X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26421

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Monika Bednarz-Gaweł
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2009 roku
w Szkole Podstawowej w Makowiskach jako nauczyciel Oddziału Przedszkolnego. Biorąc pod uwagę własne możliwości, potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców sporządziłam własny plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez panią dyrektor. Planując różne działania miałam na uwadze ich zgodność z Programem Rozwoju Szkoły, Programem Pracy Wychowawczej Szkoły i inną dokumentacją szkolną.
Staż był dla mnie czasem wielu zmian w moim życiu i okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które postawiłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych zadań wskazując, iż osiągnęłam wyznaczone sobie cele.
§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie
z harmonogramem jej posiedzeń. Protokołowałam także posiedzenia Rady. Ponadto uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych.
Realizując zadania opiekuńczo – wychowawcze współorganizowałam na terenie naszej szkoły różnorodne imprezy okolicznościowe, bale i wycieczki szkolne. Aktywnie uczestniczyłam w różnych akcjach, opiekowałam się uczniami podczas szkolnych dyskotek, wyjazdów na basen, wycieczek oraz imprez środowiskowych.
Wspólnie z rodzicami uczniów oraz innymi nauczycielami przygotowałam imprezy szkolne takie jak: Andrzejki, Wigilia Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Bal Przebierańców, Walentynki Szkolne, Dzień Matki, Festyn Rodzinny, Pasowanie na Przedszkolaka.
Organizowałam i współorganizowałam wycieczki i wyjazdy szkolne, krajoznawcze
i upowszechniające kulturę, a mianowicie:
- w grudniu 2009 r. zorganizowałam dla uczniów z różnych klas wyjazd do Jasła na koncert wokalistki Majki Jeżowskiej. Był to Mikołajkowy Koncert, podczas którego dzieci brały udział w konkursach i zabawach tanecznych;
- w maju 2010 r. wraz z moimi wychowankami pojechałam na Gminny Dzień Dziecka organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Subregion Magurski – szansa na rozwój” do Nowego Żmigrodu. Dzieci uczestniczyły w licznych grach i zabawach integracyjnych, wspólnym grillu, obejrzały występy iluzjonisty, clowna i fakira;
- w miesiącu czerwcu 2010 r. zorganizowałam dla wszystkich uczniów szkoły wycieczkę do Multikina w Rzeszowie, na film wyświetlany w formacie 3D Pt. „Jak wytresować smoka”. Większość dzieci pierwszy raz w życiu miała możliwość zobaczyć i „doświadczyć” możliwości technologicznych dzisiejszego świata;
- w październiku 2010 r. zorganizowałam dla młodszych uczniów szkoły wyjazd do Jasła na spektakl teatralny „Pinokio”, który odbył się w Jasielskim Domu Kultury;
- w listopadzie 2010 r. pełniłam opiekę nad uczniami klasy VI podczas dwudniowej wycieczki do Kopalni Soli w Bochni, zorganizowanej wspólnie dla uczniów z naszej szkoły
i Szkoły Podstawowej w Nienaszowie;
- w kwietniu 2011 r. zorganizowałam wycieczkę krajoznawczą do Zakopanego dla uczniów
z klas II – VI ;
- w czerwcu 2011 r. zorganizowałam wycieczkę przyrodniczą dla uczniów z klas
„0”- II do Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Dzieci obejrzały ciekawą wystawę „Cztery pory roku w MPN” i wzięły udział w warsztatach na temat „Zwierzęta żyjące w MPN”. Na koniec udaliśmy się na wspólne ognisko.
- w czerwcu 2011 r. zorganizowałam także wyjazd integracyjny dla swoich uczniów i ich rodziców do prywatnej hodowli ptaków egzotycznych w Nowym Gliniku połączone
ze wspólnym ogniskiem;
- w styczniu 2013 r. pojechałam z moimi uczniami do Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie na Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, w którym brali udział.
Co roku uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” angażując się
w nią wraz z moimi podopiecznymi na miarę ich możliwości.
