X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28117
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W PROJEKCIE „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”
Niniejszy program zgodny jest z:
- Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4 poz. 17)
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r., poz.752).
Metryczka programu:
Tytuł programu: What do we know about Great Britain?
Autor programu: mgr Aleksandra Korytowska- nauczyciel mianowany języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Tucholi
Miejsce zajęć: Gimnazjum nr 1 im. Dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi
Rodzaj zajęć: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w ramach realizacji projektu „Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.”
Uczestnicy: 8 uczniów kl. II gimnazjum
Liczba godzin: 12 jednostek lekcyjnych
Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015, II semestr
Warunki realizacji: szkoła dysponuje pracownią językową, salą multimedialną i komputerową
Charakterystyka programu: Program koła języka angielskiego adresowany jest do uczniów klas II gimnazjum. Jest to program zajęć dodatkowych odbywających się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach.
Głównym założeniem programu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii oraz inspirowanie i wspieranie indywidualnej i grupowej aktywności uczniów. Dużą jego część stanowią zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu, co daje uczniom okazję do samodzielnych poszukiwań informacji, ich interpretowania i selekcji.
Kolejnym elementem programu jest blok poszerzania i utrwalania wiedzy w ramach których uczniowie przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i konkursów przedmiotowych. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą umiejętności językowe: mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz słuchanie. Wszystkie te działania mają na celu utrwalenie i operatywność wiedzy zdobytej w ciekawy i aktywny sposób, w przyjaznej atmosferze, co wpływa na wszechstronny rozwój ucznia, pobudza jego kreatywne myślenie, ułatwia zastosowanie wiedzy w praktyce i czyni pracę ucznia bardziej efektywną i twórczą. Zadaniem tak skonstruowanego programu jest też zachęcenie uczniów do samodzielnej lektury w oryginalnej wersji językowej, czy też oglądanie filmów w oryginale z napisami.
CELE OGÓLNE
• Kierowanie uczniami w procesie przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego zgodnie z podstawą programową i udziału w konkursach językowych
• Rozwijanie kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
• Rozbudzanie zainteresowania językiem i kulturą Wielkiej Brytanii
CELE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia:
• Rozwijanie kompetencji językowych zgodnie z podstawą programową na poziomie III. 0. poprzez:
- indywidualizację procesu kształcenia (uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia)
- rozwijanie umiejętności językowych ucznia
- rozwijanie intelektualnego rozwoju ucznia oraz jego sfery emocjonalnej i motywacyjnej
• Rozwijanie poszczególnych kompetencji językowych, które obejmują:
- sprawność mówienia
- sprawność rozumienia tekstu czytanego
- sprawność rozumienia ze słuchu
- sprawność pisania
- integracja sprawności językowych
- rozwijanie kompetencji interkulturowych
• Kształtowanie umiejętności korzystania z Internetu w nauce języków obcych (gdzie szukać informacji na dany temat oraz jak je wykorzystać w procesie edukacyjnym)
Cele wychowawcze:
• Rozwijanie wrażliwości interkulturowej poprzez poznanie kultury Wielkiej Brytanii
• Kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur
• Kształtowanie aktywności poznawczej uczniów
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
• Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z najnowszych technologii
• Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy
• Kształtowanie szacunku i tolerancji dla działań innych
• Rozbudzanie świadomości własnej wartości i potrzeby doskonalenia własnych umiejętności, w tym również językowych
• Uświadomienie roli języka angielskiego we współczesnym świecie oraz konieczności poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych

Zakres tematyczny: zgodny z podstawą programową i obejmuje treści zawarte w podstawie programowej z języka obcego nowożytnego na poziomie III.0.

Metody pracy:
- drama
- projekt
- dyskusja
- burza mózgów
- gry i zabawy językowe
Formy pracy:
- praca w grupach
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca pod kierunkiem nauczyciela
Pomoce dydaktyczne:
- podręczniki uzupełniające
- repetytoria
- pomoce multimedialne: komputery, sprzęt audio-video, tablica multimedialna
- zdjęcia, broszury, ulotki
- teksty piosenek

KONSTRUKCJA PROGRAMU I TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści programu podzielone według tematyki dotyczącej Wielkiej Brytanii, które jednocześnie rozwijają wszystkie sprawności językowe. Można je realizować w dowolnej kolejności, łączyć różne treści i sprawności urozmaicając je metodami aktywizującymi tak, aby każde spotkanie koła było różnorodne pod względem treści i form pracy. Trudniejsze treści kształcenia, zajęcia z komputerem i projekcje filmu wymagają wykorzystania kolejnych dwóch lub trzech spotkań.
1. Poznanie kultury i zwyczajów w Wielkiej Brytanii
• Ważne święta i wydarzenia (Anglia, Walia, Szkocja)
• Ogólna wiedza nt. Wielkiej Brytanii: położenie geograficzne i podział
administracyjny, waluta, języki urzędowe, najważniejsze ośrodki, historia, zabytki,
• Szkoły w Wielkiej Brytanii
• Wycieczka i zakupy w Londynie
• Transport w Londynie
• Sławni Brytyjczycy
• Rodzina królewska
• Szkocja
2. Doskonalenie znajomości języka oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i konkursów języka angielskiego
• Ćwiczenia i testy leksykalno-gramatyczne
• Ćwiczenia kształcące umiejętność rozumienie ze słuchu
• Ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia tekstu pisanego
• Zadania kształcące umiejętność redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych
• Ćwiczenia kształtujące i rozwijające umiejętność mówienia

FORMY EWALUACJI
• Kontrola bieżąca: wspólne powtarzanie słownictwa, materiału gramatycznego
• Kontrola okresowa: wypełnienie zadań testowych leksykalno- gramatycznych oraz z zakresu wiedzy o Wielkiej Brytanii
• Przygotowanie gazetki na temat związany z Wielką Brytanią: np. „Sławni Brytyjczycy”
• Przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Wielka Brytania w pigułce”
• Informacje zwrotne, ankieta
ANKIETA EWALUACYJNA
Pytanie Tak Nie Tak sobie
1. Czy zajęcia były dla Ciebie ciekawe?
2. Czy wzbogaciłeś/łaś wiedzę na temat Wielkiej Brytanii
3. Czy wzbogaciłeś/łaś swoje słownictwo?
4. Czy ćwiczenia gramatyczne pomogły ci w utrwaleniu materiału?
5. Czy zajęcia pomogły ci w komunikowaniu się w j. angielskim?
6. Czy wykorzystywane strony internetowe były ciekawe i zrozumiałe?
7. Czy odpowiadała Ci atmosfera pracy na zajęciach koła?
8. Czy zajęcia zachęciły Cię do dalszych poszukiwań i nauki języka?
BIBLIOGRAFIA
- Komorowska H., O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa 1999
- Wszystkie materiały, podręczniki, z których uczniowie będą korzystali realizując program: Voices 1 i 2: materiały dodatkowe, Access 1, Snapshot 1, Repetytorium Companion

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.