X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2713
Przesłano:

Program autorski "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc"

AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI RATOWNICZEJ DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RYBNIK, 2007

Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w świecie!!! Dlatego warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję - lekcję ratowania życia...

Obowiązek szkół w zakresie nauczania bezpiecznych zachowań oraz
pierwszej pomocy wynika nie tylko z odpowiednich zapisów w podstawach programowych w każdym etapie edukacyjnym ale również z dokumentu o wyższej wadze, tj. z Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W Art. 1. wprowadzono pkt 16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.(DzU z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Art. 1, pkt 16)

Spis treści:

I. Wstęp 4
II. Charakterystyka programu 5
III. Cele programu 6
IV. Zasady realizacji programu 7
V. Treści kształcenia i wychowania realizowane na zajęciach nauczania zintegrowanego 8
VI. Ewaluacja 15
VII.Środki dydaktyczne 16
VIII. Bibliografia 16
IX. Załączniki 17

I. Wstęp

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie!

Pod pojęciem Ratownictwo rozumiemy niesienie pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, albo krócej – nauka o sposobach niesienia pomocy.
Dotychczasowy system edukacji ratowniczej naszego społeczeństwa jest nieskuteczny przede wszystkim dlatego, ze zbyt późno rozpoczyna się nauczanie pierwszej pomocy, tj. dopiero w szkole ponadpodstawowej w ramach przedmiotu przysposobienie obronne. Aby Polacy nie byli analfabetami w zakresie ratownictwa, należy rozpoczynać nauczanie pierwszej pomocy, tak jak w krajach zachodnich już w pierwszym etapie edukacyjnym.
Nauki ratownictwa ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy uczą się tylko nieliczni uczniowie zrzeszeni w szkolnych kołach PCK i drużynach ZHP.
Tempo współczesnego życia, rozwój techniki i motoryzacji niosą za sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.
Według danych GUS corocznie w różnych wypadkach ginie około 30 000 osób. Natomiast na zawał umiera około 29 000. Szacuje się, że liczba tych corocznych, śmiertelnych ofiar mogłaby być o kilka tysięcy mniejsza, gdyby świadkowie tragicznych zdarzeń natychmiast przystąpili do niesienia pomocy. To właśnie często minuty decydują o życiu człowieka. Od szybkości naszych decyzji, celowości zabiegów ratowniczych wykonanych doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku, zależy nieraz dalszy los poszkodowanego.
Dlatego we współczesnym świecie powszechne posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest tak nieodzowne jak umiejętność czytania i pisania. Na całym świecie, w celu przełamania barier, podejmowane są, z powodzeniem, próby nauczania pierwszej pomocy wśród najmłodszych.
Ważnym jest, aby edukację prozdrowotną rozpocząć jak najwcześniejszej. Światowa praktyka donosi, że nawet dzieci mogą służyć pomocą w nagłych wypadkach i jednocześnie mobilizować rodziców do aktywności w tym zakresie.
Dziecko już od wczesnych lat swego życia uczestniczy w ruchu drogowym, nie zdając sobie sprawy z grożących mu niebezpieczeństw i skutków nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym należy podjąć pracę dydaktyczno – wychowawczą w celu wyposażenia uczniów z w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

II. Charakterystyka programu

Opracowany przeze mnie program autorski „Edukacji ratowniczej jest przeznaczony dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku.
Celem wprowadzenia edukacji ratowniczej jest zapobieganie i minimalizowanie skutków zagrożeń oraz wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zadaniem programu jest uświadomienie dzieciom o grożących niebezpieczeństwach, uwrażliwienie ich na dbałość o swoje zdrowie.
Program poświęcony jest tematyce zapobiegania wypadkom oraz sposobu prawidłowego zachowania się w miejscach wypadku.
Dzieci mają nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa w domu, szkole i w innych środowiskach społecznych, ale również wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach.
Posiadam Certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanego przez WOŚP. Zakres treści programu jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Program będzie realizowany w I i II semestrze roku szkolnego 2007/2008.
Zajęcia będą odbywać się w ramach zajęć zintegrowanych 1 godzinę raz w miesiącu w sali lekcyjnej lub w sali gimnastycznej.
Realizacja tego programu umożliwia kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach

III. Cele programu:

1.Cel ogólny:
Uczeń potrafi zachowywać się bezpiecznie, potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku.

