X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28152
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Książka moim przyjacielem - konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH

1. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: Anna Orłowska – Mania
2. Lekcja biblioteczna dla uczniów IV,V,VI SP
3. Temat: „Książka moim przyjacielem”.
4. Czas realizacji: 2 x 45 minut.
5. Cele ogólne:
- uświadomienie uczniom roli książki w życiu człowieka,
- kształtowanie i rozwijanie nawyku czytania i motywacji czytelniczych uczniów,
6. Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wymienia korzyści płynące z czytania książek,
- ogląda prezentację multimedialną prezentującą budowę książki,
- nazywa i wskazuje elementy budowy książki,
- wskazuje zawody związane z książką,
- wskazuje i analizuje problem spadku popularności książek we współczesnym świecie,
a szczególnie wśród uczniów,
- tworzy piramidę priorytetów,
- projektuje okładkę książki,
- przedstawia tytuły książek w formie pantomimy lub rysunku,
- wyszukuje potrzebne informacje w słownikach i encyklopediach oraz wykorzystuje
je w praktyce,
- czyta tekst ze zrozumieniem i wyszukuje w nim potrzebne informacje (diagram),
- pracuje metodami aktywnymi,
- współpracuje w grupie.

7. Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa.

8. Metody/techniki:
- burza mózgów,
- mapa mentalna,
- piramida priorytetów,
- techniki dramy (pantomima, techniki plastyczne),
- rozmowa kierowana,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca z tekstem,
- redagowanie wypowiedzi pisemnych.

9. Środki dydaktyczne:
- słownik języka polskiego,
- encyklopedia powszechna,
- słownik pisarzy,
- kserokopie kart pracy (dla każdej grupy lub ucznia),
- kredki, flamastry, czyste kartki.


Przebieg zajęć:

Część wprowadzająca.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje im diagram (załącznik 1). Uczniowie rozwiązują go w grupach, odnajdując ukryte słowa i odczytując rozwiązanie – pierwszą część złotej myśli Cycerona: „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka”. Uczniowie sprawdzają
w encyklopedii, kim był Cyceron i zapisują o nim krótką notkę.


Część zasadnicza.


Poznajemy budowę książki.

Uczniowie w rozmowie kierowanej wyjaśniają, co łączy ze sobą wszystkie ukryte słowa
wykreślone z diagramu oraz jaki jest ich związek z myślą Cycerona.
Uczniowie oglądają prezentację multimedialną „Budowa książki”, która ma pomóc uczniom

w rozwiązaniu kolejnych zadań.

Uczniowie w grupach układają rozsypankę (załącznik 2) – łączą nazwy elementów budowy
książki z ich definicjami. Starają się to robić samodzielnie, w razie trudności mogą skorzystać
ze słownika języka polskiego.
Uczniowie oglądają książki, które leżą na ławkach (np. podręczniki, słowniki), i odnajdują
w nich poszczególne elementy budowy. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów szczególnie na informacje, jakie znajdują się na stronie tytułowej (autor, tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania).
Następnie uczniowie uzupełniają schemat książki (załącznik 3) – wpisują w odpowiednie
miejsca nazwy elementów budowy książki.

Co to jest książka? Szukamy definicji.

Uczniowie w czasie burzy mózgów wymieniają swoje skojarzenia ze słowem książka
i zapisują je w formie mapy mentalnej (załącznik 4). Następnie w rozmowie kierowanej
próbują samodzielnie zdefiniować to pojęcie. Szukają także wyjaśnienia w słowniku
języka polskiego i zapisują je w schemacie książki, znajdującym się w środku mapy
mentalnej.

Zawody związane z książką.

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, której hasła stanowią nazwy zawodów związanych
z książką (załącznik 5). Odczytują i zapisują rozwiązanie, następnie podkreślają właściwe
odpowiedzi i uzupełniają luki w zdaniach znajdujących się pod nim.

Projektujemy okładkę książki.

Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie tytułów ulubionych książek lub książek ostatnio
przeczytanych. Następnie każdy samodzielnie wybiera jedną książkę i rysuje na czystej kartce projekt jej okładki. Swoje prace uczniowie wywieszają na tablicy lub w innym miejscu. Wypowiadają się, dlaczego podobały im się te książki.

Szukamy ukrytych tytułów.

Uczniowie w grupach wyszukują w opowiadaniu tytuły książek (załącznik 6), następnie
uzupełniają tabelkę, wpisując te tytuły i nazwiska autorów (zadanie 2 w załączniku 6).
W razie trudności mogą skorzystać z encyklopedii lub słownika pisarzy.

Kalambury.

Uczniowie podzieleni na grupy bawią się w kalambury (załącznik 7). Nauczyciel wyznacza ucznia, który będzie prowadził grę i zapisywał punktację. Uczniowie w każdej drużynie wybierają swoich reprezentantów (2–3), którzy losują tytuły i przedstawiają ich treść
w formie pantomimy lub rysunku. Drużyna ma za zadanie odgadnąć tytuł i dopasować go do odpowiedniego autora – otrzymuje za to 2 punkty.

Podsumowując zabawę w kalambury, n-el pyta uczniów, jakie mieli trudności i z czego one wynikały. W rozmowie kierowanej uczniowie zapewne dojdą do wniosku, że wynikają one przede wszystkim z tego, że za mało czytają.


Dlaczego nie czytamy?

Uczniowie w grupach pracują metodą metaplanu. Analizują problem spadku popularności książki we współczesnym świecie, a szczególnie wśród uczniów (załącznik 8). Następnie grupy prezentują rezultaty swojej pracy. Uczniowie formułują wspólne wnioski.


Część podsumowująca.

W ramach podsumowania n-el zadaje uczniom pytanie, czy książka jest rzeczywiście
naszym przyjacielem i co dzięki niej osiągamy. Uczniowie metodą burzy mózgów
odpowiadają na pytanie: Jakie korzyści wynikają z czytania książek? Podają propozycje
odpowiedzi na to pytanie, wyznaczony uczeń zapisuje je na tablicy, a pozostali
uczniowie w zeszytach, nadając im numery. Następnie indywidualnie tworzą piramidę
priorytetów (załącznik 9). Decydują w ten sposób, co jest dla nich najważniejsze w czytaniu
książek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.