Będąc opiekunem Samorządu Uczniowskiego w październiku 2009 r. wraz z jego członkami zaangażowałam się w akcję „ Góra Grosza” pod patronatem towarzystwa „ Nasz Dom”, w wyniku której przeprowadziliśmy na terenie szkoły zbiórkę monet na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka.
W grudniu 2009 r. byłam współorganizatorem Kiermaszu Świątecznego organizowanego na terenie naszej szkoły. Razem z innymi nauczycielami brałam udział
w przygotowaniu ozdób bożonarodzeniowych i przeprowadzeniu kiermaszu.
W marcu 2010 r. wraz z członkami Samorządu Uczniowskiego zorganizowałam Mini Kiermasz Świąteczny, na którym pojawiły się wykonane przeze mnie palmy wielkanocne oraz inne ozdoby wykonane przez uczniów.
W miesiącach grudzień 2009 r. – czerwiec 2010 r. włączałam się w prace Klubu Wolontariusza prowadzonego w naszej szkole przez panią Agnieszkę Skrzęta-Siry. Aktywnie uczestniczyłam w akcjach wolontariatu Klubu, a także pomagałam w wykonaniu i realizacji różnych projektów.
Każdego roku z pomocą innych nauczycieli organizowałam i przeprowadzałam na terenie naszej szkoły „Kiermasz książki” we współpracy z Hurtownią Taniej Książki.
Z pozyskanych środków finansowych zakupiliśmy m.in. książki „100 ozdób na choinkę”
i „Prace plastyczne z dziećmi”, które są wykorzystywane przez wielu nauczycieli w pracy
z uczniami, a także drobne upominki dla uczestników różnych konkursów.
Razem z Samorządem Uczniowskim przeprowadzałam cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy: w grudniu 2010 r.– „Ozdoby Bożonarodzeniowe”, w którym nagrodziliśmy dyplomem i upominkiem prawie 1/3 uczniów szkoły; w lutym 2011 r. – „Kartka Walentynkowa”, w którym udział wzięła połowa uczniów naszej szkoły i „Stroje karnawałowe” dla młodszych dzieci. Przygotowaliśmy także apel „Bezpieczne wakacje” oraz akademię pożegnania szóstoklasistów.
W kwietniu 2011 r. wraz z Samorządem Uczniowskim włączyłam się w wiosenną akcję „ZIELONO MI”. Było to przedsięwzięcie promujące naturę oraz świadome postawy ekologiczne wśród uczniów w imię zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Każda klasa
z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w sadzeniu „swojego” drzewka na terenie naszej szkoły.
W czerwcu 2011 r. wspólnie z innymi nauczycielami zorganizowałam FESTIWAL TALENTÓW, dzięki któremu kilkoro uczniów miało możliwość zaprezentowania swoich talentów – taniec, śpiew, gra na instrumencie, sprawność manualna lub fizyczna, umiejętności plastyczne – przed zgromadzoną publicznością. Artystów nagrodziliśmy upominkami zakupionymi z funduszy Samorządu Uczniowskiego.
W grudniu 2012 r. razem z panią Tamarą Kazecką-Dybaś zorganizowałam
i przeprowadziłam Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, a w styczniu 2013 r. Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Barwni bohaterowie Jana Brzechwy”. Uczestnicy przeglądu i konkursu recytatorskiego otrzymali wykonane przeze mnie dyplomy i drobne upominki.
W latach szkolnych 2008/2009, 2010/2011 i w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 prowadziłam Kronikę Szkolną w wersji papierowej. Od początku roku szkolnego 2012/2013 jestem autorem Kroniki Szkolnej w wersji papierowej, jak też elektronicznej. Na bieżąco staram się w ciekawy sposób rejestrować wszystkie wydarzenia z życia szkoły i samych uczniów.
Realizując zadania wynikające z potrzeb szkoły prowadzę dokumentację i podejmuję różne działania związane z funkcjonowaniem szkolnej stołówki.
