X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26494
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Ewelina Sudnikowicz

Stopień: Nauczyciel kontraktowy

Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.

Czas trwania stażu: od 01.09.2014 do 31.05.2017r. (2 lata i 9 miesięcy)

Wykształcenie: Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
Studia licencjackie, specjalność: Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna
- Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Filia w Koszalinie
Studia uzupełniające magisterskie, specjalność: Zintegrowana
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Opiekun stażu: mgr Agnieszka Szczeglik

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Grażyna Kozłowska

- Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).

- Cel:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach; a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

L.p
Zadania

Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego
- opracowanie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu IX 2014 - znajomość procedur
- plan rozwoju zawodowego
- teczka awansu zawodowego

2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu - prezentacja wniosku IX 2014 - poprawnie sformułowany wniosek
3. Określenie drogi rozwoju zawodowego - opracowanie planu (precyzyjne określenie zamierzeń) IX 2014 - plan rozwoju zawodowego
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa
- dokumentowanie efektów współpracy
- opracowanie harmonogramu spotkań IX 2014 - wniosek dyrektora o przydzieleniu opiekuna
- zapisy w dzienniku
- terminarz spotkań

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli - obserwacja zajęć ich analiza
- omówienie, ewaluacja
Zgodnie z harmonogramem - konspekty zajęć

6. Przygotowanie i prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu - opracowanie konspektów zajęć
- konsultacje
- analiza i ocena własnych działań
Zgodnie z harmonogramem - konspekty zajęć
- arkusze pohospitacyjne (analiza słabych i mocnych stron)
7. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uwzględnieniem ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”, Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Przedszkola nr 10. - wykorzystanie kierunków realizowanych programów w pracy dydaktycznej z dziećmi Okres stażu - zapisy w dzienniku, planach pracy

8. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacanie form prezentacji osiągnięć przedszkola w środowisku lokalnym, włączanie się w imprezy o zasięgu międzyprzedszkolnym, miejskim itp. - udział w międzyprzedszkolnych imprezach, konkursach, wystawach według planu i kalendarza imprez
- publikowanie osiągnięć przedszkola na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg i stronie internetowej przedszkola Okres stażu - potwierdzenie dyrektora
9. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie dodatkowych zadań - prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego
- dekoracja szatni przedszkola
Okres stażu -potwierdzenie dyrektora,
- zeszyt

10. Prowadzenie przedsięwzięć w celu podnoszenia jakości pracy placówki - prowadzenie przedsięwzięcia „Książka za książkę”
- współtworzenie bolga grupy
- współprowadzenie przedsięwzięcia „Klub małego aktora. Prezentacje na cztery pory roku” Okres stażu - zdjęcia
- blog grupy
- scenariusze
10. Opracowanie narzędzi ewaluacji w określonych ośrodkach pracy - organizowanie quizów, konkursów, testów podsumowujących wewnątrz grupy
- tworzenie kart pracy, pomocy dydaktycznych Okres stażu - tworzone pomoce
- zapisy w dzienniku, planach pracy
11. Opracowanie oraz wdrożenie programu autorskiego „Bezpieczny Przedszkolak” - zbieranie materiałów niezbędnych do tworzenia programu
- spotkania z policją
- program autorski wynikający z założeń programu wychowawczego placówki
- realizacja programu
- podsumowanie i ewaluacja Okres stażu

12. Prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci i dokumentowanie jej zgodnie z określonymi wymogami - rzetelne przeprowadzenie diagnozy
- obserwacja dzieci podczas codziennych zajęć Okres stażu - karty obserwacji
13. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli WDN prowadzonym przez nauczycieli i doradców metodycznych - współpraca z zespołem dydaktycznym
- uczestnictwo w zajęciach warsztatowych (WDN) Okres stażu według oferty szkoleniowej - potwierdzenia, dyplomy, gromadzenie notatek, planów pracy, różnorodnych dokumentów, konspektów
14. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez studiowanie literatury, uczestnictwo w szkoleniach - aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zgodnych z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola
- udział w zajęciach koleżeńskich
- analiza literatury fachowej np. artykuły w czasopismach pedagogicznych
- śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych
- śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności
-tworzenie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania grupowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych
Okres stażu według oferty szkoleniowej - zaświadczenia, konspekty, nagromadzone pomoce
15. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - analiza mocnych i słabych stron
- opis realizacji planu rozwoju, wyłonienie elementów, które nie zostały zrealizowane bądź uległy modyfikacji VI 2017 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
16. Prowadzenie dokumentacji grupowej - bieżące prowadzenie dziennika zajęć
- bieżące uzupełnianie teczki współpracy z rodzicami
- prowadzenie obserwacji i diagnozy dzieci w przygotowanych arkuszach Okres stażu - prawidłowo wypełniona dokumentacja grupowa

§7 ust.2 pkt.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


L.p.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji
1. Wykorzystanie Programu Wychowawczego przedszkola w celu rozwijania inteligencji wielorakich poprzez kształtowanie sprawności fizycznej i świadomości prozdrowotnej przedszkolaków
- opracowanie planu działań wychowawczych w oparciu o program
- wykorzystywanie założeń programowych w codziennej pracy z dziećmi Okres stażu - ksero Programu Wychowawczego
- zapisy w dzienniku
2. Wykorzystanie założeń programu „Optymistyczne Przedszkole” - realizacja założeń programu w codziennej pracy z dziećmi poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw Okres stażu - zapisy w planach pracy w dzienniku
3. Realizacja programu Sanepidu „Czyste Powietrze Wokół Nas” - realizacja założeń programu
4. Planowanie, realizacja i ewaluacja zadań zawartych w programie Profilaktyki przedszkola nr 10 w celu kształtowania osobowości dziecka i wspierania jego rozwoju - pogłębianie wiedzy w zakresie Programu Profilaktyki
- realizacja zadań podczas zajęć Okres stażu - zapisy w dzienniku, planach pracy
5. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - zbiorowe oraz indywidualne spotkania z rodzicami
- diagnozowanie środowiska, ankieta
- wyjazdy na pikniki integracyjne w Kopydłówku
- organizowanie w grupie imprez z charakterze rodzinnym (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka) Okres stażu - w miarę potrzeb spotkania na żądanie nauczyciela i rodziców
- karty kontaktów
6. Obserwacja i analiza umiejętności dzieci - karty obserwacji
- diagnoza gotowości szkolnej
- Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: apteki, sklepu, na pocztę itp. Okres stażu - teczka wychowawcy
- dziennik
7. Prowadzenie pedagogizacji rodziców - zebrania, spotkania
- blog grupy
- zajęcia otwarte
- artykuły z zakresu rozwoju
dziecka zamieszczane na tablicy przed salą
- rozmowy indywidualne Okres stażu - scenariusze zebrań
- listy osób biorących udział w zebraniach spotkaniach
- przykładowe materiały wykorzystywane do gazetek informacyjnych
- współtworzenie bloga grupy
8. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeba opiekuńczo – wychowawczych uczniów - współpraca z przedszkolnym psychologiem
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- zapoznanie z fachową literaturą psychologiczną i pedagogiczną Okres stażu - potwierdzenia
- wyniki ujawniające się we współpracy z dziećmi
- notatki
9. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych - realizacja Programu Wychowawczego
- praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem wymagającym pracy wyrównawczej) Okres stażu - plany karty, diagnozy
- konspekty zapisy w zeszycie
10. Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu wypracowania wspólnych metod aktywizujących rozwój dziecka - rozmowy indywidualne
- kontakty z rodzicami w ramach „Zajęć otwartych”
- angażowanie rodziców do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- zachęcanie rodziców do włączenia się w życie grupy i przedszkola poprzez aktywny udział w imprezach, festynach itp.

