X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27907
Przesłano:
Dział: Internat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Imię i Nazwisko : Monika Jasica
Szkoła: Zespół Szkół im. K.E.N. w Tymbarku
Pełnione stanowisko: nauczyciel - wychowawca
Wykształcenie: mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
Studia podyplomowe – wychowanie fizyczne
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05.2015

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

& 8 ust.2.pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIE
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
FORMY REALIZACJI
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu – termin realizacji IX 2012
Opracowanie planu rozwoju zawodowego -termin realizacji IX 2012
ZADANIE
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem przepływu informacji o wychowankach.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie dziennika wychowawczego, zeszytów zadawanych lekcji, teczki grupowe na nowe dokumenty - termin realizacji IX - X2012
ZADANIE
Udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
FORMY REALIZACJI
Udział w radach szkoleniowych organizowanych w szkole.
Śledzenie stron internetowych o tematyce opieki i wychowania.
Studiowanie fachowej literatury.
Aktualizacja wiedzy poprzez warsztaty i inne instytucjonalne formy kształcenia;
- ,, Edukacja medialna w szkole’’- termin realizacji 2012/2013
- ,, Powiedzieć nie- profilaktyka uzależnień’’- warsztaty- termin realizacji 2012/2013
- ,, Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów’’- warsztaty- termin realizacji 2012/2013
- ,,Problemy wychowawcze w szkole’’ – warsztaty- termin realizacji 2012/2013
- ,,Metody pracy z uczniami w sytuacji przemocy rówieśniczej’’- warsztaty-- termin realizacji 2012/2013
ZADANIE
Usprawnienie działań mających na celu modyfikowanie zachowań wychowanków.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Pracy z Wychowankiem mającym problemy wychowawcze oraz trudności w nauce - termin realizacji – IX-X okres stażu
Opracowanie i wdrożenie w grupie systemu nagród i kar- termin realizacji- okres stażu termin realizacji
ZADANIE
Wzbogacenie pomieszczeń internackich w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę pokoi wychowanków i innych pomieszczeń.
FORMY REALIZACJI
Wykonywanie tablic informacyjnych , tematycznych oraz okazjonalnych – termin realizacji – okres stażu
Zorganizowanie konkursu czystości wśród wychowanków internatu - termin realizacji – okres stażu
ZADANIE
Przygotowanie imprez internackich.
FORMY REALIZACJI
Dyskoteki - termin realizacji– okres stażu
Mikołajki - termin realizacji– okres stażu
Wigilia internacka - termin realizacji– okres stażu
Walentynki - termin realizacji– okres stażu
ZADANIE
Udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych internatu.
FORMY REALIZACJI
Wymiana doświadczeń z kadrą pedagogiczną podczas zespołów wychowawczych internatu- termin realizacji- okres stażu
& 8 ust.2.pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
________________________________________
ZADANIE
Podniesienie wydajności pracy poprzez wykorzystanie komputera do różnych zadań.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie dokumentacji , przygotowanie ankiet, dyplomów , scenariuszy, gazetek.- termin realizacji – okres stażu
ZADANIE
Dzielenie się , korzystanie z wiedzy i doświadczeń środowiska nauczycielskiego dostępnej w Internecie.
FORMY REALIZACJI
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego . Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Przygotowanie referatu na posiedzenie Zespołu Wychowawców na temat ,, Zaburzeń psychicznych okresu dorastania’’.- termin realizacji – okres stażu
ZADANIE
Korzystanie w pracy z wychowankiem z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie wspólnie z wychowankami prezentacji komputerowej , przedstawiającej grupę wychowawczą w internacie. – termin realizacji- rok szkolny 2012/2013.
& 8 ust.2.pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
________________________________________
ZADANIE
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami stażystami.
FORMY REALIZACJI
Pełnienie funkcji opiekuna stażu pani B. Pomoc napisaniu Planu Rozwoju Zawodowego. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji. Konsultacje. Pomoc w dziedzinie dydaktycznej , wychowawczej, organizacyjnej , osobistej. Wzajemne obserwowanie zajęć , dzielenie się spostrzeżeniami.- okres stażu.
ZADANIE
Publikacje internetowe
FORMY REALIZACJI
Zamieszczanie własnych scenariuszy zajęć w Internecie. Aktywny udział w forum internetowym na nauczycielskich stronach internetowych; www. awans.pl, www.wszpwn.pl, www.wsip.pl,www.literka.pl, itp.- termin realizacji okres stażu
ZADANIE
Koordynowanie działań pracy wychowawczej w grupie
FORMY REALIZACJI
Pełnienie funkcji wychowawcy dla grupy VI ( chłopców),
Koordynowanie działań;
- prowadzenie spotkań organizacyjnych oraz tematycznych w grupie,
- dopilnowanie ciszy i spokoju na nauce własnej,
-organizacja pomocy koleżeńskiej,
- mobilizowanie wychowanków do korzystania z zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów( biologia, chemia, matematyka, j. angielski, fizyka)
Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem , rodzicami.