Od września 2011 r. jestem członkiem szkolnego zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na spotkaniach zespołu opracowujemy plany działań wspierających dla uczniów objętych pomocą psychologiczną-pedagogiczną, formy i metody pracy z tymi uczniami oraz zakres współdziałania z innymi instytucjami.
W okresie stażu brałam udział w spotkaniach Zespołu Przedmiotowego nauczania zintegrowanego, które miały charakter szkoleniowy i konsultacyjny. Planowaliśmy działania na dany rok szkolny, wyznaczaliśmy kierunki współpracy, opracowywaliśmy scenariusze organizowanych imprez szkolnych. Rozwiązywaliśmy pojawiające się problemy dydaktyczne i wychowawcze. Poruszaliśmy kwestie współpracy i pedagogizacji rodziców. Ponadto opracowywaliśmy formy pomocy uczniom słabym i zdolnym, a także analizowaliśmy nową reformę oświatową dotyczącą klasy I.

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenie ustawicznego.

Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy zawodowej i podnoszenie jakości mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej umożliwia mi udział w kursach, warsztatach czy szkoleniach.
W latach 2009-2012 uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, poszerzając własną wiedzę i umiejętności.
We wrześniu 2009 r. uczestniczyłam w:
- szkoleniu w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na temat „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli za niedopełnienie opieki nad dzieckiem”.
W październiku 2009 r. uczestniczyłam w:
- konferencji metodycznej „Planowanie i realizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” zorganizowanej przez POEN w Jaśle;
- warsztatach „Diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zorganizowanych przez POEN w Jaśle.
W listopadzie 2009 r. uczestniczyłam w:
- kursie komputerowym „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej”;
- szkoleniu w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na temat „Nadzór pedagogiczny”.
W styczniu 2010 r. uczestniczyłam w:
- szkoleniu „Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. Narzędzia ewaluacji kontroli” – zespół samokształceniowy.
W marcu 2010 r. uczestniczyłam w:
- spotkaniu Klubu Nauczyciela (w POEN w Jaśle) na temat „Gotowość do nauki czytania dzieci 5-letnich”;
- warsztatach „Świat kolorów i technik jako inspiracja aktywności twórczej dziecka (wiosna, Wielkanoc)” zorganizowanych przez POEN w Jaśle.
W kwietniu 2010 r. uczestniczyłam w:
- warsztatach „Diagnozowanie kompetencji dziecka 5-letniego”;
- konferencji metodycznej „Nowa podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej”;
- konferencji metodycznej „Analiza gotowości do nauki w szkole – diagnoza przedszkolna” zorganizowanych przez Wydawnictwo Nowa Era;
- szkoleniu zorganizowanym przez MAC Edukacja na temat „Aktywizująca rola środków dydaktycznych”.
W lipcu 2010 r. uczestniczyłam w:
- warsztatach Decoupage organizowanych przez stowarzyszenie promocji i rozwoju wsi Kąty „Pokolenie” w ramach projektu „Uniwersytet pod strzechą”;
- warsztatach Haftu Matematycznego organizowanych przez stowarzyszenie promocji
i rozwoju wsi Kąty „Pokolenie” w ramach projektu „Uniwersytet pod strzechą”.
W październiku 2010 r. uczestniczyłam w:
- konferencji metodycznej „Planowanie pracy z dzieckiem po przeprowadzeniu diagnozy przedszkolnej” zorganizowanej przez POEN w Jaśle.
W marcu 2011 r. uczestniczyłam w:
- warsztatach „Rozkwitaj z Juką!” zorganizowanych przez Wydawnictwo JUKA.
W kwietniu 2011 r. uczestniczyłam w:
- pokazie dla nauczycieli zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, dotyczącym kolejnej edycji projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - projekcji filmu Pt. Jak zostać królem;
- warsztatach na temat „Wielopoziomowa percepcja muzyki na przykładzie płytoteki Wydawnictwa Nowa Era”, zorganizowanych przez Wydawnictwo Nowa Era;
- warsztatach na temat „Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, zorganizowanych przez Wydawnictwo Nowa Era;
- szkoleniu w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na temat „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna”.