Okres stażu - plan współpracy z rodzicami
- karty kontaktów
- zapisy w dzienniku
11. Działania charytatywne - udział z dziećmi w akcjach charytatywnych na rzecz schroniska
- udział dzieci w akcji „Góra grosza”
- udział w zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych Wg. potrzeb - opis i analiza podjętych działań
- podziękowania
12. Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola - zorganizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów
- uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
- nawiązanie współpracy z Policją
- nawiązanie współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego
- nawiązanie współpracy z Gimnazjum nr 3
Okres stażu - zapisy w dzienniku
13. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy • - wyszukiwanie sponsorów na rzecz grupy bądź przedszkola wśród rodziców dzieci
Okres stażu - zapis w teczce współpracy ze środowiskiem

§7 ust. 2 pkt.3.
Umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - wykonywanie i opracowanie pomocy dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej,
- wykorzystanie w pracy dydaktycznej programów komputerowych
- opracowanie dokumentów, konspektów do zajęć przy wykorzystaniu technologii komputerowej
- gromadzenie materiałów dostępnych w Internecie
- bieżące śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym
- promocja placówki poprzez zamieszczanie zdjęć z życia przedszkola na stronie internetowej przedszkola (blog grupy)
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
- publikacja scenariuszy zajęć
- publikacja własnych artykułów
- opracowanie arkuszy do obserwacji i diagnozy dzieci w programie Microsoft Office Excel 2007
- śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Okres stażu - zgromadzone materiały
- strona internetowa przedszkola
- potwierdzenie dyrektora


§7 ust.2 pkt.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

L.p.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zakresie wychowania oraz edukacji podopiecznych - identyfikacja zaistniałych problemów poprzez obserwację, pracę indywidualną w danym zakresie
- analiza, prognoza, propozycje rozwiązań
- efekty pracy
Okres stażu - karty pracy indywidualnej
- karty spotkań indywidualnych z rodzicami
- zapisy określonych zamierzeń (ewaluacja kart pracy)
- dokumentacja w teczce nauczyciela (teczka współpracy ze środowiskiem)

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań - aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki poprzez samokształcenie, lekturę literatury Okres stażu - kserokopie artykułów
- analiza
3. Nawiązanie współpracy z przedszkolnym psychologiem - kontakty, rozmowy, analiza sytuacji wychowanków Okres stażu - karty kontaktów
4. Dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci oraz z innymi nauczycielami - organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z innych grup oraz dla rodziców Okres stażu - scenariusze zajęć
5. Wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych, w celu zapewnienia dzieciom optymalnego rozwoju intelektualnego - kontakty podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych Okres stażu - scenariusze zebrań, konspekty, karty spotkań z rodzicami
6. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki
- stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy
- pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, oświaty oraz pomocy społecznej podczas WDN

Okres stażu - zaświadczenia, certyfikaty
- zapisy w dzienniku
- potwierdzenie dyrektora
7. Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi. - opracowanie zasad zachowania się w sali, szatni, łazience, na stołówce oraz podczas spacerów
- przeciwdziałanie konfliktom w grupie
• Okres stażu - kodeks przedszkolaka
- zapis w dzienniku

§7 ust.2 pkt.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

L.p.

Zadania
Formy realizacji
Termin0
Potwierdzenie realizacji
1. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich - udział w szkoleniach
- udział w radach pedagogicznych
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami Okres stażu - znajomość przepisów
- posługiwanie się nimi w praktyce

2. Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka - analiza Karty Praw Dziecka
- stosowanie praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Okres stażu - zapisy w planach, dzienniku
3. Przybliżanie problematyki środowiska lokalnego, podejmowanie działań mających na celu kontynuowanie lub nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym - współorganizowanie pomocy dla środowiska lokalnego w postaci zbiórek darów
- wdrażanie dzieci do pomocy innym ludziom, zwierzętom
- angażowanie rodziców do współpracy Okres stażu - potwierdzenie dyrektora
- plan współpracy
4. Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola • - dokładna analiza dokumentacji przedszkolnej:
o Statut Szkoły
o Program wychowawczy
o Program profilaktyczny
o
Obowiązujące w przedszkolu regulaminy
*Regulamin Rady Pedagogicznej
*Regulamin Rady Rodziców
Okres stażu - rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.