2.Cele szczegółowe:
kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną
kształtowanie u dzieci zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie zabaw i gier
zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom
poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa
nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych
kształtowanie prawidłowych reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych
wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu
kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym
kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych
nabycie umiejętności zachowania się w czasie ogłoszenia alarmu w szkole.

IV.Zasady realizacji programu

Uczniowie pracują metodami aktywnymi – model uczenia się i poznawania we współpracy. Dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobywają nowa wiedzę, prezentują już nabytą, ale też wychodzą ponad ten schemat – mają szansę wspólnego zetknięcia się z problemami i możliwościami ich rozwiązania podczas prac grupowych.
Program realizowany będzie za pomocą następujących metod pracy:
1.metody podające:
pogadanka
opis
objaśnienie

2.metody problemowe:
metody aktywizujące
inscenizacja
burza mózgów
gry symulacyjne

3.metody eksponujące:
film
4.metody praktyczne
pokaz
ćwiczenia przedmiotowe

Walorem zajęć są korzyści płynące z pracy twórczej w grupie:
dają możliwości wymiany doświadczeń
stwarzają okazje do rozmów o trudnych sprawach
pomagają dostrzec siebie na tle grupy
zwiększają poczucie własnej odrębności i odpowiedzialności
pomagają w ugruntowaniu własnej wartości dzieciom z zaniżoną samooceną.

Etapy zajęć:
1.Przedstawienie celów i wywołanie pozytywnego nastawienia.
2.Przekazanie wiadomości związanych z tematem.
3.Pomaganie w pracy twórczej grupy.

V. Treści kształcenia i wychowania realizowane na zajęciach nauczania zintegrowanego

(Treści kształcenia i wychowania pierwotnie przedstawiono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Termin realizacji
Temat
Zagadnienia związane z realizacją programu
Przewidywane osiągnięcia uczniów

Wrzesień
Zasady i przepisy bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Alarm przeciwpożarowy
przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji
nauka „Piosenki o ruchu drogowym”
ćwiczenia w praktycznym przechodzeniu przez jezdnię
troska o bezpieczeństwo własne oraz innych
uświadomienie zagrożeń istniejących na drodze
zaznajomienie z niewłaściwym zachowaniem się pieszych i kierowców
Załącznik 1

przyczyny powstawania pożarów
zachowanie się podczas pożaru w domu, szkole
wpływ wysokiej temperatury i dymu na zdrowie człowieka
wzywanie straży pożarnej
sposoby gaszenia pożaru
omówienie i prezentacja drogi ewakuacyjnej w szkole
zaznajomienie z sygnałem alarmu i przygotowanie właściwego zachowania
Załącznik 2

zna zasady przechodzenia przez jezdnię
rozpoznaje najczęściej spotykane znaki drogowe
potrafi korzystać z pobocza drogi w przypadku braku chodnika
wie, że należy chodzić lewą stroną drogi
dostrzega ważność umieszczania znaków odblaskowych na ubraniu i tornistrze
potrafi ostrożnie poruszać się po ulicy, zwłaszcza na niebezpiecznych odcinkach i skrzyżowaniach
jako użytkownik dróg nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych

zna drogę p. pożarową
odpowiednio reaguje na sygnały alarmowe
potrafi zgłosić pożar- umie wezwać Straż Pożarną
wie, jak właściwie zachować się podczas pożaru w domu, w szkole, w lesie
uwiadamia sobie, że nie wszystko gasi się wodą w trosce o swoje bezpieczeństwo
jest gotowy do niesienia pomocy innym w razie pożaru
wie, jakie mogą być konsekwencje opóźnienia ewakuacji
rozumie, dlaczego należy przestrzegać poleceń nauczyciela
potrafi spokojnie opuścić zagrożone