W maju 2011 r. uczestniczyłam w:
- kursie dla kierowników w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP w Rzeszowie.
W październiku 2012 r. uczestniczyłam w;
- warsztatach na temat „Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5 i 6 letnich w osiąganiu gotowości szkolnej w świetle najnowszych przepisów” zorganizowanych przez POEN w Jaśle;
- spotkaniu Klubu Nauczyciela(w POEN w Jaśle) na temat „Metody stosowane w nauce czytania pisania”;
- spotkaniu Klubu Nauczyciela(w POEN w Jaśle) na temat „Jak pracować z dzieckiem leworęcznym w edukacji elementarnej”;
- warsztatach metodycznych „Awans zawodowy nauczyciela” zorganizowanym przez POEN w Jaśle.
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, jak również udział
w spotkaniach i konferencjach metodycznych, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę
i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności i poszerzyły możliwości zawodowe
i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w swojej codziennej pracy z uczniami.
Swoją wiedzę starałam się również poszerzać samodzielnie poszukując potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać w swojej pracy z uczniami i współpracy
z rodzicami. Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej - książki, karty pracy, plakaty itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia, a uczniom lepiej poznać i zrozumieć nowe wiadomości. Systematycznie zapoznawałam się z pozycjami proponowanymi przez grono pedagogiczne, opiekunów stażu. Korzystałam także z artykułów dostępnych w Internecie.
§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu
i rodzaju szkoły, w której odbywał się staż.

W trakcie odbywania stażu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam niezbędną dokumentację:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(Rozdz. 3a, Awans zawodowy nauczycieli),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Po zapoznaniu się z różnymi publikacjami na temat awansu zawodowego napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego, by po jego zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły przystąpić do realizacji poszczególnych zamierzeń i celów.
Na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu pozwoliło mi zaznajomienie się na jego początku z różnymi dokumentami szkolnymi, takimi jak Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczny i Program Wychowawczy Szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią Barbarą Skrzęta oraz poznania procedury awansu zawodowego nauczycieli. Wraz z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie stażu.
W trakcie trwania stażu nawiązywałam współpracę z kolejnymi opiekunami panią Barbarą Baran i panią Haliną Samsel. Wspólnie przeanalizowałyśmy plan rozwoju zawodowego, jego dotychczasową realizację i przebieg stażu. Po wysunięciu kilku wniosków ustalałyśmy plan współpracy na bieżący rok szkolny.
Obserwacje zajęć prowadzonych przez różnych (zmieniających się w trakcie trwania stażu) opiekunów oraz prowadzenie własnych zajęć w ich obecności, a także analiza, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków na przyszłość, pozwoliło mi doskonalić swój warsztat pracy.
Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej - książki, karty pracy, plakaty itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia,
a uczniom lepiej poznać i zrozumieć nowe wiadomości.
Prowadząc dokumentację własnych działań stworzyłam plan działań wychowawczych dla klasy „0” oparty o program wychowawczy szkoły. Zgodnie z obowiązkami wychowawcy klasy prowadziłam dzienniki zajęć Oddziału Przedszkolnego. Będąc opiekunem Samorządu Uczniowskiego wspólnie z jego członkami przygotowałam Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011.
Na początku każdego roku szkolnego na podstawie prowadzonej obserwacji uczniów dokonywałam wstępnej diagnozy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Natomiast końcem każdego roku szkolnego przeprowadzałam obserwację końcową i sporządzałam arkusze obserwacji końcowej wraz z wynikami Skali Gotowości Szkolnej dzieci.
Na bieżąco dbałam o estetykę sali, samodzielnie wykonałam różne dekoracje, pomoce dydaktyczne: karty pracy, plansze, obrazki i plakaty, które niejednokrotnie wykorzystywałam w czasie zajęć. Wykonałam także gazetki ścienne – w klasie i na korytarzu szkolnym –
o różnej tematyce, a także organizowałam wystawki prac uczniów.
