X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27400

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, posiadającego kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu

mgr Sylwia Matusik

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego, posiadającego kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego,
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.

Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianam - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późniejszymi zmianami (z dnia 15 lipca 2004r.)

§ 8.ust.2.pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

ZADANIA I DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJA
1.Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
- analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, pogłębienie znajomości prawa oświatowego.
2.Pogłębianie wiedzy na temat zmian wynikających z reformy systemu edukacji
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania ze stażu
- analiza ustaw i rozporządzeń (wrzesień 2012r, czerwiec 2015r.
materiały dot. realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu zawodowego notatki)
3.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzających wiedzę z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej (szkolenia, warsztaty, itp.),(cały okres stażu, potwierdzenie udziału)
4.Samodzielne poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki przedmiotu
- systematyczne studiowanie literatury (książki, czasopisma) dotyczącej psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedmiotu
(cały okres stażu, wykaz przydatnej literatury)
5 .Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- uczestnictwo w warsztatach metodyczno-przedmiotowych
-udział w warsztatach z zakresu problematyki wychowawczej
-wybór adekwatnych technik i metod aktywizujących uczniów
- podnoszenie atrakcyjności lekcji W-F cały okres stażu
(zaświadczenia)
6.Opracowanie dokumentów szkolnych
- opracowanie nowego programu nauczania zgodnie z nową podstawą programową
- opracowanie wynikowych planów nauczania
- opracowanie wymagań edukacyjnych z przedmiotu
- opracowanie planu pracy z uwzględnieniem wychowania zdrowotnego (VIII 2012r.,VIII-IX 2012r.,VIII-IX 2012r.,VIII-IX 2012r. plan wynikowy, opracowane wymagania,PSO, plan pracy)
7. Praca w zespołach zadaniowych szkoły
- zespół przedmiotowy
- zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie
- zespół wychowawczy
- zespół ds. Promocji Szkoły
(w czasie stażu, protokoły)
8.Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły - pozyskanie różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu sportowego (w czasie stażu wykaz inwentarzowy)
9.Prowadzenie konsultacji przedmiotowych
- praca z uczniem zdolnym
- praca z uczniem mającym przejściowe lub stałe problemy z przedmiotem (na bieżąco, wg potrzeb,dziennik)
10.Rozwijanie form współpracy z rodzicami
- udział w spotkaniach wychowawcy z rodzicami uczniów (zebrania)
- indywidualne spotkania z rodzicami
- udział w konsultacjach przedmiotowych z rodzicami
- (porady, rozmowy służące pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania).
- zaangażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły.(na bieżąco dziennik)
11.Sprawowanie opieki nad gablotami o tematyce sportowej -ekspozycja dyplomów i pucharów zdobytych przez uczniów
- pełnienie roli doradcy w sprawach tematyki gazetki.
- aktualizacja gazetki (w czasie stażu gablota)
12. Promocja szkoły w środowisku
- zamieszczanie na stronie internetowej informacji o sukcesach sportowych szkoły i uczniów
- organizowanie zawodów sportowych na terenie szkoły
- udział w proponowanych zawodach sportowych
- promocja szkoły w sosnowieckich gimnazjach oraz w dniu otwartym szkoły (w czasie stażu, III – IV 2013-2015r strona internetowa
dziennik, zdjęcia, osiągnięcia, rekrutacja)
13. Troska o bazę i sprzęt sportowy, opieka nad salami sportowymi -sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego przyborów i przyrządów sportowych oraz informowanie o usterkach
- drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów
- składanie zapotrzebowania na przybory i przyrządy (wg bieżących potrzeb cały okres stażu, w miarę możliwości finansowych baza dydaktyczna)

§ 8.ust.2.pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA I DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, DOKUMENTACJA

1.Poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji informatycznej
- udział w szkoleniach
- samokształcenie (cały okres stażu, zaświadczenia)
2.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej
- przygotowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, sprawozdań i zestawień w wersji elektronicznej
- zapis planów zawodów sportowych w formie elektronicznej
- ewaluacja regulaminu i zmiana kryteriów oceniania z wychowania fizycznego, przygotowanie kryteriów oceniania z wychowania fizycznego dla uczniów i rodziców
- wykorzystanie komputera w organizacji zawodów (regulaminy, dyplomy, sprawozdania)
- opracowanie dokumentacji z przebiegu stażu
- wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zebrań z rodzicami oraz godzin wychowawczych
- wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach wychowania fizycznego (edukacja zdrowotna , itp.) wg potrzeb,
cały okres stażu, wypracowane materiały,
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
prezentacje z informacjami dla rodziców i uczniów
dziennik
3.Korzystanie z materiałów umieszczonych w Internecie
- wykorzystywanie materiałów edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych
- korzystanie z opracowanych regulaminów zawodów sportowych
(wg potrzeb, notatki, wykaz stron www)
4.Utrzymywanie kontaktu drogą mailową
- korzystanie z poczty internetowej
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na forach internetowych
- przegląd bieżących informacji z zakresu prawa oświatowego cały okres stażu, na bieżąco, adres internetowy,wykaz for,wykaz stron www)
5.Współredagowanie strony internetowej szkoły
- współpraca z informatykami
- zamieszczanie na stronie www informacji o zawodach i wynikach sportowych osiąganych przez uczniów
- umieszczenie na stronie www szkoły zdjęć z imprez sportowych (cały okres stażu, strona www szkoły, zdjęcia)

