X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28377
Przesłano:

Obserwujemy niebo - scenariusz zajęć

Nauczyciel – Wioletta Korzeniowska
Data: 23.02.2015r.
Liczba uczniów: 23 osoby
Czas: 4 jednostki lekcyjne

Temat dnia: „Obserwujemy niebo”

Edukacje:
1. Edukacja społeczna
2. Edukacja polonistyczna
3. Edukacja plastyczna
4. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

Edukacja polonistyczno-społeczna:
Rozmowa o zawodach związanych z obserwacją i poznawaniem kosmosu. Zapoznanie uczniów z zawodem astronoma i kosmonauty. Przedstawienie postaci Mikołaja Kopernika. Swobodne wypowiedzi o ilustracji. Głośne czytanie testu. Próba wyjaśnienia znaczenia pojęć planetarium, gwiazdozbiór. Rozmowa o wysłuchanym tekście z podręcznika. Pisownia nazwy własnej naturalnego satelity Ziemi (Księżyc). Poprawianie zdań zgodnie z tekstem. Przepisywanie zdań. Tworzenie wyrazów z liter. Rozwiązywanie zagadek i quizu.

Edukacja plastyczna:
Tworzenie własnego gwiazdozbioru (na wzór innych gwiazdozbiorów) i nadawanie mu nazwy. Praca plastyczna pt.’ Mój gwiazdozbiór”.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Nauka prawidłowego chodu, ćwiczenia z przyborami.


Cele ogólne:
- kształcenie umiejętności i sprawności korzystania z różnych źródeł informacji
- kształcenie umiejętności i sprawności pisania krótkich wypowiedzi, zdań
- posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, rakieta, planetarium, gwiazdozbiór,
- rozbudzenie twórczej postawy
- rozwijanie umiejętności plastycznych
- kształcenie umiejętności pracy w grupie

Cele operacyjne:
Uczeń:
- Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.
- Zna nazwy niektórych planet.
- Wyszukuje informacje w tekście, korzysta ze słowników i encyklopedii dla dzieci.
- Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie, uzasadnia, formułuje wnioski. logicznie myśli, rozwiązuje zagadki.
- Poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych.
- Rozumie pojęcia głoski, wyrazu i zdania, oddziela wyrazy w zdaniu.
- Przepisuje teksty.
- Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.
- Wie, czym zajmują się kosmonauta, astronom.
- Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe);
- Podejmuje działalność twórczą, posługując się kształtem w kompozycji na płaszczyźnie.
- Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.
- Dba o prawidłową postawę.
- Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych.

Metody:
czynna:
• zadań stawianych dziecku,
• kierowanie własną działalnością dziecka;
słowna:
• żywego słowa, (burza mózgów)
• objaśnienia,
• instrukcja
percepcyjna
• bezpośrednie spostrzeganie i przeżywanie w wyniku obserwacji i bezpośredniego udziału.

Formy pracy:
• praca z całą grupą
• praca w zespołach
• praca indywidualna


Środki dydaktyczne: kartki z pytaniami quizu „ASTRONOM AMATOR”, flamaster, farby, papier, kredki, pastele, komputer, tablica multimedialna, Internet, podręcznik „Nasz Elementarz” s. 72–73, 74-75 „Nasze ćwiczenia” s. 84–85, zeszyty, odznaka Prawdziwego Astronoma Amatora.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie uczniów. Sprawdzenie listy obecności. Rozdanie podręczników, zeszytów i ćwiczeń uczniom przez dyżurnych. Nauczyciel podaje temat lekcji i określa jej cele. Kosmos – burza mózgów (skojarzenia). Nauczyciel wprowadzając w temat, krótko wyjaśnia czym jest kosmos: „ Kosmos składa się z wielu milionów gwiazd wraz ze swoimi planetami i innymi ciałami niebieskimi, np. księżyce, asteroidy, meteory. Nasza planeta to Ziemia. Jest częścią kosmosu. Jest jedną z 8 planet znajdujących się w Układzie Słonecznym, krążących wokół Słońca po orbitach – kosmicznych drogach”. Oglądanie w Internecie zdjęć związanych z kosmosem i przyborów służących do obserwacji nieba.
www.google.pl/search?q=kosmos&espv=2&biw=1362&bih=700&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Qq7kVNm1Laj8ywOz0IC4Cw&sqi=2&ved=0CB8QsAQ&dpr=0.9
www.google.pl/search?q=
https://przyrządy+do+obserwacji+nieba&espv=2&biw=1362&bih=700&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ei=j67kVKnrIcKZygPWoYCgDA&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9)
2. Rozmowa o zawodach związanych z obserwacją i poznawaniem kosmosu. Zapoznanie uczniów z pracą astronoma i kosmonauty oraz przyrządów dzięki którym tę pracę wykonują. Określenie wagi ich pracy. Krótkie przedstawienie postaci Mikołaja Kopernika.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Astronom jest naukowcem, badaczem zajmującym się dogłębną analizą ciał niebieskich i całego Wszechświata,. Praca astronoma polega, podobnie jak w przypadku innych badaczy, na długotrwałym obserwowaniu wyznaczonych fragmentów Wszechświata (kosmosu), za pomocą specjalistycznej aparatury. Pozyskane w ten sposób informacje astronom analizuje, porównuje z dotychczas poznanymi, weryfikuje wskazania aparatury i rejestruje je w systemie komputerowym. Po wyciągnięciu wniosków z otrzymanych danych, astronom opracowuje je w formie teorii i przedstawia pod postacią pracy naukowej, artykułu, etc. Praca astronoma jest podobnie jak w przypadku innych badaczy i naukowców, pracą poświęconą ludzkości, mającą na celu rozwój dotychczas posiadanej wiedzy o Wszechświecie. Czynnikiem wyróżniającym pracę astronoma od pracy innych naukowców jest niemożność wykonywania doświadczeń, pozostając jedynie przy obserwacjach.
Kosmonauta, także astronauta (chiń. kosmiczny nawigator, podróżnik) – osoba odbywająca loty kosmiczne lub przygotowywana do odbywania takich lotów.
M. Kopernik, to wielki polski astronom. To On udowodniłem, że Słońce jest nieruchome, a Ziemia krąży wokół niego. Piszą o nim „ Polskie stworzyło go plemię. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.” Kopernik obliczył, że pełen obrót wokół Słońca wynosi 365 dni (1 rok). Udowodnił też, że Ziemia obraca się wokół własnej osi i zajmuje jej to 1 dobę (dzień i noc). Dlatego mamy dzień i noc.

3. Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie podręczników. Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji z podręcznika (s.72). Głośne, indywidualne czytanie tekstu przez chętnych uczniów. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela i rozmowa na jego temat. Próba wyjaśnienia znaczenia pojęć planetarium, gwiazdozbiór.
Planetarium – miejsce lub urządzenie (projektor gwiazdowy) służące do odtwarzania wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych oraz ruchów ciał niebieskich, a także zespół urządzeń i obiektów przeznaczonych do nauczania i popularyzacji astronomii.
Pierwotnie planetarium oznaczało aparaturę służącą do wyświetlania obrazu nocnego nieba na półkulistym ekranie. W nowoczesnym znaczeniu stosuje się słowo planetarium dla określenia obiektu, który jest wyposażony w salę i urządzenia do projekcji nieba oraz inne elementy pełniące różnorakie funkcje popularnonaukowe i edukacyjne, m.in.obserwatorium astronomiczne, bibliotekę, sale prelekcyjne i sale wystawowe.
Gwiazdozbiór (konstelacja z łac. constellatio, con od cum 'z [czym]' i stella 'gwiazda') [1] – grupa gwiazd zajmujących określony obszar sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwy pochodzące z mitologii (np. gwiazdozbiór Centaura, Cefeusza itp). Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską.
4. Nauczyciel prosi o otwarcie ćwiczeń na str. 84. Poprawianie zdań w ćw.1 zgodnie z tekstem z podręcznika. Przepisywanie zdań. Tworzenie wyrazów z liter – ćw 1 na str. 85.
5. Zaproszenie uczniów do wspólnej zabawy: rozwiązywanie zagadek: kosmos, księżyc, niebo, słońce, gwiazdy, ziemia, rakieta;
Zagadki
Co to za przestrzeń między Ziemią, Księżycem planetami oraz między gwiazdami?
(kosmos)
Zawsze jest nad nami. To płacze czasami deszczem, to śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem.(niebo)
Kiedy po niebie wędruje nocą, dokoła niego gwiazdy migocą. Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz. Kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka.(księżyc)
Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula?(słońce)
Z ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty, szybszy niż wiatr i samochody.(rakieta)
W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami. Można je zobaczyć nocą i wieczorami.
(gwiazdy)
Co to za okrągła planeta, na której bez wody, tlenu i słońca nie byłoby życia.(Ziemia)
6. Zapisywanie przez nauczyciela wyrazów zaproponowanych przez uczniów i związanych z kosmosem na tablicy oraz przepisywanie ich przez uczniów do zeszytu.
Ziemia, niebo, rakieta, astronom, kosmonauta, planety, gwiazdy, planetarium, teleskop
Dzielenie w/w wyrazów na sylaby.
Układanie i zapisywanie zdań z 2 dowolnie wybranymi wyrazami – praca w parach.
7. Podsumowanie poznanych wiadomości, przypomnienie najważniejszych informacji. Swobodne wypowiedzi na temat nowych wiadomości o kosmosie. Wspólne, w grupach rozwiązanie quizu ASTRONOM AMATOR. Podział uczniów na 5 grup (4 - 5 osobowych).
8. Podsumowanie wyników. Rozdanie odznak Prawdziwego Astronoma Amatora.
9. Zadanie uczniom pracy do domu – Nasze ćwiczenia ćw. 2 str. 84 i ćw. 2 str.85.
10. Praca dodatkowa: Wyszukaj informacji i wyjaśnij nazwę Wielki Wóz..
11. Uporządkowanie ławek i przygotowanie się do zajęć plastycznych.
12. Praca plastyczna „Mój gwiazdozbiór?” - tworzenie własnego gwiazdozbioru (na wzór innych gwiazdozbiorów) i nadawanie mu nazwy.
13. Podziękowanie dzieciom za wspólna pracę. Porządkowanie sali lekcyjnej. Spakowanie tornistrów. Przejście do sali ruchowej.
14. Przebranie się dzieci w stroje sportowe. Nauka prawidłowego chodu, ćwiczenia z przyborami.
15. Zakończenie zajęć. Podziękowanie za kolejny, wspólnie miło spędzony dzień. Przebranie się uczniów.

Quiz „ASTRONOM AMATOR”

1. Układ Słoneczny składa się: ................planet (0 – 1 p.)
2. Zaznacz wszystkie dobre odpowiedzi. ( 0 – 2p. )
a) Ziemia krąży wokół słońca.
b) Słońce krąży wokół Ziemi.
c) Słońce jest gwiazdą.
3. Uzupełnij. ( 0 – 1p.)
Nazwy planet piszemy ...................... literą.
4. O kim są te słowa? (0 -1p.)
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie wydało go plemię”.
a) Mikołaj Kopernik
b) Fryderyk Chopin

Mogliśmy zdobyć 5pkt. Zdobyliśmy .........pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.