W czasie odbywania stażu często korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczonych na portalach edukacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
Będąc wychowawcą klasy „0” starałam się przede wszystkim poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Współpracowałam z rodzicami prowadząc spotkania o różnej tematyce, a także konsultując się z nimi na bieżąco, informując o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów.
Początkiem każdego roku szkolnego odbywały się spotkania, na których omawiałam metodę obserwacji Skali Gotowości Szkolnej (SGS i GE-5), a także zapoznałam rodziców
z arkuszem obserwacyjnym, w celu dokonania wstępnej diagnozy uczniów. Końcem roku szkolnego zapoznawałam rodziców z wynikami obserwacji końcowej i gotowością dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Przedstawiałam rodzicom prezentacje multimedialne: w październiku 2009 r. i 2010 r: na temat „Cele wychowania przedszkolnego”; w listopadzie 2012 r. na temat „Wychowania trud” mające za zadanie ukazanie rodzicom celów wychowania przedszkolnego
i uświadomienie im, jak ważna jest rola przedszkola w rozwoju i wychowaniu dziecka,
a także zapewnienie ich o słuszności decyzji, jaką podjęli posyłając do oddziału przedszkolnego swoje pięcioletnie dzieci.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów brałam wspólnie
z moimi wychowankami aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Uczniowie pod moim kierunkiem uczestniczyli także w przedstawieniach szkolnych: Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Dzień Matki. Udział w imprezach i przedstawieniach szkolnych stały się ważnym czynnikiem integrującym dzieci z Oddziału Przedszkolnego z pozostałymi - starszymi uczniami szkoły. Uczniowie nabywają umiejętności starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych, a także nabierają pewności siebie, odwagi i poczucia własnej wartości.
W czerwcu 2010 r. 2011 r. zorganizowałam i przeprowadziłam zajęcia integracyjne
z dziećmi zapisanymi na kolejny rok szkolny do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole.
W latach 2009-2011 jako opiekun Samorządu Uczniowskiego podejmowałam wraz
z jego członkami różne akcje i konkursy mające charakter integracyjny, wolontaryjny, kształtujące właściwe postawy społeczne, rozwijające różne umiejętności, a także dające możliwość zaprezentowania siebie.

§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Stosowałam ją zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę.
Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową w pracy dydaktycznej. Samodzielnie tworzę dokumentację szkolną – plany pracy, plany wychowawcze, Kronikę Szkolną, dokumentację związaną z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. Techniką komputerową wykonuję różne elementy potrzebne do codziennych zajęć z dziećmi, jak również na gazetki ścienne i dekoracje szkolne (litery, cyfry, napisy, rebusy, zagadki itp.). Przygotowuję dla uczniów karty pracy, wiersze, opowiadania, korzystając z różnych stron internetowych jak np.: www.e-kolorowanki.pl, www.klapouszek.pl, www.wsip.pl, www.juka.pl
Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju zawodowego było wykorzystywanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskuję korzystając serwisów poświęconych kwestiom związanym z awansem takich jak np. www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.literka.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałam poprzez Internet.
Oprócz powyższych działań, staram się wykorzystywać technologię komputerową
w procesie dydaktycznym, wdrażając uczniów do korzystania z komputera. Uczestnicząc
w kursie komputerowym „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej” zapoznałam się z edukacyjnymi możliwościami wykorzystywania przykładowych ogólnodostępnych aplikacji komputerowych dla dzieci, z praktycznym wykorzystaniem programów z pakietu Microsoft Office oraz EclipseCrossword do przygotowywania pomocy dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w kształceniu wczesnoszkolnym. Poznałam zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy dzieci
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak również różne rodzaje aplikacji i usług zwiększających bezpieczeństwo pracy przy komputerze, w szczególności z wykorzystaniem sieci Internet. Na kursie zapoznałam się także z różnymi programami edukacyjnymi dla dzieci takim, jak Tux Paint, Kea Coloring Book, Sebran, które wykorzystuję w pracy
z uczniami.