Październik
Wzywanie pomocy na miejsce wypadku, pozycja boczna ustalona

zachowanie się w miejscach wypadku
ocena miejsca wypadku
wzywanie pogotowia ratunkowego
doskonalenie umiejętności postępowania w miejscu wypadku
nauka rozmowy przez telefon z pogotowiem ratunkowym
przygotowanie dzieci do wykonania prostych czynności ratowniczych
nauka ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
uświadomienie ważności uspakajania poszkodowanego
Załącznik 3,4

potrafi ocenić stan poszkodowanego
potrafi zgłosić wypadek
zna numer pogotowia ratunkowego
posiada umiejętność korzystania z telefonów alarmowych i wie, jak prowadzić rozmowę z pogotowiem ratunkowym
rozumie, że udzielenie pierwszej pomocy daje szansę przeżycia wypadku
wie, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
potrafi rozpoznać dźwięki telefonów komórkowych i stacjonarnych
potrafi udzielić właściwej pomocy poszkodowanemu: zastosować metodę „w.s.c.” (widzę, słyszę, czuję) oraz go uspokoić


Listopad
2:30
Resuscytacja krążeniowo- oddechowa

przywracanie i utrzymanie drożności dróg oddechowych
omówienie sytuacji kiedy należy wykonywać oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej poszkodowanego
zaprezentowanie i pokaz na manekinie prawidłowo wykonanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej
ćwiczenia w parach na manekinach (jeden wykonuje oddechy, drugi uciski)
Załącznik 5

potrafi ocenić,kiedy należy wykonać oddechy ratownicze
potrafi wykonać prawidłowe oddechy ratownicze
wie,że oddechy należy wykonywać powoli i spokojnie
pamięta że należy udrożnić drogi oddechowe
potrafi prawidłowo odnaleźć miejsce ucisku
wie,że uciski należy wykonywać mocno i szybko
wie, że oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej można ćwiczyć tylko na manekinie


Grudzień
Łańcuch przeżycia

przypomnienie poznanych czynności ratujących życie
ustalenie, że każda z tych czynności stanowi ogniwo łańcuch przeżycia
ćwiczenia praktyczne na manekinach
poznanie czwartego ogniwa łańcucha- defibrylacji
wykonanie w czterech grupach rysunków łańcucha

potrafi powiedzieć, co to jest łańcuch przeżycia
potrafi wymienić wszystkie czynności, które składają się na łańcuch przeżycia
wie, które czynności wchodzące w skład łańcucha może wykonać samodzielnie
pamięta o szybkim wezwaniu pomocy


Styczeń
Apteczka małego ratowniczka

Opatrywanie ran
omówienie poszczególnych środków znajdujących się w apteczce
poznanie przeznaczenia środków opatrunkowych
Załącznik 6

sposoby opatrywania ran
wykonywanie prostych opatrunków
spotkanie z pielęgniarką szkolną
Załącznik 7

wie, co znajduje się w apteczce pierwszej pomocy
wymienia podstawowe wyposażenie apteczki, wie do czego służą: opatrunki gazowe, bandaże różnej szerokości, plastry z opatrunkiem, chusty trójkątne
potrafi opatrzyć niewielkie skaleczenie

potrafi właściwie zastosować odpowiednie środki lecznicze znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy


Luty
Krwotoki z nosa

ukazanie sytuacji, kiedy najczęściej może dojść do krwotoku z nosa
psychiczne nastawienie na ewentualność obfitego krwawienia z nosa, tak osoby poszkodowanej, jak i kolegów
zapoznanie dzieci ze sposobami zachowania się w przypadku krwawienia z nosa (poszkodowanych)
zapoznanie dzieci ze sposobami niesienia pomocy osobie krwawiącej
Załącznik 8

zna przyczyny (najczęściej występujące) krwawienia z nosa
wie, że nie należy wpadać w panikę ze względu na obfite krwawienie własne lub innych osób
wie, jakie środki zastosować przy drobnych krwotokach
zapobiega wypadkom

zna zagrożenia wynikające z kontaktu z krwią poszkodowanego
potrafi założyć prosty opatrunek
wie, że tamowanie krwawienia należy wykonać jak najszybciej
potrafi właściwie zachować się w przypadku własnego krwawienia


Marzec
Złamania kości

złamania otwarte i zamknięte
nauka postępowania przy złamaniach otwartych i zamkniętych
zapoznanie z sytuacjami doprowadzającymi do urazów
uwrażliwienie uczniów na konsekwencje wynikające z poruszania złamaną nogą
przypomnienie wiadomości na temat wzywania pogotowia rat.
Załącznik 9

wie, jakie są objawy złamań otwartych i zamkniętych
wie, jak należy unieruchomić złamaną kończynę
wie, jak pomóc w przypadku złamania
wie, dlaczego nie można poruszać złamaną kończyną
potrafi pomóc w przypadku złamania nogi
umie wezwać pomoc
potrafi uspokoić poszkodowanego