§ 8.ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA I DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, DOKUMENTACJA
1.Wspieranie przyszłych nauczycieli
- opieka nad nauczycielem rozpoczynającym pracę na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego
- opieka nad praktykantami
- dzielenie się doświadczeniem zawodowym na temat organizacji zawodów sportowych (wg potrzeb)
2.Opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć sportowych
- dzielenie się doświadczeniem z zakresu organizacji i przebiegu zajęć w czasie stażu autorskie scenariusze
3.Współpraca z nauczycielami pracującymi w szkole
- udział w lekcjach otwartych i wywiadówkach innych nauczycieli
- współpraca przy organizacji zawodów sportowych (w czasie stażu, dziennik, dokumentacja z zawodów)
4.Prowadzenie zajęć otwartych
- zajęcia otwarte
- lekcje koleżeńskie (w czasie stażu, zaświadczenie)

§ 8.ust.2.pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA I DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, DOKUMENTACJA
1.Wdrożenie działań edukacyjno-wychowawczych z zakresu programu „Szkoły Promującej Zdrowie”
- realizacja programu (w czasie stażu sprawozdanie)

§ 8.ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA I DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, DOKUMENTACJA
1.Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
- kontrola imprez szkolnych pod kątem porządku i BHP
- współorganizacja Dnia Otwartego Liceum
- współorganizacja Szkolnego Dnia Sportu (na bieżąco, wg potrzeba,
dziennik, zdjęcia, program)
2.Organizowanie wycieczek szkolnych
- opracowanie i realizacja planów wycieczek (wycieczki klasowe integracyjne, przedmiotowe)
- wycieczki narciarskie
- obóz narciarski (w czasie stażu, program, karty wycieczek)
3.Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
- zajęcia rekreacyjne
- rajdy piesze
- regaty żeglarskie (w czasie stażu, dziennik, sprawozdanie)
4.Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego
- prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży
(w czasie stażu dziennik zajęć pozalekcyjnych)

§ 8.ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA I DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, DOKUMENTACJA
1.Współpraca z partnerami szkoły
- UKS „Huragan”
- SZS
- MOSiR (w czasie stażu, zaświadczenia, dyplomy)
2.Współpraca z klubami i sekcjami sportowymi działającymi na terenie miasta i gminy
- wyszukiwanie utalentowanej młodzieży i kierowanie jej do sekcji sportowych (w czasie stażu notatki, osiągnięcia uczniów)
3.Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły.
- Szkolnym Klubem Europejskim
- Samorządem Szkolnym w czasie stażu wspólne przedsięwzięcia
4.Współpraca z innymi wychowawcami oraz nauczycielami
- konsultacje w/s indywidualnych uczniów (wg potrzeb, dziennik)
5.Sprawowanie funkcji opiekuna praktyk studenckich
- opieka nad studentami odbywającymi praktykę w liceum i szkole podstawowej (wg potrzeb, dziennik)
6.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- rozmowy, konsultacje (w czasie stażu, zaświadczenie)
7.Współpraca z higienistką szkolną
- rozmowy, konsultacje (w czasie stażu, zaświadczenie)
8.Udział w pracach Zespołu ds. Wychowawczych i Profilaktyki
- rozmowy, konsultacje
-uczestnictwo w spotkaniach zespołu, udział w pracach nad programem profilaktyki (w czasie stażu, zaświadczenie)
9.Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
- prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach organizowanych przez szkołę (Organizowanie zbiórek zabawek, podręczników, itp.)
(w czasie stażu, zaświadczenie)

§ 8.ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA I DZIAŁANIA, FORMY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI, DOKUMENTACJA
1.Opracowanie dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych zaistniałych na terenie placówki.
- identyfikacja problemu, podjęcie adekwatnych działań (w czasie stażu, sprawozdanie, opracowanie materiałów)
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
- studiowanie literatury fachowej
- współpraca z pedagogiem szkolnym, szkolnym koordynatorem do spraw bezpieczeństwa, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i stosowanie się do jej zaleceń (w czasie stażu, zaświadczenie, opis i wynik ewaluacji)

Sylwia Matusik

Zatwierdzenie do realizacji

...................................
/data/
Dyrektor szkoły

....... ... ...........................
/podpis/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.