Technologię komputerową wykorzystywałam również prowadząc pedagogizację rodziców, przygotowując dla nich prezentacje multimedialne, które są doskonałym środkiem przekazywania informacji. Jedną z nich było przedstawienie rodzicom metody obserwacyjnej Skali Gotowości Szkolnej (SGS i GE-5) i zapoznanie ich z przeprowadzeniem obserwacji
i diagnozy dziecka. Kolejne prezentacje to „Cele wychowania przedszkolnego” oraz „Wychowania trud”.
W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową również podczas dokonywania diagnozy gotowości szkolnej dzieci, którą obowiązkowo wykonuję na podstawie przeprowadzonej obserwacji wstępnej i końcowej. W tym celu posługuję się programem komputerowym Skala Gotowości Szkolnej przygotowanym przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.
Komputer jest także moim narzędziem do prowadzenia Kroniki Szkolnej w formie elektronicznej jak też papierowej.
Ponadto za pomocą Internetu w szybki sposób zdobywałam informacje o interesujących mnie szkoleniach czy warsztatach, a także korzystałam z usług Biblioteki Pedagogicznej
w Jaśle, wyszukując różne interesujące mnie publikacje książkowe.
Podsumowując stwierdzam, że komputer stał się dla mnie nieodzownym narzędziem pomocnym nie tylko w pracy, ale i w życiu. Wpłynął na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej.

§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Pełniąc rolę wychowawcy klasy starałam się na bieżąco prowadzić ścisłą współpracę
z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz klasy i szkoły. Rodzice chętnie udzielali się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierali mnie i zawsze aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły. Wspólnie z rodzicami i Samorządem Uczniowskim przygotowywałam dyskoteki dochodowe z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek i Balu Przebierańców. Kilkakrotnie rodzice oferowali swoją pomoc, piekąc ciasta i przygotowując dania z okazji różnych szkolnych uroczystości takich, jak Andrzejki, Wigilia Szkolna, Pasowanie na Przedszkolaka Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz Pikniku Rodzinnego. Kilkoro rodziców uczestniczyło w organizowanych przeze mnie wycieczkach do Zakopanego, Krempnej, Nowego Żmigrodu i Nowego Glinika.
Będąc nauczycielem wychowawcą starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców prowadząc pedagogizację podczas klasowych zebrań i prezentacji multimedialnych.
Podejmowałam próby pomocy uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązaniu uzyskałam od opiekunów stażu
i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam. We współpracy
z zespołem do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rodzicami dziecka opracowałam plan działań wspierających dla mojego ucznia, który na bieżąco realizuję.
Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałam również poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism. Samodzielnie studiowałam także publikacje dostępne w Internecie.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W codziennej pracy zawodowej staram się na bieżąco posługiwać zasadami nakreślonymi w dokumentach szkolnych takich, jak Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny.
Wiedzę z zakresu przepisów dotyczących systemu oświaty poszerzyłam uczestnicząc
w szkoleniach „Nadzór pedagogiczny”, „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli za niedopełnienie opieki nad dzieckiem”, oraz „Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. Narzędzia ewaluacji kontroli”.
Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami. Odbyłam szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W czasie stażu prowadziłam dokumentację szkolną zgodną z obowiązującymi przepisami: dziennik zajęć dydaktyczno-wychowawczych, arkusze obserwacji uczniów, wyniki diagnozy wstępnej i końcowej, dokumentację związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Zapoznałam się i przeanalizowałam kartę Nauczyciela.
Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Było to podstawą do pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin,
w szczególności w zakresie dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu
i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentacje potwierdzającą zrealizowane zadania.
Znajomość przepisów systemu oświaty wykorzystywałam w swojej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w współpracy z rodzicami uczniów udzielając im różnych informacji.
Współpracowałam także z takimi instytucjami społecznymi jak Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie.

Podsumowanie
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania szkoły. Udało mi się zrealizować zadania ujęte w moim planie rozwoju zawodowego, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając
o osobistym rozwoju zawodowym.
Jestem dopiero na pewnym etapie zawodowej drogi. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności, poszerzać swoją wiedzę i podnosić jakość swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.