X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27456
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Monika Pisulla

nauczyciel języka polskiego

Szkoły Podstawowej

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrzeszowie

Okres trwania stażu : 01.09.2012 r. – 31.05.2015 r.

Informacje o nauczycielu

1) Imię i nazwisko: Monika Pisulla
2) Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
3) Data planowanego ukończenia stażu: 31.05.2015 r.
4) Staż pracy pedagogicznej: 10 lat
5) Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

CELE STAŻU:

Poszerzenie poziomu wiedzy.
Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Podniesienie poziomu pracy szkoły.
Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych .
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Wzbogacenie wiedzy na temat oceniania zewnętrznego i wewnętrznego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.

- wrzesień 2012 r.,
- cały okres stażu (na bieżąco),
- znajomość procedury awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i przedłożenie dyrekcji planu rozwoju zawodowego,

2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

2.1 Analiza dokumentacji szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, programu profilaktyki, regulaminu szkolnego systemu oceniania i promowania.
2.2 Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentów szkoły w oparciu o wymagania reformy oświaty.
2.3. Prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela (wychowawcy klasy i przedmiotu).

- wrzesień 2012 r.,
- cały okres stażu,
- plan rozwoju,

- dokumentacja szkolna,

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

3.1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy .

3.2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.

- wrzesień 2012r.,
- cały okres stażu,

- cały okres stażu,

- gromadzone dokumenty, (zaświadczenia, dyplomy itp.),

- zaświadczenia,
- dokumenty,
- scenariusze,
- inne,

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- czerwiec 2015r.,

- sprawozdanie,

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

§ 8. ust. 1. pkt 1.

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie
warsztatu i metod pracy w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Studiowanie fachowej literatury, poradników metodycznych, korzystanie z multimedialnych źródeł informacji oraz zasobów Internetu.
2. Opracowanie scenariuszy jednostek lekcyjnych, materiałów pomocniczych, pomocy dydaktycznych .
3. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.

- cały okres stażu,

- opracowane materiały, scenariusze zajęć i pomoce , programy, kontrakty,
- potwierdzenie dyrektora szkoły,
- zdjęcia i inne,
- kserokopie współtworzonych dokumentów,

§ 8. ust. 1. pkt 2.

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

1. Organizacja konkursów dydaktycznych w szkole:
- konkurs ortograficzny,
- konkurs pięknego czytania,
- konkurs czytania ze zrozumieniem,
- konkurs na najpiękniejszy
zeszyt,
2. Organizacja konkursu czytelniczego „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?” w ramach Koła czytelniczego.
3. Współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych:
- impreza z cyklu Promocja zdrowia,
- spotkanie z ciekawą postacią,
- powitanie Wiosny,
- Wigilia,
- Wielkanocny Zajączek,
- Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej
- inne
4. Współpraca z nauczycielami innych szkół.
5. Współpraca z gazetą lokalną (artykuły do prasy).
6. Współredagowanie szkolnej strony internetowej.
7. Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i klasowych.
8. Współpraca z rodzicami (pedagogizacja).
9. Praca w zespołach do spraw:
- opracowania analizy wyników egzaminu klas VI,
- ewaluacji pracy szkoły
- przewodniczenie Zespołowi samokształceniowemu nauczycieli uczących w klasach IV – V – VI dla uczniów z lekkim upośledzeniem intelektualnym.

- cały okres stażu,

- potwierdzenie dyrektora,
- ksero dokumentów,
- zaświadczenia,
- notatki,
- artykuły do gazety,

§ 8. ust.1. pkt 3.

Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

1. Studiowanie fachowej literatury.
2. Śledzenie na bieżąco ofert wydawniczych oraz zaopatrzenie się w nowe pozycje, a także przeglądanie stron internetowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnych do potrzeb szkoły ( warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne, kursy grantowe ).

