X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27253
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program zajęć koła teatralnego

PROGRAM PRACY SZKOLNEGO KOŁA TEATREALNEGO dla klasy II i III gimnazjum

Program koła teatralnego obejmuje:
1.Ogólną charakterystykę programu
2.Cele dydaktyczno-wychowawcze, cele szczegółowe,
3.Metody, formy pracy
4.Techniki teatralne
5.Oczekiwane rezultaty, osiągnięcia uczniów
6.Tematykę zajęć
Program przeznaczony jest do realizacji w klasie II gimnazjum, dostosowany do wieku i potrzeb edukacyjnych uczniów.
Zamierzeniem programu jest kształtowanie osobowości uczniów, przygotowanie do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym oraz wspieranie zainteresowań teatrem, a co za tym idzie literaturą. Ponadto, realizacja programu zachęci dzieci do czytania i głębszego odbioru utworów literackich, czy spektakli teatralnych oraz rozbudzi zdolności recytatorskie.Koło teatralne prowadzone jest raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, a także w miarę potrzeb przed spektaklami.

Nabór do koła teatralnego odbywa się na zasadzie dobrowolności.

CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE KOŁA TEATRALNEGO
-kształtowanie u uczniów potrzeby obcowania ze sztuką,
-przygotowanie do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym,
- propagowanie wiedzy na temat teatru,
- Integracja zespołu,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.CELE SZCZEGÓŁOWE

-Rozbudzanie zdolności recytatorskich uczniów.
-Budzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie w uczniach kreatywności
-Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i rzetelności.
-Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
-Uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych (rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych, tanecznych).
-Przygotowanie do samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, tekstów kultury; docierania do informacji, wyrażania swojego sądu; wszechstronnego rozwoju
- Nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji.
-Wspomaganie, podniesienie samooceny, terapia dzieci mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach,dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych,
z wadami wymowy, niezdyscyplinowanych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo.

METODY PRACY
1. Podające
2. Problemowe
3. Aktywizujące
4. Ekspresyjne
5. praktyczne
FORMY PRACY
praca indywidualna, grupowa, zbiorowa
TECHNIKI TEATRALNE
- Ćwiczenia wyraźnego mówienia,
- Improwizacja,
- Ruch,
- Śpiew.
-zabawy i gry dramowe,
-przekształcanie tekstu lektury w scenariusz
-tworzenie własnych scenariuszy
-prezentacja spektakli,
- refleksja i ocena.

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:

-interesuje się literaturą, teatrem, muzyką
-zna i rozumie pojęcia dotyczące tworzyw teatralnych, budowy teatru, różnych form i technik teatralnych, warsztatu pracy aktora i współtwórców teatru
-stosuje w praktyce umiejętności i wiedzę teatralną w procesie tworzenia własnego spektaklu teatralnego (tworzy scenografię, kostiumy, dobiera rekwizyty)
-korzysta ze różnych źródeł wiedzy
- potrafi wejść w różne role i stworzyć kreację
-potrafi ocenić obiektywnie siebie i innych, wyrażać swoje emocje
- potrafi odpowiednio recytować tekst ze zrozumieniem i uwzględnieniem jego intencji
-prezentuje się szerszemu gronu osób
- bierze aktywny udział w życiu szkoły

TEMATYKA ZAJĘĆ, TREŚCI PROGRAMOWE
1. POZNAJMY SIĘ - Przedstawiamy się, wyrażamy nasze oczekiwania, prezentujemy swoje możliwości aktorskie, opowiadamy o naszych doświadczeniach teatralnych
i aktorskich.
2. GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ćw. i zabawy kształcące poprawne i wyraźne wymawianie głosek. Kształcenie odpowiedniej dykcji, zestaw ćwiczeń ułatwiających prawidłowy oddech.
3. WIEM CO TO JEST TEATR - zapoznanie i utrwalenie pojęć związanych z teatrem- teatr, aktor, scena, choreografia, sztuka, dekoracja...
4. JAK LUDZIE SIĘ POROZUMIEWAJĄ - Komunikacja werbalna i niewerbalna. Cechy dobrego nadawcy i dobrego odbiorcy. Ekspresja (autoportrety, rzeźby nastroju, kolor nastroju,
5. MAŁE IMPROWIZACJE - wchodzimy w rolę - odgrywamy scenki wzięte z życia. Tworzenie
i pełnienie ról w grupie

6.MAŁE FORMY SCENICZNE – wiersze, czytanie, interpretacja, deklamacja, odgrywanie ról

7.PRZYGOTOWUJEMY PRZEDSTAWIENIE
– wspólne odczytanie wybranego scenariusza, propozycje uczniów co do zmian scenariusza, przydzielanie ról,

- próby z tekstem, doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról, opracowanie choreografii, dobieranie muzyki. Projektowanie strojów i dekoracji. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za muzykę, dekoracje, obsługę sztuki,

– próby wszystkich scen inscenizacji,

- Tworzenie plakatów, wykonanie zaproszeń, przygotowanie sceny i widowni,

- PREMIERA PRZEDSTAWIENIA – zaprezentowanie inscenizacji,
-wymiana wrażeń z przebiegu inscenizacji, obejrzenie zdjęć, samoocena

EWALUACJA:
Ewaluacja dokonana będzie poprzez udział uczniów w konkursach recytatorskich, literackich, teatralnych. Najlepszą oceną oddziaływania programu będą jednak opinie widzów po spektaklu wystawionym przez uczniów.

Opracowała: Katarzyna Seremak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.