Kwiecień
Utrata przytomności

Zadławienia
poznanie przyczyn utraty przytomności
sposoby zapobiegania omdleniom
zachowanie się w miejscu wypadku
wzywanie pogotowia ratunkowego

prawidłowe zachowanie się przy stole podczas posiłku
zapobieganie zadławieniom
Załącznik 10

wie czym jest utrata przytomności i jak jej zapobiegać
zna skutki utraty przytomności, wzywa pogotowie ratunkowe
potrafi zachować się podczas spożywania posiłku tak, aby nie doszło do zadławienia
wie jakie sytuacje mogą doprowadzić do zadławienia – unika ich
w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe lub osobę dorosłą


Maj
Oparzenia

Bezpieczne opalanie
wyjaśnienie, co to jest oparzenie
przypomnienie przyczyn oparzeń
omówienie zasad postępowania w przypadku oparzenia
uświadomienie, jak zapobiegać oparzeniom
Załącznik 11

zapobieganie oparzeniom słonecznym
skutki tych oparzeń

wie, jak i czym można się poparzyć
wie, jakie są objawy przy oparzeniach
wie, jak można zapobiegać oparzeniom.
potrafi udzielić pomocy w przypadku oparzenia: schłodzić miejsce poparzone wodą
wie, że na ranę oparzeniową należy położyć wyjałowiony opatrunek
jest ostrożny w kontaktach z gorącymi płynami i środkami żrącymi

rozsądnie korzysta z kąpieli słonecznych
stosuje nakrycia głowy i kremy z filtrem UV


Czerwiec
Bezpieczne wakacje

Bezpieczna kąpiel
zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji spędzonych w górach, w lasach, nad wodą
zagrożenia na jakie mogą natrafić uczniowie podczas wakacji i sposoby unikania ich

omówienie zasad bezpiecznej kąpieli
wskazanie miejsc zabronionych dla kąpieli
uwrażliwienie na niebezpieczeństwo skakania do wody w miejscach niedozwolonych
dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wakacyjnych podróży
potrafi unikać zagrożeń jakie czekają: w górach, w lesie, nad wodą
jest świadomy różnych niebezpieczeństw

dostrzega bezpieczeństwo pływania jedynie w akwenach strzeżonych
wie, że należy pływać w stroju do tego przystosowanym
rozumie, że nie należy pływać gdy się jest zmęczonym i w czasie wyładowań atmosferycznych
wie, że nie wolno wchodzić do wody, gdy miejsce jest oznakowane czerwoną lub czarną flagą


VI. EWALUACJA

Specyfika nauczania zintegrowanego wymaga, by każda ocena była przez dzieci odbierana jako życzliwa rada. Dlatego też, podczas zajęć oceną uczniów będzie przede wszystkim informacja zwrotna na temat efektywności ich uczenia się. Dzieci będą miały możliwość do samooceny i samokontroli, które nie bolą tak, jak wytykanie błędów przez nauczyciela. Uczy to samodzielności i odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
W programie zakłada się bieżącą ocenę osiągnięć , która polegać będzie na:
-obserwacji
-analizie wytworów dziecięcych
-pomiarze dydaktycznym
Podczas realizacji programu będę stosowała różne narzędzia badawcze :
-karty pracy
-testy
-arkusz obserwacji
Obserwacji podlegać będą zachowania uczniów podczas różnorodnych sytuacji:
- na zajęciach
-w trakcie zajęć praktycznych
- w czasie zabaw orientacyjno- porządkowych
-konkursu
Bardzo ważna jest współpraca nauczyciela z innymi osobami prowadzącymi poszczególne zajęcia np. pielęgniarką a także włączenie rodziców w realizację programu.
Tak zgromadzone informacje pozwolą mi ocenić stopień opanowania przez uczestników treści programowych oraz stopień osiągnięcia założonych celów.
Każdy uczestnik zajęć programowych, który pomyślnie zaliczy test końcowy otrzyma dyplom „Małego Ratownika”
Zajęcia prowadzone będą w miłej i przyjaznej dla ucznia atmosferze. Uczeń będzie miał świadomość, że ma prawo do błędów i nie grożą mu za to przykre konsekwencje. Kontroli i ocenie będą podlegały również takie walory jak:
wysiłek i zaangażowanie uczniów w zajęciach
umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych
umiejętność współpracy w zespole
stopień opanowania materiału.
Po zrealizowaniu założeń programu uczniowie zaliczą egzamin końcowy Załącznik 12 oraz wypełnią ankietę oceniającą zajęcia Załącznik 13.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

