X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26987

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Jagodda

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Szkoła Podstawowa w Lubiszewie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI
KOMPETENCJI NAUCZYCIELA , WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

CEL GŁÓWNY:

• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:

• pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
• doskonalenie warsztatu pracy
• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wieku przedszkolnym
• promocja szkoły w środowisku lokalnym

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
- opracowanie planu rozwoju zawodowego IX. 2008r. - znajomość przepisów prawa oświatowego
- prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego
2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły. - praca w zespole ewaluacyjnym
- aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły
- ewaluacja planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
cały okres stażu - zaświadczenie dyrektora szkoły
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym doskonaleniu.

- udział w pracach zespołów samokształceniowych
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- samodzielna praca z literaturą, współpraca z biblioteką szkolną i miejską cały okres stażu

- potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- udział w warsztatach metodycznych
cały okres stażu - zaświadczenia ze szkoleń
- sprawozdania
- notatki
- poświadczenia o współpracy

5. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.
- promowanie ciekawych imprez szkolnych w środowisku lokalnym
- współorganizowanie imprez z udziałem rodziców
- pozyskiwanie sponsorów
- udział w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich
- współpraca z lokalnymi gazetami, zamieszczanie artykułów i zdjęć z imprez klasowych i szkolnych

cały okres stażu - scenariusze imprez
- poświadczenia dyrektora szkoły
- dyplomy
- artykuły w prasie
6. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców. - opracowanie ciekawych scenariuszy zajęć i warsztatów dla rodziców cały okres stażu - scenariusze zajęć, warsztatów,
- sprawozdania
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć - systematyczna praca z uczniem słabym
- prowadzenie kroniki klasowej
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich cały okres stażu - plan działań wspierających
- dzienniczek obserwacji dziecka
- gazetka szkolna
- kronika klasowa
- dyplomy
- poświadczenie dyrektora

8. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. - organizacja imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Dzień opieki nad zwierzętami, Dzień Muzyki, Hallowen, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet ,Pierwszy Dzień Wiosny , Dzień Mamy i Taty, Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego
- konsultacje indywidualne z rodzicami
- wyjścia i wycieczki szkolne cały okres stażu
- zdjęcia
- scenariusze imprez
- notatki

9.
Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy. - przygotowywanie pomocy dydaktycznych
- tworzenie kącików tematycznych i ośrodków zabawy cały okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły
10.
Współpraca z rodzicami - organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków
- ułożenie ciekawego programu,
- wspólne przygotowanie strojów,
- pozyskiwanie sponsorów
- pomoc w organizowaniu imprez inicjowanych przez Radę Rodziców
według kalendarza uroczystości - scenariusze
- przygotowywanie dekoracji (zdjęcia)
- poświadczenia dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy - opracowanie różnych dokumentów oraz pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej
- wykorzystanie programów edukacyjnych oraz Internetu do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Według potrzeb - potwierdzenie dyrektora szkoły
-

2. Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego - publikowanie referatów na stronach portali internetowych
- korzystanie z wiedzy innych nauczycieli
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- korzystanie ze stron MEN
- prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem komputera
- pomoc w aktualizacji szkolnej strony internetowej
cały okres stażu - zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Udział w pracach zespołu edukacji przedszkolnej oraz zespołu do spraw ewaluacji. - przygotowywanie materiałów sprawozdawczych i szkoleniowych
- współudział w ewaluacji aktów prawa wewnętrznego
- współpraca w procesie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
cały okres stażu - poświadczenia dyrektora szkoły
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zespole samokształceniowym edukacji przedszkolnej - wygłaszanie referatów
- udostępnianie materiałów metodycznych
- prowadzenie zajęć otwartych dla członków zespołu i zainteresowanych nauczycieli
- pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o stopień nauczyciela mianowanego
- prowadzenie zajęć koleżeńskich
-pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć
-omawianie i rozwiązywanie zajęć
-pomoc w sporządzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów
- udostępnienie pomocy dydaktycznych i współpraca metodyczna z nauczycielami nauczania zintegrowanego cały okres stażu - referaty, scenariusze zajęć
- poświadczenia dyrektora szkoły

3. Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą
- opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
- udostępnienie scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz publikacji do pedagogizacji rodziców
cały okres stażu - publikacja w Internecie
- publikacje dla nauczycieli
4. Współpraca z innymi nauczycielami - wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych
- współpraca w organizacji imprez , konkursów, warsztatów ,
- współtworzenie regulaminów do konkursów szkolnych cały okres stażu - regulaminy
- scenariusze
- poświadczenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Praca wychowawcza - opracowanie i wdrożenie programu wychowawcy klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
- pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb wychowawczych uczniów
cały okres stażu - plan wychowawcy klasy
2. Opracowanie planu współpracy z rodzicami - integracja rodziców z klasą
-ustalenie sposobu przekazywania ważnych informacji
-harmonogram spotkań klasowych
-udział we wspólnych zabawach, uroczystościach, imprezach, warsztatach
-proponowanie ciekawych pozycji wydawniczych z literatury fachowej
-przygotowanie ankiet dla rodziców
-eksponowanie ciekawych artykułów dotyczących dziecka 5-6 letniego IX. 2012r.
IX. 2012r.
cały okres stażu - plan współpracy z rodzicami
- ankiety
- artykuły dla rodziców
- tytuły pozycji wydawniczych
3. Współopracowanie i wdrożenie autorskiego programu z zakresu edukacji europejskiej - opracowanie programu i wdrożenie do realizacji, ewaluacja cały okres stażu - opracowany program
- prace dzieci, zdjęcia
- sprawozdanie
- ewaluacja
4. Opracowywanie i wdrożenie programu z zakresu edukacji prozdrowotnej lub programu z zakresu edukacji ekologicznej. - opracowanie programu i wdrożenie do realizacji, ewaluacja cały okres stażu - opracowany program
- sprawozdanie
- ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami. - diagnozowanie środowiska uczniów
- rozmowy z rodzicami
- organizowanie pomocy dzieciom i ich rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej
( zbiórka odzieży, świąteczna paczka, dofinansowanie przez innych rodziców wycieczek szkolnych)
cały okres stażu - notatki
- zapisy w dzienniku
2. Uczestnictwo wraz z uczniami różnych formach kultury - organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, do Fabryki Sztuk (zajęcia historyczne, warsztaty edukacyjno- artystyczne), na wystawy, spacery po Tczewie cały okres stażu - karty wycieczek
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- harmonogram
3. Organizowanie szkolnych konkursów oraz udział w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim - organizacja konkursu pod hasłem „Mój Pluszowy Miś” dla grup przedszkolnych i klas I-III
- organizacja konkursu BAJKOWE POSTACIE dla grup przedszkolnych i klas I-III XI 2012

I 2013
- poświadczenie dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Współpraca z Policją - zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi
- wdrożenie programu autorskiego z zakresu bezpieczeństwa cały okres stażu - zapisy w dziennikach lekcyjnych
- poświadczenie pracownika policji
- program autorski
2. Nawiązanie współpracy z Domem Opieki Społecznej w Stanisławiu - przygotowanie upominków i występów dzieci dla podopiecznych cały okres stażu - scenariusze imprez
- poświadczenie dyrektora placówki

3. Nawiązanie współpracy z Azylem dla zwierząt w Tczewie
- zbieranie żywności , zabawek, kocyków dla zwierząt,
- pomoc rodziców w akcji pomocy zwierzętom cały okres stażu - poświadczenia
4. Działania na rzecz pomocy uczniom - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tczewie

cały okres stażu - opinie

5.
Współpraca z Służbą Zdrowia
- spotkania z pielęgniarką szkolną
- wdrożenie programu autorskiego z edukacji prozdrowotnej
cały okres stażu
- poświadczenia pracownika szkoły
6. Czynny udział w akcjach organizowanych na terenie gminy i miasta Tczew - Sprzątanie Świata
- Światowy Dzień Ziemi
- udział wychowanków w akcji „Góra grosza”
- opieka nad ptakami w okresie zimy
- udział w akcjach charytatywnych cały okres stażu - poświadczenia dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Opisywanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych - zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
cały okres stażu - opracowany opis i analiza działań

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.