X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26611

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

Małgorzata Kwiatkowska

1. Imię i nazwisko: Małgorzata Kwiatkowska
2. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
3. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa Helenów Drugi-Święciec
Święciec 50, 62-511 Kramsk
6. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Edyta Tomalak
7. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
8. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
9. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

§ 7. ust1. pkt1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktyczno, wychowawczo, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (przedszkola) i środowiska lokalnego.

Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji

1.Poznanie procedury awansu
zawodowego.

Zapoznanie z Rozporządzeniem MENiS z dnia
1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wrzesień 2014r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego

2.Ustalenie zasad współpracy
z opiekunem stażu. Zawarcie z opiekunem stażu „kontraktu” określającego warunki współpracy. Opracowanie harmonogramu lekcji doradczych. Wrzesień 2014r. Pisemne zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu.

3. Poznanie zasad funkcjonowania
szkoły i oddziału przedszkolnego. Analiza dokumentacji. Wrzesień – Listopad 2014r. Potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów.
4. Uczestniczenie w pracach organów
szkoły, związanych z realizacją
jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z jej członkami.

Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
Zgodnie
z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
W okresie trwania stażu.

Potwierdzenie obecności

Potwierdzenie opiekuna stażu

5. Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. W okresie trwania stażu Zgromadzona dokumentacja

6. Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu zawodowego. Wnioski. do 30.06.2017r. Tekst sprawozdania

7. Współpraca z rodzicami.
Organizowanie zebrań grupowych.

Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców.

Włączanie rodziców do aktywnego udziału
w całokształcie pracy przedszkola.

wg terminarza

cały okres stażu

cały okres stażu

Lista obecności rodziców

Lista obecności rodziców

Potwierdzenia opiekuna stażu

§7 ust. 1 pkt2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Obserwacja zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu lub dyrektora.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ,
ich analiza.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć,
ich analiza.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - wnioski z obserwacji.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. 2 x w roku

2 x w roku Scenariusze zajęć, karty obserwacji

Potwierdzone scenariusze zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu lub dyrektora. Wnioski
z obserwowanych
i przeprowadzonych zajęć.

2.Udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w :
• radach szkoleniowych
• kursach
• warsztatach
• wewnątrzszkolnych pracach zespołowych.

cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia

3.Doskonalenie własnego warsztatu
pracy.
Gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji.

Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych.

Odwiedzanie stron internetowych.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Zbiór pomocy dydaktycznych

Notatki

Notatki

§ 7. ust 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1.Poznanie przepisów prawa
oświatowego.
Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z dnia 26 marca 2013 poz. 393);
• Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały;
• śledzenie stron internetowych MEN, KO.
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
• Udział w konferencjach o systemie oświaty.

cały okres stażu

cały okres stażu

wg terminarza

cały okres stażu
Zbiór dokumentacji, notatki

Zbiór dokumentacji, notatki

Zaświadczenia, notatki

§ 7. ust .2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

1. Opracowanie planów dydaktyczno-
wychowawczych dla grupy
przedszkolnej.
Opracowanie i realizacja planów dydaktyczno – wychowawczych.
Opracowanie i realizacja planów wynikowych.
Opracowanie i realizacja planu współpracy
z rodzicami dzieci przedszkolnych.
Opracowanie ramowego rozkładu dnia
w przedszkolu. 2014r.-2017r.

wrzesień 2014r. Zatwierdzone przez dyrektora szkoły plany dydaktyczno – wychowawcze.
2. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania .
Opracowanie pomocy dydaktycznych (scenariusze zajęć, teczka prac plastycznych).
okres trwania stażu Potwierdzenie opiekuna stażu.
scenariusze zajęć, teczka prac plastycznych

3. Analiza literatury fachowej. Studiowanie literatury związanej z wychowaniem przedszkolnym. Poznanie najnowszych opracowań dotyczących edukacji przedszkolnej. Cały okres stażu. Gromadzenie czasopism
i literatury fachowej.

4. Organizacja zajęć „otwartych”
dla rodziców. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć. okres trwania stażu Scenariusz przygotowanych zajęć potwierdzony przez opiekuna stażu lub dyrektora
5. Prowadzenie dokumentacji
przedszkolnej.

Wpisy w dzienniku zajęć.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dzieci.
Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego.
Sporządzanie protokołów z posiedzenia rad
pedagogicznych. systematycznie
w okresie całego stażu

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie opiekuna stażu

Potwierdzenie dyrektora

6. Udział w pracach mających na celu
podniesienie estetyki wystroju
wnętrz przedszkola.

Dekoracja sali zajęć.
Przygotowanie tablicy tematycznej na sali zajęć.
Dekoracja kącika przyrody.
Eksponowanie prac dzieci.
okres trwania stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu.

Dokumentacja fotograficzna.