,,Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”
płyty CD „Ratujemy i uczymy ratować”
„Mały Ratowniczek” – podręcznik pierwszej pomocy do kl. I-III szkół podstawowych
film animowany „Doktor Kręciołek”
apteczka pierwszej pomocy
manekiny
tablice poglądowe
podręczny sprzęt gaśniczy
środki opatrunkowe: gaza, bandaż, chusta trójkątna, przylepiec, nożyczki
aparaty telefoniczne


BIBLIOGRAFIA:

1.M. Stebelski „Mały ratowniczek”- podręcznik pierwszej pomocy do klas I-III szkół
podstawowych - Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2000.
2. A.M. Buchfelder ,,Podręcznik pierwszej pomocy”
3.I. Krzyżowska „Aktywizujace metody i techniki w edukacji” cz. II, Suwałki 2000.
4.D. Kluś-Stawińska „Bezpieczeństwo dzieci”- Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
5.I. Krzeska „Wyprawa po zdrowie”- PZWL, Warszawa 1988.
6.J. Pałkiewicz „Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta?”- „Askon”, Warszawa 1998.
7.Bogdan Niemierko „Drogi i bezdroża ewaluacji” - Kwartalnik Pedagogiczny 1996.
8.,,Żyj bezpiecznie”- program profilaktyki i zapobiegania skutkom oparzeń dla klas I-VI szkoły podstawowej.

ZAŁĄCZNIKI

1.Bezpieczne poruszanie się po ulicy.

Uczeń wie:
jak bezpiecznie poruszać się na ulicy, drodze
że przypięty do ubrania znaczek odblaskowy chroni przed najechaniem pojazdu
Uczeń potrafi:
przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji
Uczeń wykazuje:
zrozumienie, że można uniknąć wypadków, jeżeli będą przestrzegane zasady prawidłowego poruszania się na drodze

Zadanie:
Przejdź na druga stronę drogi

2.Zachowanie w czasie pożaru.

Uczeń wie:
jak zachować się w czasie pożaru w domu, w szkole, w lesie
że należy ostrożnie obchodzić się z ogniem
Uczeń potrafi:
opuścić palące się mieszkanie
opuścić palący się las
Uczeń wykazuje:
zrozumienie, że nie można rozpalać ogniska w niedozwolonym miejscu

Zadanie:
Jak będziesz opuszczał własne mieszkanie, które się pali?
Jak będziesz zachowywał się w czasie pożaru w szkole?
Jak będziesz zachowywał się w czasie pożaru w lesie?

3.Zachowanie się w miejscu wypadku.

Uczeń wie, że:
o wypadku należy powiadomić dorosłych i przy jakich obrażeniach trzeba wezwać pogotowie ratunkowe
na miejscu wypadku należy działać według ustalonej kolejności
a)rozpoznaj
b)wezwij pogotowie ratunkowe
c)opatrz obrażenia
Uczeń potrafi:
określić rodzaj wypadku
ustalić jaki jest charakter obrażeń poszkodowanego
Uczeń wykazuje:
gotowość niesienia pomocy
ostrożność i rozwagę przy niesieniu pomocy

Zadanie:
Powiedz jakie obrażenia ma kolega?
Uczeń pozorant gra poszkodowanego, który:
upadł z roweru i się nie porusza

4.Wezwanie pogotowia ratunkowego.

Uczeń zna:
numer telefoniczny pogotowia ratunkowego
Uczeń powinien potrafić:
posługiwać się różnego typu telefonami
podać informację o wypadku i o urazie
Uczeń wykazuje:
świadomość znaczenia szybkiego powiadomienia pogotowia ratunkowego

Zadanie:
Wezwij pogotowie ratunkowe do kolegi, który leży na boisku, ma złamaną nogę.