& 8 ust.2.pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
________________________________________
ZADANIE
Promocja wśród wychowanków prozdrowotnego stylu życia
FORMY REALIZACJI
Opracowanie programu ,,Żyj zdrowo’’, wdrożenie do realizacji.- termin realizacji rok szkolny 2012/2013
ZADANIE
Przygotowanie wychowanków do funkcjonowania na rynku pracy.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie programu ,,Zawód’’, wdrożenie do realizacji- termin realizacji- 2012/2014
ZADANIE
Podniesienie poziomu wiedzy dot. wiedzy ekologicznej , profilaktyki prozdrowotnej.
FORMY REALIZACJI
Zorganizowanie spotkania z pielęgniarka szkolna dotyczącego profilaktyki prozdrowotnej .Przeprowadzenie konkursów internackich ;
- konkurs czystości,
- turniej piłki nożnej,
- turniej ping- ponga,
- turniej szachowy,
Termin realizacji- okres stażu
& 8 ust.2.pkt. 4a
Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.
________________________________________
ZADANIE
Przeprowadzenie ankiet badających poczucie bezpieczeństwa wychowanków zamieszkujących w internacie oraz pojawienie się na terenie internatu wszelkich używek.
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie ankiet oraz mobilizowanie wychowanków do rzetelnego uczestnictwa w badaniu, podsumowanie wyników , wyciągnięcie odpowiednich wniosków. – termin realizacji- okres stażu.
ZADANIE
Zwiększenie dostępu wychowanków do literatury i pomocy dydaktycznych.
FORMY REALIZACJI
Przeprowadzenie akcji zbiórki książek i podręczników wśród uczniów – powiększenie księgozbioru biblioteki internackiej. – termin realizacji- okres stażu
ZADANIE
Pogłębienie relacji i współpracy z rodziną wychowanka.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie wywiadówek , regularny kontakt telefoniczny.
Opracowanie ankiet dla rodziców. – termin realizacji- okres stażu
ZADANIE
Wdrażanie uczniów i rodziców do prac na rzecz szkoły.
FORMY REALIZACJI
Okazjonalny udział rodziców w drobnych pracach naprawczych w pokojach wychowanków.
ZADANIE
Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań , twórczej działalności młodzieży.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie dodatkowych zajęć: tworzenie kartek okolicznościowych , zaproszeń stroików.- termin realizacji- okres stażu
& 8 ust.2.pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.
________________________________________ ZADANIE
Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Limanowej.
FORMY REALIZACJI
Wymiana informacji pomiędzy wychowawcą , pielęgniarka szkolną i Kierownictwem Centrum Krwiodawstwa w celu zaplanowania terminów honorowego oddawania krwi przez młodzież.- termin realizacji- okres stażu.
ZADANIE
Podniesienie poziomu wiedzy wychowanków poprzez promocje profilaktyki AIDS i HIV. – termin realizacji 2012/2013
FORMY REALIZACJI
Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną.
ZADANIE
Podniesienie poziomu wiedzy wychowanków dotyczących pomocy społecznej.
FORMY REALIZACJI
Zorganizowanie spotkania z pracownikiem PCPR- termin realizacji- okres stażu
ZADANIE
Korzystanie z dóbr kultury przez wychowanków w czasie wolnym jako alternatywnych dla zachowań patologicznych.
FORMY REALIZACJI
Współpraca z Limanowskim Domem Kultury i Szkołą Muzyczną;
- zorganizowanie wyjścia na koncert , wystawę , film. -termin realizacji- okres stażu
ZADANIE
Wspieranie rodziców, opiekunów w wychowaniu dzieci.
FORMY REALIZACJI
Współpraca z rodziną wychowanka:
- zebranie informacji na temat dziecka, sytuacji rodzinnej, materialnej,
- rozmowy z wychowankiem , prowadzenie zeszytu obserwacji,
- dzielenie się spostrzeżeniami z rodzicami, opiekunami,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Limanowej
- ustalanie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych,’
& 8 ust.2.pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIE
Opracowanie studium przypadku
FORMY REALIZACJI
Opis i analiza dwóch przypadków wychowanków ( diagnoza, rozpoznanie, ustalenie metod pracy z wychowankiem, postępowanie, oddziaływania terapeutyczne)- termin realizacji – okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.