X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27836
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Drzewo moim przyjacielem - projekt edukacyjny

Drzewa – Będziemy starali się poznać je lepiej, a inspiracją działań w zakresie wybranego tematu było przystąpienie naszego przedszkola do programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja i wzięcie udziału w 12. edycji Święta Drzewa pod hasłem Drzewo Wolności.
Projekt edukacyjny „Drzewo moim przyjacielem” zakłada przede wszystkim angażowanie artystycznej i przyrodniczo - ekologicznej aktywności dzieci. W ramach projektu dzieci zdobędą wiedzę na temat drzew ( ich budowy, gatunków, roli drzew w przyrodzie, sposobów ich ochrony ) ale także drzewa staną się dla nich inspiracją w działaniach artystycznych (tworzeniu prac plastycznych różnymi technikami, albumu drzew, ). Ponadto dzieci będą brały udział w zajęciach poświęconych poznaniu środowisk przyrodniczych takich, jak: las i park. Wzbogacą wiedzę o nazwy różnych gatunków drzew, dowiedzą się, że sadząc drzewa tworzymy nie tylko zielony krajobraz, ale pomagamy zwierzętom i całej planecie. Nie zabraknie również wspólnych konkursów plastycznych i technicznych dla dzieci i rodziców oraz zabaw ukazujących znaczenie drzew dla człowieka i przyrody.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie dnia - Święto Drzewa z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

Cel ogólny:

•Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska
•rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą.
•Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji
•Doskonalenie umiejętności formułowania pytań

Cele szczegółowe:

Dziecko:
• Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wybranych drzew liściastych i iglastych
• Obserwuje i dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
• Uczestniczy w zabawach badawczych
• Potrafi przedstawić zaobserwowane zmiany poprzez wykonanie prac plastycznych
• Formułuje proste wnioski na podstawie własnych obserwacji
• Obserwuje wybrane obiekty za pomocą lupy i mikroskopu
• Uczestniczy w tworzeniu albumu
•Uczestniczy w wspólnym sadzeniu drzewek przy przedszkolu

Adresaci projektu: przedszkolaki 4,5-latki i ich rodzice z grupy

Czas realizacji: 06.10 – 10.10 październik 2015 rok

Forma:
•Praca zespołowa, indywidualna i w grupach
Forma wykonania projektu:
• cykliczne spacery w celu obserwacji drzew
•zbieranie materiału przyrodniczego (liści, igieł, nasion)
•Zabawy badawcze
• formułowanie wniosków na podstawie obserwacji
• stworzenie albumu drzew
•Sadzenie drzewek przy przedszkolu

Źródła informacji:
•baza dydaktyczna przedszkola (plansze, albumy),
•obserwacje w terenie i sali
•spotkanie z leśniczym

Realizacja projektu
Data Sytuacja edukacyjna
(temat, metoda) Zamierzone osiągnięcia dziecka
(cele operacyjne

06.10 „Drzewo” – metoda projektu

Spacer – zwrócenie uwagi na zmianę kolorów liści – obserwacja drzew klonu, brzoza, dąb
modrzewia i świerka. Poznanie nazw drzew na podstawie plansz – sylwetka, liście, nasiona. Zebranie materiału przyrodniczego.

Dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście? – zabawy badawcze według E. Węgrzyn-Kameli.
•Układa mapę pojęciową „Drzewo”
•Zadaje pytania na określony temat
•Tworzy rysunki interpretujące treść mapy pojęciowej
•Dzieli wyrazy na sylaby
•Czyta poznany globalnie wyraz „Drzewo”
•Biega w naturalnych przeszkodach
•Celuje szyszkami do celu
•Układa kompozycje z szyszek i patyków
•Wykonuje odbitki liści i kory drzew z użyciem kredek świecowych (technika frotażu)
•Zna nazwy drzew wybranych drzew liściastych i iglastych

•Rozpoznaje liście wybranych drzew
•Uczestniczy w prowadzonych zabawach badawczych
•Wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań
•Wie dlaczego drzewa tracą liście
•Wie dlaczego sosna i świerk nie gubią igieł zimą
07.10 Klasyfikujemy dary jesieni

„Pokochajmy drzewa” (metoda ortofoniczno – muzyczna)
Wyjście do parku przy szkole - Mierzenie różnymi sposobami grubości pnia wybranych drzew rosnących w parku, przy szkole
•Rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa liściaste i iglaste
•Posługiwanie się nazwami drzew: dąb, kasztanowiec, klon, brzoza.
•Określa budowę drzewa: pień, konary, gałęzie, liście.
•Rysuje drzewo zachowując poznaną budowę drzewa
•Wykonuje ćwiczenia oddechowe
•Liczy w zakresie 4, posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-4.
•Klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych (przynależności, kształtu,)