5.Pomoc nieprzytomnym.

Uczeń wie, że:
życie nieprzytomnego leżącego na plecach jest zagrożone
rany i złamania są mniej groźne niż utrata przytomności
należy uprawiać sport i bawić się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Uczeń potrafi:
rozpoznać, ze poszkodowany jest nieprzytomny, ma oddech i krążenie
udrożnić drogi oddechowe
ułożyć nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej
kontrolować czynności życiowe
Uczeń przejawia:
zrozumienie, że udzielając pomocy może uratować życie
gotowość niesienia pomocy

Zadanie:
Udziel pomocy koledze.
Uczeń – pozorant gra role nieprzytomnego.
Uczeń ratownik ma rozpoznać stan nieprzytomności, skontrolować oddech i tętno, wysłać kolegę aby wezwał pogotowie ratunkowe, a po ułożeniu w pozycji bocznej ustalonej ma kontrolować oddech oraz tętno.

6.Apteczka pierwszej pomocy.

Uczeń wie:
jakie powinno być wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
Uczeń potrafi:
wykorzystując środki i materiały z apteczki udzielić pierwszej pomocy
Uczeń przejawia:
zrozumienie, że apteczka powinna być zawsze w pełni wyposażona i że należy zawsze zabierać ją na wycieczki

Zadanie:
Skompletuj apteczkę pierwszej pomocy w niezbędne materiały.

7.Pomoc przy skaleczeniach.

Uczeń wie:
jakie następstwa może wywołać skaleczenie
przy jakich ranach należy udać się do lekarza
jakie są niebezpieczeństwa zakażenia się krwią rannego
jak posługiwać się ostrymi i spiczastymi przedmiotami
Uczeń potrafi:
przykładać gazę wyjałowioną na ranę
opatrzyć ranę różnymi środkami
Uczeń wykazuje:
ostrożność przy posługiwaniu się ostrymi spiczastymi przedmiotami

Zadanie:
Udziel pomocy koledze, który ma ranę na dłoni.
Zadanie praktyczne.

8.Pomoc przy krwotoku z nosa.

Uczeń wie:
jakie środki zastosować przy krwawieniu z nosa
Uczeń potrafi:
udzielić pomocy
Uczeń wykazuje:
gotowość niesienia pomocy

Zadanie:
Udziel pomocy koledze.
Uczeń - pozorant gra rolę poszkodowanego, któremu po uderzeniu piłka w głowę kapie krew z nosa.

9.Pomoc przy złamaniach.

Uczeń wie:
jakie są objawy złamań otwartych i zamkniętych
jakie są środki pierwszej pomocy
Uczeń potrafi:
przeprowadzić w odpowiedniej kolejności działania związane z pierwsza pomocą
Uczeń wykazuje:
zrozumienie możliwości uniknięcia wielu wypadków

Zadanie:
Udziel pomocy koledze, który ma złamaną:
a)rękę
b)nogę

10.Pomoc przy zadławieniach.

Uczeń wie:
jakie są objawy uduszenia
jak zapobiegać uduszeniu
Uczeń potrafi:
uspokoić zadławionego
kazać kasłać
lokalizować miejsce ucisku i uciskać (przytomnemu i nieprzytomnemu)
Uczeń przejawia:
zrozumienie, że zadławieniu można zapobiec
gotowość niesienia pomocy

Zadanie:
Kolega zadławił się, udziel pomocy.
Uczeń – pozorant raz jest przytomny, drugi raz nieprzytomny.
Uwaga – przestrzec ratownika ćwiczącego, aby silnie nie uciskał

11.Pomoc przy oparzeniach.

Uczeń wie, że:
przy oparzeniach należy użyć zimnej wody
na ranę oparzeniowa należy położyć wyjałowiony opatrunek
należy wezwać pogotowie ratunkowe
Uczeń potrafi:
wykonać czynności pierwszej pomocy w odpowiedniej kolejności
Uczeń wykazuje:
ostrożność w czasie posługiwania się gorącymi płynami

Zadanie:
Udziel pomocy koledze, który rozlał wrzątek na swoja rękę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.