X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27569
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o uzyskanie awansu zawodowego
na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: mgr Agata Cieplik
Nazwa i adres placówki:
Niepubliczne Przedszkole Bystry Maluszek
Ul. Włoska 20
42-612 Tarnowskie Góry
Opiekun stażu: mgr Danuta Mazur
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015
Cel główny:
- Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe
opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym:
o zaznajomienie się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania placówki;
o zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
o poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki oraz wypoczynku.
- Poszerzanie swojej wiedzy teoretycznej poprzez hospitację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, omawianie obserwowanych zajęć.
- Doskonalenie warsztatu umiejętności praktycznych poprzez prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Omawianie przeprowadzonych zajęć z osobą, w obecności której się one odbyły.
- Poszerzanie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez czynne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli wewnątrz placówki oraz poza nią, samokształcenie i samodoskonalenie.

- Zapoznanie ze środowiskiem dzieci, ich problemami oraz zainteresowaniami.
- Współpraca z rodzicami podopiecznych oraz doskonalenie jej.
- Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci, rozbudzanie ich zainteresowań oraz umiejętności. Stymulowanie aktywności twórczej dzieci.

Zadania wynikające z § 6.2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;
- Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego;
- Zapoznanie się z zadaniami oraz powinnościami nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego; - Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;
- Znajomość procedur awansu zawodowego;
- Poprawne sporządzenie planu awansu zawodowego;
- Zatwierdzony plan awansu zawodowego; Wrzesień 2014
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - Omówienie i ustalenie przebiegu stażu;
- Zawarcie pisemnego kontraktu
z opiekunem stażu;
- Omówienie sposobu sporządzenia planu rozwoju zawodowego; - Rozpoczęcie współpracy
z opiekunem stażu;
- Znajomość zasad przebiegu awansu zawodowego;
- Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego; - Kontrakt na współpracę
z opiekunem stażu;
- Zatwierdzony przez dyrektora placówki plan rozwoju zawodowego;
Wrzesień 2014
Poznanie organizacji, zadań
oraz zasad funkcjonowania placówki - Analiza dokumentacji przedszkola (Statut Przedszkola, dziennik zajęć);
- Zapoznanie z ramowym planem dnia
w placówce;
- Dokonywanie samodzielnych wpisów
w dzienniku;
- Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej; - Kserokopie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
- Znajomość ramowego planu dnia obowiązującego na terenie przedszkola;
- Regularnie i poprawnie prowadzony dziennik zajęć;
- Czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
- Kserokopie dokumentacji;
- Zapisy w dzienniku Na bieżąco, przez cały czas trwania stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - Zaznajomienie się oraz analiza obowiązującej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego; - Poznanie obowiązującej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego; - Wydruk Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego; Wrzesień 2014
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania oraz pracy na terenie placówki - Uczestnictwo w szkoleniach BHP i pierwszej pomocy;
- Zapoznanie z regulaminem BHP i p/poż.; - Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
- Poznanie zasad BHP i p/poż.; - Zapis
w dokumentacji własnej;
- Kserokopia sprawozdania
ze szkolenia BHP i pierwszej pomocy;
Wrzesień 2014
Zapoznanie
ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującymi
w przedszkolu = Zapoznanie ze sposobem prowadzenia zapisów w dzienniku zajęć;
- Poznanie sposobu sporządzania planów miesięcznych; - Prawidłowe zapisy w dzienniku zajęć;
- Poprawnie sporządzone plany miesięczne; Zapisy w dzienniku zajęć;
- Plany miesięczne; Na bieżąco, cały czas trwania stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentów dotyczących planu rozwoju zawodowego; - Zgromadzone dokumenty; - Zaświadczenia;
- Dyplomy;
- Sprawozdania;
- Scenariusze zajęć;
- Fotografie;
- Własne notatki; Na bieżąco, cały czas trwania stażu