•Słucha piosenki
•Określa tempo i nastrój piosenki
•Ćwiczy pamięć muzyczną.
•Poprawnie odtwarza linię melodyczną i słowa
•Poprawnie artykułuje głoski: s, sz
•Reaguje ruchem na zmianę dynamiki
•Zna różne sposoby mierzenia (sznurek, ręce, miara)
•Wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań
•Porównuje grubość pni wybranych drzew
•Określa, które są najgrubsze
08.10 Leśne skarby – słuchanie opowiadania Liliany Bardijewskiej

"Rytmiczny las” – wykorzystanie metody D. Dziamskiej

Wyjście do parku przy szkole – oglądanie za pomocą lupy kory, spadłych liści i nasion wybranych
drzew

Nasz album – wykonanie z materiału przyrodniczego albumu drzew
•Skupia uwagę podczas czytanego opowiadania
•Wypowiada się pełnymi zdaniami
•Wymienia cechy charakterystyczne środowiska :las
•zna korzyści, jakie ma człowiek dzięki lasom.
•globalne czyta wyrazy: las, klocki, flet, dom, rower, kurtka.
•Układa zdania i określa liczbę wyrazów w zdaniu
•Słucha w skupieniu utwory instrumentalne
•Rytmicznie rysuje ‘jodełki i „owale” do słuchanej muzyki (koordynacja wzrokowo – ruchowa)
•Wydziera jodełki i owale
•Doskonali umiejętności rysowania linii nieregularnych i ukośnych
•Obserwuje za pomocą przyrządów optycznych – lup – drzew i ich darów
•Wypowiada się na temat zaobserwowanych zjawisk
•Wykonuje wspólnie z kolegami album
•Sprawnie posługuje się przyborami plastycznymi

09.10 Wiewiórka i dąb- historyjka obrazkowa
Drzewo w czterech porach roku - portret
Do czego ludzie wykorzystują drzewa?” – rozmowa inspirowana. Poszukiwanie drewnianych przedmiotów w swoim otoczeniu
•Układa obrazki historyjki we właściwej kolejności
•Zna etap rozwoju drzewa
•Wypowiada się pełnymi zdaniami
•Dostrzega następstwa pór roku
•Rozpoznaje drzewa iglaste i liściaste
•Rozwija logiczne myślenie
•Wie, jak wyglądają drzewa w poszczególnych porach roku
•Rozwija inwencję twórczą
• Potrafi współpracować w zespole
•Maluje farbami za pomocą różnych materiałów, np. pędzle, gąbka
•Dba o porządek na stanowisku pracy
•Wie do czego potrzebne są drzewa
•Wymienia drewniane przedmioty
•Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
•Wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie

10.10 Leśniczy w przedszkolu – poznanie pracy leśniczego,

Święto Drzewa – wspólne zasadzenie drzewek przy przedszkolu z udziałem zaproszonych gości
•Uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez leśniczego
•Ogląda eksponaty przyniesione przez leśniczego do przedszkola
•Wie w jaki sposób bada się wiek drzew
•Zna wybrane zwierzęta i ptaki zamieszkujące las
•swobodnie wypowiadać się na określony temat
• wie, jakie drzewa rosną w Polsce
• wyróżnia drzewa liściaste i iglaste
• rozpoznaje drzewa na obrazkach
• wie, jakie jest znaczenie drzew w przyrodzie
• dostrzega piękno i potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
• szybko reaguje na polecenia słowne
•potrafi odgadywać zagadki,
•inscenizuje piosenkę ruchem
•czynnie uczestniczy we wspólnej zabawie
•Tworzy kodeks przyjaciela przyrody
•Sadzi drzewka w ogrodzie przedszkolnym

Udział rodziców :
•Udział w prowadzeniu kącika przyrody
•Udział w konkursach realizowanych dla rodziców i dzieci: konkurs plastyczny „Drzewo w mojej okolicy”, konkurs na nadanie imienia drzewkom sadzonym w ogrodzie przedszkolnym
•Udział w uroczystości „Święto Drzewa” – udział w sadzeniu drzewek

Zakończenie projektu

1.Zorganizowanie ekspozycji prac plastycznych
2.Prezentacja albumu drzew wykonanego przez dzieci
3.Wystawa prac plastycznych biorących udział w konkursie zorganizowanym dla dzieci i rodziców „Drzewo w mojej miejscowości”
4.Prezentacja imion drzew wybranych dla sadzonych drzewek przy przedszkolu z konkursu dla rodziców na nadanie imienia
5.Święto Drzewa – wspólne zasadzenie drzewek przy przedszkolu z udziałem zaproszonych gości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.