7. Organizacja uroczystości
przedszkolnych. • Dzień Chłopca
• Dzień Pluszowego Misia
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Kobiet
• Dzień Matki
• Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie przedszkola Według przydzielonego harmonogramu Scenariusze uroczystości.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Dokumentacja fotograficzna.

8. Ocena skuteczności działań
dydaktyczno- wychowawczych.
Prowadzenie oceny własnych dokonań – ewaluacja.

okres trwania stażu Arkusze ewaluacji.

§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwoju ucznia, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Dzień Chłopca
- Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Kobiet
- Dzień Matki
- Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie przedszkola Według przydzielonego harmonogramu Dokumentacja fotograficzna.
Scenariusze uroczystości.

Potwierdzenie opiekuna stażu.
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb
edukacyjnych i wychowawczych
oraz rozwiązywania problemów
dzieci.
Studiowanie literatury pedagogicznej.
Opracowanie i prowadzenie arkuszy obserwacji wychowanków.
okres trwania stażu Spis lektur
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie półroczne
i roczne z pracy dydaktyczno-
wychowawczej
z wychowankami
2. Poznanie środowiska dzieci i ich
rodziców. Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.
Przeprowadzenie ankiet.
okres trwania stażu

Notatki
Protokoły spotkań
Ankiety
3. Diagnozowanie i rozwijanie
zainteresowań dzieci.
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Na bieżąco przez cały okres trwania stażu

Notatki
Adnotacje w dziennikach zajęć
Scenariusze zajęć

4. Współpraca ze specjalistycznymi
poradniami.

Nawiązanie współpracy i organizowanie spotkań
z przedstawicielami instytucji publicznych: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja, Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W miarę potrzeb przez okres trwania stażu

Potwierdzenia opiekuna stażu
Notatki, adnotacje
w dzienniku

5. Praca z dziećmi z trudnościami. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami .
cały staż Notatki, wpisy w dzienniku
6. Opieka nad dziećmi zdolnymi. Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych. cały staż Notatki, wpisy w dzienniku
7. Promowanie przedszkola
w środowisku lokalnym i regionie. Udział w przygotowaniu dzieci do konkursów plastycznych , występów na uroczystościach
o charakterze środowiskowym. okres trwania stażu Dokumentacja fotograficzna
Potwierdzenie opiekuna stażu

8. Współorganizowanie wycieczek
przedszkolnych. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.
okres trwania stażu Dokumentacja fotograficzna
Potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Na bieżąco przez cały okres trwania stażu

Notatki
Adnotacje w dziennikach zajęć
Scenariusze zajęć

1. Wykorzystanie technologii
komputerowej w pracy
pedagogicznej. Sporządzanie kart pracy i rysunków
z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Wykorzystanie gier edukacyjnych (multimedialnych) do pracy indywidualnej
z dzieckiem.
Wykorzystanie do zajęć programów multimedialnych, Internetu
Wyszukiwanie stron internetowych poświęconych edukacji przedszkolnej.
2014r.-2017r.
okres trwania stażu

w czasie trwania stażu

Karty pracy, rysunki,
Potwierdzenie opiekuna stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu
Spis wykorzystywanych programów, portali internetowych
2. Wykorzystanie w praktyce
technologii komputerowej
i informacyjnej. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy).
Opracowanie dokumentów przedszkolnych (plany dydaktyczno – wychowawcze, scenariusze zajęć
i uroczystości itp.)
Dokumentowanie przebiegu stażu.
Przeprowadzenie zajęć z użyciem komputera.
okres trwania stażu

Pomoce i dokumenty przygotowane przy pomocy technologii komputerowej

Potwierdzenie opiekuna stażu

3. Publikacje w Internecie.

Publikowanie własnych prac:
opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;
publikacje scenariuszy zajęć.
listopad 2014r.
Strony www

§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Udział w różnego rodzaju formach
doskonalenia zawodowego
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.

Udział w :
• konferencjach
• warsztatach
• szkoleniach
cały okres stażu
Zaświadczenia

2.Studiowanie literatury
pedagogiczno-psychologicznej.

Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie.
cały okres stażu
Notatki

3.Pedagogizacja rodziców.
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej
z dzieckiem.

cały okres stażu

Potwierdzenia

4.Stosowanie zdobytej wiedzy
podczas pracy z dziećmi .

Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

cały okres stażu
Przykładowe scenariusze zajęć

§ 7. ust 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły (przedszkola), w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zapoznanie się z podstawowymi
aktami prawnymi dotyczącymi
systemu oświaty.

Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian
w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.

cały okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

2.Zapoznanie się z podstawowymi
aktami prawnymi obowiązującymi
w przedszkolu.
Analiza dokumentacji szkolnej:
• statutu
• obowiązujących regulaminów
• przepisów BHP i innych dokumentów.
cały okres stażu
Notatki

3.Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek
grupowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek.

wg terminarza
Karty wycieczek

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych
w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.
Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
Data i podpis Dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.