprzedszkolnym turnieju: „Przedszkolna Rodzina Wspólne Zabawy Rozpoczyna”)
III. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
1. Zdobycie i poszerzenie wiadomości i umiejętności poprzez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach
IV. Nagrody, wyróżnienia
1. Nagroda dyrektora przedszkola za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej


§ 8 ust. 2pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

I. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
1. Opis i analiza 2 przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Identyfikacja problemów, propozycje rozwiązania problemów, wdrażanie oddziaływań, ewaluacja oddziaływań.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji:

................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.