X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28031
Dział: Gimnazjum

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju oryginalnie był przygotowany w formie tabeli.
Zagadnienia organizacyjne
Zadania / Formy realizacji/ Termin/ Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. /• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. /wrzesień 2012 /• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego /• Gromadzenie materiałów i dokumentów. /okres stażu /• Potwierdzenia • Zaświadczenia • Opracowane materiały • Zdjęcia
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego /• Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego. /maj 2015 /• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania / Formy realizacji / Termin / Dowody realizacji
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych./ Udział w dostępnych formach kształcenia oraz doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne)./ okres stażu /• Zaświadczenia z ukończonych kur-sów i szkoleń.
2. Udział w zajęciach otwartych. /Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. /okres stażu /• Zaświadczenia • Arkusze hospitacyjne
3. Organizacja i wzbogacanie warsztatu pracy oraz poszukiwanie nowych rozwiązań. /
• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
• Korzystanie z zasobów biblioteki np. szkolnej.
• Dokonywanie ewaluacji planów dydaktycznych i PSO z geografii.
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. / okres stażu / • plany wynikowe
• testy, sprawdziany • pomoce dydaktyczne • scenariusze zajęć
4. Współpraca z rodzicami i wychowawcami./ • Udział w zebraniach z rodzicami. • Współpraca z rodzicami i wychowawcami w celu lepszego przepływu informacji. / okres stażu / • Notatki
5. Popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu. • Organizowanie konkursów szkolnych z geografii.
• Prowadzenie koła geograficznego zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów.
• Urządzanie wystaw prac uczniów.
• Realizacja geograficznych projektów edukacyjnych. / okres stażu / • Sprawozdania • Plan pracy koła • Zaświadczenia • Zdjęcia • Zgromadzone materiały
6. Praca z „uczniem słabym”. / • Wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką geografii.
• Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii. /okres stażu/ • Poświadczenia wychowawcy, pedagoga szkolnego
7. Praca z „uczniem zdolnym”. /• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach geograficznych. • Stosowanie metod aktywizujących./ okres stażu/ • Poświadczenie Dyrektora • Kserokopie dyplomów zdobywanych przez uczniów • Zgromadzone materiały
8. Różne formy promocji szkoły w środowisku. /• Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych, np. Święta Szkoły czy Dni Otwartych. /okres stażu /• Zgromadzone materiały • Zdjęcia
§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania /Formy realizacji /Termin /Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych./
• Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej.
• Opracowanie testów, sprawdzianów, kartkówek, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów.
• Sporządzanie w formie wykresów, tabeli wyników z egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej (geografii) i przedstawienie ich w postaci prezentacji czy gazetki.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach geografii, na zajęciach koła geograficznego oraz w pracy z uczniem słabym, dla którego zostało zorganizowane nauczanie indywidualne. /okres stażu /• Przykładowe zebrane materiały • Zdjęcia
2. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno - wychowawczych. /• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów./ okres stażu / • Zdjęcia przykładowych prac • Zgromadzone materiały
3. Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji dotyczących konkursów geograficznych. /
• Przygotowanie i zamieszczanie na stronie informacji o organizowanych konkursach z geografii.
• Zamieszczanie na stronie opracowanych wyników z konkursów. /okres stażu/ • Wydruk ze strony internetowej szkoły
§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania /Formy realizacji /Termin /Dowody realizacji
1. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach do-skonalących z innymi nauczycielami. /• Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów./ • Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
• Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom. /okres stażu /• Poświadczenie nauczycieli współpracujących.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. /• Współpraca w przygotowaniu do konkursów oraz egzami-nów gimnazjalnych. /okres stażu /• Zgromadzone materiały • Zdjęcia
3. Praca na rzecz innych nauczycieli./ • Prowadzenie zajęć otwartych dla chętnych nauczycieli. /okres stażu/ • Scenariusze zajęć • Poświadczenie obecnych nauczycieli
4. Publikacje. /• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie./ okres stażu /• Plan na stronie internetowej
§8 ust.2.pkt.4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Zadania / Formy realizacji /Termin /Dowody realizacji
1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. /• Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów. • Ukończenie kursu na egzaminatora./ w okresie stażu /• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
2. Wykonywanie zadań egzaminatora. /• Udział w pracach komisji. /w okresie stażu/ • Poświadczenie Dy-rektora
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. /• Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych. /w okresie stażu /• Poświadczenie Dyrektora
§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania /Formy realizacji/ Termin /Dowody realizacji
1. Organizowanie wy-cieczek turystyczno-krajoznawczych./ • Organizowanie i udział w wy-cieczkach szkolnych i przedmiotowych. / okres stażu /• Karta wycieczki • Zdjęcia
2. Udział w imprezach szkolnych. • Zaangażowanie w uroczystości szkolne wynikające z planu pracy szkoły.
/wg corocznego kalendarza pracy szkoły/ • Zdjęcia • Zgromadzone materiały
3. Organizowanie dodatkowych zajęć. • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności z nauką geografii. /w okresie stażu/ • Program zajęć
4. Organizowanie konkursów szkolnych./ • Przeprowadzenie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. /okres stażu /• Sprawozdanie • Przygotowane materiały • Zdjęcia
5. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego./ • Doradzanie i pomoc Samorządowi Uczniowskiemu.
• Rozwijanie samorządności i samodzielności wśród uczniów.
• Motywowanie młodzieży do inicjatywy i działania. / 2012/2013 / • Zgromadzone materiały z prowadzonej funkcji • Zdjęcia
§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania / Formy realizacji/ Termin /Dowody realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. /• Spotkania i rozmowy z pedagogiem. /cały okres stażu wg potrzeb/ • Poświadczenie pedagoga
2. Współpraca Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. /• Obserwacja uczniów.• Konsultacje z pedagogiem.
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. /w okresie stażu/ • Praca z dzieckiem
z opinią lub orzeczeniem • Kontakt z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi
3. Współpraca z wydawnictwami. /• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. • Udział w spotkaniach szkolenio-wych. / okres stażu/ • Zaświadczenia od wydawnictwa • Zgromadzone materiały
§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania /Formy realizacji/ Termin/ Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. /• Analiza wybranych przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi. • Praca z klasą integracyjną. /Okres stażu/ • Studium przypadku • Wnioski
W trakcie stażu plan rozwoju zawodowego może podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.