- cały okres stażu,

- autorefleksje,
- wykaz fachowej literatury,
- wykaz stron internetowych,
- zaświadczenia o ukończonych formach dokształcania

§ 8. ust.2. pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Udział w szkoleniach WDN.
2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
3. Organizacja wycieczek turystycznych (poznawczych) oraz do kina, teatru.
4. Stworzenie testu sprawdzającego kompetencje uczniów, stanowiącego przygotowanie do sprawdzianu klas VI.
5. Działania w kierunku doposażenia klasopracowni.
6. Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników.
7. Uczestnictwo w odpowiednich formach doskonalących związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.

- cały okres stażu,

- zaświadczenia,
- notatki,
- potwierdzenia odbytych wycieczek,
- sprawozdania z uroczystości szkolnych,
- przykłady przygotowanych testów,
- zdjęcia i inne,
- zaświadczenie ukończenia kursu,
- przykład ankiety wraz z opracowaniem wyników

§ 8.ust.2.pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przeprowadzanie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera i Internetu w klasach IV – V – VI
( np. z wykorzystaniem programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych ).
2. Opracowywanie dokumentów, materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów techniką komputerową.
3. Opracowanie analizy wyników sprawdzianu klasy VI.
4. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach,
5.Publikowanie na stronach www.
6. Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

- cały okres stażu,

- scenariusze zajęć,
- wykaz pomocy dydaktycznych,
- opracowanie – analiza wyników sprawdzianu klasy VI,
- wykaz publikacji,

§ 8.ust.2.pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach WDN

1.Aktywna praca w zespole samokształceniowym nauczycieli uczących w klasach IV - V – VI z lekkim upośledzeniem intelektualnym.
2. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę ( w miarę potrzeb ).
3. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych.
4. Prowadzenie tzw. lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli.
5. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

- cały okres stażu,

- harmonogram i protokoły spotkań zespołu samokształceniowego,
- opracowane materiały, scenariusze,
- notatki z rad,
- konspekty lekcji

§ 8.ust.2.pkt 4a.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem sprawach nieletnich.

1. Praca z uczniami mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej - tworzenie IPETów, programu wychowawczego klasy itp.
2.Opracowanie programu zajęć kółka czytelniczego.
3.Pełnienie funkcji opiekuna kółka czytelniczego.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów – praca z uczniem zdolnym.
5.Opracowywanie i wdrażanie programów cyklicznych imprez szkolnych.

- cały okres stażu,

- potwierdzenie dyrektora szkoły,
- potwierdzenie współpracy z nauczycielami,
- zdjęcia,
- zaświadczenia,
- program kółka,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

§ 8.ust.2.pkt 4b.
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.

1.Zdobycie uprawnień egzaminatora – ukończenie szkolenia ( kursu ).

- w okresie stażu,

- zaświadczenie,

§ 8.ust.2.pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Kierowanie zespołem samokształceniowym
( protokołowanie posiedzeń, sporządzanie sprawozdań ).
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli i rodziców.
4. Przeprowadzenie ankiety na spotkaniu z rodzicami i jej analiza.
5. Doposażenie klasopracowni w nowe pomoce dydaktyczne.

- cały okres stażu,

- zaświadczenia,
- potwierdzenia,
- wzór ankiety (opracowania ),
- karta ewaluacji lekcji,
- plany zajęć,

§ 8.ust.2.pkt 4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( np. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów).
2.Współpraca z policją.
3. Współpraca z kuratorem sądowym.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
5. Współpraca ze służbą zdrowia ( prelekcja pielęgniarki na wybrany temat ).

- cały okres stażu,

- notatki,
- potwierdzenia,
- opinie do sądu
( kserokopie ),

§ 8.ust.2.pkt 4f.

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywana pracą
( scenariusze, plany, konspekty)


- cały okres stażu,

- publikacje

§ 8.ust.2.pkt 5.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych, w tym studiowanie fachowej literatury
2. Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy i jego ewaluacja.
3. Realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki.

- cały okres stażu,

- plan pracy wychowawczej i jego ewaluacja,
- sprawozdania z realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki

§ 9. ust.3.

Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

1. Inne osiągnięcia zawodowe.

- cały okres stażu,

- zgodnie z rozporządzeniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.