X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27052
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Siejko
Czas trwania stażu: 01.09.2012r - 31.05.2015r.
Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego w Warszawie
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami)
IX 2012r.
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji (biblioteczka)

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2012r.
IX. 2013r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć
cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
• scenariusze zajęć

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i/lub dyrektora.
• przeprowadzenie zajęć w obecności
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
wg harmonogramu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć
• arkusze hospitacji

5.
Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
• analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
cały okres stażu


• plan rozwoju zawodowego

6.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
cały okres stażu

• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

7.
Współpraca z doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków metodycznych.
• współpraca z doradcą metodycznym ds. nauczanego przedmiotu
• konsultacje z metodykami w sprawie nowych metod pracy z zakresu nauczania własnego przedmiotu

cały okres stażu
• potwierdzenie udziału w konsultacjach

8.

Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• stosowanie aktywnych metod nauczania,
• opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, flashcards, itp.
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
systematycznie w okresie całego stażu


• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
• notatki, spis lektur


9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu

V 2015r.

VI 2015r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• treść sprawozdania

• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
• poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
• poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
• obserwacja i analiza możliwości uczniów
• rozmowy indywidualne z uczniami
cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja, notatki

2.
Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
• aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
• uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
cały okres stażu

• wykaz różnych źródeł informacji
• zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej

3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• bieżące kontakty z rodzicami uczniów
cały okres stażu
(według potrzeb)
• program profilaktyczny szkoły
• scenariusze zajęć
• notatki własne

4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
• przygotowywanie uroczystości szkolnych
• organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
• organizowanie konkursów języka angielskiego
cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości

wg. harmonogramu
• sprawozdania, potwierdzenia
• program wychowawczy szkoły
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie
• regulaminy i protokoły z konkursów

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych
• opracowanie i przeprowadzanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej
• przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
• dokumentowanie przebiegu stażu
cały okres stażu

• zaświadczenia,
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
• potwierdzenia
• scenariusze zajęć

2.

Publikacje w Internecie.

• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, publikacja planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu
• linki do stron

3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych

cały okres stażu

• wykaz stron internetowych

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
• praca w zespole przedmiotowym
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.

cały okres stażu
• dokumentacja podjętych działań

• zapis w dokumentacji przebiegu stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO
• PSO
• programu wychowawczego szkoły
• programu profilaktycznego szkoły
cały okres stażu

• znajomość przepisów

• dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)

cały okres stażu
• listy obecności
• potwierdzenia
• sprawozdania
• konkretne dokumenty

Zatwierdzam do realizacji: ........................................
(Podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.