Zadania wynikające z § 6.2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty - Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- Doskonalenie własnych umiejętności praktycznych oraz wzbogacanie wiedzy poprzez samokształcenie (czytanie czasopism oraz literatury edukacyjnej);
- Przygotowywanie oraz gromadzenie materiałów oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia oraz urozmaicenia zajęć; - Zdobycie wiedzy na temat sposobów i metod pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym;
- Poszerzenie wiedzy pedagogiczno- psychologicznej;
- Zgromadzenie pomocy dydaktycznych do zajęć
z dziećmi;
- Zaświadczenia, dyplomy;
- Pomoce dydaktyczne
do zajęć;
- Bibliografia; Cały czas trwania stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy - Publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie;
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
- Konstruowanie pomocy dydaktycznych
do zajęć: karty pracy, ilustracje, kolorowanki, dyplomy itp.;
- Opracowywanie własnych opowiadań, zagadek, wierszy;
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
- Wykorzystywanie Internetu do poszerzania wiedzy specjalistycznej;
- Poszerzenie wiedzy
z zakresu technologii informatycznej;
- Posługiwanie się technologią komputerową, ułatwianie pracy, estetyka pracy; - Publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie;
- Dokumenty
z prowadzonych zajęć, karty pracy, pomoce dydaktyczne;
- Wydruki ciekawych artykułów, informacji; Na bieżąco

Zadania wynikające z § 6.2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, nawiązanie współpracy
z rodzicami - Obserwacja życia rodzinnego dzieci,
ich relacji z rodzicami;
- Rozmowy indywidualne z dziećmi;
- Rozmowy indywidualne z rodzicami;
- Przekazywanie rodzicom informacji
o postępach dzieci, ich trudnościach edukacyjnych lub społecznych; - Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
- Nawiązanie czynnej współpracy z rodzicami, podtrzymywanie dobrych relacji; - Notatki własne Na bieżąco
Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności zaspokajania indywidualnych potrzeb dzieci - Rozmowy z dziećmi, obserwacja zachowania podczas zabaw samorzutnych oraz organizowanych przez nauczyciela;
- Rozmowy z innymi nauczycielami, wymiana spostrzeżeń, konsultacje;
- Współpraca ze specjalistami (logopeda, terapeuta);
- Indywidualne rozmowy z rodzicami;
- Zapoznanie się literaturą pedagogiczno-psychologiczną; - Poszerzenie wiedzy
o potrzebach dzieci oraz sposobach ich zaspokajania;
- Poznanie dzieci, ich potrzeb, zainteresowań, możliwości rozwojowych; - Notatki własne;
- Bibliografia; Na bieżąco
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci - Proponowanie dzieciom różnorodnych metod i technik aktywności twórczej;
- Przygotowywanie dzieci do udziału
w uroczystościach przedszkolnych;
- Wspieranie dzieci w samorzutnych potrzebach realizacji twórczości;
- Rozbudzanie w dzieciach potrzeby aktywności twórczej;
- Wspieranie dzieci
w twórczym analizowaniu
i interpretowaniu dzieł; - Prace dzieci;
- Fotografie;
- Nagrania; Na bieżąco
Organizacja
i uczestnictwo
w wycieczkach przedszkolnych oraz uroczystościach - Czynny udział w organizacji uroczystości okolicznościowych w przedszkolu;
- Organizacja i udział w wycieczkach przedszkolnych; - Zdobywanie nowych doświadczeń;
- Współpraca z innymi nauczycielami;
- Nawiązanie współpracy
z opiekunami/rodzicami dzieci;
- Scenariusze uroczystości,
- Plan wycieczki;
- Fotografie; Zgodnie z ustalonymi terminami

Zadania wynikające z § 6.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela - Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela; - Obiektywne omówienie hospitowanych zajęć;
- Zdobycie wiedzy na temat przeprowadzenia zajęć poprawnych pod względem metodycznym i merytorycznym; - Scenariusze zajęć;
- Notatki własne
z hospitowanych zajęć; Co najmniej raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela - Sporządzanie scenariuszy zajęć;
- Przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela;
- Omówienie przebiegu zajęć, zastosowanych metod oraz pomysłów z opiekunem stażu; - Prawidłowo napisany scenariusz zajęć;
- Zrealizowanie celów edukacyjnych określonych w scenariuszu;
- Zanotowanie uwag na temat przeprowadzonych zajęć; - Scenariusze zajęć;
- Notatki własne
po przeprowadzeniu
i omówieniu zajęć; Co najmniej raz w miesiącu

........................................ ........................................
(data i podpis opiekuna stażu) (data i podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.